ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Загальна характеристика педагогічного спілкуванняЗагальна характеристика педагогічного спілкування

Загальна характеристика педагогічного спілкування1.1. Поняття педагогічного спілкування

На сьогодні продуктивно організований процес педагогічного спілкування покликаний забезпечити в педагогічній діяльності реальний психологічний контакт, який повинен виникнути між педагогом і дітьми. Перетворити їх на суб'єктів спілкування, допомогти подолати різноманітні психологічні бар'єри, що виникають в процесі взаємодії, перевести дітей із звичної для них позиції слухачів на позицію співпраці і перетворити їх на суб'єктів педагогічної творчості. Педагогічне спілкування повинне бути емоційно комфортним і особово розвиваючим. Професіоналізм спілкування вчителя полягає в тому, щоб подолати природні труднощі спілкування через відмінності в рівні підготовки, здатності допомагати учням знайти упевненість в спілкуванні як повноправні партнери вчителя. Для вчителя важливо пам'ятати, що оптимальне спілкування – не уміння тримати дисципліну, а обмін з учнями духовними цінностями. Спільна мова з дітьми це не мова команд, а мова довіри. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Загальна характеристика педагогічного спілкування.

Педагогічне спілкування в навчанні і вихованні служить інструментом дії на особу учня, направлене не тільки на саму взаємодію, але і на те, що є основним для самої педагогічної системи – на організацію освоєння учбових знань і формування на цій основі умінь.

Педагогічне спілкування - цілісна система (прийоми і навики) соціально-психологічної взаємодії педагога і учнів, що містить в собі обмін інформацією, виховні дії і організацію взаємин за допомогою комунікативних засобів. Окрім звичайних функцій, специфіка педагогічного спілкування породжує ще одну функцію соціально-психологічного забезпечення виховного процесу, організаторську функцію взаємин педагога з виховуваними і виступає як засіб вирішення учбових задач [4, с.85]. Придбати курсову на тему - Загальна характеристика педагогічного спілкування, можна вже сьогодні!.

У число найбільш складних завдань, що постають перед педагогом, входить організація продуктивного спілкування, що припускає наявність високого рівня розвитку комунікативних умінь. І дуже важливо так організувати спілкування з дітьми, щоб цей неповторний процес відбувся. Важливу роль тут грає стиль спілкування.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Загальна характеристика педагогічного спілкування,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Загальна характеристика педагогічного спілкування


Роль інформаційних технологій в процесі вивчення лексики на уроках англійської мови


План до курсової роботи:

Роль інформаційних технологій в процесі вивчення лексики на уроках англійської мови

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Роль інформаційних технологій в процесі вивчення лексики на уроках англійської мови,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Інформаційні технології в навчанні іншомовного спілкування.

Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує процес інформатизації.

Інформатизація суспільства – це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного виробництва є збір, нагромадження, продукування, обробка, збереження, передача і використання інформації, здійснювані на основі сучасних засобів мікропроцесорної й обчислювальної техніки, а також на базі різноманітних засобів інформаційного обміну. Інформатизація суспільства забезпечує:

• активне використання постійного інтелектуального потенціалу суспільства, що розширюється, сконцентрованого в друкованому фонді, і науковому, виробничому й іншому видах діяльності його членів.
• інтеграцію інформаційних технологій з наукового, виробничого, ініціюючого розвитку усіх сфер суспільного виробництва, інтелектуалізацію трудової діяльності;

Застосування відкритих інформаційних систем, розрахованих на використання всього масиву інформації, доступної в даний момент суспільству у визначеній його сфері, дозволяє удосконалити механізми керування суспільним пристроєм, сприяє гуманізації і демократизації суспільства, підвищує рівень добробуту його членів. Процеси, що відбуваються в зв’язку з інформатизацією суспільства, сприяють не тільки прискоренню науково-технічного прогресу, інтелектуалізації усіх видів людської діяльності, але і створенню якісно нового інформаційного середовища соціуму, що забезпечує розвиток творчого потенціалу індивіда [13].

Одним із пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства є інформатизація освіти – впровадження засобів нових інформаційних технологій у систему освіти.


