ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Упакування як засіб комунікації. Поняття та види упаковкиУпакування як засіб комунікації. Поняття та види упаковки

Упакування як засіб комунікації. Поняття та види упаковки1.1. Поняття та види упаковки


Багато правил маркетингу часто перегукуються із законами життя. Усім, наприклад, відомо, що "по одежинці зустрічають, а по розуму проводжають". У нашому випадку ця народна мудрість буде звучати приблизно так: "По упаковці товар зустрічають, по якості товар проводжають". Це правило особливо гарно працює на ринку масових товарів, що продаються в роздробі. Численні маркетингові дослідження показують, що кожен третій споживач ухвалює рішення щодо покупки товару частого споживання безпосередньо в місцях продажів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Упакування як засіб комунікації. Поняття та види упаковки.

Товар, що лежить на полиці, має всього кілька секунд, щоб зробити сприятливе враження. І переоцінити роль упаковки в цьому процесі просто неможливо. Не даремно багато лідерів світових ринків приділяють стільки уваги створенню специфічної, "фірмової" упаковки. Чого коштує тільки пляшка, розроблена Coca-cola, яка стала невід’ємною частиною іміджу продукту. Начальник відділу дизайну компанії Coca-Cola Стерлінг Стюард стверджує наступне: "Деякі з наших виробів є складними скульптурними поверхнями. Раніше скляні пляшки були досить округлими, із простими поверхнями.

Сьогодні ми схиляємося до більш складних поверхонь. Опуклі й увігнуті поверхні, тиснені написи й графіка присутні тепер у більшості пластикових і скляних пляшок" [8, с.83]. Ту ж стратегію сповідають і більшість пивоварних і молочних компаній Європи й Америки - вони також розробляють свої, характерні форми пляшок, пакетів і контейнерів. Можна говорити про збільшення ролі упаковки у товарній політиці підприємства, як про критерій розвиненості ринку. Тобто, для успіху у споживача просто якості товару вже не досить. Необхідне просування продукту, і одним з найбільш ефективних способів цього є створення фірмової упаковки.

Упаковка – частина планування продукції, в ході якого підприємство вивчає, розробляє і виготовляє свою упаковку, що включає саму тару, в якій міститься продукція, етикетку і вкладиш, якщо вони передбачені [13, с.59]. При всьому своєму різноманітті сучасна упаковка класифікується зазвичай на чотири основні групи, обумовлені як своїм призначенням, так і характером товару:

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Упакування як засіб комунікації. Поняття та види упаковки,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Упакування як засіб комунікації. Поняття та види упаковки


Національні цілі, цінності та інтереси України у сучасних умовах


План до курсової роботи:

Національні цілі, цінності та інтереси України у сучасних умовах

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Національні цілі, цінності та інтереси України у сучасних умовах,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття національних цілей, формування національних цілей України

Реалізація і захист національних інтересів належить до основної функції держави. На основі національних інтересів відповідні інститути й органи державного управління виробляють і формулюють цілі державної політики забезпечення національної безпеки. Цілі досягаються шляхом рішення відповідних задач.

Уявлення про систему національних інтересів, розуміння їх внутрішньої ієрархії, механізмів формування і функціонування дозволяє визначити національні цілі, що є більш рухомими, ніж національні інтереси, елементом політики національної безпеки. До них належать мотиваційні установки, сформульовані державною владою і орієнтовані на досягнення моделі переважно майбутнього стану суспільства і держави відповідно до усвідомлених національних інтересів.

Національні цілі можуть розрізнятися за тривалістю їх досягнення: одні з них можуть бути досягнуті достатньо швидко, інші - розраховані на більш довгострокову перспективу. Зразком переліку національних цілей може служити такий їх набір:

- створення соціально-економічних і правових умов у країні для якнайповнішої реалізації прав і свобод людини;
- забезпечення глобальної і регіональної безпеки, запобігання війн і озброєних конфліктів, забезпечення готовності до відбиття і припинення агресії проти країни та її союзників;
- зміцнення державності;
- реформування економіки пріоритету соціальної сфери;
- попередження злочинності, зокрема організованої та корупції;
- нейтралізація міжнаціональних суперечностей на основі об'єднуючих народи країни загальнонаціональних цінностей;
- раціональне використання природних ресурсів країни;


Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності


План до курсової роботи:

Начання читання як виду мовленнєвої діяльності

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Начання читання як виду мовленнєвої діяльності,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Роль і місце читання у навчанні іноземної мови

Навчити читати — одне з основних завдань шкільного курсу навчання іноземної мови. Проте деякі вчителі вважають, що читання як мета навчання є чимось другорядним порівняно з усною мовою. Така точка зору виникає внаслідок неправильного розуміння таких понять, як «засіб навчання» і «мета навчання». Значення, що його надають усній мові, як засобу навчання, неправомірно переносять на характеристику усної мови як мети навчання, що й спричиняється до певної недооцінки читання в процесі навчання мови.

