ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Українська державність і центральна рада від автономії до незалежностіУкраїнська державність і центральна рада від автономії до незалежності

Українська державність і центральна рада від автономії до незалежності1.1. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст.

Кінець XIX – початок XX ст. характеризується новим політичним пожвавленням, яке охопило українські землі у складі Австро-Угорської та Російської імперій, новим спалахом національної свідомості й активності.

Тривалий час український народ не мав власної національної держави, що було унікальним явищем - коли б організований у класове суспільство народ був позбавлений національної державності. Необхідність створення української державності та умов, що сприяли б цьому завданню, виявилися на початку національно-визвольної війни. Щоб усунути загрозу зникнення українського народу як етнічної спільності, в порядок денний було поставлено невідкладне завдання - створити і зміцнити державне національне утворення. Це об'єднало зусилля усіх класів українського суспільства в їх спільній боротьбі за визволення з-під влади Речі Посполитої [8, с. 43]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Українська державність і центральна рада від автономії до незалежності.

Організаторами цієї держави стали козацька старшина та українська шляхта. Вони взялися за цю справу з перших днів війни. Вже у травні 1648 p. з багато чисельних джерел у Польщу почали надходити відомості, що Б.Хмельницький створює князівство із столицею у Києві, а себе титулує князем Русі. На початку лютого 1649 p. Б.Хмельницький сам повідомив комісарів польського короля про свої наміри створити незалежну українську державу. Придбати курсову на тему - Українська державність і центральна рада від автономії до незалежності, можна вже сьогодні!.

З початку формування українська держава мала основні її ознаки: органи публічної влади, які не збігалися з населенням, але виконували свої функції на визначеній території; територію, яку охоплювала державна організація і населення, що на ній проживало: податки, що збиралися на утримання органів публічної влади. Формування української держави здійснювалося у обстановці бойових дій, що обумовлювало її форму, а саме: для виконання державних функцій пристосовувалася вже готова, перевірена практикою військово-адміністративна, полково-сотенна організація козацтва. В екстремальних умовах війни, коли потрібно було максимально об'єднати та мобілізувати на боротьбу увесь народ, ця організація стала не тільки загальною для усіх повстанських сил, але й єдиною політико-адміністративною та судовою владою в Україні, їй не була підпорядкована тільки церква. Що ж до Запорізької Січі, то вона зберігала здавна встановлену форму правління.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Українська державність і центральна рада від автономії до незалежності,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Українська державність і центральна рада від автономії до незалежності


Удосконалення організації постачання і роботи складського господарства


План до курсової роботи:

Удосконалення організації постачання і роботи складського господарства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Удосконалення організації постачання і роботи складського господарства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність понять постачання та складська діяльність виробництва

Постачання – це планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальні і нематеріальні операції, здійснюваними у процесі доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства, внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача з врахуванням інтересів та вимог останнього, а також передачі й обробки відповідної інформації.

Постачальницька діяльність виробництва – це гармонізація інтересів учасників процесу переміщення продукції, форма оптимізації ринкових зв’язків, тобто вдосконалення управління матеріальними і пов’язаними з ними інформаційними та фінансовими потоками на шляху від первинного джерела сировини до кінцевого споживача готової продукції на основі системного підходу й економічних компромісів для отримання синергичного ефекту.

Поняття «постачальницька діяльність» включає в себе: мистецтво управління потоком матеріалів і продуктів від зовнішнього джерела до споживача; планування, управління і контроль потоків матеріалів, енергії та інформації у видах підприємства.

Найбільш узагальнюючим є концептуальний підхід, за яким постачальницька діяльність виробництва розуміється як:
- сукупність перевезень з метою одержання з мінімальними витратами необхідної кількості продукції в установлений час та в установленому місці, в якому існує конкретна потреба в даній продукції;


Удосконалення продуктивності праці публічних управлінців


План до курсової роботи:

Удосконалення продуктивності праці публічних управлінців

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Удосконалення продуктивності праці публічних управлінців,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та ознаки продуктивності праці

Узагальнюючим показником ефективності використання робочої сили є продуктивність праці, що, як і всі показники ефективності, характеризує співвідношення результатів та витрат, в даному випадку — результатів праці та її витрат.

Кожне підприємство характеризується певним рівнем продуктивності праці, який може зростати або знижуватися під дією різноманітних факторів. Безперечною умовою прогресу і розвитку виробництва є зростання продуктивності праці. За відомим визначенням К. Маркса, зростання продуктивності праці полягає в тому, що частка затрат живої праці в продуктах зменшується, а частка затрат минулої праці (втіленої в засобах виробництва) — збільшується, але так, що загальна сума праці в кожній одиниці продукту зменшується [9, с. 105].

