ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Злочини у сфері обігу наркотиків. Особливості кваліфікуючих ознакЗлочини у сфері обігу наркотиків. Особливості кваліфікуючих ознак

Злочини у сфері обігу наркотиків. Особливості кваліфікуючих ознак1.1. Історичний розвиток злочинів у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Психотропні й наркотичні речовини були відомі людству з III тис. до н.е. Так, у середині III тис. до н.е. китайці відкрили лікарські та ейфорійні властивості конопель (каннабісу), а індіанці Південної Америки – тонізуючи властивості листя чагарнику коки. Шумери за 2 тис. років до н.е. почали використовувати в медицині й побуті опій снодійного маку, а в XV ст. до н.е. їхній досвід перейняли єгиптяни. З лікувальними та оп’яняючими властивостями опію були обізнані також лікарі Давньої Греції й Давнього Риму. Дуалізм цих речовин (їх незамінність там, де необхідно зняти біль та полегшити страждання, і водночас здатність негативно впливати на центральну нервову систему, викликати стан ейфорії та хворобливу пристрасть до них) змусив суспільство обмежувати їх використання лише з релігійними або лікувальними цілями. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Злочини у сфері обігу наркотиків. Особливості кваліфікуючих ознак.

Однак із середини XIX ст. ситуація у сфері обігу наркотичних засобів різко змінилася. Зловживання ними поступово набувало масового характеру в багатьох країнах, особливо в Далекосхідному, Середньоазійському та Закавказькому регіонах Російської імперії, що стало можливим завдяки діяльності Ост – Індуських британської та голландської компаній, які культивування опіумного маку, вироблення з нього опію і торгівлю ним зробили своєю монополією. Жертвами «вільної» торгівлі опієм стало населення не лише південно азійських колоній Англії, США, Франції, Голландії, а й інших країн.

Іншим чинником, який прискорив поширення фактів зловживання наркотичними засобами, став прогрес у галузі органічної хімії, фармакології та технології їх виробництва з опійного снодійного маку, конопель і листя коки. Це призвело до того, що у вільному обігу з’явилися такі похідні опію, як морфін, кодеїн, героїн, а також кокаїн. Через відсутність внутрішньодержавних правових основ контролю за їх обігом такі засоби виготовлялись у необмеженій кількості і безперешкодно надходили у продаж та споживалися. Надмірне застосування у фармакотерапії названих медикаментів наприкінці XIX ст. у багатьох країнах сприяло окрім опіокуріння також поширенню зловживань морфіном, героїном, кокаїном.

У найбільш повному обсягу карно-правові норми, які присвячені питанням відповідальності за злочини, які пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів були в Кримінальному Кодексі 1960 року. Хоча і раніше була кримінальна відповідальність за цей злочин.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Злочини у сфері обігу наркотиків. Особливості кваліфікуючих ознак,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Злочини у сфері обігу наркотиків. Особливості кваліфікуючих ознак


Ринок і держава. Моделі економічних систем

1.1. Сутність, значення та структура економічної системи

Історично склалося так, що в основу розвитку людського суспільства покладено виробництво матеріальних і духовних благ, а також інших цінностей, сукупність яких забезпечує умови життєдіяльності людини. Будь-яке суспільство, особливо, яке має високий розвиток, являє собою соціальну систему. Соціальна система - це складна, організована, впорядкована цілісність, яка включає окремих індивідів та соціальні спільноти що об'єднані різноманітними зв'язками і взаємними відносинами, специфічними за своєю природою.

Основою соціальної системи є економічна система. В ході виробництва, розподілу, обміну та споживання благ між учасниками цих процесів складаються і постійно вдосконалюються різноманітні за своїм змістом економічні відносини. Вони виявляються через економічну поведінку суб'єктів господарювання.

Сутність економічної системи суспільства визначає конкретна історична сукупність економічних відносин, що відповідає системі продуктивних сил і взаємодіє з нею, розвивається на основі дії як об'єктивних економічних законів, так і суб'єктивних факторів [9, с. 165].

Можна сказати, що економічна система - це сфера функціонування продуктивних сил і економічних відносин, взаємодія яких характеризує сукупність організаційних форм та видів господарської діяльності. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Ринок і держава. Моделі економічних систем.

Поняття "економічна система" походить від поняття "система" (грец. systema — утворення), що означає сукупність певних елементів або підсистем і зв'язків між ними, яким притаманні такі найважливіші ознаки цілісності, як організованість, наявність інтегративних якостей і функцій, саморух і загальна мета.

