ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Управління запасами на підприємстві МакроасфальтУправління запасами на підприємстві Макроасфальт

Управління запасами на підприємстві Макроасфальт1.1. Поняття, сутність та методи управління запасів


Управління запасами - це функціональна діяльність, мета якої - довести загальну суму щорічних витрат на утримування запасів до мінімуму за умови задовільного обслуговування клієнтів.

Згідно з іншим визначенням, управління запасами - це забезпечення і підтримування оптимальної кількості і типів фізичних ресурсів, необхідних для реалізації стратегічного плану організації. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Управління запасами на підприємстві Макроасфальт.

Важливість управління запасами пояснюється, насамперед, тим, що виробництво - це потік матеріальних ресурсів через процес, який змінює форму цих матеріалів, перетворюючи їх у готову продукцію.

Типи запасів найчастіше розглядають у контексті конкретної організації (стосовно банку - це запаси грошей, школи - запаси навчальних засобів, лікарні - ліків).

Детальніше зупинимося на типах запасів промислового підприємства:

  1. Сировина (це інгредієнти, які перетворюються в кінцевий продукт, і характер яких залежить від призначення продукції та особливостей виробничого процесу).
  2. Допоміжні матеріали (матеріали, які не є часткою готового виробу:

мастило, миючі засоби тощо).
3. Незавершене виробництво (вироби, що не пройшли повний технологічний цикл обробки). Придбати курсову на тему - Управління запасами на підприємстві Макроасфальт, можна вже сьогодні!.
4. Готова продукція (нереалізовані кінцеві продукти, які зберігаються на складах підприємства-виробника або на підприємствах роздрібної торгівлі).

Запаси створюються з метою:

  • сприяння обслуговуванню споживачів (наявність запасів - важливий чинник утримування споживачів, пов'язаний із можливістю поставки продукції в будь-який час);
  • сприяння гнучкості виробництва (здатність швидко переходити на виробництво іншої продукції завдяки запасам, можливість задовольнити попит на продукцію, яка в даний час не виробляється);
  • сприяння визначеності виробництва (чим більш невизначена ситуація на ринку, тим більша необхідність страхування створенням резервних запасів);
  • сприяння згладжуванню виробництва (здатність задовольняти попит у періоди максимального збуту без збільшення обсягу виробництва);
  • отримання прибутку шляхом цінової спекуляції (в період інфляції можна отримати прибуток купівлею запасів за нижчою ціною і продажем їх у майбутньому).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Управління запасами на підприємстві Макроасфальт,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Управління запасами на підприємстві Макроасфальт


Економічні потреби, сутність та класифікація економічних потреб


План до курсової роботи:

Економічні потреби, сутність та класифікація економічних потреб

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Економічні потреби, сутність та класифікація економічних потреб,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ ПОТРЕБ

Бажання, як усвідомлення людиною нестачі чогось, завжди виявляється в певній формі, яка загалом залежить від стану розвитку суспільства і відображає рівень культури людини. Саме під впливом останнього бажання перетворюється на потребу. Отже, у дуже стислому формулюванні, потреба - це бажання, яке набуло специфічної форми відповідно до рівня культури людини. З цього погляду можна зазначити, що бажання задовольнити, наприклад, голод, однакове як для первісної людини, так і для сучасної. Але різний рівень їх культури приводить до різних форм прояву цього бажання, до різних потреб. Для первісної людини ця потреба буде виявлятися, наприклад, у бажанні задовольнити голод сирим або тільки просмаженим шматком м'яса, тоді як для пересічного громадянина сучасної розвиненої країни ця потреба буде виявлятися не тільки в бажані отримати цей продукт у багатьох формах його кулінарної переробки, але й у зовсім інших умовах самого процесу споживання[1].

Визначні мислителі, політологи, економісти минулого і сучасності - Дж. Гобсон, К. А. Гельвецій, Ф. Гегель, К. Маркс, М. Вебер, Ф. Гайєк та інші бачили в потребах вираження природи людини, відносили їх до ключових економічних категорій.

