ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Використання послуги Internet в банківському обслуговуванні клієнтівВикористання послуги Internet в банківському обслуговуванні клієнтів

Використання послуги Internet в банківському обслуговуванні клієнтів1.1. Історія виникнення банківських послуг в Internet

До теперішнього часу склалася система, коли клієнти банку можуть управляти своїми рахунками, а також здійснювати ряд операцій дистанційно. Така система в цілому одержала назву онлайн-банкинг (online banking) Віддалене управління банківськими рахунками може здійснюватися різними способами:
- за допомогою телефону - телебанкінг (telebanking);
- персонального комп'ютера – pc/е-банкінг (pc/e-banking);
- Інтернету – Інтернет-банкінг (Internet banking);
- портативних пристроїв - мобільний банкінг (mobile banking, m-banking).

Це комплексна система управління банківським рахунком за допомогою стільникового телефону або портативного комп'ютера (Personal Digital Assistant) з використанням технології бездротового доступу (Wireless Application Protocol) [8, С.115-125]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Використання послуги Internet в банківському обслуговуванні клієнтів.

Якщо за допомогою різних технічних пристроїв встановлюється стаціонарний зв'язок між банком і клієнтом, то така система називається звичайно Клієнт-Банк, у випадку, якщо клієнт - юридична особа, і домашній банкінг (home banking), якщо - фізична. Але по суті справи, домашній банкінг є варіант системи Клієнт-Банк. За допомогою таких систем юридична або фізична особа, безпосередньо підключившись до банку по електронних лініях зв'язку, може здійснювати різні фінансові операції прямо з свого будинку або офісу.

Дистанційне банківське обслуговування з'явилося приблизно двадцять років тому, коли будівельне об’єднання Nottingham Building Society, британська телефонна компанія British Telecom і Bank of Scotland об'єднали свої зусилля для створення нової технології - програми Homelink. Це був якісний стрибок в розвитку віддалених банківських технологій.

Користувачі систем електронних банківських послуг вдома самостійно купують необхідного устаткування, а банк консультує клієнтів з питань установки домашніх терміналів і придбання необхідного програмного забезпечення. Подібні системи дозволяють клієнту банку, використовуючи екран монітора або телевізора і персональний комп'ютер, підключитися по телекомунікаційних лініях зв'язку до банківського комп'ютера.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Використання послуги Internet в банківському обслуговуванні клієнтів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Використання послуги Internet в банківському обслуговуванні клієнтів


Методи управління персоналом підприємства в сучасних умовах господарювання


План до курсової роботи:

Методи управління персоналом підприємства в сучасних умовах господарювання

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Методи управління персоналом підприємства в сучасних умовах господарювання,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Еволюція концепцій управління персоналом

На сьогоднішній день наукою про управління персоналом розроблено багато концепцій і теорій, які відображають відповідні етапи розвитку матеріального виробництва, спрямованість певних досліджень, соціально-економічні умови зайнятості в конкретній країні тощо. Усі теорії, поняття та концепції можна об'єднати в такі групи: концепція застосування людського фактора у виробництві, теорія людських ресурсів, теорія людського капіталу.

Поняття застосування людського фактора у виробництві. Першою науково обґрунтованою концепцією була концепція використання трудових ресурсів, яка замість людини розглядала лише свою функцію - працю, вимірюючи свої витрати на робочий час та заробітну плату. Засновниками цієї концепції був американський інженер Фредерік-Уінслоу Тейлор (1856 - 1915).

У 1920-х рр. керівник великої французької вугільної компанії Анрі Файол (1841 - 1925), британський консультант з управління з питань управління Лін-Далл Урвік (1891 - 1983) запропонував концепцію управління людиною-ламою. Вони розглядали людину через об'єктив офісу і розглядали основу управління як адміністративний механізм - принципи, методи, функції, повноваження, відповідальність.

У 30-50-х роках ХХ ст. набула поширення концепція Школи людських відносин, яку представляли американська психолог Мері-Паркер Фоллетт (1868 - 1933) та німецький психолог Гюго Мюнстерберг (1863 - 1916). Їх висновки та рекомендації стосувалися прийомів управління людськими стосунками через ефективні дії безпосередніх керівників, консультації з працівниками та надання їм широких можливостей для спілкування в процесі праці.