Економічна система характеризується різними сферами функціонування, рівнями господарювання її суб'єктів. Сучасна економічна система є не сукупністю індивідуальних господарств одного рівня, а складною системою. Вона складається з комплексу підсистем та елементів і їхніх властивостей (а отже, і всіх видів економічної діяльності людей) у процесі їх взаємодії, спрямований на виробництво, обмін, розподіл

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Ринок і держава. Моделі економічних систем,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Ринок і держава. Моделі економічних систем


Ринок і держава в сучасній економічній системі

1.2. Моделі економічних систем

У сучасному світі функціонують і розвиваються різноманітні моделі економічних систем. Економісти дотримуються різних поглядів щодо критеріїв їх класифікації, а отже, щодо їх типів та моделей.

Українські вчені А. Задоя та Ю. Петруня виділили три типи економічних систем (вільний, або "чистий", ринок; змішану економіку; централізовану планову або командну економіку) залежно від співвідношення ринкового і державного регулювання, що склалося в економіці тієї чи іншої країни.

Основними критеріями моделей сучасного ринкового господарства, економіст Росії Журавльова, називає цільову спрямованість державних програм, принципи регулювання економіки і частку державного сектору в економіці. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Ринок і держава в сучасній економічній системі.

Американський економіст Річард Вітлі виокремлює шість типів (моделей) економічних систем залежно від інтенсивності зв'язків між економічними операторами:
- роздрібнені системи (мало організовані і не пов'язані між собою фірми, які стихійно виникають);
- координовані промислові райони (сукупність малих, незалежних фірм, що встановлюють зв'язки між собою шляхом створення різних союзів);
- роз'єднані системи (відрізняються протистоянням великих організованих сил, не схильних вступати у будь-які зв'язки між собою);
- державно організовані системи (ринкові системи, що характеризуються високим ступенем державного втручання);
- системи, основані на співробітництві (економічні системи, яким властивий високий рівень концентрації і широкий розвиток різних видів союзів і співробітництва між великими фірмами);
- системи з високим ступенем координації (здійснюються через різного роду внутрішньогалузеві і міжгалузеві об'єднання, які, оминаючи ринок, координують значну частину економічної діяльності).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Ринок і держава в сучасній економічній системі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Ринок і держава в сучасній економічній системі


Порядок формування та управління власним капіталом підприємства

1.1 Капітал підприємства, його сутність та значення

Поняття "капітал" асоціюється з поняттям "власність". В момент створення підприємства його стартовий капітал втілюється в активах, інвестованих засновниками (учасниками), і являє собою вартість майна підприємства.

Термін «Пасив» провідні економісти людства Ж. Б. Сей, А. Смітт, Д. Рікардо, К. Маркс та інші використовували у значенні «Капіталу» — як визначення власності. В окремих роботах прямо підкреслено, що право власності на майно означає термін «Капітал» і тому, якщо під терміном пасив у всьому світі визначають перш за все «Власний капітал», то термін «Зобов'язання» має означати «Чужий капітал», тобто позичений у тимчасове користування капітал. [33, c. 98]

Вищенаведене означає також, що використання терміна «Капітал» до «Активів» несумісно, бо якщо термін «Капітал» означає право власності, то цей же термін не може означати речовий елемент, наприклад «Оборотний капітал» чи «Основний капітал» тощо.

Використані К. Марксом терміни «Основний капітал» чи «Оборотний капітал», тощо означали варіанти (умови) використання власником («капіталістом») найманої робочої сили, форму її використання для визначення «моменту експлуатації». Тому термін «Пасив» у бухгалтерському обліку потрібно тлумачити, на нашу думку, так. Капітал — власність відповідної фізичної або юридичної особи на активи, майно і об'єкти (ресурси), які є на підприємстві, які контролюються підприємством в результаті попередніх (минулих) подій, та використання яких, як очікується, призведе до збільшення капіталу. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Порядок формування та управління власним капіталом підприємства.

Капітал — поділяють на: а) капітал засновників (капітал власників підприємства); б) капітал учасників (капітал юридичних або фізичних осіб), які
- передали підприємству свій капітал — майно у формі грошей, засобів праці, предметів праці, тощо у тимчасове користування підприємству (юридичній) або громадянину (фізичній) особі, яке воно має повернути у визначений за контрактом строк та умови.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Порядок формування та управління власним капіталом підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Порядок формування та управління власним капіталом підприємства


Роль адміністративного менеджменту у формуванні маркетингової політики підприємства

1.1. Маркетингова політика та її місце в економічній політиці підприємств

Згідно з М. Саєнко, політика підприємства означає визначення стратегії у відкритій декларації, описі, проголошення основних напрямків діяльності підприємства [65, c. 123].

