ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Виховання у сімї як першооснова розвитку дитиниВиховання у сімї як першооснова розвитку дитини

Виховання у сімї як першооснова розвитку дитини1.1. РОДИНА ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

Родина, з позиції соціологів, являє собою малу соціальну групу, засновану на шлюбному союзі і кревному спорідненні, члени якої пов'язані спільністю побуту, взаємною допомогою, моральною відповідальністю. Цей найдавніший інститут людського суспільства пройшов складний шлях розвитку: від родинноплеменних форм гуртожитку, до сучасний форм сімейних відносин. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Виховання у сімї як першооснова розвитку дитини.

Шлюб як стійкий союз між чоловіком і жінкою виник у родовому суспільстві. Основа шлюбних відносин породжує права й обов'язки.

Закордонні соціологи розглядають родину як соціальний інститут лише в тому випадку, якщо вона характеризується трьома основними видами сімейних відносин: шлюбом, батьківством і спорідненням, при відсутності одного з показників використовується поняття “сімейна група”.

Слово “шлюб” походить від російського слова “брать”. Сімейний союз може бути зареєстрованим чи незареєстрованним (фактичним). Шлюбні відносини, зареєстровані державними установами (у РАГСах, Палацах одруження), називаються цивільними; освітлені релігією - церковними.

Шлюб - явище історичне, він пройшов визначені стадії свого розвитку - від полігамії до одношлюбності.

Урбанізація змінила уклад і ритм життя, що спричинило за собою зміну у сімейних відносинах. Міська родина, не обтяжена веденням великого господарства, орієнтована на самостійність і незалежність, перейшла в наступну фазу свого розвитку. На зміну патріархальній родині прийшла подружня.

Слабка соціальна захищеність, матеріальні труднощі, випробовувані родиною в даний час, привели до скорочення народжуваності в Україні і формуванню нового типу родини - бездітної.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Виховання у сімї як першооснова розвитку дитини,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Виховання у сімї як першооснова розвитку дитини


Внутренняя и внешняя политика Линкольна в период Гражданской войны в США

1.1. А. Линкольн - один из крупнейших государственных деятелей США

Авраам Линкольн – американский государственный деятель, 16-й президент США в 1861-1865 годах, один из организаторов Республиканской партии (1854), выступившей против рабства. В ходе гражданской войны в США 1861-1865 годов правительство Линкольна провело ряд демократических преобразований, в частности приняло законы о гомстедах, об отмене рабства, обеспечило разгром войск южан [8, с. 12]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Внутренняя и внешняя политика Линкольна в период Гражданской войны в США.

А. Линкольн родился в бедной семье фермера. В связи с частыми переездами посещал школу с перерывами, но регулярно занимался самообразованием, стал заядлым читателем книг. С ранних лет помогал семье по хозяйству, работал по найму.

С 1831 г. Линкольн обосновался в Нью-Сейлеме (Иллинойс), где работал клерком в магазине, землемером, затем вступил в ополчение, противостоявшего индейцам, но в боях не участвовал. В 1833-1836 гг. был местным почтмейстером, изучал право и с 1836 был допущен к юридической практике.

В 1834-1842 Линкольн четырежды избирался в законодательное собрание Иллинойса от партии вигов.

В 1837 г. переехал в столицу штата Спрингфилд.

В 1842 женился на Мэри Тодд.

В 1847-1849 г. он представлял Иллинойс в нижней палате конгресса США, выступал против войны с Мексикой и работорговли. В последующие годы занимался юридической практикой, стал одним из ведущих юристов штата, был консультантом железной дороги "Иллинойс Сентрал". Придбати курсову на тему - Внутренняя и внешняя политика Линкольна в период Гражданской войны в США, можна вже сьогодні!.

