ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Злочин у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорівЗлочин у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Злочин у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів1.1. Основні причини поширення наркоманії

Зловживання наркотиками, відоме з найдавніших часів, зараз поширилося в розмірах, що тривожать усю світову громадськість. Навіть при звуженні, із погляду наркологів, меж наркоманії до юридично прийнятих у багатьох країнах, наркоманія визнана соціальною проблемою. Наркотичні мафії управляють державами (Латинська Америка), мають свої армії (Південно-східна Азія). Прибутки підпільних корпорацій по торгівлі наркотиками перевищують відомі прибутки від торгівлі нафтою і наближаються до світових прибутків від торгівлі зброєю. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Злочин у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Кожна держава вживає заходів по попередженню зловживання серед населення, винятком не є і Україна.

Наркотична ситуація в останні роки в Україні значно погіршилася: поширення наркоманії відбувається загрозливими темпами і має тенденцію до загострення, зросло споживання наркотичних засобів і психоактивних речовин, неухильно росте обсяг незаконного обороту наркотиків і кількість злочинів, що вчиняються на ґрунті наркотиків і наркоманії, наркоманія стрімко молодіє, усе більше число неповнолітніх одержують “досвід” споживання наркотичних і психотропних препаратів, зростає число жінок –споживачів наркотиків, новим небезпечним явищем стала поява “сімейної наркоманії”, залучення в наркоманію малолітніх дітей власними батьками, різко зросла захворюваність ВІЧ-інфекцій, збільшилася смертність від вживання наркотиків, особливо серед дітей.

Поширення наркоманії в Україні представляє глобальну загрозу здоров’ю населення, економіці країни, правопорядку і безпеці держави [12, с.36].

Серед причин, по яким наркотики так легко прижилися в Україні безумовно самими вагомими є такі:

  1. розвал системи дитячих і молодіжних організацій;
  2. різка зміна соціального статусу – розшарування в суспільстві;
  3. масовий вплив західної культури і пропаганда західного стилю життя;
  4. ціннісна криза в суспільстві – утрата життєвих цінностей;

5.ослаблення сімейних зв’язків.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Злочин у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Злочин у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів


Оцінка державної політики в галузі ціноутворення. Цінова політика, установка цінової політики у кожній галузі

1.1. Ціноутворення та роль держави при здійсненні цінової політики

Серед сучасних економістів ведуться гострі дискусії щодо ролі держави в регулюванні економіки. Однією з важливих складових регулювання економіки є ціноутворення. Класична економічна теорія розглядає вільне ринкове ціноутворення як основний елемент підтримки рівноваги між попитом і пропозицією. Практика свідчить, що вільна ціна не здатна враховувати всієї різноманітності цілей та умов соціально-економічного розвитку країни і тому не може бути універсальним засобом регулювання економічних процесів.

На різних етапах розвитку суспільства та в міру розвитку наукової думки сутність поняття ціни та процесу ціноутворення змінювалося. Проте дослідження цієї проблеми завжди займало одне із центральних місць в юридичній та економічній, а також інших споріднених галузях науки. Протягом останніх років спостерігається підвищення наукового інтересу до питань ціноутворення. Потрібно відмітити, що у літературі з ціноутворення таке поняття, як політика цін немає єдиного трактування.

Ю.Г. Тормоса вважає, що цінова політика держави — це діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади, спрямована на досягнення трьох основних цілей: послідовного проведення цінової лібералізації, державного регулювання цін (тарифів) на окремі види товарів (послуг) та здійснення контролю за їхнім додержанням [19; c. 21]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Оцінка державної політики в галузі ціноутворення. Цінова політика, установка цінової політики у кожній галузі.

Л.О. Шкварчук розглядає державне регулювання цін як діяльність держави, спрямовану на встановлення і збереження такого рівня цін, який би забезпечував рентабельну діяльність суб'єктів господарювання, паритет цін різних галузей народного господарства, реальність заробітної плати, стійкість валюти та інші економічні параметри в державі. Державне регулювання цін — це не разовий акт встановлення рівня цін, їх динаміки і співвідношення, а комплекс заходів з активізації всіх ціноутворюючих чинників [20; c. 194].

