ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системиЗакономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи

Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи1.1. Поняття і суть економічних систем

Вживання поняття системи має довгу історію, що йде в античні часи. У перекладі з грецького “система” означає щось ціле, що складається з частин, зв'язаних між собою і утворюючих цілісність.

Для характеристики будь-якої системи звичайно виділяють її елементи, суть, структуру.

Основними елементами економічної системи є соціально-економічні відносини, що базуються на формах власності, що склалися в кожній економічній системі, на економічні ресурси і результати господарської діяльності; організаційні форми господарської діяльності; господарський механізм.

Встановлення зв'язків між складовими систему елементами означає визначення її структури. Для системи характерним є наявність функцій, які не в змозі виконати жоден з елементів окремо, а тільки об'єкт в цілому.

Розглядаючи з погляду формаційного підходу структура економічної системи виступає як внутрішня організація суспільного виробництва. Тому вона на різному рівні завжди виявляється через людей, їх виробничу діяльність. Отже, структуру економічної системи утворюють відносини взаємодії людей в процесі виробництва матеріальних і духовних благ і послуг, тобто сукупність виробничих відносин.

За визначенням Герасимова економічна система – це сукупність засобів, умов, процесів і результатів матеріального виробництва, а так само різноманітних відносин між людьми з приводу виробництва, обміну, розподілу, споживання життєвих благ [2, с.164].

Економічна система може розглядатися і аналізуватися на різних рівнях: фірми, макроекономіки або світової економіки. Для кожного рівня можуть бути характерні і загальні риси, що характеризують як економічну систему в цілому, так і її окремі ланки. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи.

Однією з ознак ділення економіки на типи може служити її відвертість або закритість. Якщо національна економіка і її ланки активно включаються в систему міжнародних економічних зв'язків, така економічна система вважається відкритою. Якщо система замкнута на внутрішніх ресурсах виробництва і обмежується внутрішнім споживанням, якщо вона не доступна для нових фірм, то вона є закритою системою.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи


Українсько-польські культурні проекти


План до курсової роботи:

Українсько-польські культурні проекти

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Українсько-польські культурні проекти,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та значення міжнародних відносин у сфері культури

Культура та пов’язані з нею відносини — надзвичайно складне й багатогранне явище, яке у сучасній науці досить важко точно визначити. Латинське слово «cultura» (обробка, догляд, поліпшення) первісно означало дотичність людини до природи, передусім, землі (cultura agri).

У ст. 1 міжнародної конвенції «Про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту» від 14 травня 1954 р. [1] зазначається: «Культурними цінностями є пам’ятки архітектури, мистецтва або історії, релігійні чи світські, археологічні місцеположення, архітектурні ансамблі, що становлять історичний або художній інтерес, твори мистецтва, рукописи, книги, інші предмети художнього, історичного або археологічного значення, а також наукові колекції або важливі колекції книг, архівних матеріалів чи репродукції цінностей, зазначених вище». Визначені в конвенції культурні цінності мають матеріальний характер, що випливає з їх змісту та призначення, але в ширшому розумінні ними також є нагромаджене суспільством знання, надбання літератури та мистецтва, морально-етичні та релігійні вчення [6, с. 236].

Сучасні міжнародні відносини у сфері культури пов’язані з різноплановими контактами державних і недержавних суб’єктів, що представляють різні країни світу щодо обміну досягненнями та інформацією про них у галузях освіти, науки, мистецтва, літератури тощо. Такі відносини реалізуються будь-якими типами учасників міжнародних відносин. їхніми суб’єктами є діячі культури, організації та установи, уповноважені державні інституції (зокрема, міністерства культури), спеціалізовані міжнародні організації.


Управлiння iнвестицiйною дiяльнiстю в банках України


План до курсової роботи:

Управлiння iнвестицiйною дiяльнiстю в банках Украiни

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Управлiння iнвестицiйною дiяльнiстю в банках Украiни,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Поняття, структура та форми інвестицій

Світовий досвід свідчить, що країни з перехідною економікою не в змозі розвивати господарство без залучення й ефективного використання інвестицій. Акумулюючи підприємницький, державний та змішаний капітал, забезпечуючи доступ до сучасних технологій та менеджменту, інвестиції не тільки сприяють формуванню національних інвестиційних ринків, але й пожвавлюють ринки товарів та послуг. Крім того, інвестиції, як правило, сприяють заходам макроекономічної стабілізації та дозволяють вирішувати соціальні проблеми трансформаційного періоду [28, с. 3].