В 1856 г. примкнул к только что созданной Республиканской партии. В ходе выборов 1858 всеобщее внимание привлекали дебаты между Линкольном и его соперником в борьбе за место в сенате США С. Дугласом. Победа досталась Дугласу, но речь Линкольна "Дом разделенный", лейтмотивом которой была невозможность дальнейшего существования страны в состоянии "полурабства и полусвободы", стала со временем хрестоматийной, а он сам - фигурой национального масштаба.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Внутренняя и внешняя политика Линкольна в период Гражданской войны в США,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Внутренняя и внешняя политика Линкольна в период Гражданской войны в США


Прикметники на позначення кольору мови

РОЗДІЛ І. ПРИКМЕТНИК У СТРУКТУРІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

Функціонування прикметника як частини мови (лексико-граматичного класу слів) ґрунтується на єдності кількох об'єктивних лінгвістичних показників. До них належать, зокрема, загальне категоріальне значення, образно порівнюване з своєрідним семантичним знаменником, до якого можуть бути зведені всі слова відповідного класу, морфологічні особливості, суть яких становить специфіка вияву граматичних категорій (роду, числа, відмінка і словозміни), визначальні синтаксичні характеристики, що полягають у визнані функцій прикметника як засобу вираження відповідних членів речення. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Прикметники на позначення кольору мови.

Ці показники перебувають у найтісніших взаємозв'язках, про що свідчать такі факти. Під «знаменником» прикметниковості об'єднуються слова, для яких із семантичного ляду спільним є вираження ознак (якостей, властивостей) найрізноманітніших у їх виявах предметів, явищ і понять. Однак значеннєву категорію, яку узагальнено можна схарактеризувати як ознаковість, не слід вважати самодостатньою класифікаційною підставою для розуміння частиномовної суті прикметника. Справа в у, що вона властива також і словам, нашим до інших частин мови, зокрема, іменникам, дієсловам і прислівникам відприкметникового походження, наприклад: зелений ? зелень ? зеленіти ? зелено; муд-? мудрість ? мудрішати ? мудро; великий ? велич ? звеличувати тощо. Оцінюючи спільне й відмінне в наведених прикметниках, з одного боку, і похідних від них словах, з другого, необхідно насамперед підкреслити, що конкретні значення ознаковості, первісно властиві прикметникам (зелений, мудрий, великий), зберігаються як опредмечені ознаки в іменниках, процесуал
ьно-динамічні ознаки ? в дієсловах і ознаки процесуальних ознак ? у прислівниках. Отже, при своєрідній безперервності і ознаковості форми мовного втілення її докорінно відрізняються між собою. Кожна з них містить тільки їй властиву, суттєво важливу інформацію у вигляді відповідних індивідуальних граматичних категорій, яким належить важлива роль у вираженні першорядних для відповідної частини мови так званих ономасіологічних, первинно-категоріальних характеристик, зокрема, ознаковості для прикметника, предметності для іменника і процесуальності для дієслова. Придбати курсову на тему - Прикметники на позначення кольору мови, можна вже сьогодні!.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Прикметники на позначення кольору мови,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Прикметники на позначення кольору мови


Використання економічних методів в роботі з персоналом

1.1. Сутність і структура управління персоналом виробничого підприємства

Людина, що має певний рівень освіти, власний досвід та майстерність являється важливим елементом продуктивних сил. Зокрема менеджмент використовує велику кількість термінів, що стосуються людей, які зайняті на виробництві, наприклад, трудові ресурси, персонал, кадри підприємства, людський фактор та інші [8, с. 103].

В складних економічних умовах, які є характерними для нашого часу, розуміння трудових ресурсів було переосмислено, тож тепер поняття “людський ресурс” поєднує в собі багато понять, зокрема: трудовий потенціал, здібності та культура, рівень освіти, професійні знання, які необхідні для праці в сфері суспільно корисної діяльності. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Використання економічних методів в роботі з персонало.

Кадри – це штатні кваліфіковані працівники з певною професійною підготовкою, які мають спеціальні знання, трудові навички чи досвід роботи у вибраній сфері діяльності.