Продуктивність праці характеризує ефективність, результативність витрат праці й визначається кількістю продукції, виробленої в одиницю робочого часу, або витратами праці на одиницю виробленої продукції, або виконаних робіт. Розрізняють продуктивність живої і продуктивність суспільної (сукупної) праці. Продуктивність живої праці визначається витратами робочого часу в кожному окремому виробництві, а продуктивність суспільної (сукупної) праці - витратами живої і уречевленої (минулої) праці. Продуктивність суспільної (сукупної) праці стосовно всього народного господарства розраховується як сума національного доходу на одного зайнятого в галузях матеріального виробництва [14, с. 98].

В економічній науці й господарській практиці нашої країни і за кордоном для характеристики результативності трудової діяльності людей і оцінки її рівня протягом багатьох років використовувалася категорія «продуктивність праці», яка показує співвідношення кількості продукції, що виробляється в процесі праці, і затрат праці на її виробництво.

Як правило, продуктивність праці характеризує результативність затрат живої праці у сфері матеріального виробництва. Але ця категорія може використовуватися і для визначення результативності сукупних затрат живої і уречевленої праці. Механізм підвищення продуктивності праці полягає в тому, що затрати минулої праці зростають, а затрати живої праці скорочуються, але так, що зрештою відбувається зниження загальних затрат праці на виробництво одиниці продукції [15, с. 205].


Упаковка як засіб комунікаційної політики


План до курсової роботи:

Упаковка як засіб комунікаційної політики

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Упаковка як засіб комунікаційної політики,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Суть та функції комунікаційної політики

Комунікаційна політика – це формування інформації, що надходить з підприємства на ринок. В рамках комунікаційної політики розробляються стратегія просування і комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій. основними елементами комплексу маркетингу є товар – ціна – система збуту – система маркетингових комунікацій [12, с. 12].

Система маркетингових комунікацій – єдиний комплекс, який об'єднує учасників, канали і прийоми комунікацій підприємства, спрямований на встановлення і підтримання певних, запланованих взаємин з адресатами в рамках досягнення маркетингових цілей.

Система маркетингових комунікацій сприяє:
? збільшення кількості покупців (розширення ринку);
? збільшення розміру середньої покупки;
? виходу на нові ринки;
? позиціонуванню фірми та ін. [12, с. 14].

Основною метою комунікаційної політики підприємства є якісне та ефективне просування товару. На даний момент в маркетинговій діяльності «просування товару» визначається двома поняттями: вузьким та широким. Просування у вузькому значенні визначає комплекс певних дій та засобів, за допомогою яких підприємство передає на ринок всю необхідну інформацію про власний товар, формуючи таким чином споживчі потреби на ринку. Відомий німецький науковець в сфері маркетингу Г. Мефферт вузьку форму просування товарів називає так званим «гучномовцем», за допомогою якого підприємства повідомляють про той чи інший товар та сприяють продажу своєї продукції. В даному випадку, термін «просування» має зв'язок із латинським терміном promotio та promovere, які означають співдію та підтримку. В широкому значенні, поняття «просування» трактується синонімічно терміну «комунікація». Поняття комунікація походить від термінів communicare, communiсanion та comunnitas, що означають обмін, контакт, розмову, домовленість, передачу думок, а також бути в зв’язку з ким-небудь тощо. Комунікація є важкою, багаторівневою категорією, теоретичний аналіз якої необхідно проводити на основі різних наук [13, с. 104].


Управління збутовою діяльністю підприємства


План до курсової роботи:

Управління збутовою діяльністю підприемства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Управління збутовою діяльністю підприемства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Поняття збутової діяльності підприємства

Більшість вважає, що позначення терміна «збут» очевидне. Проте, вивчаючи наукову літературу, легко помітити, що єдиного позначення поняття збуту не існує. Крім того, більшість таких визначень іноді принципово відрізняються між собою. Збут дуже часто ототожнюється з такими поняттями, як продаж, дистрібьюція, товарорух, розподіл, реалізація. Тому для подальших досліджень необхідно проаналізувати існуючі визначення і надати всебічного та вичерпного формулювання. Тільки в цьому випадку можна буде визначити сутність даного поняття в системі менеджменту підприємства. Визначення правильного формулювання терміну «збут» буде сприяти подальшому плануванню діяльності підприємства включаючи стратегії збуту.

Розглянемо різні підходи до терміну «збут» різних науковцями (табл. 1.1) [20].