Треба відмітити, що на сучасному етапі виділяються два основні підходи щодо співвідношення понять стратегії підприємства та його політики. Так, вчені В. Мюллер, І. Ансофф надають політиці основну роль в управлінні підприємством, а стратегію відносять до підлеглих. Але, з іншого боку, інші вчені розглядають політику як складову частину стратегії підприємства. Наприклад, М. Алексєєва пише, що політика підприємства визначається тільки після визначення стратегії, таким чином політика перетворює розроблену стратегію на відкриту і докладну декларацію основних напрямків діяльності підприємства [1, c. 75].

Існує також ще один підхід сутність якого полягає у співвідношенні стратегії та політики як взаємопов’язаних сторін в системі управління підприємством. Так стратегії віддається право вибору головної мети, концентрації ресурсів, розробці стратегічного плану, а політиці відводиться перегрупування ресурсів потенціалу, усунення протиріч в ієрархії завдань, підготування тактики щодо реалізації стратегії. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Роль адміністративного менеджменту у формуванні маркетингової політики пдіприємства.

Тобто можна зробити висновок, що загальна властивість політики тут є її управлінська сутність: інституалізація стратегій, що реалізуються та формування нормативного середовища.

Термін політика має багато різноманітних трактувань. Так, згідно В. Мюллера та Х. Ульріха політика підприємства представляє систему чітко сформульованих, незалежних від часу принципів, під впливом яких рішення і повсякденна діяльність підприємства набувають того чи іншого напрямку.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Роль адміністративного менеджменту у формуванні маркетингової політики пдіприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Роль адміністративного менеджменту у формуванні маркетингової політики пдіприємства


Місце спеціальних служб у механізмі держави

1.1. Сучасне поняття механізму держави

Реалізація функцій держави можлива лише за умови наявності ефективного механізму держави. Безумовно, в сучасних умовах суспільного розвитку, конче необхідно здійснювати реформування механізму держави відповідно до вимог часу. Не зважаючи на дещо відмінні погляди вчених щодо поняття, сутності, структури, принципів утворення і функціонування держави, беззаперечним лишається той факт, що механізм держави є обов’язковим її атрибутом.

На початку нового XXI століття Україна знову вступила в період політичних та економічних реформ, які безпосередньо торкаються усіх сфер життя суспільства. На наших очах відбуваються зміни в побудові, принципах суспільного життя, з'являються нові ідеологічні напрямки, структури, основи функціонування розвитку суспільства, формується новий, дещо змінений тип державного механізму.

Актуальність визначення механізму держави пов'язана, в першу чергу, з тим, що сучасний державний апарат в Україні проходить стадію реконструкції, становлення та розвитку. В цей час дуже важко відбувається усвідомлення суспільством місця та ролі всіх органів державного апарату в управлінні державою, в системі конкретизації та розподілу повноважень. А у зв'язку з політичними змінами, які відбуваються останнім часом, з підтримкою ідеї та загальнодержавної мети щодо створення правової держави, це питання та його проблематика привертають пильну увагу вітчизняних теоретиків права. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Місце спеціальних служб у механізмі держав00.

Однак механізм держави як правовий інститут викликає на сьогодні ряд дискусій щодо його тлумачення та визначення. В цілому можна визначити, що механізм держави - не статична сукупність його складових елементів, а система державних організацій в їх органічному взаємозв'язку і взаємодії.

Механізм держави призначений не тільки управляти суспільними справами, а й забезпечувати життєдіяльність всього суспільства. А тому, будучи засобом реалізації певних політичних рішень, він відіграє провідну роль в економічному, соціально-культурному будівництві.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Місце спеціальних служб у механізмі держав,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Місце спеціальних служб у механізмі держав


Психологічне консультування з проблем конфліктності та тривожності особистості

1.1. Загальне поняття психологічного консультування. Його основні види та функції

Під психологічною допомогою розуміється надання людині інформації про її психічний стан, причини й механізми появи психологічних феноменів або психопатологічних симптомів і синдромів, а також активний цілеспрямований психологічний вплив на індивіда з метою гармонізації його психічному життя, адаптації до соціального оточення, усуненню психопатологічної симптоматики й реконструкції особистості для формування фрустраційної толерантності [5, с. 469].

Надання ефективної психологічної допомоги немислимо без кооперування перерахованих видів психологічного впливу, оскільки адекватний стиль взаємодії людини з навколишнім світом неможливий як без сформованої особистісної позиції реальності, що проявляється в теоретичному осмисленні, і виборі найбільш підходящої світоглядної платформи з ієрархією цінностей, так і без конкретних психологічних вмінь, подолання життєвих складностей [5, с. 470].