Якщо проаналізувати зарубіжні та вітчизняні джерела, то ми дійдемо до висновку, що термін “кадри” досить часто обожнюється лише із частиною працюючих, а саме – спеціалістами, робітниками із високим рівнем кваліфікації та стажем роботи на підприємстві.

Управління кадрами – багатогранний та виключно складний процес, який має специфічні особливості та закономірності. Знання їх необхідне керівникам та спеціалістам сучасного виробництва, робітникам кадрових служб та соціального розвитку для постійного забезпечення підвищення ефективності, якості робіт та продуктивності праці [21, с. 84].

На рівні підприємства доцільним вважається використання терміну “персонал”, адже він обґрунтовує особовий склад підприємства, що працює по найму та характеризується рядом ознак, серед яких є наступні:

взаємовідносини з роботодавцем оформляються за допомогою трудових договорів;

особовий склад володіє певними характеристиками та здатен поєднувати особисті та організаційні цілі.

З цього ми можемо зробити висновок, про те, що персонал – це основний, постійний штатний склад кваліфікованих працівників, який формується та змінюється під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів [15, с. 95].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Використання економічних методів в роботі з персонало,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Використання економічних методів в роботі з персонало


Керування документацією - складова і функція управління

1.1. Поняття документаційного процесу та документації

Управління документацією відрізняється і від діловодства, і від ДОП. Розглянемо деякі уявлення про даний предмет, наявні в західній і вітчизняній літературі.

Слід сказати, що хоча управління документацією у зарубіжних країнах організовується по-різному, але в той же час має деякі загальні риси, що сформувалися під впливом міжнародних зв'язків та рекомендацій міжнародних організацій .

Дж. Роудз вказує, що управління документацією охоплює життєвий цикл документів з моменту їх народження, виконання ними відповідних завдань в управлінні до знищення або передачі в архів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Керування документацією - складова і функція управління.

Управління документацією складається з чотирьох основних складових, які в сукупності дозволяють досягти ефективності "документальної" діяльності і сприяти розвитку організації за рахунок систематичного використання документованої інформації. Елементи управління документацією охоплюють повний життєвий цикл документів.

Створення документів. Цей елемент розуміється як встановлення необхідного переліку використовуваних документів, їх назв та функціонального призначення, проектування форм документів, спостереження за їх використанням, застосування сучасних інформаційних технологій для складання документів.

Зберігання та використання документованої інформації. Цей елемент розуміється як формування справ (в російській термінології), створення файлів і систем пошуку документів та інформації, розвиток систем передачі інформації, телекомунікацій, копіювання і тиражування документів; створення центрів зберігання документів або адміністративних архівів (поточні архіви).

Передача документів на постійне (державне) зберігання. Цей елемент розуміється як складання переліків документів зі строками зберігання, оцінка документів, ідентифікація та опис кожного документа та комплексів документів. Цінність та необхідність збереження визнається за документами, які можуть служити для доказу існували угод або для проведення історичних досліджень.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Керування документацією - складова і функція управління,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Керування документацією - складова і функція управління


Організація постачання сировини, продовольчих товарів та предметів матеріально-технічного призначення до суші-бару

1.1. Характеристика суші – бару

Популярність суші - барів стрімко зростає на Україні. Ці заклади рідко порожні і вдень, і в будні, а вже у свята потрапити туди можна якщо тільки замовити столик заздалегідь. На думку експертів, це вигідний бізнес, який окупається протягом двох років [10, c. 12].

Ресторан японської кухні в порівнянні з іншими ресторанами, наприклад, української, російської, європейської кухні відкрити відразу неможливо, необхідно, щоб персонал пройшов навчання у людей, що мають великий досвід в цьому бізнесі. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Організація постачання сировини, продовольчих товарів та предметів матеріально-технічного призначення до суші-бару.

Велику роль у діяльності суші-барів грає сезонність - зимою відвідувачів більше, ніж влітку. Але ця тенденція актуальна не тільки для суші-барів, але і для ресторанного бізнесу в цілому.