Роль Нідерландів в системі міжнародних відносин


План до курсової роботи:

Роль Нідерландів в системі міжнародних відносин

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Роль Нідерландів в системі міжнародних відносин,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Науково-теоретична база дослідження

Дослідження зовнішньої політики Нідерландів знайшло своє відображення в джерелах та науковій літературі. З огляду на те, що Нідерланди на даному історичному етапі реалізує зовнішньополітичний курс, спрямований на зміцнення власних місця та ролі на міжнародній арені і на посилення зовнішньої економіки, що якнайбільше відповідає її національним інтересам, потребує розгляду і розкриття нових концептів розвитку і ролі Нідерландів у міжнародних та регіональних організаціях.

У даній роботі розглядаються не лише політичні концепції та доктрини, як цілісне і системне обґрунтування політики Нідерландів, теоретико-методологічна основа стратегії, а й погляди (підходи) політичних діячів та фахівців з міжнародних відносин, вчених, які займаються дослідженням даної тематики, або ж так чи інакше впливали на формування зовнішньополітичної стратегії Нідерландів.

Комплексний аналіз наукових праць та політологічних досліджень дозволяє об’єднати все це в окремий напрямок зовнішньополітичної думки. Для систематизації джерельної бази дослідження доцільним є її поділ за проблемним принципом відповідно до тих теоретичних питань та моделей інтеграції, які ці джерела аналізують.

Різні за характером і походженням джерела можна поділити на чотири групи: 1) загальнотеоретичні праці, використані при розробці концептуального виміру дослідження; 2) офіційні документи – договори, заяви, декларації, робочі плани, що були прийнятті державними установами, міжнародними організаціями; 3) праці вітчизняних вчених, у яких досліджується питання зовнішньої політики Нідерландів; 4) дослідження присвячені зовнішній політиці Нідерландів в працях зарубіжних вчених.

Першу групу джерел складають загальнотеоретичні праці, концепції відомих американських політологів З. Бжезінського, С. Хантінгтона і Г. Кісінджера [4, с.12-20]. Попри те, що у теоріях цих дослідників не розглядаються проблеми зовнішньої політики Нідерландів, вони є важливим джерелом для розуміння специфіки сучасних міжнародних політичних та економічних відносин.


Роль прямих іноземних інвестицій в економічному зростанні України


План до курсової роботи:

Роль прямих іноземних інвестицій в економічному зростанні України

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Роль прямих іноземних інвестицій в економічному зростанні України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття, сутність та класифікація інвестицій

Чітке розуміння економічної суті і характерних особливостей інвестицій та інвестиційної діяльності важливо як для мікро-, так і для макроекономіки. Не менше значення має і знання інвестицій та діяльності, пов’язаної з ними, для людей, які є інвесторами в різних проектах або збираються такими ставати. Розберемо докладніше, в чому полягає економічна суть інвестицій, яка класифікація є загальноприйнятою, які є ознаки інвестицій та інші питання, пов’язані з теоретичними положеннями і основами інвестиційної діяльності.

Інвестиції – це сукупність витрат (матеріальних і нематеріальних), спрямованих у формі цілеспрямованого вкладу коштів в різні сфери економіки і галузі діяльності для подальшого отримання прибутку і досягнення певного результату [13, с. 56].

Виділяють наступні ознаки інвестицій:

Терміновість вкладення. Інвестиції вкладаються на певний проміжок часу і протягом часу перебування коштів в об’єкт інвестування, інвестор повинен отримувати обумовлений прибуток.

Цілеспрямованість вкладення. Інвестор визначає певну галузь або сферу, куди планує вкласти власні кошти. Іншими словами, у капіталу є спрямованість руху в певне русло.

Ризикованість вкладів. Внесок буде ризиковим в будь-якому випадку, незалежно від об’єкта капіталовкладення. Існують різні інвестиції за рівнем ризику, але у всіх випадках вкладник ризикує засобами в межах свого вкладу.

Потенційна прибутковість. Головна мета інвестування – це отримання доходів. Це першочергове завдання всіх інвесторів, незалежно від виду інвестицій і наявності інших, непрямих цілей, які може передбачати інвестиційна діяльність.


Роль родинних традицій у вихованні дітей


План до курсової роботи:

Роль родинних традицій у вихованні дітей

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Роль родинних традицій у вихованні дітей,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Роль сім’ї у розвитку дітей дошкільного віку

Сучасний дошкільник живе у середовище, яке весь час зміцнюється, ускладнюється, розвивається. Саме в сім’ї дитина отримує первинні навички сприйняття дійсності, привчається усвідомлювати себе повноправним представником суспільства. Роль сім’ї постає у поступовому введенні дитини в суспільство так, щоб вона розвивалася відповідно до природи, культури країни, де вона народилася. Саме тут, у сім’ї, в родині формується і розвивається особистість дитини, триває опанування нею соціальних ролей, що необхідні для безболісної адаптації в суспільстві.