Вивчивши різні думки з приводу трактування поняття «збут», ми дійшли висновку, що під збутом розуміється передача продукції від виробника до споживача відповідно до замовлень і контрактів.

До операцій по збуту товару належать: розробка прогнозів кон’юктури ринку і прогнозів реалізації продукції, розрахунок і обґрунтування фінансових витрат на збут, розробка і затвердження стандартів збуту, вибір альтернативних каналів збуту, створення торгівельних комунікацій, розробка збутової звітності, моделювання процесів продажу і кінцевих результатів збутових операцій.

Ми вважаємо, збут – це повноцінний аспект підприємницької діяльності поряд з фінансами, обліком, персоналом, виробництвом і постачанням. Так, варто перейти до визначення місця збутової діяльності в системі менеджменту підприємства.


Управління фінансовою санацією підприємства в сучасних умовах


План до курсової роботи:

Управління фінансовою санацією підприємства в сучасних умовах

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Управління фінансовою санацією підприємства в сучасних умовах,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Економічна сутність фінансової санації підприємства, її зміст та причини виникнення

Стратегія підприємства повинна бути спрямована на його фінансово-економічне оздоровлення, яке реалізується не тільки через механізм реструктуризації але й санації.

Санацію розглядають як систему заходів, економіко-організаційного характеру, які спрямовані на те, щоб оздоровити фінансовий стан суб’єкта господарювання, який являється боржником. Санацію можуть здійснювати у тому випадку, якщо суб’єкти господарювання збанкрутілі або, якщо на них спостерігалось падіння головних показників їх фінансово-господарської діяльності та у, яких існує необхідність у конкретних заходах, які мають бути направлені на вихід із кризового стану. Період здійснення санаційних заходів може становити від 12 до 18 місяців, який залежить від рівня фінансових показників суб’єкта господарювання [6, с. 256].

Окрім цього санацію розглядають як систему заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, організаційно-правового та соціального характеру, які мають бути спрямовані на те, щоб відновити платоспроможність, ліквідність, прибутковість та конкурентоспроможність суб’єктів господарювання-боржників в довгострокових періодах [6, с. 256].

Основна мета фінансової санації полягає у покритті поточних витрат та в усуненні причин, які їх сформували; у поновлені ліквідності та платоспроможності суб’єкта господарювання; у скороченні різноманітних різновидів зобов’язань; у поліпшенні структури оборотного капіталу та у формування ресурсів фінансового характеру, які необхідні для того, щоб проводити санаційні заходи у виробничо-технічній діяльності [2, с. 78].

З економічної точки зору санацію розглядають як комплекс фінансово-економічних, виробничих, технічних, організаційних та соціальних заходів, які мають бути спрямовані на те, щоб вивести суб’єкт господарювання з кризового становища та відновити або досягти прибутковість та конкурентоспроможність [2, с. 78].


Учасники кримінального провадження щодо кримінальних проступків


План до курсової роботи:

Учасники кримінального провадження щодо кримінальних проступків

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Учасники кримінального провадження щодо кримінальних проступків,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність дізнання

В останні десятиліття ні в кого з процесуалістів не викликає сумніву процесуальна природа дізнання, однак в юридичній літературі висловлюються різноманітні погляди щодо його змісту. Зокрема, немає однозначної точки зору про те, чи входить у зміст дізнання оперативно-розшукова діяльність.

На думку інших авторів, - оскільки кримінально-процесуальне законодавство (ст. 103 КПК України) покладає на органи дізнання вжиття необхідних оперативно-розшукових заходів з метою виявлення ознак злочину і осіб, що його вчинили, дізнання включає в себе як процесуальну, так і оперативно-розшукову діяльність [2, с. 86].

Думається, що таке широке трактування дізнання ґрунтується на неправильних посилках. Перша посилка - оперативно-розшуковІ заходи 1 процесуальні дії є основними частинами дізнання, оскільки про них говориться в одному и тому ж законі - кримінально-процесуальному. При цьому не враховується, що говориться по-різному. Кримінально-процесуальний закон лише передбачає допустимість, необхідність і мету вжиття оперативно-розшукових заходів.

У дореволюційній Росії функції органу дізнання виконувала поліція.

У листопаді 1917 року постановою Наркомату внутрішніх справ «Про робітничу міліцію» замість ліквідованої поліції при місцевих Радах створювалася міліція, на яку покладалися функції охорони існуючого ладу та боротьби зі злочинністю. Згідно з Інструкцією Наркомату юстиції, виданою у липні 1918, розслідування злочинів проводилося у формі дізнання, яке здійснювалося міліцією, та попереднього слідства, яке покладалося на народних суддів та слідчі комісії. При цьому зазначалося, що дізнання полягає у проведенні невідкладних дій у зв'язку з виявленням злочину.