Ієрархія теорії потреб Маслоу. Згідно з цією мотиваційною теорією, мотивація працівників до продуктивної та якісної роботи пов'язана з потребами особистості.


Методичні підходи до оцінювання ефективності системи управління персоналом організації


План до курсової роботи:

Методичні підходи до оцінювання ефективності системи управління персоналом організації

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Методичні підходи до оцінювання ефективності системи управління персоналом організації,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність, завдання та основні принципи управління персоналом

Для ефективного функціонування в умовах ринкової економіки всім підприємствам необхідно обирати такий тип економічної поведінки, що дозволяв би їм адаптуватися до динамічних умов зовнішнього середовища. При цьому особливу роль відіграє застосування ефективних методів управління персоналом, які б забезпечували зацікавленість працівників у високопродуктивній праці і поліпшенні кінцевих результатів діяльності підприємства.

Варто почати з визначення сутності економічної категорії «персонал». Існує кілька наукових підходів до визначення:

- персоналом є сукупність всіх людських ресурсів, якими володіє організація [7, c. 30];
- персонал - це сукупність постійних працівників, які отримали необхідну підготовку і мають досвід практичної діяльності [18, с. 26];
- персонал - це основний, постійний штатний склад кваліфікованих працівників, який формується і змінюється під впливом як внутрішніх (характер продукції, технології та організації виробництва), так і зовнішніх (демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характер ринку праці тощо) чинників [24, с. 217];
- сукупність працівників підприємства (постійних і тимчасових, кваліфікованих і некваліфікованих), що працюють за наймом і мають трудові відносини з роботодавцем [13, с. 24].

Як бачимо, наведені вище визначення різняться лише авторським розумінням того, яких саме працівників слід віднести до категорії «персонал». Таким чином, до категорії «персонал» доцільно відносити кожного працівника, який є елементом підприємства як функціонуючої системи незалежно від форми його взаємодії з нею.


Механізм дії права. Поняття та структура механізму правового регулювання


План до курсової роботи:

Механізм дії права. Поняття та структура механізму правового регулювання

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Механізм дії права. Поняття та структура механізму правового регулювання,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та значення механізму дії права

Одним з важливих завдань юридичної науки є дослідження механізму дії права. Це має не тільки пізнавальне, а й практичне значення для подальшого вдосконалення правового регулювання, підвищення ефективності законодавства, зміцнення законності.

Поняття механізму дії права в сучасній правовій науці не лише не отримує однозначного трактування, але і досить часто використовується взагалі без яких-небудь додаткових уточнень та пояснень щодо змісту, який в нього вкладено, внаслідок чого виникає відчуття його невизначеності, «розмитості». Невизначеність поняття обумовлює його застосування в ряді випадків для позначення схожих, але не тотожних явищ, що, у свою чергу, тягне за собою виникнення помилкових суджень щодо характеристик тієї правової реальності, для опису якої воно використовується.

З метою встановлення об’єктивного змісту поняття «механізм дії права», визначимо, що таке дія права.

Категорія дія права відображає всі можливі форми та сфери прояву права, характеризує його в процесі формування, сприйняття його індивідуальною та масовою свідомістю та в процесі його реалізації в практичній діяльності суб’єктів. Дана категорія дозволяє визначити ті засоби та механізми за допомогою яких впорядковується поведінка та діяльність суб’єктів та використати їх в практичній діяльності суб’єктів права з метою досягнення фактичного результату [12, с. 164].

О.О. Іванов під категорією «дія права» розуміє змістовно-динамічну сторону права, що характеризує здатність, що фактично реалізується, здійснювати регулятивний (спеціально-юридичний), інформаційно-психологічний (мотиваційний), виховний (ідеологічний, педагогічний) і соціальний вплив на учасників суспільних відносин. Зазначене, дозволяє автору виокремити соціальний, психологічний та ціннісно-орієнтаційний механізми дії права [5, с. 228].


Механізм здійснення державної влади в Україні


План до курсової роботи:

Механізм здійснення державної влади в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Механізм здійснення державної влади в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття, види та функції державної влади

Поняття державної влади та її характеристики є невід'ємною частиною теоретичного матеріалу, в якому вивчається один з основних факторів і принципів, ознак: держава, державна влада. Можна співвіднести такі поняття, як "держава" і" державна влада", тому що вони схожі і багато в чому збігаються, а також вживаються як тотожні за змістом.