Відомо, що у своїй майбутній трудовій діяльності учні скоріше зіткнуться з потребою прочитати якийсь спеціальний текст, ніж застосувати свої розмовні навички в умовах усного спілкування з іноземцями [ 4, c.28].

Зростання культурних запитів, зокрема інтерес до читання зарубіжної художньої, публіцистичної, науково-популярної літератури, теж створює ґрунт для використання та вдосконалення навичок читання іноземною мовою, набутих у школі. У ході навчального процесу розвиток уміння читати іншомовні тексти розширює можливості ідейно-виховної роботи учителя іноземної мови. Він може опрацьовувати з учнями змістовні тексти, які містять факти та узагальнення, що розширюють кругозір учнів, виховують їх у дусі радянського патріотизму та пролетарського інтернаціоналізму.

До того ж у процесі читання учні набувають й закріплюють знання з лексики, граматики, які в разі потреби можуть стати основою для розвитку навичок усної мови або їх відновлення, якщо вони були втрачені через відсутність практики.

Читання іноземною мовою як один із видів мовленнєвої діяльності є важливою метою навчання у програмах навчальних закладів різних типів. Крім того воно служить найважливішим засобом комунікації в сучасному суспільстві, цінність якого чітко й переконливо виступає в умовах відсутності відповідного іншомовного середовища. Зріле читання як уміння може ефективно функціонувати лише за умови сформованості адекватних навичок техніки читання.


Невроз - состояние обогащающее или обедняющее личность


План до курсової роботи:

Невроз - состояние обогащающее или обедняющее личность

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Невроз - состояние обогащающее или обедняющее личность,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Определение понятия «невроз». Этиологические факторы и механизмы формирования неврозов

Неврозы - это обратимые психические расстройства, обусловленные воздействием психотравмирующих факторов, протекающие с осознанием больными факта своей болезни, без нарушений отражения реального мира, и проявляющиеся в основном психогенно-обусловленными и соматовегетативными расстройствами.

Неврозы являются наиболее распространенной психогенной патологией. В последние десятилетия число больных с невротическими расстройствами неуклонно увеличивается, особенно это относится к экономически развитым странам [12].

Собственно говоря, очевидно, что в соответствующей литературе наблюдается две тенденции относительно определения границ понятия «невроз»: инфляционистская и дефляционистская. Что касается последней, то наиболее выдающимся её представителем является Вернер Виллингер, который ратует против расширения понятия и против увеличения его объёма. По другую сторону оказываются такие авторы, как Рюмке, который распространяет границы понятия столь широко, что даже не считает невроз заболеванием, то есть нозологической единицей, а рассматривает его как сидром — единицу симптоматологическую [14, с. 21].

Неврозы протекают под маской различных заболеваний (патологий). Их отличают обратимость патологических нарушений, психогенная природа и специфичность проявлений, заключающихся, прежде всего в психоэмоциональной неустойчивости.

Психогенный характер неврозов определяется влиянием на человека различных неблагоприятных (стрессорных) факторов внешней среды. Их воздействие может быть одномоментным, но очень сильным (например, испуг) или длительным (постоянные личностные конфликты на работе, в семейной жизни, неудовлетворенность собой и окружающими и т. п.). Однако не все люди, испытывающие на себе влияние психогенных факторов, заболевают истинными неврозами [19].


Непряме оподаткування юридичних осіб в Україні


План до курсової роботи:

Непряме оподаткування юридичних осіб в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Непряме оподаткування юридичних осіб в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Суть, види та якісна характеристика непрямих податків

Під податком загалом розуміють обов'язковий, індивідуально безоплатний платіж, що стягується органами державної влади різних рівнів з юридичних осіб й фізичних осіб з метою фінансового забезпечення діяльності держави й (або) муніципальних утворень [35, с. 40].

Податки поділяють на прямі і непрямі. Економічним критерієм поділу є кінцевий платник податків. Юридичним критерієм є платник у бюджет з позиції законодавства. Економічний і юридичний критерії не завжди співпадають, особливо у випадку непрямих податків. Економічно кінцевим платником прямих податків є той, хто отримує дохід, володіє майном, а кінцевим платником непрямих податків є споживач товару, тому іноді їх називають податками на споживання [27, с. 89].