Потреби - це категорія, що відбиває ставлення людей до умов їх життєдіяльності. В структурі потреб суспільства можна виділити кілька типів відносин, що характеризують зв'язок людей з умовами життєдіяльності:

- ставлення до природи (потреби у спілкуванні з природою, в охороні природи);
- до існуючих засобів життя (потреби у засобах виробництва і предметах споживання);
- до себе та інших людей (потреба у самовираженні, саморозвитку, у соціальному статусі, спілкуванні);


Елементи етнолінгвістичного аналізу тексту на уроках української мови в 8-9 класах


План до курсової роботи:

Елементи етнолінгвістичного аналізу тексту на уроках української мови в 8-9 класах

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Елементи етнолінгвістичного аналізу тексту на уроках української мови в 8-9 класах,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1.Національно-культурний мовний компонент як основа вивчення
етнолінгвістичної наукової галузі

У сучасному світі, коли народи намагаються визначити власне обличчя, глибше пізнати національний характер, менталітет, культуру, мову, яка фіксує дух народу, широкі перспективи отримує етнолінгвістика – маргінальна галузь мовознавства, спрямована на вивчення віддзеркалення в мові й мовленнєвій діяльності етнічної свідомості, менталітету, національного характеру, матеріальної та духовної культури народу.

Етнолінгвістика як науковий напрямок, середнє між лінгвістикою і етнологією, зародилася на початку 20 ст. в США (хоча витоки її підходів вбачають вже в працях Гердера і В. Гумбольдта, а в Росії - Ф.Буслаєва, О. Афанасьєва та О. Потебні; серед родоначальників етнолінгвістичного підходу європейські дослідники називають також Малиновського, а передбачення концепції мовної релятивізму, близьке гіпотезі Сепіра-Уорфа (гіпотеза лінгвістичної відносності — концепція, розроблена в 30-х роках XX століття, за якою структура мови визначає мислення і спосіб пізнання реальності. Названа за іменами американських мовознавців Едварда Сепіра та Бенджаміна Ворфа.) [6:25], знаходять вже у Дюркгейма, чиї ідеї були застосовані в етнології, зокрема, Моссом). У своїх працях вони успішно використовували дані як мовознавства, так і етнографії, передусім при аналізі елементів народної культури. Зокрема, О. Потебня у своїх працях з успіхом використовував етнографічний мовний матеріал для аналізу різних проявів народної етнокультури,
і, навпаки, широко залучав значущі етнографічні елементи обряду для аналізу обрядової лексики. І все ж початок етнолінгвітики зазвичай пов'язується з ім'ям Франца Боаса, який вчинив свого роду теоретико-методологічний переворот в етнології.


Етапи становлення українського балетного театру


План до курсової роботи:

Етапи становлення українського балетного театру

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Етапи становлення українського балетного театру,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Кріпацький театр

Кріпацький театр - специфічна галузь дворянської культури доби кріпацтва в Російській імперії. Реалізовувалась на засадах приватної власності над акторами, музиками, театральними декораторами і працівниками сцени як з боку імператорів, так і вельмож і дворян. Кріпацький театр до скасування кріпацтва і мав розважальний та комерційний характер.

У кінці XVIII — на початку XIX ст. в садибах великих землевласників виникають приватні театральні колективи, акторами в яких виступають дворові люди поміщиків, тобто кріпаки, а також члени родини магнатів чи навіть професійні актори. Значно більшого розмаху такі театри набули в Росії, але чимало їх було і в українських землях. Притому по правий берег Дніпра це були польськомовні трупи, а по лівий — російськомовні. Репертуар їх складався зазвичай із п’єс популярних у ті часи європейських майстрів слова, а також творів, авторами яких були самі власниками театрів або їхні домашні драматурги.

Ведучи мову про українські землі, підвладні Речі Посполитій, варто згадати передусім два приватні театри польського коронного гетьмана Вацлава Жевуського, що функціонували у 50-60-ті роки ХVIII ст. в місті Львові й селі Підгірці (тепер — Бродовського району Львівської обл.). Виконувались у цих театрах комедії і трагедії, власноруч написані самим хазяїном. Приблизно у ці ж роки в містечку Кристинополі (тепер — м. Червоноград Львівської обл.) виставлялись опери й балети акторами приватної трупи Францішка-Салезія Потоцького. Подібні театральні колективи наприкінці ХVІІІ ст. існували і в багатьох інших регіонах України, котрі входили до складу Польської держави.

На теренах підросійської України одним із найвідоміших був домашній театр поміщиків Квіток у с. Основа (тепер в межах м. Харкова). Існував цей театр приблизно з 1799 по 1802 рік. Активну участь у його діяльності брав майбутній письменник (у тому числі автор кількох і до сьогодні популярних українських п’єс) Григорій Квітка-Основ’яненко [16, с. 14].


Етичні обґрунтування штучного інтелекту


План до курсової роботи:

Етичні обґрунтування штучного інтелекту

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Етичні обґрунтування штучного інтелекту,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Походження і розуміння терміну «штучний інтелект»

Проблема «штучного інтелекту» — одна з найпріоритетніших науково-технічних проблем другої половини ХХ — початку ХХІ ст., у межах якої здійснюється моделювання тих сфер людської діяльності, котрі традиційно вважались інтелектуальними.