У сім'ї дитина отримує перші уявлення про себе та інших людей, розвиває необхідні для життя соціальні почуття, навички спілкування і спільної діяльності. Сім'я створює передумови для взаємопроникнення світу дітей і світу дорослих, що є важливим чинником соціалізації особистості. Унікальні виховні можливості сім'ї впливають на людину протягом усього її життя. Універсальний, всеохопний, постійний виховний вплив сім'ї на особистість є наслідком дії таких чинників:

1. Безкорислива любов до дитини, яка вселяє їй почуття захищеності, створює атмосферу душевності, соціального і життєвого оптимізму. Взаємини дітей і дорослих у сім'ї є справжньою школою почуттів, найважливішим фактором, що формує емоційно-мотиваційну сферу дошкільника, його ставлення до людей і життя. Все це є важливими передумовами розвитку індивідуальності дитини.

2. Природне включення дитини у найрізноманітніші людські стосунки. Відбувається це передусім завдяки участі дитини у спільних з дорослими видах діяльності. Багатоплановість життєвих ситуацій, які виникають в сімейному житті дитини, неможливо змоделювати в жодній досконалій виховній системі.


Свідок у кримінальному процесі. Поняття та значення показань свідків


План до курсової роботи:

Свідок у кримінальному процесі. Поняття та значення показань свідків

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Свідок у кримінальному процесі. Поняття та значення показань свідків,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та значення свідка в кримінальному процесі України

Серед класифікації суб’єктів кримінального провадження свідок належить до категорії осіб, участь яких є допоміжною та епізодичною.

Згідно ч. 1 ст. 65 КПК України свідок – це особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що повинні бути доведені під час кримінального провадження, і який покликаний давати показання. Показання є джерелом доказів.. Його роль у кримінальній справі полягає в тому, що він інформує органи досудового або судового розгляду про обставини кримінальної справи та факти, що характеризують особу чи обвинуваченого та його стосунки з обвинуваченим чи підозрюваним [10].

Тому свідок може бути не лише очевидцем розслідуваної події, але й може знати про інцидент зі слів інших. Відповідно, не лише свідки злочину виступають свідками кримінального процесу, але й особи, які чули, що відбувся інцидент, можуть характеризувати особу обвинуваченого. або підозрюваного - особа, яка володіє будь-якою інформацією про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальній справі.

Кримінально-процесуальне законодавство не встановлює вікових обмежень для прийняття осіб як свідків у кримінальних справах. Діти, дорослі і люди похилого віку, незважаючи на особливості своєї психіки, можуть надати цінну інформацію про обставини кримінальної справи. Здатність дітей правильно сприймати події об’єктивної реальності та висловлювати правдиві уявлення про них у більшості випадків визначається їх індивідуальними особливостями, характером подій, за якими вони опитуються, та їхньою участю у тих подіях. Тому неможливо ставити питання щодо визначення формальної вікової межі для допущення неповнолітніх до свідків.

Враховуючи особливості психіки дитини, доцільно лише зробити допит на неповнолітніх свідків певними умовами, які полегшать отримання повної доказової інформації.


Система місцевого самоврядування, проблеми реформування


План до курсової роботи:

Система місцевого самоврядування, проблеми реформування

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Система місцевого самоврядування, проблеми реформування,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та сучасна система місцевого самоврядування в Україні

Розвиток місцевого самоврядування в сучасних умовах став важливим вектором суспільної трансформації. Перехід від вироблення концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади до практичних дій потребує втілення теоретичних положень у законодавство, що регулює місцеве самоврядування як складову сфери публічного управління.

Суть місцевого самоврядування стає зрозумілою після детального вивчення й аналізу питання про природу територіальної громади та про характер тієї влади, яку вона здійснює безпосередньо й через органи місцевого самоврядування.

