ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Управлінський облік та користувачі управлінської інформаціїУправлінський облік та користувачі управлінської інформації

Управлінський облік та користувачі управлінської інформації1.1. Види обліку, взаємозв’язок між фінансовим та управлінським обліком

Облік — це процес, який складається з операцій спостереження, сприйняття, вимірювання та фіксації (реєстрації) фактів, явищ природи чи суспільного життя. Якщо процес обліку здійснюється над господарськими об’єктами, то такий облік називається господарським. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Управлінський облік та користувачі управлінської інформації.
Види обліку:
- фінансовий;
- управлінський;
- податковий.

Фінансовий облік (Financial Accounting) – сукупність правил і процедур, які забезпечують підготовку та оприлюднення інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства відповідно до вимог законодавства.

В Україні термін "фінансовий облік" на законодавчому рівні не застосовується. Аналогом фінансового обліку в Україні є традиційний бухгалтерський облік, правові засади ведення якого визначає Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [1].

Фінансовий облік в Україні:
- ведеться на кожному підприємстві;
- базується на загальноприйнятих принципах бухгалтерського обліку;
- є об'єктом державного регулювання.

Управлінський облік (Managerial Accounting) – це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю всередині організації та забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів.

Управлінський облік є складником процесу управління та надає інформацію, важливу для:
- визначення стратегії та планування майбутніх операцій підприємства;
- контролювання її поточної діяльності;
- оптимізації використання ресурсів;
- оцінки ефективності діяльності;
- зниження рівня суб'єктивності в процесі прийняття рішень.

Кінцевою метою управлінського обліку є допомога керівництву в досягненні стратегічної мети підприємства. Придбати курсову на тему - Управлінський облік та користувачі управлінської інформації, можна вже сьогодні!.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Управлінський облік та користувачі управлінської інформації,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Управлінський облік та користувачі управлінської інформації


Договiр доручення в цивiльному правi


План до курсової роботи:

Договiр доручення в цивiльному правi

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Договiр доручення в цивiльному правi,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та значення договору доручення

Договір доручення (лат. mandatum) походить з громадського обов'язку і дружби, в зв'язку з цим для нього характерна наявність взаємної довіри сторін. Учасники цивільних відносин для здійснення своїх прав та обов'язків часто доручають іншим особам здійснити для них юридичні дії, тобто такі дії, які тягнуть за собою виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин.

Сфера застосування договору доручення в цивільному обороті досить широка. Громадяни доручають іншим особам отримати заробітну платну, здійснити купівлю-продаж товару. З метою захисту прав і законних інтересів учасники цивільних правовідносин укладають договори доручення з організаціями або особами, які можуть надати різні юридичні послуги на високому професійному рівні (розпорядження майном, ведення справ у судах).

Істотно збільшилося застосування договору доручення в умовах ринкової економіки, бо цей договір є практично вигідною правовою формою надання послуг за участю брокерів, зокрема в діяльності фондових і валютних бірж та бірж нерухомості.

Відповідно до ст. 1000 ЦК України за договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується виконати від імені і за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Договір доручення є двостороннім, консенсуальним; він може бути оплатним і безоплатним.

Взаємність прав та обов'язків повіреного і довірителя визначає договір доручення як двосторонній договір. Причому взаємність має місце як при оплатному, так і безоплатному договорі.

В юридичній літературі є й інші думки. Так, автори підручника "Цивільне право" за редакцією професора Є. Суханова вважають, що двостороннім договір доручення є тоді, коли він оплатний або коли його виконання пов'язано з матеріальними витратами повіреного, а на довірителя покладається обов'язок з їх відшкодування.


Договір зберігання в системі цивільно-правових договорів


План до курсової роботи:

Договір зберігання в системі цивільно-правових договорів

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Договір зберігання в системі цивільно-правових договорів,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ЗБЕРІГАННЯ

Договір зберігання належить до категорії договорів про надання послуг. У власників, інших титульних володільців майна досить часто виникає потреба обумовлена тимчасовою неможливістю здійснювати самостійно певні правомочності, передати його у тимчасове володіння окремих осіб для забезпечення належної фізичної та функціональної схоронності цього майна, охорони від неправомірних вилучень і посягань сторонніх осіб та для участі його у товарообігу. Договір зберігання (зберігання) нині є не лише засобом збереження об'єктів усіх форм власності, а й водночас став ефективним правовим інструментом підприємницької діяльності.