Л.Ф. Чернева стверджує, що політика цін у масштабах держави передбачає: дії органів державної влади, місцевого самоврядування та суб'єктів ціноутворення, спрямовані на регулювання цін у народному господарстві, сфері послуг і контроль за їх дотриманням.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Оцінка державної політики в галузі ціноутворення. Цінова політика, установка цінової політики у кожній галузі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Оцінка державної політики в галузі ціноутворення. Цінова політика, установка цінової політики у кожній галузі


Психосемантичне дослідження образу злочинця у юнацькому віці

1.1. Характеристика особистості злочинця

Усяка людська поведінка, у тому числі й злочинна, детермінована зовнішніми й внутрішнім стимулами. Внутрішня регуляція - це в першу чергу мотивація вчинків. Для вольової цілеспрямованої поведінки (діяльності) внутрішня детермінація є визначальною, головною, оскільки вона відбувається на основі свободи вибору [4, с. 115].

Злочинну поведінку потрібно вивчати не тільки для її припинення, але й для запобігання. Безперечно, причини злочинної поведінки вкладені в особистості злочинця.

Вивчення останньої показує, що можна було б уникнути багатьох помилок, якби органи попереднього розслідування, суд, установи, що виконують покарання, у центр своєї уваги й професійних зусиль завжди ставили особистість, а не тільки умови її життя, ті або інші впливи на неї. При вивченні особистості злочинця часто буває важко відокремити її від поведінки, особливо коли вивчаються мотиви, наміри, цілі, вибір засобів їх досягнення [10, с. 119]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Психосемантичне дослідження образу злочинця у юнацькому віці.

Психологія особистості злочинця - сукупність негативних якостей індивіда, що обумовили зроблене ним злочинне діяння певного типу й виду [2, с. 294].

Вивчення особливостей особистості злочинця породило цілий науковий напрямок, з якого сформувалася наука «кримінологія».

Особистість людини, що зробила злочин, є об'єктом пильного вивчення багатьох наук криміналістичного профілю. Очевидно, що при розбіжності понять тієї або іншої науки повинен бути знайдений загальний методологічний підхід у розв'язку проблеми про сутність і поняття особистості злочинця. Формування такого підходу містить у собі розв'язок логічно взаємозалежних питань: що таке особистість злочинця; чи є вона взагалі; які ознаки становлять її зміст; яка її роль у здійсненні злочину; як впливати на неї, щоб запобігти злочину [6, с. 64].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Психосемантичне дослідження образу злочинця у юнацькому віці,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Психосемантичне дослідження образу злочинця у юнацькому віці


Громадський бренд. Структура та специфіка

1.1. Історія розвитку та формування громадських проектів

Розвиток сучасної світової економіки відбувається в напрямі глобалізації, основним проявом якої є інтернаціоналізація торговельно-економічної діяльності за умов зростання впливу брендів на розвиток економік країн, що розвиваються.

Поява на українському ринку в кінці ХХ - на початку ХХІ ст. ряду успішних національних брендів («Roshen», «Корона», «Світоч», «Хортиця», «Nemiroff», «Оболонь», «Олейна», «Миргородська», «Чумак», «Союз-Віктан» та ін.) вимагає з’ясування генезису і шляхів їх виходу на економічну орбіту. Більшість українських брендів перебувають на початковому етапі свого формування.

Аналіз тенденцій становлення та розвитку останніх за сучасних умов дасть можливість виявити їх вплив на розвиток економіки та перспективи створення нових успішних українських брендів, виведення українських брендів на світовий ринок і підвищення їхньої конкурентоспроможності.

Поява великої кількості нових торгових марок - типове явище для ринків країн, що розвиваються (до яких належить й Україна). Природно, що не всі торгові марки стають національними брендами. В Україні, на наш погляд, найбільш охоплений дослідженнями проект «Гуардія». У 2008 р. список найдорожчих брендів України оновлений майже на третину. Це є виявом як розвитку українських брендів, так і підвищення їх конкурентоздатності [17, с. 23].

Розглянемо, як виникло таке поняття, як “бренд”, а також коротко викладемо історію його розвитку та розповсюдження у світі.

Що ж таке бренд? - Спробуємо дати визначення. Відразу варто відзначити, що в даний час не існує загальноприйнятої дефініції.

Бренд - це інтелектуальна частина товару або послуги, що володіє стійкою позитивною комунікацією зі споживачами і додає в їх очах товару чи послуги додаткову цінність (вартість). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Громадський бренд. Структура та специфіка.