Держава (лат. imperium, civitas)- це політико-територіальна організація влади найбільш впливової частини соціально неоднорідного суспільства, яка здійснює свою власну політику через апарат управління і примусу і одночасно виступає офіційним представником всього суспільства і здійснює загально-соціальні справи на основі правових норм, що забезпечують узгодження соціально-групових, індивідуальних і суспільних інтересів.

Державна влада - це суспільно-політичні відносини панування і підпорядкування між суб'єктами, засновані на державному примусі [1, c. 6].

Соціальна влада - це спосіб управління суспільством, який виражається в системі суспільно-вольових відносин між людьми з приводу організації їх спільної діяльності, вироблення спільних для них інтересів і цілей, які досягаються за допомогою різних засобів, методів, в тому числі примусу (психічного, фізичного, правового). Соціальна влада-це соціальна сила, яка виросла на основі угоди. Її метою є точне виконання обов'язків і функцій, що випливають із цієї угоди. У цьому сенсі соціальна влада вторинна по відношенню до суспільства, вона є його продуктом, який має інструментальний характер і служить засобом упорядкування суспільних відносин.

Державна влада - це різновид соціальної влади. Державна влада в Україні здійснюється за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Єдиним законодавчим органом в Україні є Верховна Рада України. Президент України є главою держави і діє від її імені. Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України. Судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Система судів загальної юрисдикції в Україні заснована на принципі територіальності та спеціалізації.


Механізм і апарат держави. Загальна характеристика трьох гілок влади


План до курсової роботи:

Механізм і апарат держави. Загальна характеристика трьох гілок влади

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Механізм і апарат держави. Загальна характеристика трьох гілок влади,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Ознаки механізму держави

Механізм держави у різні епохи цивілізованого суспільства не мав однакової структури і функцій. Рухаючись шляхом прогресу, суспільство створювало державні органи, які в цілому забезпечували його нормальне функціонування. Структурна та функціональна різноманітність державного механізму дає змогу розрізнити його найбільш загальні та суттєві ознаки, характерні для більшості держав минулого та сьогодення.

Механізм держави - це система спеціальних установ і органів, за допомогою яких здійснюється державне управління суспільством і захист його основних інтересів.

Механізм держави через структурно-функціональний підхід визначається як система державних установ, органів, організацій, пов'язаних із загальними принципами, які мають матеріально-технічні можливості для виконання завдань і функцій в державі. Це структурована система засобів впливу держави на соціальні процеси.

Так на думку багатьох вчених, поняття "державний механізм" включає систему громадських організацій, які, в залежності від мети, поділяються на:

- державний апарат – це система державних органів (законодавча, виконавча, судова, контрольно-наглядова), наділена повноваженнями державної влади для виконання функцій і завдань держави;
- державні установи і підприємства, що під керівництвом державних органів виконують завдання та функції держави в сфері економіки (виробництво, наукові дослідження, торгівля та інші види економічної діяльності) - підприємства або заходи, пов'язані зі створенням нематеріальних активів. цінності в соціальній і духовній сферах – установі [2, c. 24].

Такий підхід обгрунтовано В. Копейчіковим: існують дві пов'язані, але різні і незалежні поняття: поняття механізму держави як сукупності державних організацій і поняття державного апарату, що поєднує державні органи. Деякі вчені ототожнюють поняття "державного механізму" з поняттям "державний апарат", інші вважають, що механізм держави є системою органів і організацій, інші інституції держави, що складають її організаційну основу: організаційно-правові, політичні, організаційні та економічні тощо.


Механізм інтеграції України у світовий фондовий ринок


План до курсової роботи:

Механізм інтеграції України у світовий фондовий ринок

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Механізм інтеграції України у світовий фондовий ринок,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Умови функціонування, визначення та структурні елементи фондового ринку

Фондовий ринок займає особливе місце в загальній системі ринкової економіки. На ринку існує два основних типи господарюючих суб'єктів: приватні підприємства, основним учасником яких є фізична особа, акціонерні товариства та організації, а також державні (юридичні особи).