За даними досліджень [26; 29; 33 та ін.], до початку 90-х років в Україні категорії «інвестиції» не знаходилось місця як у теорії, так і на практиці. Уперше – це поняття у вітчизняній економічній літературі почало зустрічатися, коли підмінялось поняттям «капітальні вкладення». Інвестиції розглядались в якості найважливішого економічного інструменту, який характеризував діяльність будівельного комплексу. В цьому випадку капітальні вкладення (іноді – інвестиції) аналізувались у двох аспектах: як економічна категорія та як процес, пов’язаний з рухом грошових коштів (ресурсів).

Поступово, із формуванням в Україні основ ринкових відносин починають змінюватися наукові світогляди сутності інвестицій (капітальних вкладень), виникають та розвиваються чисто ринкові підходи до їх оцінки та прогнозуванню форм, методів та принципів здійснення інвестиційної діяльності [38, с. 103].

В Україні значний імпульс для розвитку теорії інвестицій був даний становленням системи приватного підприємництва та конкуренції.

Разом із тим, існує багато модифікацій поняття «інвестицій» [17; 19], появлення яких обумовлено специфікою та традиціями різних економічних шкіл та течій. Так, в відповідності до австрійської школи «граничної корисності», інвестиції трактуються як обмін задоволення потреб сьогодні на задоволення їх у майбутньому.


Управлiння якiстю послуг в підприємстві ресторанного господарства


План до курсової роботи:

Управлiння якiстю послуг в пiдприємствi ресторанного господарства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Управлiння якiстю послуг в пiдприємствi ресторанного господарства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Економiчна сутнicть послуг ресторанного господарства

Послуга – це трудова доцільна діяльність, результати якої відображаються у корисному ефекті, особливій споживчій вартості.

Особливістю послуги є збіг у часі та в просторі процесів виробництва, реалізації і споживання її споживчої вартості. Виробництво послуг може бути, а може і не бути пов’язане з товаром в його матеріальному вигляді.

Послугам притаманні чотири характеристики:

1. Послуги невідчутні. Їх неможливо побачити, спробувати на смак, почути чи понюхати до моменту придбання. Покупець змушений просто вірити продавцю на слово.

Для зміцнення довіри до себе з боку клієнтів постачальник послуг може прийняти ряд конкретних заходів. По-перше, він може підвищити відчутність свого товару. По-друге, для підвищення ступеня довіри підприємство може придумати для своєї послуги марочну назву, наприклад, обслуговування «На червоному килимі» (тобто як високих почесних гостей) та ін. По-третє, для створення атмосфери довіри підприємство ресторанного господарства може залучити до пропаганди своєї послуги яку-небудь знаменитість.

2. Послуга невід’ємна від свого джерела, чи то людина або машина, тоді як товар у матеріальному вигляді існує незалежно від присутності або відсутності його джерела.

3. Непостійність якості. Якість послуг коливається в широких межах залежно від їх постачальників, а також від часу і місця їх надання [30, с. 42].

Для забезпечення контролю якості послуг, фірми можуть провести такий захід, як виділити кошти для залучення і навчання по-справжньому гарних фахівців. Ресторани та готелі витрачають значні суми на навчання обслуговуючого персоналу мистецтву добротних послуг.


Управление финансовой безопасностью предприятия


План до курсової роботи:

Управление финансовой безопасностью предприятия

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Управление финансовой безопасностью предприятия,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Общая характеристика экономической безопасности и место финансовой составляющей в её системе

В настоящее время, в условиях выхода экономики государства из периода депрессии, достижение стабильности функционирования субъектов предпринимательской и других видов деятельности является наиболее актуальной и важной задачей.