З фіскальної точки зору, прямі податки поступаються непрямим щодо стабільності надходжень, рівномірності надходжень в розрізі окремих регіонів, існує більше можливостей і щодо ухиляння від їх сплати. Форма прямого оподаткування вимагає складнішого механізму обчислення та справляння податків, виникають проблеми обліку об'єктів оподаткування.

Непрямі податки, на відміну від прямих, включаються в ціну товару, тобто їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів. Основним недоліком непрямих податків вважається обернено пропорційна залежність від платоспроможності платників. Внаслідок цієї властивості непряме оподаткування лягає більш важким тягарем на населення з низькими доходами, оскільки основна частина їх доходів втрачається на придбання продуктів харчування та товарів першої необхідності. Непрямі податки досить широко використовують у всьому світі, оскільки при відносно простому механізмі справляння вони забезпечують стабільні надходження в бюджет.


Нормування оборотних коштів підприємства


План до курсової роботи:

Нормування оборотних коштів підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Нормування оборотних коштів підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність оборотних коштів підприємства

Після проведення дослідження різних економічних літературних джерел, можна виділити різні підходи щодо визначення економічної сутності оборотних коштів, які взаємопов’язані із такими поняттями, як оборотні активи, оборотний капітал та оборотні засоби.

Більшість вчених-економістів ототожнюють поняття оборотний капітал з оборотними коштами чи оборотними активами. Так, А. Поддєрьогін дає таке визначення оборотним коштам: «...оборотний капітал (оборотні кошти) – це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності процесу виробництва, реалізації продукції та отримання прибутку» [1, с. 187].

Ототожнення оборотного капіталу з оборотними коштами не є виправданим, враховуючи, що гроші мають вартісну форму, а капітал має не тільки вартісну, але й натурально-речову форму.

С. Покропивний дотримується думки, що «...оборотні кошти – це сукупність грошових коштів підприємства, необхідних для формування й забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів та фондів обігу» [2, с. 149].

Л. Роштейн визначає оборотні кошти так: «...оборотні кошти – це грошові кошти, що знаходяться у розпорядженні об'єднання для створення запасів сировини, матеріалів та інших матеріальних цінностей» [3, с. 61].

Розглянуте визначення не враховує, що матеріальні цінності беруть участь у процесі виробництва тривалий час (більше одного року), зберігаючи при цьому натуральну форму. У нашому випадку оборотні кошти авансуються у виробництво протягом одного операційного циклу, проте не більше року.


Обґрунтування вибору стратегій коротко- і середньострокового фінансування підприємства та шляхи їх оптимізації


План до курсової роботи:

Обґрунтування вибору стратегій коротко- і середньострокового фінансування підприємства та шляхи їх оптимізації

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Обґрунтування вибору стратегій коротко- і середньострокового фінансування підприємства та шляхи їх оптимізації,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність, мета та завдання позичкових джерел фінансування підприємства

Поточні витрати підприємства можуть бути профінансовані за рахунок або внутрішніх, власних ресурсів підприємства, або за рахунок залучених коштів ззовні. У першому випадку має місце самофінансування, за рахунок якого оплачується основна частина витрат. Якщо ж внутрішніх джерел недостатньо, то підприємство повинне звертатися до зовнішнього фінансування, що дозволяє наростити позиковий капітал. До складу позикових коштів входять фінансовий кредит, отриманий від банківських і небанківських фінансово-кредитних установ, комерційний кредит від постачальників, кредиторська заборгованість підприємства [6, с. 115].

Однією з ключових категорій фінансів підприємств є капітал. Саме з його формуванням і використанням безпосередньо пов’язана фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Поняття «капітал» є однією з найскладніших категорій фінансової науки.

Капітал — це власність відповідної фізичної або юридичної особи на активи: майно і об’єкти (ресурси), які є на підприємстві. Пасивна сторона балансу містить інформацію про те, яку частину капіталу надано в розпорядження підприємства його власниками (власний капітал) і яку — кредиторами (позичковий капітал).

Позичковий капітал — це частина авансованого капіталу, сформована за рахунок ще не повернутих позичкових джерел, які повинні бути відшкодовані кредиторам через певний строк у визначеній формі. Будь-яке підприємство, що орієнтується лише на використання власного капіталу, істотно звужує можливості підвищення його рентабельності, не в змозі за сприятливої кон’юнктури ринку швидко і в значних масштабах наростити обсяги виробництва [36, с. 91].