Однією з форм психологічної допомоги є психологічне консультування.

Під психологічним консультуванням мається на увазі проведення аналізу психічного стану клієнта або пацієнта з використанням різних методів психологічної діагностики (інтерв'ювання, експериментів та ін.) з наданням йому об’єктивних даних і наукових інтерпретацій їх результатів, які повинні сприяти вирішенню загальножиттєвих проблем, які стоять перед людиною, формуванню нових уявлень про різні підходи до вирішення психологічних проблем, варіантах їх запобігання й методах психологічного захисту й компенсації, а також розширенню його психологічної культури й особистісному росту. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Психологічне консультування з проблем конфліктності та тривожності особистості.

Таким чином, консультування охоплює, по-перше, діагностичний процес і сприяє визначенню нормального або аномального розвитку людини, наявності або відсутності психопатологічної симптоматики; по-друге, процес інформування індивіда про структуру його психічної діяльності й індивідуально-психологічних особливостях, сприятливих і потенційно патогенних життєвих ситуаціях; по-третє, процес навчання навичкам психологічного захисту, аутотренінгу й інших способів нормалізації власного емоційного стану [5, с. 471].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Психологічне консультування з проблем конфліктності та тривожності особистості,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Психологічне консультування з проблем конфліктності та тривожності особистості


Іпотечний ринок в Україні стан та перспективи розвитку

2.1. Аналіз стану кредитних відносин між банківськими установами і позичальниками в Україні

Згідно зі статтею 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відносини банку з клієнтами регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком.

Порядок вирішення питань щодо внесення змін до кредитних договорів врегульований статтями 6, 12-13 Цивільного кодексу України (далі - Кодекс), за якими сторонам цивільних правовідносин надане право врегульовувати свої правовідносини в договорі на власний розсуд. Відповідно до статті 651 Кодексу зміна договору допускається за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Іпотечний ринок в Україні стан та перспективи розвитку.

Верховною Радою України 22.09.2011 за № 3795-VI прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг", пунктом 8 якого передбачено, зокрема, доповнення статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів» частиною щодо надання права кредитодавцю проводити за погодженням із споживачем реструктуризацію заборгованості за договором про надання споживчого кредиту.

Реструктуризація, зокрема, здійснюється шляхом:

  1. надання позичальникам відстрочки сплати суми основного боргу за договорами про надання споживчого кредиту на строк не більше трьох років;
  2. продовження строку договору про надання споживчого кредиту з урахуванням обмежень, що діють у банках, та обставин щодо фінансового стану позичальника;
  3. зміни механізму нарахування відсотків таким чином, щоб частина щомісячних платежів з обслуговування кредитів не перевищувала 35 відсотків сукупного місячного доходу сім'ї;
  4. поділу існуючого кредитного зобов'язання в іноземній валюті за договором про надання споживчого кредиту на:

зобов'язання, забезпечене іпотекою, у розмірі залишку кредиту на момент реструктуризації, вираженого в гривнях за курсом, що діяв на момент отримання кредиту;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Іпотечний ринок в Україні стан та перспективи розвитку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Іпотечний ринок в Україні стан та перспективи розвитку


Методи регулювання сучасної міжнародної торгівлі

1.1. Сутність та класифікація методів регулювання міжнародної торгівлі

Держава як суб’єкт зовнішньоекономічних відносин повинна в повному обсязі здійснювати їх регулювання. Зовнішня торгівля є особливим елементом міжнародної політики, тому процес регулювання зовнішньоторговельних відносин виступає як самостійна ланка зовнішньорегулюючого процесу.

У цілому методи регулювання зовнішньої торгівлі можна розподілити на:
- тарифні методи, які регулюють переважно імпорт і спрямовані на захист національного товаровиробника від іноземної конкуренції, тому що роблять іноземні товари менш конкурентоспроможними;
- нетарифні методи, що регулюють як імпорт, так і експорт (допомагають виводити на світовий ринок більше вітчизняної продукції, роблячи її більш конкурентоспроможною) [10, c.35].

В розрізі методів регулювання зовнішньої торгівлі інструменти зовнішньоторгової політики наведені у Додатку А.

Розглянемо методи тарифного регулювання зовнішньоторговельних операцій.

Тарифні засоби є найстаршим методом економічного регулювання зовнішньої торгівлі. Переважно вони спрямовані на захист внутрішнього ринку (вітчизняних виробників) від іноземної конкуренції. Їхньою основою є мита, зведені в митні тарифи.

Мито – особливий вид платежу у формі непрямого податку, що стягується державою при ввозі товару на митну територію країни або вивозі з митної території країни [29, c.5].