Ця проблема виникла у загальному комплексі кібернетичних досліджень і має глибокі історичні корені. Люди, пізнаючи складні процеси і явища дійсності, водночас прагнули осягнути сутність самого мислення, проникнути у його таємниці, розкрити закономірності функціонування головного мозку як органу інтелектуальної діяльності, створити його механічні, математичні, електронні та інші моделі. Багато в цьому напряму зробили Аристотель, Р. Луллій, Б. Паскаль, Г. В. Лейбніц, Дж. Буль, К. Гедель, Н. Віннер, А. Тьюрінг, У. Р. Ешбі, Дж. фон Нейман, В. М. Глушков та ін.

Огляд цих імен вказує, що, з одного боку, ідея штучного інтелекту визрівала протягом століть, а з другого боку, його реалізація стала реальністю лише з виникненням кібернетики і створенням комп’ютерних систем і технологій. Подальший прогрес, досягнутий у моделюванні, імітації процесів мислення, машинному розв’язанні інтелектуальних завдань, лише посилив статус комп’ютерів, покоління яких, постійно змінюючи одне одного, стають дедалі досконалішими, компактнішими, потужнішими. Підсилювачі розумових можливостей, інтелектуальних здібностей людини наділяються епітетами «інтелектуальні», «розумні», «мислячі». На жаль, вживання цього терміна за семантикою несе певні антропоморфні уявлення. Вони, звичайно, викликають емоційні реакції у читачів, мало знайомих зі справжнім станом справ. Для одних «штучний інтелект» — це наукова омана, міф про думаючі машини, для інших — це перші невмілі спроби людини створити машинні методи розв’язання низки обтяжливих завдань, котрі варто було б із повним правом передати машинам. Нарешті, для деяких «штучний інтелект» асоціюється з небезпекою, що насувається з пануванням машин над людиною [1].


Етичні основи адвокатської діяльності


План до курсової роботи:

Етичні основи адвокатської діяльності

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Етичні основи адвокатської діяльності,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Адвокатська етика як вид професійної етики юриста

Питання захисту прав і свобод людини і громадянина на сьогодні є важливою проблемою внутрішньої та зовнішньої політики усіх держав світової спільноти. Поступове утвердження на міжнародному рівні ідеї про людину як вищу соціальну цінність, процес розвитку міжнародних стандартів з прав людини, підвищення ролі та значущості міжнародних механізмів у їх забезпеченні дозволяють зробити висновок про формування у сучасний період ще одного виду прав людини — права на міжнародний захист [1, с.27].

Щоб мати уявлення про обсяги міжнародної діяльності, пов’язаної із захистом прав людини, досить зазначити, що основними актами, які регулюють цивільні і політичні права на міжнародному рівні, є Загальна декларація прав людини (1948 р.), Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1966 р.) та Факультативні протоколи до нього, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966 р.), Конвенція про попередження злочину геноциду і покарання за нього (1948 р.), Конвенція про припинення злочину апартеїду і покарання за нього (1973 р.), Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижуючих гідність, видів поводження і покарання (1984 р.) і Європейська конвенція про захист прав людини й основних свобод (1950 р.). У своїй сукупності всі ці акти утворюють так звану Міжнародну хартію прав людини.

Слід мати на увазі, що положення Загальної декларації прав людини є завданням, до виконання якого повинні прагнути всі народи і держави (Преамбула Декларації) [2].

Згідно із ч. 1 ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. У ч. 2 ст. 19 ЗУ «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р. встановлено принцип примату міжнародного права в Україні, відповідно до якого, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому законом порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.


Етичні погляди І. Канта, Кантівське вчення про свободу


План до курсової роботи:

Етичні погляди І. Канта, Кантівське вчення про свободу

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Етичні погляди І. Канта, Кантівське вчення про свободу,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Гіпотетичний імператив в І. Канта

Людина, за Кантом, з одного боку, емпіричне явище (феномен), з іншого - трансцендентальна сутність (ноумен). Як емпірична істота людина (як частина природи чи світу явищ) і все її поводження підпорядковане загальної каузальності і зовнішньої необхідності. Вся поведінка людини - це сукупність необхідних причинно-слідчих зв'язків, а отже, її вчинки теж не вільні. Але, з іншого боку, людина - це трансцендентальна сутність (ноумен) їй притаманна свобода, її вчинок є актом свободи волі, незалежної від зовнішніх детермінацій. Отже, воля вільна і одночасно є моральним законодавцем (встановленням) і добровільним виконавцем моральних правил (максим розуму) [27, с. 71].

