ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Аудит акціонерних товариств. Мета проведення аудитуАудит акціонерних товариств. Мета проведення аудиту

Аудит акціонерних товариств. Мета проведення аудитуПерелік тем курсових робіт, що розміщені на цій сторінці (перейдіть за посиланням):

РОЗДІЛ 1. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВО ЗВІТНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Бухгалтерська звітність є системою узагальнених показників, що характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства протягом звітного періоду (кварталу, року). Вона складається шляхом підрахунку, групування і спеціальної обробки даних поточного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аудит акціонерних товариств. Мета проведення аудиту.

Фінансову звітність, відповідно до чинних П(С)БО, зобов'язані складати підприємства, які мають самостійний баланс і є юридичними особами.

Достовірність бухгалтерської звітності – такий ступінь точності даних бухгалтерської звітності особи, що підлягає аудиту, який дозволяє користувачу цієї звітності робити на її основі правильні висновки про майновий і фінансовий стан особи, що підлягає аудиту і про результати її господарської діяльності, а також приймати рішення на підставі даних.

Думка про достовірність бухгалтерської звітності – думка аудитора, що виражає оцінку правильності складання особою, що підлягає аудиту, бухгалтерської звітності за встановленими формами і її відповідність вимогам чинного законодавства України про бухгалтерський облік.

Згідно з П(С)БО 1, бухгалтерська звітність – звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів; фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Підготовка достовірної бухгалтерської звітності – одне з основних завдань керівництва господарюючого суб'єкта. Наявність аудиторського висновку про бухгалтерську звітність не перекладає відповідальності за її підготовку на аудитора. Разом з тим на аудитора покладається відповідальність за формування об'єктивної думки про ступінь достовірності поданої звітності і складання відповідного висновку, що повинно служити орієнтиром для користувачів бухгалтерської звітності при визначенні ступеню об'єктивності поданих у звітності даних і попереджувати про існуючі і ймовірні відхилення в цій звітності [11, 338].

Таким чином, метою аудиту фінансової звітності є надання аудитором висновку про те, чи відповідає фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах стандартам, які регламентують порядок підготовки і представлення фінансових звітів. За результатами аудиту складається аудиторський висновок про реальний фінансовий стан суб'єкта господарювання.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аудит акціонерних товариств. Мета проведення аудиту,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аудит акціонерних товариств. Мета проведення аудиту


Інструменти та механізми регулювання міжнародної торгівлі товарами в системі СОТ

1.1. Принципи та функції СОТ

Мета діяльності СОТ визначена у преамбулі Марракеської угоди про заснування Світової Організації Торгівлі » [5, с. 6]. Це підвищення рівня життя, забезпечення повної зайнятості та значного і постійного зростання реального доходу та ефективного попиту, розширення виробництва товарів і послуг та торгівлі ними з одночасним забезпеченням оптимального використання світових ресурсів.

Угоди Світової організації торгівлі є міжнародними правовими документами, що детально регламентують усі можливі процеси та дії стосовно предмета кожної конкретної угоди. Угоди СОТ стосуються різних аспектів міжнародної торгівлі, але всі вони розроблені з урахуванням ключових принципів функціонування міжнародної торговельної системи [14, с.125]. При цьому під принципами розуміють основні, вихідні положення, правила діяльності. Секретаріат СОТ виділяє такі ключові принципи міжнародної торговельної системи: Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Інструменти та механізми регулювання міжнародної торгівлі товарами в системі СОТ.
• недискримінація;
• вільна торгівля;
• передбачуваність;
• справедлива конкуренція;
• сприяння розвитку та економічним реформам.

Принцип торгівлі без дискримінації реалізується шляхом застосування режиму найбільшого сприяння, за якого країна забезпечує однакові умови торгівлі для всіх учасників СОТ, та національного режиму, при якому імпортовані товари не можуть піддаватися дискримінації на внутрішньому ринку країни [22, с.200]. Таким чином, принцип недискримінації досягається на двох рівнях: між країнами—Членами СОТ (через режим найбільшого сприяння) та між національними та іноземними товарами на внутрішньому ринку (через національний торговельний режим). Положення щодо режиму найбільшого сприяння є настільки важливим, що воно є пріоритетним в основних угодaх СОТ.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Інструменти та механізми регулювання міжнародної торгівлі товарами в системі СОТ,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Інструменти та механізми регулювання міжнародної торгівлі товарами в системі СОТ


Пам'ять та умови її продуктивності. Види та механізми пам'яті

1.1. Сутність адміністративного процесу

У діяльності виконавчо-розпорядчих органів постійно виникає потреба розгляду і вирішення питань управлінського характеру щодо конкретних юридичних або фізичних осіб. Наприклад, про державну реєстрацію підприємств, видачу ліцензій або патентів, приватизацію громадянами житла, виділення земельних ділянок під будівництво, притягнення до дисциплінарної або адміністративної відповідальності тощо. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Суть адміністративного процесу. Структура адміністративного процесу.