Ринок можна розділити на три основні сектори:

- ринок товарів, а також робіт і послуг, що виконуються підприємствами або організаціями;;
- ринок праці, який має односторонній рух від приватного господарства до підприємства;
- ринок фінансових ресурсів або фондовий ринок.

Фондовий ринок - це загальна назва цілої системи ринків фінансових ресурсів. Структура фондового ринку об'єднує в собі чотири основні компоненти:

- ринок боргового капіталу;
- валютний ринок;
- ринок рідкоземельних і дорогоцінних металів;
- ринок цінних паперів [5, c. 63].

У свою чергу, кожен з цих компонентів взаємопов'язаний з іншими в рамках загальної системи фінансових ресурсів.

Валютний ринок - це механізм встановлення правових та економічних відносин між споживачами і продавцями валют. Попит на іноземну валюту відображає ступінь залежності національної економіки від імпорту і визначається конвертованістю тієї чи іншої валюти. Конвертованість - це гарантована здатність грошової одиниці вільно обмінюватися на інші валюти.

Ринки цінних паперів і позичкового капіталу покликані мобілізувати тимчасово вільні кошти населення, підприємств і організацій і направити їх на виробництво.


Механізм планування прибутку на підприємстві


План до курсової роботи:

Механізм планування прибутку на підприємстві

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Механізм планування прибутку на підприємстві,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються приростом суми власного капіталу (чистих активів), основним джерелом якого є прибуток від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності, а також отриманий унаслідок надзвичайних обставин.

Прибуток - це частина чистого доходу, який безпосередньо одержують підприємства після реалізації продукції як винагороду за вкладений капітал і ризик підприємницької діяльності. Кількісно він становить різницю між сукупними доходами (після сплати податку на додану вартість, акцизного податку та інших відрахувань з виручки в бюджетні і небюджетні фонди) і сукупними витратами звітного періоду. Обсяг прибутку, рівень рентабельності залежать від виробничої, постачальницької, маркетингової, збутової, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства. Тому ці показники характеризують усі сторони господарювання.

Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності е:

? вивчення можливостей одержання прибутку відповідно до наявного ресурсного потенціалу підприємства і кон'юнктури ринку;
? систематичний контроль за процесом формування прибутку і зміною його динаміки;
? визначення впливу як зовнішніх, так і внутрішніх факторів на фінансові результати й оцінювання якості прибутку;
? виявлення резервів збільшення суми прибутку і підвищення рівня прибутковості бізнесу;
? оцінювання роботи підприємства з використання можливостей збільшення прибутку і рентабельності;
? вироблення рекомендацій з підвищення ефективності системи керування прибутком [13, с. 145].


Механізм правового регулювання, поняття, елементи


План до курсової роботи:

Механізм правового регулювання, поняття, елементи

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Механізм правового регулювання, поняття, елементи,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та предмет правового регулювання

Серед структурних елементів правової системи важливе місце належить правовому регулюванню. У юридичній літературі сформувалося певне розуміння природи правового регулювання, незважаючи на різні підходи до його визначення.

Термін "регулювання" походить від латинського слова "regulalo" - "правило" і означає підпорядковувати, приводити щось у відповідність з чимось.

Серед структурних елементів правової системи важливе місце належить правовому регулюванню. У юридичній літературі сформувалось певне розуміння сутності правового регулювання, незважаючи на різні підходи щодо його визначення (табл. 1.1).

Таким чином, юридична література сформувала майже загальне розуміння правового регулювання як сукупності різноманітних форм і засобів правового впливу держави на поведінку учасників суспільних відносин, здійснених в інтересах усього суспільства чи певного колективу або особистість, щоб підпорядкувати поведінку окремих суб'єктів встановленому правопорядку.

Правове регулювання - це певний процес, викликаний об'єктивними та суб'єктивними факторами, такими як: рівень зрілості та стабільності соціальних відносин, рівень соціальної структури суспільства, стан економічного розвитку суспільства, загальний рівень правової культури населення та інші.