Для того, щоб кухня була відмінною, звичайно ж, необхідно поклопотатися про якісні продукти. Українських інгредієнтів в японській кухні практично немає. Проблем з постачаннями продуктів немає, зараз в Україні багато фірм займається заморськими постачаннями. Великі ресторанні мережі займаються доставкою продуктів самостійно: гарантія якості для себе, плюс додаткове джерело доходу від постачань іншим закладам.

При виборі постачальника упор робиться на якість продуктів. Для цього слід дегустувати кожну партію товару. Один збій може привести не тільки до невідповідності смакових якостей, але і викликати харчове отруєння у клієнта. А це грозить повною дискредитацією ресторану.

Успіх закладу визначається не тільки якістю продуктів. Не менш важливу роль грає і рівень сервісу. Саме офіціанти і кухарі можуть зробити заклад як гіперрентабельним, так і скинути його до боргової ями. Штат ресторану японської кухні немаленький: шеф-кухар, спеціалісти суші, офіціанти, кухонні працівники. Ключовий співробітник організації - шеф-кухар. У підпорядкуванні у нього декілька спеціалістів суші і кухарів гарячого. Шеф-кухар задає якість, рівень блюд, виводить новинки, відстежує популярність того або іншого блюда, від нього повністю залежить настрій кухні, тому що в більшості випадків саме він підбирає персонал. Зарплата такого фахівця складає $500-2000 на місяць.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організація постачання сировини, продовольчих товарів та предметів матеріально-технічного призначення до суші-бару,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Організація постачання сировини, продовольчих товарів та предметів матеріально-технічного призначення до суші-бару


Природні ресурси як економічний фактор. Економічна сутність природних ресурсів

1.1. Економічна сутність природних ресурсів

Природні ресурси — це природні компоненти та сили природи, що використовуються або можуть бути використані як засоби виробництва та предмети споживання для задоволення матеріальних і духовних потреб суспільства, підвищення якості життя людей [4, c. 45].

В економічній літературі існують розбіжності у визначенні понять «природні ресурси» і «природні умови», які обумовлені конкретними цілями досліджень, що ставили перед собою автори. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Природні ресурси як економічний фактор. Економічна сутність природних ресурсів.

За своєю матеріальною сутністю природні ресурси вважаються частиною географічного середовища. Це — сукупність природних умов існування та діяльності людей. Вони належать до компонентів природи, а відтак їх розподіл на Землі та концентрація в її надрах визначаються природними закономірностями. У розумінні О.О. Мінца природні ресурси — «тіла і сили природи, які на даному рівні розвитку продуктивних сил і вивченості можуть бути використані для задоволення потреб людського суспільства у формі безпосередньої участі в матеріальній діяльності» [12, c. 51].

Деякі екологи і природознавці ототожнюють природні умови і ресурси, відносячи до них рельєф, геологічну будову та інші компоненти навколишнього середовища. М. Ф. Реймерс пише, що природні ресурси — це природні об’єкти і явища, що викорис­товуються в теперішньому і майбутньому для прямого і непрямого споживання, сприяють створенню матеріальних багатств, відтворенню трудових ресурсів, підтримці умов існування людини, підвищенню якості життя, в тому числі феномени природи. Він говорить про природні ресурси як про тіла і сили природи (природні блага), суспільна корисність яких позитивно або негативно змінюється в результаті трудової діяльності людини [16, c. 70].

Природні ресурси не можуть існувати і використовуватися поза природними умовами, що є їх природно-історичною базою: для виникнення і розвитку ресурсів необхідні певні природні умови. Через це природні ресурси виражають собою соціальну значимість і корисність природи, її здатність задовольняти потреби людини, представляють складну сукупність матеріальних елементів

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Природні ресурси як економічний фактор. Економічна сутність природних ресурсів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Природні ресурси як економічний фактор. Економічна сутність природних ресурсів