20 жовтня 1918 року Наркомат внутрішніх справ та Наркомат юстиції видали спільну Інструкцію про організацію Радянської робітничо-селянської міліції. Поряд з іншими функціями на міліцію покладалося дізнання у кримінальних справах, вона виконувала доручення суду та слідчої комісії з дізнання, проводила розшук та затримання осіб, які підозрювалися у вчиненні злочину, обшуки, огляди, виїмки, доставку обвинувачених до суду та слідчої комісії.


Уявна оборона та її правові наслідки за кримінальним правом


План до курсової роботи:

Уявна оборона та її правові наслідки за кримінальним правом

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Уявна оборона та її правові наслідки за кримінальним правом,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття уявної оборони в системі кримінального права

Кримінальний кодекс України (далі - КК України) відображає випадки, коли діяння, які за своїми об'єктивними ознаками дуже схожі на злочини, через певні обставини, за яких вони вчинені, визнаються правомірними. Зовнішня подібність цих діянь із злочинами, передбаченими кримінальним законом, найчастіше пов’язана з тим, що в результаті вони завдають шкоди об’єктам, які взяті під кримінально-правову охорону. Однак, незважаючи на шкоду, заподіяну майну, правам та інтересам фізичних осіб, законодавець визнає ці дії законними, а обставини, за яких вони вчинені, такими що виключають злочинність діяння.

Оскільки наявність уявної оборони в системі обставин, що виключають злочинність діяння, є новелою для кримінального законодавства нашої держави, доцільно проаналізувати історію кримінально-правового поняття "уявна оборона" та етапи його розвитку.

Традиційно, на першому місці у списку обставин, що виключають злочинність діяння, є норма про необхідну оборону. Необхідна оборона є найпоширенішою обставиною в реальному житті, яка виключає злочинність діяння, оскільки стан боротьби зі злочинністю в Україні вкрай незадовільний. Зрештою, у багатьох випадках громадянам доводиться вживати заходів для захисту життя, здоров'я, майна тощо від злочинних посягань. Слід підкреслити, що це право громадян закріплено в Конституції України. Так, у ст. 27 передбачає, що кожен має право захищати своє життя та здоров’я, життя та здоров’я інших від незаконних посягань. Таким чином, наша держава визнала природне право кожного на самооборону [1].

КК України у ст. 36 дає таке визначення "необхідної оборони": дії, вжиті для захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, що захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від соціально небезпечних посягань шляхом заподіяння шкоди правопорушнику необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.


Фінансування тероризму, аналіз кримінального правопорушення


План до курсової роботи:

Фінансування тероризму, аналіз кримінального правопорушення

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Фінансування тероризму, аналіз кримінального правопорушення,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ ТЕРОРИЗМУ, ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ, КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ДАНОГО ДІЯННЯ

Терор як засіб для досягнення певних політичних цілей увійшов в новітню історію з середини ХІХ століття, і, отже, все більше поширюється і використовується, перетворюючись на тероризм як відверто жорстоку, цілеспрямовану форму насильства в боротьбі проти політичних опонентів, переважно державних органів влади, для реалізації програми або місцевої, партійної, групової, включаючи конфесійні інтереси.

Мотивами терористичних актів, які часто супроводжувались численними жертвами, в основному тих, хто випадково опинився в їх епіцентрах, були спроби дестабілізувати внутрішню ситуацію в регіоні чи країні, вплинути на перебіг конкретних політичних подій, вирішити політичні або економічні проблеми. Ці мотиви визначаються опортуністичним прагненням груп, організацій створити в суспільстві атмосферу страху, посіяти недовіру до влади, щоб переконати населення в ЇЇ нездатності контролювати проблемні ситуації. Такі тенденції посилюються в контексті глобалізації, яка породжує більше питань та проблем, ніж відповідей [8, c. 25].

Термін "терор" походить від латинського "терор" - тобто страх, жах. «Тероризувати» означає залякувати, створювати страх, вселяти терор.

Терміни "тероризм" і "терор" часто використовуються як взаємозамінні. Однак серед вчених існує інша думка, згідно з якою ці поняття не є тотожними. Розрізнюючи їх, ці терміни розглядаються, наприклад, наступним чином: якщо терор - це певна відкрита, демонстративна дія, то тероризм реалізується шляхом вчинення таємних, незаконних дій; або терор - це насильство та залякування, що застосовується сильнішим до слабшого, а тероризм, у свою чергу, це насильство та залякування, що застосовується слабшим до сильнішого. Не маючи іншого способу захистити свої права чи погляди, деякі люди вбачають таку можливість лише в актах насильства та вдаються до порушення закону.