Якщо розглядати явище з виключно прикладної точки зору, можна сказати що Бренд - це набір відчуттів, які викликає продукт.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Громадський бренд. Структура та специфіка,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Громадський бренд. Структура та специфіка


Процесний підхід до управління організацією

1.1. Основні поняття дослідження процесного підходу до управління організацією

Огляд наукової літератури з менеджменту дозволяє стверджувати, що на сьогодні існує дві парадигми процесного підходу.

Базовим засновком першої парадигми є положення: управління – це „процес, що складається із серії безперервних, взаємопов’язаних дій або функцій у межах організації“ [14, 71–72]. Описана парадигма впродовж довгого часу домінувала в менеджменті і на сьогодні є досить розповсюдженою. Проте, на нашу думку, вона містить низку суперечних положень.

Перш за все, її базовий засновок не відповідає суті поняття процесу як послідовного виконання набору операцій для перетворення входів в необхідні виходи. Якщо ми вважаємо, що в процесі управління керівник виконує ряд відокремлених функцій, тоді повинен бути встановлений їхній склад та послідовність. Але не одне з цих питань не отримало однозначного й переконливого вирішення в наукових працях.

На сьогодні відсутня згода авторів щодо складу загальних функцій управління. В численних наукових роботах з проблем управління автори, як правило, наводять власний перелік функцій управління, що відрізняються за складом та кількістю. Якби сутність процесу управління дійсно складалася в послідовному здійсненні загальних функцій, то така розбіжність думок не дає можливості виокремити послідовність певних операцій. Як зауважив С. Янг «представила б роботу керівника, як щось безладне» [30, 67]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Процесний підхід до управління організацією.

До того ж, у переліку функцій передбачається поєднати в єдиний процес різні за своєю природою види діяльності: з одного боку, планування, контроль (управлінський вплив на діяльність організації), з іншого – мотивація, стимулювання, розпорядництво (управлінський вплив на діяльність робітників організації).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Процесний підхід до управління організацією,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Процесний підхід до управління організацією


Факторы повышения группой динамики. Анализ групповой динамики

1.1. Уточнение понятий исследования факторов повышения групповой динамики

Групповая динамика - взаимодействие членов социальных групп между собой. Существует множество видов взаимоотношений и взаимодействий. К процессам групповой динамики относятся:
- руководство;
- лидерство;
- формирование группового мнения;
- сплоченность группы конфликты;
- групповое давление и другие способы регуляции поведения членов группы.

Группа может подчиняться одному или двум членам, но в процессе управления могут включаться и все ее члены. Лидерство в группе бывает демократическим или авторитарным, кратковременным или длительным; группа может стимулировать собственную деятельность или стремиться снизить активность; атмосфера внутри группы бывает дружественной или враждебной и т.д. Эти многие другие образцы поведения и составляют динамику группы. В настоящее время изучение групповой динамики стимулируется необходимостью помочь организациям в решении проблем управления процессами в группах [26, 59]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Факторы повышения группой динамики. Анализ групповой динамики.

Формальные и неформальные группы существуют в любых организациях. Руководство создает группы, когда производит разделение труда по горизонтали — по подразделениям и по вертикали — по уровням управления. Большая организация может состоять из сотен или даже тысяч малых групп.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Факторы повышения группой динамики. Анализ групповой динамики,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Факторы повышения группой динамики. Анализ групповой динамики


Украинско-польские отношения. Украина во внешней политике Польши

1.1. Развитие и периодизация двусторонних украинско-польских отношений

Предоставим определение украинско-польских отношений. Украинско-польские отношения или польско-украинские отношения – отношения между Украиной и Республикой Польша на международном уровне, которые включают сотрудничество в области международной политики, в частности, европейской интеграции, экономики, образования, науки, культуры и т.п. [21].

Развитие двусторонних украинско-польских отношений (которые после подписания Президентами обеих государств – Л. Кучмой и О. Квасьневским – Общего заявления “К согласию и единению” в мае 1997 г. вышли на уровень стратегического партнерства) условно можно поделить на несколько периодов. Остановимся на их сущностной характеристике с выделением основной проблематики в отношениях между государствами-соседями.

И период – 1990-1992 гг. – подготовительный, когда были сделаны первые шаги на сближение: от “Декларации о принципах основных направлений развития украинско-польских отношений” (13 октября 1990 г.) к установлению дипломатических отношений 4 января 1992 г. Именно в это время Польша 2 декабря 1991 г. первой признала государственную независимость Украины [5]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Украинско-польские отношения. Украина во внешней политике Польши.