В юридичній літературі договір зберігання називався договором поклажі, а його суб'єкти - відповідно поклажодавцем і поклажоприймальником. Радянська теорія і практика відмовилися від терміна "поклажа", замінивши його терміном "схов". Особа, що приймала майно на зберігання, іменувалася не поклажоприймальником, а охоронцем, а суб'єкт, який здавав річ на зберігання, у зв'язку з відсутністю нової термінології, так і продовжує називатися поклажодавцем [16, с. 213].

Для виникнення зобов'язань зі зберігання необхідні певні юридичні факти. Такими підставами можуть бути угоди, юридичні вчинки, акти планування, адміністративні акти, постанови слідчих, ухвали суду, господарського суду та інші дії громадян та організацій, які породжують цивільні права та обов'язки.

Ознакою зобов'язань зі зберігання є те, що ці відносини породжуються лише правомірними діями. Найпоширенішим юридичним фактом, з яким пов'язано виникнення зобов'язання зберігання, є угоди (договори). Але не з будь-якої угоди можуть виникнути правові відносини зі зберігання. Вони виникають лише з тієї угоди, що спрямована саме на передачу певного майна на зберігання іншій особі, тобто в даному випадку воля сторін має бути спрямована на досягнення певних правових наслідків, а саме - на виникнення зобов'язань зі зберігання.


Договір морського перевезення вантажів-рейсовим чартером


План до курсової роботи:

Договір морського перевезення вантажів-рейсовим чартером

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Договір морського перевезення вантажів-рейсовим чартером,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття договору морського перевезення вантажів. Його види

Варто виділити, що договір морського перевезення вантажу перш за все розглядається як урегульоване нормою права та підкріплене угодою сторін зобов'язання про відповідальність сторін, перш за все перевізника, або звільнення його від відповідальності. Це зобов'язання бралося під захист держави, і в разі виникнення суперечки між учасниками судові органи отримували певний стандарт зобов'язаної поведінки сторін, відповідно до якого повинні судити про праве та неправе. Іншими словами, шляхом видання норми надалі встановлювалось загальнообов'язкове правило, яке повинні були виконувати всі учасники таких відносин під загрозою застосування до них примусу в разі допущення порушень.

Будь-яка класифікація - результат узагальнення й пошуку загальних та спеціальних рис того чи іншого явища. Класифікація відображає або об'єктивні критерії, або суб'єктивний підхід особи, що здійснює класифікацію, до сутності тих чи інших явищ об'єктивного світу. Особливо актуально стоїть питання про класифікацію правових явищ, яким притаманні певні суб'єктивні підходи та оцінки. Класифікація загалом будується на основі харизматичного поділу на необмежену кількість груп в залежності від тих чи інших потреб. Харизматичність класифікації договору морського перевезення вантажу засновується на різних сьогодні і не узгоджених внутрішніх критеріїв поділу.

Для здійснення класифікації договорів морського перевезення важливо віднайти стійкі класифікаційні ряди, також важливо притримуватися загальновизнаних підходів, які відображені в юридичній та спеціальній літературі. Перш ніж віднаходити нові класифікаційні підходи, все ж таки варто викласти те, що встановилось в літературі та на практиці, виявити, наскільки воно є життєвим, чи відповідає загальним тенденціям їх класифікації в світі. Якщо виявиться, що оптимальна модель і класифікаційний ряд є достатньо виваженими, то без нагальної необхідності змінювати щось не треба.


Договір перевезення вантажів, Обов'язки сторін за договором перевезення


План до курсової роботи:

Договір перевезення вантажів, Обов'язки сторін за договором перевезення

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Договір перевезення вантажів, Обов'язки сторін за договором перевезення,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Поняття та правова природа договору перевезення вантажів

Згідно зі ст. 909 ЦК України [3] договір перевезення вантажу - договір, за яким одна сторона (перевізник) зобов'язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.