Обґрунтування зовнішньоекономічної угоди з імпорту кави


План до курсової роботи:

Обґрунтування зовнішньоекономічної угоди з імпорту кави

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Обґрунтування зовнішньоекономічної угоди з імпорту кави,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Загальна характеристика товару

Кава (араб. ?????, тур. Kahve, пол. Kawa — назва провінції Каффа у Ефіопії) — напій, що виготовляється зі смажених плодів (бобів) кавового дерева. Стародавній напій, який має багату історію. За деякими оцінками, кавовий напій є другою за об’ємами споживання речовиною на Землі після води. Споживання кави вже давно набуло ознак окремої культури, оспіваної митцями різних епох. Містить у своєму складі кофеїн.

Кава являє собою зерна плодів вічнозеленого кавового дерева, багатого алкалоїдом кофеїном, ароматичними речовинами і хлорогеновою кислотою. На даний момент

У всьому світі відомо більше двох сотень різних сортів кавових дерев. Проте серед любителів кавових напоїв, особливою популярністю користуються всього 3 сорти — Арабка, Робуста та Ліберіка. Відрізняються за формою, розміром, кольором, смаком та екстрактивністю зерен. Саме з цих сортів, готують близько 90% всіх кавових напоїв. Так само з цих основних кавових дерев створюються інші сорти кави, шляхом змішування з іншими кавовими зернами [21].

Плід кави – ягода, яка на вигляд, за розміром і забарвленням нагадує вишню. У соковитій м’якоті поміщено два плоскоопуклі зерна, притиснутих один до одного плоскими сторонами. У плоді так само може розвиватися лише одне з двох насіння, набуваючи овально-круглої форми. Така кава цінується вище і називається перл-кава.

Плоди кави збирають зрілими до трьох раз на рік (всього з одного дерева до 3 кг). Після збору зерна звільняють від плодової м’якоті і внутрішніх оболонок вологим або сухим способом, а потім сушать і сортують за розміром. Кавові зерна, очищені вологим способом краще за якістю.

Зерна арабіки продовгуваті та вузькі; довжина зерна складає 9-15 мм, ширина – 8-10 мм, товщина – 5-6 мм. Напій з них м’який на смак та ароматний. Зерна ліберіки за зовнішнім видом схожі на арабіку, але вони трохи крупніші. Смак та аромат напою більш грубий.


Об'єднання Німеччини міжнародний аспект (1989-1990 рр.)


План до курсової роботи:

Обєднання Німеччині міжнародний аспект (1989-1990 рр.)

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Обєднання Німеччині міжнародний аспект (1989-1990 рр.),

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Питання об'єднання та його сприйняття у мiжнароднiй полiтицi

Дослідження будь-якої історичної події чи явища починається, з вивчення причин і передумов. Це дає можливість розуміння закономірності розвитку історичного процесу.

Перші зачатки невдоволення стали проявлятися в НДР набагато раніше осені 1989р. Серед найбільш вагомих причин виділяються незадоволення громадян НДР закостенілість політичної системи країни і явним небажанням керівництва країни робити хоч якісь кроки на шляху реформ. У той час як у країнах Східної Європи і в першу чергу в СРСР в політичний лексикон міцно входили такі поняття, як перебудова, демократизація і гласність, в НДР і думати було заборонено про яких або "зрушення" в політичних і партійних структурах. Перші ознаки невдоволення стали помітні вже в 1985 року з приходом до влади в Радянському Союзі Михайла Горбачова. Будь-які друковані матеріали, що надходили СРСР, уряд був змушений або піддавати суворій цензурі або взагалі забороняти. Зрозуміло, це не проходило непоміченим у народу країни [5, с. 78].

Своєрідним провісником подій 1989 року стала дана Євангелічною церквою дисидентам можливість публікувати свої матеріали в газетах, що належать церкві.

Безпосереднім приводом до бурхливих подій осені 1989 року, на наш погляд, можна вважати грубу фальсифікацію урядом НДР підсумків комунальних виборів, що відбулися в травні 1989: уряд країни, однак, аж ніяк не збирався здавати свої позиції. Він зовсім не розглядав ці події як провісника яких-небудь значних подій, що загрожують підірвати існуючий в країні лад. Доказом тому служить опубліковані 5 червня 1989 року в газеті "Нойес Дойчланд" стаття, в якій виправдовувалося криваве придушення студентської демонстрації в Пекіні як відповідь на "контрреволюційне повстання ектремістскої групи змовників".