Будь-яка держава – це поєднання двох складових:

держави як набору інституцій. Вони уособлюють владу, насамперед, виконавчу;

громадянського суспільства як набору демократичних інституцій. Передусім це механізм самоврядування, організація системи життєдіяльності громадян на місцях – у містах, містечках, селах, селищах. Останні – не просто сукупність будинків, доріг, робочих місць, а, насамперед, зібрання людей. Вони об'єднанні спільним способом життя, його характером, що склався протягом певного часу, звичками, історичними й природними умовами. Саме тут реалізуються права громадянина, його взаємовідносини з державою [14, с. 11].

Місцеве самоврядування – визначена й гарантована Конституцією України самостійна (під власну відповідальність) діяльність територіальної громади (населення) з вирішення безпосередньо або через органи місцевого самоврядування в межах діючого законодавства питань місцевого значення, виходячи з інтересів місцевого населення. Основна функція – вирішення соціальних проблем населення, в тому числі обов'язкова освіта, охорона здоров'я, подолання бідності.


Система права та її елементи. Структура системи права


План до курсової роботи:

Система права та її елементи. Структура системи права

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Система права та її елементи. Структура системи права,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття «система права»

Вітчизняна теорія держави і права досліджує систему права через її структуру, тобто внутрішню структуру, що характеризується взаємодією норм права відповідної держави та їх інтеграцією в правові інститути та галузі. П. Рабінович під системою права розуміє систему всіх діючих правових норм держави.

Н. Онищенко, присвячуючи монографічне дослідження правовій системі, пропонує таке визначення поняття "система права" - це структура права, визначається економічною та соціальною структурою, що відображає внутрішню узгодженість та єдність правових норм і їх поділ на відповідні галузі та інститути.

Російський юрист Л. Морозов трактує систему права як об'єктивно існуючу внутрішню структуру права, яка склалася історично і зумовлена характером суспільних відносин, які регулюються [2, с. 105].

Інші визначення системи права цитуються в юридичній літературі, але завжди підкреслюється, що:

- формування системи, тобто не простий набір або сума елементів, а цілісне утворення, наділене специфічними властивостями, зв’язками, внутрішньою структурою;
- об'єктивне явище, оскільки воно викликане соціальними відносинами, що існують у суспільстві;
- обумовлене через національні, історичні, культурні чи інші соціальні фактори;
- динамічне, здатне змінювати свою внутрішню організацію під впливом зовнішнього середовища [3, с. 47].

Право складається з численних правових норм. Для того щоб вибрати правильну правову норму для їх виконання, необхідно знати, що вони не об'єднані випадково; між ними є специфічні подібності та відмінності. Через цю об'єктивну обумовленість та характерні риси подібності, відмінності правових норм все право можна подати як певну систему.


Сільське господарство України, його регіональні особливості


План до курсової роботи:

Сільське господарство України, його регіональні особливості

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Сільське господарство України, його регіональні особливості,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність агропромислового комплексу, чинники його розвитку та розміщення в економіці України

Галузева структура національної економіки нашої країни характеризується певними міжгалузевими пропорціями, виробничими відносинами, які постійно розширюються та інтенсифікуються. Процес інтеграції різних етапів виробництва і розподілу того чи іншого продукту взаємопов’язаний. В економіці України існує взаємодія галузей у структурі інтеграційних структур - міжгалузевих комплексів. [11, с. 105]

Одним з найпотужніших і найрізноманітніших комплексів є агропромисловий комплекс. Це складний виробничий комплекс, що поєднує в собі різні галузі народного господарства. Агропромисловий комплекс України є невід'ємною частиною національної економіки і діє як єдина виробничо-економічна система, що об'єднує ряд галузей промисловості, сільського господарства, науки, виробництва та освіти, спрямованих на одержання, зберігання, транспортування, переробку і реалізацію сільськогосподарської продукції. За своїм складом і структурою він відрізняється від інших міжгалузевих комплексів і впливає на соціально-економічний розвиток країни, рівень життя населення, продовольчу безпеку і забезпечення промисловості сільськогосподарською сировиною. Основними засобами виробництва для сільськогосподарського виробництва є землі сільськогосподарського виробництва, а також сировина для промислового та невиробничого споживання [4, c. 54].

У АПК зайнято близько 1/3 від загальної кількості працівників народного господарства країни. На його частку припадає більше 30% основних виробничих фондів.