Кант багато пише про людину як частину природи, про людину як кінцеву мету пізнання, а не як засіб для будь-яких цілей, тобто визнає самоцінність людини. Кант ставив питання про співвідношення понять «людина» і «особистість».

Так, що стосується проблеми необхідного та вільного в діяльності людей, то він вважав, що дана суперечність — уявна: людина діє необхідно в одному відношенні, вільно — в іншому. Людина діє з необхідністю, оскільки вона з своїми думками, чуттями розміщується серед інших явищ природи і в цьому відношенні підкоряється необхідності світу явищ. Разом з цим людина є моральною істотою. Як моральна істота, вона належить до світу духовного. І в цій якості людина — вільна [26].

І. Кант у своїй праці «Критика практичного розуму», присвяченій проблемам нормативної регуляції людської поведінки, віддавав перевагу поняттю не норми, а імперативу. Імператив у його розумінні — це правило, що містить об’єктивний примус до вчинку певного виду. Всі імперативи він поділяв на дві групи — гіпотетичні і категоричні. Під першими він передбачав вимоги, яких варто дотримувати як необхідні умови, щоб досягти поставлених цілей. Так, людина, яка займається торгівлею і бажає мати постійних покупців, повинна бути з ними чесною. Вимога «будь чесним» виступає для неї в якості гіпотетичного імперативу, тому що чесність не є в її очах самоціллю і самоцінністю, а є лише засобом для ведення успішної торгівлі [3, с. 397].


Ефективність використання брендингових стратегій


План до курсової роботи:

Ефективність використання брендингових стратегій

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Ефективність використання брендингових стратегій,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та роль брендингу при формуванні міжнародної стратегії підприємства

В сучасній теорії маркетингу існує багато різноманітних підходів щодо визначення поняття “бренд”. На початкових етапах розвитку воно ототожнювалося з поняттям “торгова марка”, проте таке порівняння з подальшим розвитком економічної думки було спростовано, оскільки поняття “бренд” є набагато ширшим, тобто кожен бренд є торговою маркою, в той час як не кожна торгова марка може стати брендом.

На початку 50-х років Девід Огілві зробив першу спробу визначення “бренду”, характеризуючи його як невідчутну суму властивостей продукту: його імені, упаковки і ціни, його історії, репутації і способу рекламування. Він стверджував, що бренд так само є поєднанням враження, який він справляє на споживачів, і результатом їх досвіду у використанні бренду [76, с. 419].

Найбільш поширеним визначенням, що є законодавчо закріпленим у багатьох країнах світу, є визначення Американської Компанії Маркетингу, за яким бренд - це ім’я, термін, знак, символ (чи дизайн або комбінація всього вказаного), призначені для ідентифікації товарів або послуг одного продавця чи групи продавців, а також для відокремлення їх товарів або послуг від товарів чи послуг конкурентів [25].

Сучасні науковці в переважній більшості (Д. Алесандро, Ф. Котлер) трактують поняття “бренд” як процес сприйняття покупцем товарів чи послуг, сукупність його емоцій та вражень.

Дослідник Приходченко Я.В. у своїх працях розглядала бренд товару як уявлення споживачів про певні властивості товару, які виділяють його серед товарів-аналогів, обумовлюють прихильність, відданість і довіру до нього, що сприяє створенню додаткового прибутку для підприємства [16, с. 3].


Єдиний податок для юридичних осіб


План до курсової роботи:

Єдиний податок для юридичних осіб

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Єдиний податок для юридичних осіб,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗУМІННЯ СИСТЕМИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Сьогодні Україна і перебуває на стадії реформування податкової системи, головним завданням якої є створення умов для економічного розвитку, і на цій основі забезпечення задоволення державних та соціальних потреб.

Відповідно до чинного законодавства України, зокрема ст. 10 Податкового кодексу України належать: 1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 2) єдиний податок [1].

Розглянемо поняття єдиного податку.

З метою реалізації державної політики з питань розвитку та підтримки малого підприємництва, ефективного використання його можливостей у розвитку національної економіки з 1 січня 1999 р. застосовується спрощена система оподаткування, обліку та звітності таких суб'єктів малого підприємництва [3].

Спрощена система оподаткування передбачає введення єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності, які мають відповідні розміри їх параметрів.