Об'єкти цивільних прав. Речі як об'єкти цивільних прав


План до курсової роботи:

Об'єкти цивільних прав. Речі як об'єкти цивільних прав

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Об'єкти цивільних прав. Речі як об'єкти цивільних прав,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Поняття та загальна характеристика об'єктів цивільних прав

Цивільний кодекс України (далі — ЦК України) вказує на об'єкт цивільних прав. При визначенні змісту категорії об'єкта прав слід зазначити, що «в науці не існує єдиної концепції об'єкта (предмета) права і правовідношення, в силу чого під об'єктом розуміють досить різноманітні явища і утворення — від фактів об'єктивної дійсності до явищ психічного порядку» [17, с.23]. Всю численну кількість теорій об'єкта правовідносин загалом можна об'єднати у два основних напрями: плюралістичний, що визнає множинність об'єктів правовідносин, та моністичний, автори якого обстоюють думку єдиного об'єкта правовідносин.

До моністичного напряму належать дві з найбільш розвинутих теорій «об'єкта-поведінки» та «об'єкта-речі». Представниками теорії «поведінки» виступають її засновник Я. М. Магазинер, О. С. Іоффе, Д. М. Генкін та інші вчені. Вони вказували на те, що змістом правовідносин є права і обов'язки його учасників, а тому об'єктом право виступають дії або поведінка зобов'язаної особи. Серед концепцій об'єкта-дії також слід вказати на теорію Д. М. Генкіна. Загалом вона зводиться до того, що змістом правовідношення є права та обов'язки сторін, а об'єктом — здійснення дій, що становлять реалізацію прав та виконання обов'язків. Окрім вказаного об'єкта правовідношення, він виділяє ще й предмет останнього, який складають речі, продукти духовної творчості, а також сама дія як така.

Другу теорію моністичного напряму — об'єкта-речі обстоювали такі автори, як С. М. Братусь, М. М. Агарков, Р. Й. Халфіна та інші.

Зокрема Р. Й. Халфіна зазначає, що «під об'єктом розуміються реальні речі матеріального світу, продукти духовної творчості в об'єктивованій формі» [19, с.204]. М. М. Агарков вважає, що «об'єктом права є те, на що спрямовано поведінку зобов'язаної особи, перш за все річ» [11, с.9]. Як зазначає Г. Ф. Шершеневич, об'єкт права складає суттєвий момент, тому що тільки він виправдовує існування юридичного відношення. Тому безоб'єктні права так само малоймовірні, як і права безсуб'єктні [20, с.145].


Облік і аудит витрат підприємства на виробництво продукції за елементами


План до курсової роботи:

Облік і аудит витрат підприємства на виробництво продукції за елементами

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Облік і аудит витрат підприємства на виробництво продукції за елементами,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Економічна сутність та класифікація витрат підприємства

Будь-яка підприємницька діяльність являє собою процес використання необхідних ресурсів – матеріалів, засобів праці, робочої сили, – які є об'єктами обліку. Окремим об'єктом бухгалтерського обліку є операційна діяльність, складовою якої є облік витрат.

Більшість економістів вважають, що витрати це обґрунтоване умовами господарської діяльності споживання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Під напрямком обліку витрат розуміють сферу діяльності, де вимагається відокремлений цілеспрямований облік таких витрат. Простіше кажучи, якщо виникає необхідність у визначенні витрат на щось, то це щось є напрямком обліку. Класифікація витрат є їх систематизацією та групуванням для потреб управління витратами підприємства. Інформація про витрати, згрупована різними способами, потрібна для ефективного управління підприємством [38, с. 121].

Згідно П(С)БО 16 „Витрати" і П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати" витрати поділяються в залежності від видів діяльності. Так, розрізняють витрати звичайної і надзвичайної діяльності. Витрати звичайної діяльності, в свою чергу, поділяються на витрати: операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. А витрати операційної діяльності в свою чергу поділяються на витрати основної та іншої операційної діяльності. На рис. 1.1 можна побачити місце витрат іншої операційної діяльності в системі витрат підприємства.

Зважаючи на значний вплив на результати господарювання тих видів господарської діяльності та операцій, які забезпечують здійснення основної діяльності або виникають внаслідок її проведення, тобто, діяльності та операцій, які, власне, є неосновними для підприємства, потребує детального вивчення наявність та доцільність для підприємства складових такої діяльності і їх результативності.