АПК є складним комплексом, в якому економічно, технологічно і організаційно взаємопов'язана велика кількість галузей і галузей. Агропромисловий комплекс має досить складну функціональну та галузеву структуру. Він складається з 3 основних областей:


Сільське господарство Херсонщини. Особливості розвитку сільського господарства


План до курсової роботи:

Сільське господарство Херсонщини. Особливості розвитку сільського господарства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Сільське господарство Херсонщини. Особливості розвитку сільського господарства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Історичні аспекти розвитку сільського господарства

Херсонська область, як адміністративно-територіальна одиниця в складі України, утворилася 30 березня 1944 року. Територія області розташована у південній частині України, в басейні нижньої течії р. Дніпро в межах Причорноморської низини, омивається Чорним і Азовським морями, Сивашем та Каховським водосховищем. На сході Херсонська область межує із Запорізькою (протяжність земельних кордонів – 245 км), на північному заході – з Миколаївською (протяжність земельних кордонів – 359 км), на півночі – з Дніпропетровською (протяжність земельних кордонів – 109,6 км) областями, на півдні по Сивашу та Перекопському перешийку – з Автономною Республікою Крим (протяжність земельних кордонів – 10 км).По території області проходить державний кордон протяжністю 458 км, у тому числі по морях: Чорному – 350 км, Азовському – 108 км.

Площа Херсонської області становить 28,5 тис. кв. км, що складає 4,7% території України. За адміністративно-територіальним поділом включає 18 районів, 698 населених пунктів, у тому числі: 4 міста обласного значення, 5 міст районного значення, 31 селище міського типу, 658 сільських населених пунктів. Обласний центр – м. Херсон. Загальна чисельність наявного населення області станом на 01 січня 2014 року склала 1072,5 тис. осіб, у тому числі міського населення – 656,2 тис. осіб (61,2%), сільського – 416,3 тис. осіб (38,8%). За площею території Херсонщина займає 7 місце серед областей України, за чисельністю населення – 19 місце.

Внаслідок свого периферійного положення в Україні область має помірний показник сукупного індексу транспортно-географічної зручності. Відстань від Херсона до Києва залізницею – 664 км, шосейними шляхами – 605 км. Через територію області проходять транспортно-комунікаційні шляхи із східної України та Російської Федерації до країн Південно-Східної та Центральної Європи, а також до Кримського півострова (магістральний Захід) ? нафтопровід «Дружба»; магістральні газопроводи «Союз» та Торжок Важливим фактором є значний вихід області до Чорноморсько-Азовського узбережжя.


Сільське та міське населення України. Особливості сучасного розміщення


План до курсової роботи:

Сільське та міське населення України. Особливості сучасного розміщення

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Сільське та міське населення України. Особливості сучасного розміщення,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ І УМОВИ ТА ФАКТОРИ РОЗМІЩЕННЯ МІСЬКОГО ТА СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Регіональні особливості демографічної ситуації формуються під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів для кожної країни, включаючи природні умови, базові генофонди, правові, моральні та релігійні норми, адміністративні та нормативні акти, екологічні умови проживання тощо.

Основними факторами розселення, включаючи його інтенсивність і напрями, є:

- соціально-економічні (розвиток і розміщення продуктивних сил тощо),
- природні
- демографічні.

Природні чинники впливають на процес розселення через територіальні відмінності природного середовища (поверхня, клімат, гідрографічна мережа, корисні копалини, якість земельних ресурсів тощо).

Територіальні особливості розселення, крім того, залежать від інтенсивності і напрямків постійних і маятникових рухів населення.

Як відомо, розселення оцінюється по регіональних відмінностях у щільності населення, співвідношенні кількості міських і сільських жителів, інтенсивності змін чисельності жителів сільських і міських поселень тощо. Організація виробництва та інші види трудової діяльності безпосередньо впливають на форми і територіальні особливості розселення людей, багато в чому визначають інтенсивність і напрямок постійних і маятникових міграцій, що призводить до зміни питомої ваги міських і сільських жителів. у населенні України та її областей [5, c. 42].

Вплив цих факторів на конкретні регіони має свої особливості, а загальний стан демографічних процесів формує мозаїчну картину як кількісно, так і якісно. Вивчення цієї картини дозволить визначити, за рахунок яких областей і в якому напрямку розгортаються процеси відтворення населення. Крім того, демографічна ситуація в окремих регіонах може стати основою, на якій будуть базуватися моделі майбутнього сталого відтворення населення України в цілому та окремих областей, зокрема, формування демографічної політики держави.