Більшість авторів у своїх працях характеризують договір як реальний, обґрунтовуючи це тим, що відправник передає вантаж перевізнику, а останній видає документ, що підтверджує цей факт.

Прибічники визнання договору як консенсуального посилаються на статтю 917 ЦК України, яка закріплює наступне - перевізник зобов'язаний надати транспортні засоби під завантаження у строк, встановлений договором. А частина 2 цієї статті закріплює, що відправник повинен пред'явити у встановлений строк вантаж, який підлягає перевезенню, у належній тарі та (або) упаковці; вантаж має бути також замаркований відповідно до встановлених вимог.

На обґрунтування своїх доводів вони зазначають, що стаття встановлює обов'язок перевізника подати транспортний засіб під навантаження, а відправника - надати вантаж для перевезення.

На перший погляд така аргументація сумнівів не викликає. Проте глибоке дослідження сутності явища, окремих елементів перевізного зобов'язання як складного технологічного циклу, моменту укладання договору, призводить до дещо інших міркувань.

Стаття 909 ЦК прямо визначає, що за договором перевезення перевізник зобов'язується доставити довірений йому другою стороною (відправником) вантаж.

Тобто, обов'язок доставити вантаж виникає з моменту вручення вантажу. А це є нічим іншим, як характеристика реальності договору. Внаслідок такої позиції дії сторін по поданню транспортних засобів та вантажу до перевезення випадають зі сфери дії договору перевезення.


Документування спрощених систем оподаткування


План до курсової роботи:

Документування спрощених систем оподаткування

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Документування спрощених систем оподаткування,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Аналітичний огляд джерел з означеної проблематики

В нашому дослідженні було проаналізовано матеріали, які можна згрупувати наступним чином:

  1. Нормативно-правові акти, що регулюють функціонування спрощеної системи оподаткування в Україні.
  2. Особливості застосування спрощеної системи оподаткування.
  3. Документування спрощеної системи оподаткування.

Нормативно-правові акти, які регулюють відносини у сфері спрощеної системи оподаткування, представлено у табл. 1.1.

Аналізуючи статті, в яких розглянуто особливості застосування спрощеної системи оподаткування, її переваги та недоліки, варто відзначити наступні праці.

1. Чубай . В.М. «Спрощені системи оподаткування: переваги, недоліки та шляхи їх усунення» [16].

Автор наголошує, що оподаткування є одним з головних інструментів державного регулювання економічної діяльності, тому питання формування та розвитку податкової системи України розглянуто у значній кількості наукових публікацій.

Автор говорить, що законодавство України з питань оподаткування є нестабільним – постійно вносяться зміни, приймаються нові нормативні акти.

Автором розглядаються засади адміністрування спрощеної системи оподаткування. В статті автор висуває низку переваг та недоліків спрощеної системи оподаткування. До них можна віднести:

– спрощення процедури і порядку реєстрації платника податку. Суб’єкти малого підприємництва можуть перейти на сплату єдиного податку як з початку року, так і з початку будь-якого кварталу;


Допит як важлива слідча дія в розкритті та розслідуванні злочинів


План до курсової роботи:

Допит як важлива слідча дія в розкритті та розслідуванні злочинів

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Допит як важлива слідча дія в розкритті та розслідуванні злочинів,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ЗНАЧЕННЯ ДОПИТУ У РОЗКРИТТІ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Допит - це процес отримання показань від особи, яка володіє відомостями, що мають значення для розслідуваної справи. Це найпоширеніша і найскладніша слідча дія [2]. Свідчення, що даються на допиті, можуть розглядатись у двох аспектах. Для особи, що допитує, вони є джерелом доказів, а для особи яку допитують, вони виступають засобом захисту від підозри чи обвинувачення.

В процесі допиту особа повідомляє відомі їй дані про розслідувану подію, обставини та осіб, що мають відношення до цієї події. Допитуваний отримує ці дані при сприйнятті тих чи інших явищ або предметів, запам’ятовує їх і надалі повідомляє при допиті. Слід наголосити, що сприйняття і запам’ятовування названих даних зумовлюється багатьма факторами, скажімо, погодними умовами, за яких відбувалась дана подія, відстанню, з якої особа бачила те, з приводу чого її допитують, цікавістю до цієї події і т. д.