Митний тариф є головним економічним регулятором зовнішньої торгівлі. Митний тариф – це систематизований перелік мита, яким обкладаються товари при імпорті чи експорті з даної країни [16, c.71]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Методи регулювання сучасної міжнародної торгівлі.

Сплата мита є обов'язковою умовою здійснення ввозу або вивозу товару. Цей податок в остаточному підсумку оплачується споживачами товарів, оскільки він включається в продажну ціну.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Методи регулювання сучасної міжнародної торгівлі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Методи регулювання сучасної міжнародної торгівлі


Вдосконалення механізму забезпечення економічної ефективності діяльності підприємства

3.1. Виявлення шляхів забезпечення економічної ефективності діяльності молокопереробного підприємства

Під ефективністю необхідно розуміти «здатність приносити ефект, результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як відношення ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат» [7].

Діяльність підприємства молочної галузі прямо-пропорційно залежна від наявності ресурсів, які в наш час є обмеженими. Ефективне використання обмежених ресурсів є одним з ключових чинників конкурентоспроможності підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. А оскільки ПАТ «ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН Україна» пропонує своїм клієнтам широкий асортимент продукції, часто більший ніж у конкурентів, то і ресурсів підприємство потребує більше.

Більшість вітчизняних науковців під час оцінювання економічної ефективності підприємств розраховують окремі показники, такі як продуктивність праці, фондовіддачу, витрати на одиницю продукції, рентабельність товару тощо. Серед методів економетричного аналізу, які використовують зарубіжні вчені, найбільш поширеним є метод оболонки даних DEA [3].

Тож, для визначення рівня ефективності молокопереробних підприємств доцільно застосувати метод оболонки даних DEA, запропонований Фарелом М. Дж. ще у 1957 р. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Вдосконалення механізму забезпечення економічної ефективності діяльності підприємства.

Завданням підприємств молокопереробної галузі є виробництво якомога більшої кількості молочної продукції за використання мінімальної кількості ресурсів. Таким чином, функція передбачатиме, в одному випадку, максимізацію «виходу» (продукції), а в іншому – мінімізацію «входу» (витрат). Базою методу DEA є побудова кривої на основі «успішних» підприємств шляхом лінійної оптимізації:

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Вдосконалення механізму забезпечення економічної ефективності діяльності підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Вдосконалення механізму забезпечення економічної ефективності діяльності підприємства


Коучінг як специфічна форма консультування

1.1. Поняття коучінга, його основні різновиди

За минулі 20 років ділове середовище змінилося радикально. Люди більше не зв'язують себе з «довічною» роботою, не шукають її й не прагнуть до неї. Вони діють, керуючись «освіченим егоїзмом». Компанія, на яку вони працюють, перестала бути для них «благодійником», втратила своє першорядне значення як абсолютний і єдиний засіб кар'єрного росту: за своє робоче життя вони можуть попрацювати в декількох компаніях.

Чим більше люди вдосконалюють себе, а компанія вдосконалює своїх людей, тим більшу цінність вони для неї здобувають. Коучінг - один із найрентабільніших і ціле змістовних способів зробити це. Він зосереджує свої зусилля на тому, на чому потрібно - на навичках працівників - і дає швидкі результати [11, с. 14].

За останній час термін «коучінг» у бізнес-навчанні став модним. Про нього говорять багато. Суперечки й дискусії про те, що стоїть за даним терміном, спалахують постійно. Частина фахівців доводить, що це «техніка задавання питань із метою допомогти людині усвідомити свій потенціал». Частина з не меншою завзятістю говорить про те, що коучінг - це не просто техніка [9, с. 8].

Коучінг - це бесіда або ряд бесід однієї людини з іншим. Завдання людини, що виконує роль тренера, полягає в проведенні розмови, яка приносить користь співрозмовникові - веде до його навчання й розвитку. Подібні бесіди можуть проходити в різних тимчасових і просторових умовах [15, с. 15]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Коучінг як специфічна форма консультування.

У дійсності курси по налагодженню взаємин фокусуються на навичках вирішення проблем, наприклад, конфліктів, на зміні стилю керівництва й формуванні команд. В основному вони обмежені одноденними програмами. Менеджери на цих семінарах ріко з'являються. Учасникам, які все-таки відвідують курси, викладають навички спілкування на інтелектуальному рівні, радячи забути про емоції. У підсумку, приступившись до роботи, вони можуть застосувати нові техніки один, максимум два рази. Потім, під тиском обставин, вони вертаються до старих звичок [12, с. 17].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Коучінг як специфічна форма консультування,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Коучінг як специфічна форма консультування