Для того, щоб правильно вирішити ту чи іншу адміністративну справу (конкретне, індивідуальне управлінське питання), необхідно реалізувати відповідну норму матеріального адміністративного права, тобто застосувати приписи, які вона містить, щодо конкретного індивідуального випадку.

Реалізація здійснюється шляхом застосування органами державного управління матеріальних норм з додержанням певної процедури, тобто у визначеному порядку [2, с. 46].

Для різних категорій адміністративних справ існують відповідні процедури. Кожна з таких процедур являє собою систему установлених державою обов'язкових правил. Ці правила закріплюються в нормативних актах і виступають як адміністративно-процесуальні норми.

Отже, адміністративно-процесуальна норма — це встановлені або санкціоновані державою обов'язкові правила, відповідно до яких регламентується порядок вирішення адміністративних справ, порядок реалізації матеріальних норм адміністративного права [6, с. 71].

Діяльність виконавчо-розпорядчих органів з вирішення адміністративних справ на підставі адміністративно-процесуальних норм прийнято називати адміністративно-процесуальною діяльністю.

Треба зазначити, що адміністративно-процесуальна діяльність не рівнозначна адміністративному процесу. Вона здійснюється виключно з конкретних справ, для реалізації конкретних матеріальних норм, на підставі конкретних адміністративно-процесуальних норм.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Суть адміністративного процесу. Структура адміністративного процесу,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Суть адміністративного процесу. Структура адміністративного процесу


Професійне просторіччя в українській мові

1.1. Загальне поняття просторіччя

Просторіччя – слова, вирази, граматичні форми і конструкції, поширені в нелітературній розмовній мови, властиві малоосвіченим носіям мови і явно відхиляються від існуючих літературних мовних норм. Носієм просторіччя є неосвічене і напівосвічені міське населення, іноді, слова з розмовної мови вживають високопоставлені чиновники, з метою знайти спільну мову з цільовою аудиторією.

Термін «просторіччя» був введений Дмитром Ушаковим в значенні «мова неосвіченого і напівосвічену міського населення, що не володіє літературними нормами».

Від територіальних діалектів просторіччя відрізняється тим, що не локалізовано в тих чи інших географічних рамках, а від літературної мови (включаючи розмовну мову, що є його різновидом) - своїм змішаним характером використовуваних мовних засобів.

Просторіччя реалізується в усній формі мовлення; при цьому воно може отримувати відображення в художній літературі і в приватному листуванні осіб - носіїв просторіччя. В цілому сфера функціонування просторіччя дуже вузька і обмежена побутовими і сімейними комунікативними ситуаціями. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Професійне просторіччя в українській мові.

В сучасному просторіччі виділяються два тимчасових пласта - пласт старих, традиційних засобів, чітко виявляють своє діалектне походження, і пласт порівняно нових засобів, що прийшли в просторіччя переважно з соціальних жаргонів. Відповідно до цього розрізняють просторіччя-1 і просторіччя-2.

Носіями просторіччя-1 є городяни похилого віку, які мають низький освітній та культурний рівень; серед носіїв просторіччя-2 переважають представники середнього і молодого поколінь, також не мають достатньої освіти і характеризуються відносно низьким культурним рівнем. Вікова диференціація носіїв просторіччя доповнюється відмінностями по підлозі: володіють просторіччям-1 - це переважно літні жінки, а серед користуються просторіччям-2 значну частину складають чоловіки.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Професійне просторіччя в українській мові,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Професійне просторіччя в українській мові


Векселі. Економічна сутність та джерела формування фінансування

1.1. Економічна сутність та джерела формування фінансування із використанням векселів

Кожна сфера господарської діяльності має свої особливості формування фінансових ресурсів. Стосується це й галузі страхування.

Страхування – це двосторонні економічні відносини, які полягають у тому, що страхувальник, сплачуючи грошовий внесок, забезпечує собі (чи третій особі) у разі настання події, обумовленої договором або законом, суму виплати з боку страховика, який утримує певний обсяг відповідальності і для її забезпечення поповнює та ефективно розміщує резерви, вживає превентивні заходи , спрямовані на зменшення ризику, а при потребі перестраховує частину своєї відповідальності.