Формування національної економіки Швейцарії та її місце у світовому господарстві


План до курсової роботи:

Формування національної економіки Швейцарії та її місце у світовому господарстві

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формування національної економіки Швейцарії та її місце у світовому господарстві,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Економічний розвиток Швейцарії в сучасних умовах

Швейцарія є однією з розвинутіших та багатих країн світу. Політика нейтралітету дозволила уникнути розрухи після двох світових війн. Низьке оподатковування в банківському секторі економіки дозволило створити найсильнішу кредитно-фінансову систему. Активи другого за розміром у світі й самому великому банку Швейцарії UBS досягають майже одного трильйона доларів. Швейцарські банки вважаються надійними і перспективними, розплачуватися платиновою кредитною карткою банку UBS вважається ознакою гарного тону.

Економіка Швейцарії поділяється на чотири сектори: транснаціональні корпорації, зареєстровані у Швейцарії, які приносять більшу частину національного доходу; досить конкурентноспроможні інноваційні малі та середні підприємства, які спеціалізуються на експортних операціях; державні і наполовину приватизовані компанії - поштова служба, оператор мереж зв'язку Swіsscom електроенергетична система; численна група малих підприємств із невисокою продуктивністю праці, що займаються дрібною торгівлею, будівництвом, сільським господарством, наданням туристичних послуг та інше.

Беручи до уваги розмір країни, кількість транснаціональних корпорацій велика. Це банки UBS і Credіt Suіsse, страхова компанія Zurіch, компанія харчової промисловості Nestle, фармацевтичні компанії Novartіs і Roche, годинникове підприємство Swatch. Не дивлячись на те, що деякі з них обвинувачувалися в монополістичних діях, а деякі мали певні кризові ситуації, в цей час всі вони показують дуже непогані фінансово-економічні результати. Великі міжнародні компанії бачать у Швейцарії багато переваг: політична й економічна стабільність, приваблива система оподатковування, добре розвинутий ринок капіталу, розвинена мережа телекомунікацій, наявність мобільних і висококваліфікованих кадрів, високий рівень життя. Зазначені компанії грають дуже важливу роль у розвитку національної економіки.


Формування передумов вступу України до ЄС


План до курсової роботи:

Формування передумов вступу Україн до ЄС

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формування передумов вступу Україн до ЄС,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Етапи становлення ЄС

Нинішній Європейський Союз – це результат п’ятдесятирічної інтеґраційної діяльності в Європі. Біля його витоків лежать Європейські Співтовариства, створені ще в 1950-х роках минулого сторіччя.

Після завершення Другої світової війни, країни Західної Європи поставили перед собою питання майбутнього розвитку Європи, що науковці вважають як початковим етапом європейської інтеграції.

Серед найважливіших причин європейської інтеґрації можна виділити наступні: ?? необхідність протидії цілковитому домінуванню США у світовому господарстві. У 1948 р. США виробляли понад 60 % сукупної продукції промислово розвинутих країн, на частку США припадало близько половини усіх довгострокових зарубіжних капіталовкладень і майже 80 % усіх золотих запасів демократичних країн світу.

Крім того, створена після війни система міжнародних валютних та інших економічних відносин, а також мережа міжнародних економічних організацій – МВФ, МБРР, ГАТТ – були побудовані, таким чином, щоб зміцнити економічне становище і вплив США, які домінували й у політичних союзах: від НАТО до АНЗЮС. Жодна країна Західної Європи поодинці не могла бути для США рівноправним партнером, для цього потрібен був міцний і довгостроковий Економічний союз, єдиний господарський простір, який міг би зіставитися з національним господарством США; потреба взаємного порозуміння між країнами, зокрема між Німеччиною та Францією.

Після багатьох років націоналістичних урядів у Європі прийшов час на нову якість у європейській політиці – час на спільне функціонування та співіснування усіх народів Європи; потреба миру та безпеки. Нова Європа та країни цієї Європи повинні були ґарантувати, що більше ніколи не повториться жорстокість обох світових воєн. Спільне прийняття рішень мало стати перешкодою для появи нових конфліктів, а тісна політична та економічна співпраця мали стати успішним бар’єром перед комунізмом, який набирав усе більших обертів, а також перед економічною експансією США в Європі; ?? сподівання на економічний розвиток та добробут.