Єдиний податок - це податок, який вводиться замість декількох видів діючих прямих і непрямих податків і розраховується у встановленому розмірі від відповідних доходів його платників.

У відповідності до Указу Президента України від 28.06.99 р. Спрощену систему оподаткування та сплату єдиного податку можуть застосовувати юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньо-облікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб, а обсяг виручки від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг не перевищує 1 млн грн. [3].


Життєствердна філософія лірики І.Франка


План до курсової роботи:

Життєствердна філософія лірики І.Франка

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Життєствердна філософія лірики І.Франка,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Літературний шлях українського генія

Іван Якович Франко увійшов в історію української і світової літератури як геніальний письменник і визначний діяч визвольного руху. Своєю творчістю і багатогранною літературною і громадською діяльністю він створив цілу епоху в історії української культури і літератури. Франко був не тільки письменником, а великим ученим і публіцистом.

На його художній творчості і громадсько-політичній діяльності позначився вплив ідей марксизму, робітничого руху в Галичині та російського визвольного руху. Значення творчості і суспільно-політичної діяльності Івана Франка виходить за межі України.

І. Франко в 1875 році розпочав навчання у Львівському університеті на філософському факультеті, але студії перервав так званий соціалістичний процес (1877—1878 pp.). Франка разом з М. Павликом, О. Терлецьким та іншими членами редакції «Друга» було притягнуто до судової відповідальності за належність до таємного товариства. «До якого, — за словами Франка, — я ніколи не належав і якого, скільки знаю, ніколи не було. Це одна з небагатьох оригінальних рис у моєму житті, бо подібне не кожному трапляється» [33, с. 2]. За дев'ять місяців перебування в тюрмі Франко добре пізнав психологію в'язня, його враження, переживання. І восени 1878 року він повідомляє про свій задум щодо написання психологічного роману, — цілої громади характерів з тюремного життя. Тема психології в'язня знайшла відображення в суспільно-психологічній студії «На дні», а також у великому циклі «Тюремних сонетів».

Попри переслідування Франко дістав свідоцтво про закінчення університету (1891 p.). У 1893 році І. Франко як кандидат філософії подає до «Світлої ц.-к. колегії професорів філософського факультету Віденського університету» прохання про допуск до філософських іспитів зі славістики з класичною філологією. Як дисертацію він подав працю німецькою мовою «Роман про Варлаама і Йосафата», додавши до неї чимале дослідження українською мовою «Іван Вишенський і його літературна діяльність».


Жіночі образи у світлі класичного психоаналізу Зігмунда Фройда у романі Джейн Остін Гордість і упередження


План до курсової роботи:

Жіночі образи у світлі класичного психоаналізу Зігмунда Фройда у романі Джейн Остін Гордість і упередження

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Жіночі образи у світлі класичного психоаналізу Зігмунда Фройда у романі Джейн Остін Гордість і упередження,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Створення жіночого роману «Гордість та упередження»: передумови та особливості

Російський філолог Юлія Ремаєва, дослідниця британської постфеміністичної прози, стверджує: «Інтерес до творчості Джейн Остін з новою силою виявився в 90-ті роки ХХ століття. Про сьогоднішню популярність письменниці говорять нові праці про її особистість і творчість. Особливо талановитим визнається роман «Гордість та упередження». Його наслідують, його цитують, запозичують сюжетні лінії і образи героїв. Сучасні автори публікують романи-продовження цього твору, а також романи, які містять запозичені сюжетні лінії, мотиви, образи персонажів» [29].

Джейн Остін – родоначальниця класичного дамського роману.

З огляду на сформовані літературні традиції більшість авторів – чоловіки. І «жіночій» літературі для того, щоб зайняти власний простір, необхідно позиціонувати себе, як своєрідне і незалежне культурне явище, необхідно відшукати інший, відмінний від «чоловічого», підхід до літературної діяльності. Жінка-автор, описуючи свою модель бачення й розуміння світу, наголошує на власних спостереженнях і переживаннях, вона шукає особливі способи сприйняття й оцінки дійсності, намагаючись не загубитися у сформованих стандартах чоловічої літературної традиції. Саме це зробило романи Джейн Остін популярними.

Джейн Остін небезпідставно вважають «першою леді» англійської літератури. Критик-позитивіст Льюїс ставить їх у приклад Шарлотті Бронте, її «зразковий реалізм» стає підвалинами послідовників цього жанру. Пізніше Дж. Еліот виявляє зв'язок своїх естетичних принципів з практикою «незрівнянної» (з визначення В.Скотта ) Джейн. [32, c.185 ]