ІІ период – 1992-1995 гг. – установление контактов, “открытие” Украины для широкой массы польской политической элиты, подписание первых двусторонних документов, обоюдное изучение возможностей партнеров.

Важным этапом в формировании новой системы двустороннего сотрудничества стал первый официальный визит Президента Украины Л. Кравчука в Республику Польшу в мае 1992 г. Он начал традицию украинско-польских встреч на наивысшем уровне. Во время визита – 18 мая 1992 г. – был заключен базовый Договор о добрососедстве, дружеских отношениях и сотрудничестве между двумя государствами [1].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Украинско-польские отношения. Украина во внешней политике Польши,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Украинско-польские отношения. Украина во внешней политике Польши


Еволюція розвитку менеджменту. Загальні підходи та школи менеджменту

1.1. Історичні передумови виникнення менеджменту та основні етапи розвитку теорії та практики менеджменту

Інститут керування - або менеджмент - це феноменальне явище в історії людства. Менш ніж за 150 років він сформувався й придбав величезну вагу й вплив, повністю перетворивши соціальну й економічну структуру розвинених країн світу. Саме за законами менеджменту була побудована глобальна економіка й установлені нові правила гри для країн, які на рівні беруть участь у її розвитку. Згодом цього процесу менеджмент і сам перетерпів істотні зміни [3, с. 6].

Як соціальне явище й сфера людської практики керування виникло задовго до того, як воно стало предметом наукового дослідження. Людям властиві здатність і потреба до спільної роботи, а це вимагає координації їх дій, узгодження, кооперації, тобто керування спільною діяльністю [10, с. 3].

Менеджмент іде своїми коріннями в глибоку стародавність. Уже тоді колективна цілеспрямована діяльність людей вимагала розумного керування: створення відповідних організацій і керівництва ними в процесі розв'язку різних життєвих завдань. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Еволюція розвитку менеджменту. Загальні підходи та школи менеджменту.

Ще в первісному суспільстві заповзятливі члени громади одержували у своє особисте користування всілякі знаряддя праці й з їхньою допомогою домагалися більш високої ефективності господарства, а виходить, і більш повного задоволення своїх потреб. Вже тоді цінувалися такі підприємницькі риси, як ініціативність, відповідальність, здатність до ризику.

Ще більший розвиток подібна діяльність одержала в рабовласницьку епоху, коли відбулося відділення ремесла від землеробства. Ремісництво означало створення виробництва, заснованого на обмінно-товарних відносинах. Коло завдань для задоволення потреб населення всім необхідним суттєво розширився: тепер достаток і благополуччя людей стали залежати не тільки від їхнього вміння робити необхідні для життя предмети, але й від можливості одержати ці предмети в обмін на товари й гроші [1, с. 19].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Еволюція розвитку менеджменту. Загальні підходи та школи менеджменту,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Еволюція розвитку менеджменту. Загальні підходи та школи менеджменту


Сюжетная ситуация дуэли в русской литературе ХІХ века

1.1. Дуэль как социокультурный феномен

В наше время слово «дуэль» употребляется в столь различных, иногда взаимоисключающих смыслах, что необходимо сначала определить суть этого вполне конкретного социокультурного феномена и отделить дуэль от явлений родственных и схожих. Итак, дуэль — это ритуал благородного разрешения и прекращения конфликтов, затрагивающих личную честь дворянина.

В сословной структуре послепетровского российского государства главенствующее положение занимало дворянство. Оно имело исключительные права, но эта исключительность ко многому обязывала. Исключительность требовала сословной обособленности, замкнутости. Хотя Петр I и открыл формально сословие для выслуживших чин людей неблагородного происхождения, хотя приливы и отливы фаворитизма подчас ставили на первые места в государстве целые семейства из самых низов, тем не менее такие случаи были исключениями; для «новых» дворян подобная «милость» являлась лишь первым шагом к тому, чтобы стать настоящими дворянами Российской Империи [3; с. 12]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Сюжетная ситуация дуэли в русской литературе ХІХ века.