Сейчас вопросы обеспечения условий экономического роста предприятия выходят на первый план. На экономический рост предприятия может оказывать влияние общеэкономическая ситуация в мире в целом и в государстве в частности. Экономическая ситуация в государстве, кроме ряда прочих факторов, находится в зависимости от способности соответствующих государственных органов обеспечить как экономическую безопасность государства, так и хозяйствующих субъектов — предприятий. В современных условиях процесс успешного функционирования и экономического развития предприятий во многом зависит от совершенствования их деятельности в области обеспечения экономической безопасности [2, с. 78].

Экономическая безопасность фирмы (предприятия, организации) —это такое состояние корпоративных ресурсов (ресурсов капитала, персонала, информации и технологии, техники и оборудования, прав) и предпринимательских возможностей, при котором гарантируется наиболее эффективное их использование для стабильного функционирования и динамического научно- технического и социального развития, предотвращение внутренних и внешних отрицательных влияний (угроз).

Необходимость постоянного соблюдения экономической безопасности объясняется объективно стоящей перед каждым субъектом хозяйствования задачей обеспечить стабильное функционирование и достижение главной цели своей деятельности. Уровень экономической безопасности определяется не тем, насколько эффективно его руководству и специалистам (менеджерам) удается предотвратить возможные угрозы и устранить ущерб от негативных воздействий на те или иные составляющие экономической безопасности.


Управління валютним ризиком банку


План до курсової роботи:

Управління валютним ризиком банку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Управління валютним ризиком банку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та класифікація видів валютного ризику банку

Діяльність банку за своєю природою пов’язана з ризиками, які генеруються численними чинниками (зовнішнім середовищем, структурою активів і пасивів, іншими фінансовими і функціональними чинниками), тому розуміння суті цих ризиків, правильна оцінка й управління ними дозволяє уникнути або значно зменшити ймовірні втрати, що виникають у банківській діяльності.

Незважаючи на те, що питанню банківських ризиків останнім часом приділяється все більша увага як у наукових дослідженнях, так і на практиці, проблема ризиків у банківській діяльності взагалі і, зокрема, валютного ризику залишається складною і недостатньо вивченою. Наявні теоретичні відомості та практичні методики здебільшого присвячені проблемам класифікації ризиків, методам їх кількісної оцінки і, відповідно, менше уваги приділяється пошуку ефективних методів управління, які були б адекватними до реальних можливостей вітчизняних банків [90, с. 282].

Так, методологічною основою побудови системи управління валютним ризиком банку є рекомендації Базельського комітету, матеріали НБУ, розробки вітчизняних та іноземних фахівців, які стосуються як проблем прогнозування змін валютних курсів (зокрема, у працях Акеліса С.Б, Кулікова А.А., Кравченко П.П., Наймана Е.Л. та ін.), так і проблем загального управління валютним ризиком банку, розглянутих у працях Волошина І.В., Кириченка О.А., Міщенка В.І., Примостки Л.О., Роуза П., Руденко Л.В., Шарової Т., Ющенко В.А., Грюнинга Х., Брайнович Братановича С. та ін.


Управління грошовими потоками на туристичному підприємстві Братислава


План до курсової роботи:

Управління грошовими потоками на туристичному підприємстві Братислава

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Управління грошовими потоками на туристичному підприємстві Братислава,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність грошових потоків підприємства як категорії фінансового
менеджменту

Сучасна теорія корпоративних фінансів розглядає грошовий потік як стійку сукупність розподілених у часі фактів надходження або вибуття грошових коштів та їх еквівалентів, що генеруються суб'єктом господарювання в результаті здійснення його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, таким чином, грошовий потік можна представити як сукупність послідовних подій, які пов'язані із відособленим та логічно завершеним фактом зміни власника грошових коштів з приводу виконання договірних зобов'язань між суб'єктами господарювання, іншими економічними агентами (державою, домогосподарствами, міжнародними організаціями)[25,c.97]. З іншого боку, грошові потоки, генеровані суб'єктом господарювання протягом певного періоду, що аналізується, формують також грошовий потік, який надалі ми будемо називати сукупним грошовим потоком підприємства. відповідно, виникнення та формування грошового потоку при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства є результатом цілеспрямованого прояву сукупності фінансово-ек
ономічних відносин та має певні ознаки, основними серед яких необхідно вважати наступні:

1) рух грошових коштів відбувається в результаті виконання певної угоди між двома суб'єктами господарювання, оформленої належним чином;

2) грошові потоки, що генеруються суб'єктом господарювання, мають виключно фінансовий характер, адже їх результатом є формування, розподіл, перерозподіл чи споживання фондів грошових коштів (у нашому випадку, фондів грошових коштів суб'єкта господарювання);

3) грошові потоки визначають порядок та особливості реалізації інших фінансових відносин, що формують фінанси підприємства, у тому числі, формування фінансових результатів, забезпечення ліквідності та платоспроможності і т.д.


Управління грошовими потоками підприємства


План до курсової роботи:

Управління грошовими потоками підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Управління грошовими потоками підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

Вітчизняні аналітики почали широко оперувати терміном «грошовий потік» лише з початком ринкового реформування української економіки. За ринкових умов поява терміну «грошовий потік» поряд з існуванням категорії коштів є цілком оправданою. Адже термін «грошовий потік» розкриває динамізм підприємницької діяльності, де грошові надходження і вибуття мають постійний характер, йдуть безперервними потоками. Лише в балансі підприємства його кошти показані на певну дату.

Слід наголосити, що існують різні підходи до визначення та трактування поняття «грошовий потік».

Аналіз фінансово-економічної літератури дозволив встановити, що вітчизняні та закордонні вчені по-різному трактують визначення поняття «грошові потоки» підприємства і внаслідок цього по-різному підходять до управління ним, що видно із табл. 1.1.

При вивченні досліджень науковців наочно постає проблема розбіжності в підходах не лише стосовно тлумачення змісту грошових потоків як об’єкта фінансового менеджменту, а й стосовно визначення самої термінології.

На думку авторів [36], дослідження грошових потоків підприємства дозволяє усвідомити увесь механізм його функціонування, так як за наявності власної, відносно самостійної логіки розвитку, грошові потоки мають зовнішні ознаки всього комплексу функціональних зв’язків, які розвиваються на підприємстві в процесі його діяльності.

Запропоноване Терещенком О. [64] визначення поняття «грошові потоки» не є комплексним, оскільки в ньому не знайшли відображення такі фінансові поняття, як прибутковість, рентабельність, ділова активність тощо – результати ефективного управління грошовими потоками підприємства.


Управління доходами і витратами комерційного банку


План до курсової роботи:

Управління доходами і витратами комерційного банку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Управління доходами і витратами комерційного банку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Доходи і витрати банку: їх сутність, класифікація і значення

Склад доходів і витрат обумовлений фінансовою природою банківської справи, яка визначає порядок формування прибутку банку.

Отримання прибутку є головною метою діяльності комерційних банків, який, в свою чергу, забезпечує створення фондів та резервів банку у разі виникнення непередбачуваних збитків, а також стимулює діяльність управлінського персоналу відносно зниження витрат і підвищення рівня конкурентоспроможності.

Вся господарська діяльність комерційного банку – здійснення банківських угод – має назву статутна діяльність. Її проведення вимагає від комерційного банку значних витрат, але крім витрат виникають доходи, як результат діяльності комерційного банку. Результатом співставлення доходів та витрат є фінансовий результат статутної діяльності, який виступає у вигляді прибутку чи збитків.

Одна з основних цілей банків – одержання прибутку, що є джерелом виплати дивідендів акціонерам, створення фондів, базою підвищення добробуту працівників банку тощо.

Формування прибутку банку визначається специфікою діяльності даної установи, спектром операцій, а також діючою системою обліку і звітності кінцевим фінансовим результатом діяльності банку є одержання чистого прибутку, який являє собою залишок доходу після покриття всіх загально банківських витрат, сплати податків, відрахувань у фонди [36].