Правове регулювання слід відрізняти від правового впливу. Останнє здійснюється в різних сферах суспільного життя і відображається на інформаційній, освітній та іншій ролі права. Правовий вплив, на відміну від правового регулювання, пов'язаний з тими суспільними відносинами, які не врегульовані законом, але на які поширюється його дія. Правовий вплив формується не лише такими засобами, як верховенство права, але і правовою культурою, що склалася в цьому суспільстві. Це призводить до формування певного рівня поведінки в тій же ситуації, що є прямою умовою формування законослухняної поведінки громадян. Правовий вплив включає не лише правові засоби впливу на суспільне життя, а й інформаційно-психологічні (правові стимули та правові обмеження), виховні, ідеологічні (підвищення рівня правової культури, формування прогресивних, цивілізованих правових ідей, принципів тощо) та інші [2, c. 34].


Механізм сучасної Держави. Види органів держави


План до курсової роботи:

Механізм сучасної Держави. Види органів держави

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Механізм сучасної Держави. Види органів держави,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття механізму держави та його складові елементи

Держава - це складна соціальна система, яка характеризується певними елементами, формами прояву, змістом і функціональним призначенням-організуючим впливом на суспільство. Управління державними справами вимагає високої організації та взаємодії створених державою органів, що забезпечується в процесі функціонування механізму держави.

Слід зазначити, що категорія "механізм держави" зазнала змін в ході розвитку суспільства і держави. У вітчизняній юридичній літературі XX століття поняття "механізм держави" почало застосовуватися в 20-30-і роки ХХ століття після обґрунтування необхідності механізму диктатури пролетаріату. Його змістом була діяльність партії, яка через державні та громадські організації проводила свій політичний курс. У 60-80-ті роки з'являється поняття політичної системи суспільства як механізму здійснення політичної влади державними і недержавними структурами.

У сучасній теорії держави немає єдиного розуміння механізму держави. Найбільш поширеним є його визначення як сукупності органів і організацій, що здійснюють функції держави. Однак існують і інші погляди на механізм функціонування держави [4, c. 87]:

- це державний апарат та інші державні установи;
- система державних органів, установ і підприємств, що виконують функції держави;
- це структурована система засобів державного впливу на суспільство, що складається з державних органів, державних послуг, процедур прийняття державних рішень і ресурсів;
- сукупність державних органів, спеціально створених для здійснення державних функцій;
- сукупність органів, які керують суспільством і забезпечують державну діяльність;
- система державних органів, які взаємодіють, взаємопов'язані і виконують функції держави;


Міжнародний договір, як джерело права


План до курсової роботи:

Міжнародний договір, як джерело права

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Міжнародний договір, як джерело права,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ДЖЕРЕЛО (ФОРМА) ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ

Право, як цілісне явище соціальної реальності, має певні форми вираження. Юридична наука розрізняє внутрішні та зовнішні форми права, які традиційно означають, у першому випадку внутрішню структуру права, у другому - джерела права, які формально встановлюють правові явища та дозволяють адресатам ознайомитись із їх змістом.

Джерелом (формою) права є засоби зовнішнього вираження та закріплення норм права, які походять від держави та мають загальне обов'язкове значення.

Поняття "форми права" та "джерела права", - зазначив М.Г. Матузов та О. В. Малько - тісно взаємопов'язані, але не однакові. Якщо "форма права" показує, як зміст права організований і виражений зовні, то "джерелами права" - витоки правотворення, система факторів, що визначають його зміст [3, c. 47].

Тому при аналізі понять «джерела» та «форми» права виникає необхідність зазначити їх тотожність. Дійсно, всі форми права є джерелами, але не кожне джерело права стає офіційною формою права. Для того, щоб джерело права набуло якостей державних зобов'язань та гласності, потрібно його офіційне визнання, тобто санкціонування законотворчими органами. Іншими словами, джерела права прагнуть набути статусу офіційної форми права, але з об'єктивних та суб'єктивних причин (особливостей правової системи) вони не завжди перетворюються на офіційно довірених носіїв правової матерії. Щодо форм права, вони, будучи офіційними засобами приведення державного права до закону, завжди "відокремлюють" від себе правову енергію і, отже, спочатку формуються як джерела норм права.

Джерело права - це поняття, визначене трьома значеннями:

  1. Це джерело інформації про виникнення права та шляхи його розвитку. Таку роль відіграють хроніки та інші історичні документи.

2. Це джерело формування права в державному суспільстві. Це роль, яку відіграють об'єктивні умови суспільства та інтереси та потреби правового регулювання.