Найважливішою особливістю фінансово-господарської діяльності страховиків є формування страхових резервів для забезпечення фінансової стійкості і виконання зобов’язань перед клієнтами [17, с. 123].

Розглянемо економічну сутність векселя як джерела фінансування страхових компаній.

Вексель – (нім. Wechsel – обмін) – цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця оплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю) [16, с. 20]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Векселі. Економічна сутність та джерела формування фінансування.

За своєю юридичною природою вексель: по-перше – документ встановленої форми, цінний папір (інструмент здійснення фінансових вкладень, один з видів майна на балансі підприємства); по-друге – своєю сутністю становить зобов’язання, яке пов’язує векселедавця з вексельним кредитором.

Вексельні відносини передбачають наявність двох учасників – держателя векселя платника за ним, а також емітента векселя, який може бути як юридичною, так і фізичною особою [9, с. 103].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Векселі. Економічна сутність та джерела формування фінансування,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Векселі. Економічна сутність та джерела формування фінансування


Договір купівлі продажу нерухомості. Сутність та умови договору купівлі-продажу

1.1. Сутність та умови договору купівлі-продажу

Відносини учасників цивільного обороту, завдяки яким відбувається обмін товару на гроші або інший товар, опосередковуються договорами про оплатну реалізацію майна (купівля-продаж, поставка, контрактація, міна-бартер, постачання енергетичних та інших ресурсів тощо).

При цьому виявляється тенденція до універсалізації (консолідації) правил про товарний обіг на основі договору купівлі-продажу, коли загальні положення про купівлю-продаж поширюються й на інші вищезгадані договори, якщо інше не передбачено в самому договорі, законі або не випливає з характеру конкретних взаємовідносин сторін.

Договір купівлі-продажу спрямований на передачу майна у власність набувачеві, тому у ст. 658 ЦК підкреслюється, що право продажу товару, крім випадків примусового продажу та інших випадків, встановлених законом (наприклад, право комісіонера, консигнатора), належить власникові товару. Якщо продавець товару не є його власником, покупець набуває право власності лише у випадку, якщо власник не має права вимагати його повернення (ст. ст. 330, 388, 389 ЦК). Суб'єктами договору купівлі-продажу можуть бути фізичні та юридичні особи, держава Україна, АРК, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права (ст. 2 ЦК). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Договір купівлі продажу нерухомості. Сутність та умови договору купівлі-продажу.

Однією з істотних умов договору купівлі-продажу є умова щодо предмета, який характеризується певними кількісними та якісними показниками. ЦК оперує поняттями «майно» і «товар» як синонімами. Предметом цього договору можуть бути як речі, так й інші об'єкти цивільних прав, зазначені у ст. 177 ЦК: валютні цінності, цінні папери, майнові права тощо. Причому предметом купівлі-продажу може бути як товар, який є в наявності у продавця на момент укладення договору, так І той, що буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому. До договору купівлі-продажу майнових прав, наприклад майнових прав інтелектуальної власності (ст. 424 ЦК), застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не випливає зі змісту або характеру цих прав. Це ж стосується і договору купівлі-продажу права вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. Правда, до цих договорів застосовується ще положення про відступлення права вимоги (ст. ст. 512 – 519 ЦК), якщо Інше не встановлено договором або законом.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Договір купівлі продажу нерухомості. Сутність та умови договору купівлі-продажу,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Договір купівлі продажу нерухомості. Сутність та умови договору купівлі-продажу


Кримінально правова характеристика ухилення від сплати податків

1. Сутність оподаткування

В умовах розвиненої ринкової економіки податки досягають найбільшого розвитку і стають об’єктивними елементами фінансових відносин між державою та юридичними і фізичними особами. На цьому рівні розвитку суспільних відносин формується завершена модель податкової системи кожної країни, яка включає в себе методи і об’єкти оподаткування, ставки податків, строки їх сплати, контроль за витрачанням.

Податки стають ефективним знаряддям реалізації державної фінансової політики. Податки, приймаючи участь у процесі перерозподілу нової вартості, виступають частиною загального процесу відтворення, специфічною формою виробничих відносин, що і формує їх суспільний зміст. При перерозподілі національного доходу податки забезпечують привласнення державою частини нової вартості в грошовій формі. Ця частина національного доходу, мобілізована примусово в формі податків з усього населення країни і суб’єктів господарювання, перетворюється в централізований фонд фінансових ресурсів держави.

Цей розподіл згладжує недоліки ринкового саморегулювання, створює додаткові стимули для ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, підтримання рівня зайнятості. Податки - це обов'язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат. Обов'язкові платежі перераховуються до бюджету держави, а також до інших цільових державних фондів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Кримінально правова характеристика ухилення від сплати податків.