Сословная обособленность основывалась, с одной стороны, на поддерживаемом культе рода, с другой — на культе общества. Род — это гарантия прошлого. Память о предках и ответственность перед ними, благородство — это противопоставление «Иванам, не помнящим родства», людям подлого происхождения. Общество — это гарантия настоящего. Дворянин всегда и повсюду включен в корпоративные связи, неформально уравновешивающие отношения формальные, служебные. Перед обществом дворянин отвечает за соответствие своего повседневного поведения, каждого своего поступка происхождению и положению. Суждение общества офицеров или общественное мнение в свете могут быть важнее, чем приказ командира или воля губернатора. Оказаться исключенным из родового клана или из общества — вот угроза, которая для дворянина была страшнее физической смерти.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Сюжетная ситуация дуэли в русской литературе ХІХ века,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Сюжетная ситуация дуэли в русской литературе ХІХ века


Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту чаю

1.1. Аналіз світового ринку чаю

Чай - один з найпопулярніших напоїв у світі поряд з кавою. У різних країнах існують історично сформовані культурні чайні традиції. Серед найбільш відомих - англійський чай «five o’clock»; японська чайна церемонія, що вимагає бездоганного виконання та ін.

Різноманітність сортів чаю варіюється від найпростіших і недорогих до premium сортів і навіть практично недоступних, таких, наприклад, як чай Dаhуngpбo (Великий Червоний Халат), урожай якого не перевищує 500 грам на рік.

На думку фахівців, умовно можна виділити три види чаю: неферментований, напівферментований і ферментований. До неферментованого традиційно відносять білий і зелений чай. Однак відношення це умовне, тому що ферментація зеленого чаю може досягати 2-3%.

Розділити напівферментований чай - улун (червоний, оранжевий, фіолетовий, жовтий) і ферментований - чорний, який в Китаї називається червоним, ще складніше. Тому для аналізу ситуації на ринку будуть використовуватися терміни чорний - для опису сортів, схильних ферментації, і зелений - для неферментованих сортів чаю. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту чаю.

Основні чайні плантації світу розташовані в таких країнах, як Китай, Індія, Шрі-Ланка, Кенія і ряді інших.

Світовий ринок чаю оцінюється в 3,9 млн тонн на рік. Найбільші виробники чаю - Китай, Індія, Кенія, Шрі-Ланка і Туреччина - займають більше 70% ринку. Причому в Шрі-Ланці чай п’ють небагато, а африканські країни (Уганда, Малаві, Мозамбік, Танзанія, Заїр, Мадагаскар) майже весь вирощений чайний лист експортують. Таке нехтування до цього напою пов’язане з жарким кліматом і низькою купівельною спроможністю населення.

До середини ХХ століття найбільшим постачальником чайного листа на світовий ринок був Китай, проте зараз експорт з цієї країни не перевищує 200 тис. тонн на рік. Експортом чаю займається спеціальна державна компанія, що залишає більше мільйона тонн на внутрішньому ринку. Основними споживачами чаю як і раніше є англосаксонські країни.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту чаю,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту чаю


Бізнес-план підприємства. Обгрунтування бізнес-ідеї

2.1 Аналіз господарської діяльності підприємства ТОВ «Євробудвікна»

Підприємство Євробудвікна створено згідно рішення Загальних зборів акціонерів і Установчого договору від 21 листопада 1994р. на основі приватної власності громадян у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Основними видами діяльності товариства є оптова та роздрібна діяльність, платні послуги населенню та юридичним особам комерційного характеру, торгово-закупівельна діяльність.

Фірма «Євробудвікна» займається виготовленням і установкою металопластикових конструкцій, тонованого і ударостійкого скла, а також продажем офісних меблів, шафи-купе, жалюзі, рольставні.

Метою організації є отримання прибутку. Місія організації - забезпечення будинків затишком і комфортом. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Бізнес-план підприємства. Обгрунтування бізнес-іде.

Для визначення стійкості та платоспроможності ТОВ «Євробудвікна» було проведено фінансово-економічний аналіз за результатами діяльності за останні 3 роки (за період 2009-2011рр.) Результати аналізу представлені нижче.

Аналіз оборотних і необоротних активів підприємства ТОВ «Євробудвікна» представлений в таблиці 2,1

Аналіз оборотних активів підприємства показав, що вони мають тенденцію до збільшення на 167% в 2010 році і зменшення на 72% в 2011р. Така нестабільність оборотних сталася за рахунок залучення додаткових коштів у вигляді авансів клієнтів в 2010 р. і пов'язана з особливостями діяльності.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Бізнес-план підприємства. Обгрунтування бізнес-іде,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Бізнес-план підприємства. Обгрунтування бізнес-іде