Значення прибутку для банку очевидне. Отримання достатнього розміру прибутку необхідно банкам для залучення нового капіталу, який дозволяє збільшити обсяг та підвищити якість наданих послуг. Прибуток стимулює діяльність керівництва банку по розширенню та покращенню операцій, зниженню витрат та розвитку банківських технологій.

У підручниках і наукових статтях категорія «прибуток» нерозривно пов'язується з категорією доходу, капіталу, відсотка й багатьма іншими. У практичному ж плані прибуток визначається як різниця між загальним доходом від реалізації товарів і послуг і сукупними витратами. Розглянемо основні визначення, що наведені в нормативних документах та наукових працях.


Управління залученими ресурсами банку


План до курсової роботи:

Управління залученими ресурсами банку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Управління залученими ресурсами банку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Теоретико-методологічна база системи управління залученими ресурсами банку

Банки є насамперед підприємствами, що спеціалізуються на посередницькій діяльності, яка пов’язана, з одного боку, з купівлею вільних грошових коштів на ринку ресурсів, а з другого – їх продажем підприємствам, організаціям та населенню. За таких умов для банків є однаково важливими як операції із залучення коштів, так і з їх розміщення. Від операцій із залучення коштів залежить розмір банківських ресурсів і, отже, масштаби діяльності комерційних банків. В свою чергу, вигідне розміщення ресурсів сприяє підвищенню дохідності та ліквідності комерційних банків, забезпечує їх економічну самостійність та стабільність.

На даному етапі існування банківської системи України не існує єдиного визначення «ресурси банку», тому необхідно розглянути бачення багатьох авторів, щоб сформувати певне визначення і на яке будемо спиратись надалі при визначенні порядку залучення ресурсів з депозитних джерел.

Отже О.Я. Стойко [59] надає наступне визначення «Ресурси комерційного банку – це сукупність грошових коштів, які знаходяться у розпорядженні банку і використовуються ним для здійснення кредитних, інвестиційних та інших активних операцій».

О.Д. Вовчак [16] і А.В. Череп [66] мають схоже визначення «Ресурси банку – це сукупність грошових коштів, що знаходяться у його розпорядженні й використовуються ним для здійснення активних та інших операцій».

Зовсім інше, повніше визначення представлено Н.М. Притуляк: «Банківські ресурси – це сукупність власних, залучених та інших фінансових коштів банку, що перебувають у безпосередньому його розпорядженні і використовуються на його розсуд для здійснення повномасштабної банківської діяльності» [51, с. 45].


Управління інвестиційним портфелем туристичного підприємства


План до курсової роботи:

Управління інвестиційним портфелем туристичного підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Управління інвестиційним портфелем туристичного підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність, значення та класифікація портфельних інвестицій туристичного підприємства

У найзагальнішому плані термін інвестиції означає довгострокове вкладення капіталу, грошових коштів в об'єкти підприємницької і(чи) іншій діяльності з метою витягання прибутку і (чи) досягнення іншого корисного ефекту.

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року [1] визначає інвестиції як всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інші види діяльності, у результаті чого створюється прибуток або соціальний ефект.

Розрізняють реальні (капітальні вкладення) і портфельні (фінансові) інвестиції.

Реальні інвестиції (капіталовкладення) - це вкладення в основний капітал(основні засоби), у тому числі витрати на нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, придбання машин, устаткування, інструменту, інвентарю, проектно-дослідницькі роботи і інші витрати [9,c 78].

До капітальних вкладень можуть бути віднесені інвестиції тільки в основні засоби, тобто. Засоби, термін експлуатації яких перевищує один рік. Фінансові інвестиції характеризують вкладення капіталу в різні фінансові інструменти інвестування, головним чином в цінні папери, з метою отримання доходу [12, c. 162].

Інвестиції грають дуже важливу роль в економіці. Вони об'єктивно потрібні для стабільного розвитку економіки, забезпечення стійкого економічного зростання. Активний інвестиційний процес зумовлює економічний потенціал країни в цілому, сприяє підвищенню життєвого рівня населення. Економічна діяльність окремих господарчих суб'єктів залежить значною мірою від об'ємів і форм інвестицій, що здійснює підприємство.