Вони можуть здійснюватися в кількох формах: податки, плата за ресурси, цільові відрахування. Суспільне призначення податків виявляється в тих функціях, які вони виконують. У спеціальній літературі автори називають різні функції податків. Найбільш поширеним є погляд, що податки виконують дві основні функції - фіскальну та регулюючу. Фіскальна функція податків полягає в мобілізації коштів у розпорядження держави та формуванні централізованих фінансових ресурсів для забезпечення виконання функцій держави. Вона реалізується через розподіл частини валового національного продукту. Фіскальна функція є дуже важливою для характеристики податків, їхнього суспільного призначення. Для реалізації цієї функції важливе значення має постійність і стабільність надходження коштів в розпорядження держави.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Кримінально правова характеристика ухилення від сплати податків,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Кримінально правова характеристика ухилення від сплати податків


Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

1. Місце аналізу фінансової стійкості та платоспроможності в системі управління підприємством

Ринкова економіка потребує інформації і методів її вивчення, адекватних новим підходам до управління. Тому значно розширюються основні завдання аналізу, який не обмежується оцінкою поточного фінансового стану підприємства і виявленням шляхів його поліпшення, а має бути спрямований на обґрунтування прогнозу потреби у фінансових ресурсах, на знаходження їх джерел і способів мобілізації. Виникають також нові моменти в дослідженні джерел фінансування, грошових потоків, ефективності вкладення коштів. Крім цього, слід глибоко вивчати не лише фінансовий стан свого підприємства, а й партнерів по бізнесу з метою оцінки їх надійності.

Усе це потребує перегляду деяких традиційних підходів до методики оцінки результатів діяльності підприємств, урахування нових завдань і вимог фінансового менеджменту.

У ринкових умовах підприємство самостійно здійснює вибір джерел фінансування своєї господарської діяльності, обирає партнерів на внутрішньому і зовнішньому ринку. Тому визначення меж фінансової стійкості підприємств можна віднести до числа найбільш важливих проблем фінансового менеджменту. Адже "недостатня" фінансова стійкість може привести до неплатоспроможності підприємства, до відсутності у нього грошових коштів для фінансування операційної та інвестиційної діяльності. "Надмірна" фінансова стійкість ставить перешкоди на шляху розвитку підприємств, перевантажуючи їх витрати надлишковими запасами та резервами.

Зміст оцінки фінансового положення підприємства – це комплексне дослідження всіх сторін його фінансової діяльності з використанням відповідних джерел інформації, вивчення і вимірювання впливу факторів, причин і резервів, оцінка роботи і співставлення її результатів з витратами, узагальнення результатів оцінки і розробка необхідних заходів [7, с.68]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

Основною метою фінансового аналізу є отримання невеликого числа ключових (найбільш інформативних) параметрів, що дають об’єктивну і точну картину фінансового становища підприємства, його прибутків і збитків, змін в структурі активів і пасивів, в розрахунках з дебіторами і кредиторами.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій


Особливості реалізації права громадян на одержання інформації про стан довкілля

1.1. Поняття, зміст і сутність екологічної інформації

Відповідно до чинного законодавства України, доступ до інформації, що стосується довкілля, має специфічний режим правового регулювання, а тому питанню визначення змісту цього поняття слід приділити особливу увагу.

Відповідно до ч. 2 ст. 50 Конституції України, кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена [1]. Як підкреслює Т.Р. Захарченко "неможливо уявити собі сучасне цивілізоване, відкрите суспільство, яке б не забезпечувало своїм громадянам юридичних гарантії одержання інформації, яка їх цікавить, у тому числі екологічної" [61, с. 41]. Саме тому важливо дослідити правовий статус екологічної інформації, визначити механізми її одержання і використання.

В Україні ряд еколого - нормативних актів прямо закріплюють право громадян на одержання інформаційних відомостей екологічного характеру. Так, Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" в ст. 9 надає громадянам право на одержання у встановленому порядку повної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища та його вплив на здоров’я населення [20]; ст. 4 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" і ст. 6 Основ законодавства України про охорону здоров'я - право на інформацію про стан свого здоров'я і здоров'я населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь [15; 8]; ст. 10 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" - про безпеку ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, про рівні радіації на території України, в місцях проживання людей чи їх роботи [12]; ст. 4 Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань" - про Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості реалізації права громадян на одержання інформації про стан довкілля.
рівні опромінення людини та заходи захисту від впливу іонізуючих випромінювань у місцях їх проживання чи роботи [16]; ст. 14 Закону України "Про відходи" - про безпеку об'єктів поводження з відходами [11].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості реалізації права громадян на одержання інформації про стан довкілля,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості реалізації права громадян на одержання інформації про стан довкілля


Позовна форма захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання у господарському процесі

1. Сутність позовної форми захисту в громадському процесі

Cт. 1 Господарського процесуального кодексу України [1, с. 6] закріплено право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав та інтересів та визначено коло осіб, що мають право на звернення до господарського суду.