Для того, щоб допит був успішним, слідчий має уявляти, яку інформацію йому необхідно отримати, які прийоми та засоби він має для цього використати.

Інформація, що її слідчий має намір отримати на допиті, складає предмет допиту. Вона може стосуватись власне розслідуваної події (наприклад, місця, часу, обставин, за яких вона відбувалась), причетності або непричетності до неї певних осіб, розміру заподіяної злочином шкоди та інших значущих для справи обставин. При цьому слідчий, визначаючи предмет допиту, має враховувати процесуальне становище допитуваної особи та характер інформації, яку вона може повідомити.

Складність допиту полягає в тому, що допитуваний далеко не завжди відразу ж дає слідчому потрібні для справи свідчення, тобто досить повні, що охоплюють всі відомості, які йому відомі, і достовірні - відповідають тому, що було насправді.


Досвід країн Європейського Союзу в організації страхового захисту від нещасних випадків на транспорті


План до курсової роботи:

Досвід країн Європейського Союзу в організації страхового захисту від нещасних випадків на транспорті

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Досвід країн Європейського Союзу в організації страхового захисту від нещасних випадків на транспорті,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та необхідність страхування від нещасних випадків на транспорті.

Страхування від нещасного випадку (НВ) — надійний захист від раптової події, яка може статися із будь-якою людиною та зашкодити нормальному ритму життя, зруйнувати плани, сподівання, нарешті — обірвати життя. Усвідомити це — значить перекласти турботу про життя та добробут своєї родини на плечі страхової компанії.

Відповідно до статті 927 Цивільного кодексу України страхування вантажів, пасажирів і багажу проводиться відповідно до закону [1]. При цьому відповідальність перевізника за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю пасажира, визначається відповідно до глави 82 Цивільного Кодексу, якщо договором або законом не встановлена відповідальність перевізника без вини.

Серед основних принципів страхового захисту пасажирів від нещасних випадків на транспорті необхідно виділити економічну зацікавленість суб'єктів страхування, оскільки під час користування транспортом існує підвищений ризик виникнення нещасного випадку, наслідком якого може бути шкода (смерть, інвалідність, тимчасова втрата працездатності).

З метою уникнення чи зменшення можливих матеріальних та інших втрат унаслідок нещасного випадку на транспорті Постановою Кабінету Міністрів від 14 серпня 1996 р. № 959 затверджене Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті [3], що забезпечує страховий захист пасажирів залізничного, морського, внутрішнього водного, автомобільного й електротранспорту, крім внутрішнього міського, під час поїздки або перебування на вокзалі, в порту, на станції, пристані; працівників транспортних підприємств незалежно від форм власності та видів діяльності, які безпосередньо зайняті на транспортних перевезеннях,


Дослідження властивостей пряжі ВАТ Софія


План до курсової роботи:

Дослідження властивостей пряжі ВАТ Софія

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Дослідження властивостей пряжі ВАТ Софія,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. СТАН ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕКСТИЛЮ В УКРАЇНІ

Досвід реформування економіки української промисловості показав, що реформи не завжди дають відповідну віддачу через недостатню урегульованість на державному рівні питань поповнення обігового капіталу, відсутність цивілізованого власника, не адаптованість законодавства до нашої економічної дійсності та національного світогляду. Тому, тільки науково обґрунтований системний і послідовний підхід до економічних проблем становлення та розвитку вітчизняного виробництва дозволить проникнути у дійсну сутність проблеми розвитку провідних секторів національної економіки – промислового й аграрного виробництва, з урахуванням реалій їх функціонування.

Обсяги реалізованої текстильної продукції в Україні у січні-липні 2014 р. наведено на рис. 1.1 та табл. 1.1.