Ст. 12 Господарського процесуального кодексу України [1, с. 11] визначає підвідомчість справ господарським судам.

Господарський процесуальний кодекс України чітко визначає, хто саме та з яким спором може звернутись до господарського суду для вирішення його в порядку господарського судочинства.

Саме на стадії звернення до суду в учасника господарських відносин виникає питання: як правильно захистити свої права, як довести суду правомірність заявлених позовних вимог та домогтись задоволення позову.

Для позовної форми захисту права в господарському процесі характерні ознаки, які притаманні позовній (процесуальній) формі захисту права, яка існує в інших органах, при розгляді спорів про право: наявності вимоги однієї особи до іншої, яка виникає з порушеного або оспорюваного права і належить у силу закону розгляду у визначеному процесуальному порядку, встановленому законом (наявність позову); наявності спору про право. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Позовна форма захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання у господарському процесі.

Отже, провадження в господарському процесі має характер спірного позовного провадження, що проходить у суворо визначеній процесуальній формі, для якої характерна наявність сторін, котрі сперечаються, законність та обґрунтованість вимог яких перевіряється у чітко визначених законом послідовності й порядку.

Позов – це вимога позивача до відповідача про захист свого права або законного інтересу, яка подана через господарський суд. Позов є процесуальним засобом захисту інтересів позивача, яким спір передається на розгляд господарського суду. Позов займає важливе місце серед інших інститутів господарського процесу і є важливим процесуальним засобом захисту порушеного або оспорюваного права, який здійснюється шляхом подання позову та розгляду його по суті в засіданні господарського суду [10, с. 151].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Позовна форма захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання у господарському процесі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Позовна форма захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання у господарському процесі


Вплив сучасної світової фінансової кризи на національну фінансову систему Франції

1.1. Загальна характеристика Франції

Франція — високорозвинена індустріально-аграрна країна. За розмірами ВВП і обсягом промислового виробництва Франція посідає одне з провідних місць у західному світі. За обсягом промислової продукції Франція ділить з Італією 4-е місце у світі (після США, Японії і Німеччини). У формуванні валового внутрішнього продукту (ВВП) Франції домінує сфера послуг.

Провідна галузь промисловості — машинобудування. Розвинуті автобудування, суднобудування, тракторо- і авіабудування, електротехнічна і радіоелектронна промисловість, а також хімічна (виробництво соди, добрив, хімічних волокон, пластмас), нафтопереробна і нафтохімічна промисловість. Експортне значення мають виробництво текстилю, одягу, галантереї, харчова промисловість і виноробство. Розвинені всі види сучасного транспорту. Транспортна мережа має радіальну конфігурацію з єдиним центром — Парижем. Франція посідає одне з перших місць у світі за довжиною автошляхів і величиною автопарку [15, c. 57].

Третина території Франції використовується на сільське господарство, 25 % з яких — це пасовища, а 27 % — ліси. Традиційно важливим сектором економіки Франції є сільське господарство. Якісний ґрунт та сприятливий клімат сприяють розвитку сільськогосподарської продукції. Насамперед вирощується пшениця, ячмінь, кукурудза, овес, цукрові буряки, тютюн, хміль, цикорій, овочі, виноград. Місцевості Франції славляться виноробством. Великі доходи приносить також туризм, який особливо розвинений у Парижі, на узбережжі та в горах.

Франція займає західну частину Європейського материка. Завдяки своєму географічному та геополітичному розташуванню Францію нерідко називають «центральною країною Західної Європи». Франція має одночасний вихід до Атлантичного океану, Середземного моря і через Ла-Манш у Північне море та контролює головні гірські системи Західної Європи. Територія — 551,6 тисяч км2. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Вплив сучасної світової фінансової кризи на національну фінансову систему Франції.

У Франції представлені три різних типи рельєфу — високі гори, древнє плато і рівнини. Західні і північні райони Франції — рівнини і низькогір'я . В центрі і на сході — середньовисотні гори. На південному заході — Піренеї. На південному сході — Альпи.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Вплив сучасної світової фінансової кризи на національну фінансову систему Франції,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Вплив сучасної світової фінансової кризи на національну фінансову систему Франції