Існує декілька вагомих причин необхідності одночасного підйому текстильного та аграрного секторів:

- по-перше, текстильна промисловість не може відігравати свою традиційну роль у розвитку економіки, якщо не будуть об’єднані її людські й матеріальні ресурси і не буде розроблена дієва національна політика в галузі текстильного виробництва;
- по-друге, з розвитком текстильної промисловості та її сировинної бази активізується процес спеціалізації, що дозволить забезпечити конкурентоспроможність вітчизняного виробництва товарів народного споживання;
- по-третє, існують галузі народного господарства, які не слід залишати у ізоляції. Нерозвиненість текстильної промисловості веде до майбутньої залежності України від іноземних виробників. Наявність власної сировинної бази та об’єднання зусиль промисловості й сільського господарства складає основу для свободи вибору у розвитку економіки. Прискорене масштабне використання потенціалу текстильного та аграрного виробництва дозволило б вже у найближчі часи покращити стан не тільки в цих галузях, але й у галузях, котрі використовують текстильні товари [16, с. 3].


Дослідження гендерних відмінностей в стратегіях долаючої поведінки безробітних


План до курсової роботи:

Дослідження гендерних відмінностей в стратегіях долаючої поведінки безробітних

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Дослідження гендерних відмінностей в стратегіях долаючої поведінки безробітних,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Стратегія поведінки безробітних

Провідними проблемами подолання стресу при безробітті є: фактор часу, мотивація до пошуку роботи і схильність до прийняття «паліативних рішень». Необхідний деякий оптимальний період для початку пошуку роботу, тому, що занадто ранній його початок (у стадії «шокового збудження») малоефективний і незабаром приводить до розчарування, а надмірне затягування проблеми супроводжується виснаженням впевненості в собі і матеріальних ресурсів. Мотивація до праці на певних етапах зменшує виразність стресових переживань, однак, з часом, може призводити і до психологічного перевантаження. «Паліативні рішення» спрямовані на полегшення сприйняття стресу, але не на вирішення проблеми (як психологічні, так і фізіологічні: алкоголь, седативні засоби), в остаточному підсумку призводять до ще більш виражених негативних наслідків[16,c.23].

Одним з важливих етапів трансформації свідомості безробітного у його поведінкові стратегії та дії виступає цілепокладання, яке полягає у визначенні цілі та плануванні майбутньої поведінки безробітного на підставі аналізу свої власних ресурсів та виявлення альтернатив або різних варіантів дій щодо працевлаштування.

На підставі такого механізму й формуються звички, як форми поведінки безробітних, які стали постійними за рахунок наполегливих повторень. Особливість впливу звичок на поведінкову стратегію безробітного полягає в тому, що безробітний вже не аналізує і не порівнює можливі альтернативи рішень і дій щодо вибору тієї чи іншої моделі трудової поведінки. При цьому, звична для безробітного модель поведінки приймається як єдине і безальтернативне рішення.


Дослідження комплексу маркетингу підприємства


План до курсової роботи:

Дослідження комплексу маркетингу підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Дослідження комплексу маркетингу підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПП «КИЇВБУДПОСТАЧ»

Приватне підприємство «Київбудпостач» працює на ринку металів з 1999 року. Юридична адреса підприємства: м. Київ, вул. Курчатова, 18А.

Перші кроки розвитку підприємства були складними, адже без відповідних обігових коштів, в умовах зростаючої конкуренції, вижити було майже неможливо. Першими покупцями підприємства стали будівельні організації: СУ-534, Промжитлобуд-2, СУ-39, Агроресурс і багато ін.

Вже через 2 роки керівництво підприємства взялося розбудовувати власну базу європейського рівня. У 2002 році підприємство придбало власну багатотонну автомашину для завезення металопрокату із східних міст країни. З розвитком будівництва та реконструкції в Україні велику роль стали приділяти будівельним матеріалам, однією складовою яких є продукція ПП «Київбудпостач».

Нині ПП «Київбудпостач» має велику кількість постачальників, які за багаторічну співпрацю переконалися в надійності та платоспроможності підприємства.

На протязі останніх років, за офіційними даними Національного бізнес-рейтингу, підприємство неодноразово виборювало звання “Лідер галузі”, що є результатом високопродуктивної праці трудового колективу і особисто керівника.

Основними видами продукції підприємства є:

- труби ВГП, оцинковані;
- швелер;
- кутники;
- арматура;
- круги;
- дріт полоса;
- квадрати;
- шестигранники;