ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Трудовий договір як правове регулювання трудових відносинТрудовий договір як правове регулювання трудових відносин

Трудовий договір як правове регулювання трудових відносинРОЗДІЛ І. Трудове договір як правове регулювання трудових відносин
1.1. Поняття трудового договору

Організація економіки України на ринкових засадах припускає застосування різних правових форм залучення громадян до праці. При цьому, всі ці різні правові форми пов’язані з реалізацією громадянами конституційного права на працю. Так, на сьогоднішній день, громадяни можуть здійснювати своє право на працю в Україні, займаючись підприємницькою діяльністю, яка не заборонена чи не обмежена законом; виконанням роботи на основі цивільно-правового договору; шляхом обрання на виборну посаду тощо. Та переважна більшість громадян України реалізує своє конституційне право на працю, влаштовуючись на роботу шляхом укладення трудового договору, як наймані працівники, на підприємства, установи, організації, незалежно від їх форм власності. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Трудовий договір як правове регулювання трудових відносин.

Відповідно до норм КЗпП, громадяни України реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Громадянин має право реалізувати свої здібності до продуктивної та творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному чи одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Вибір конкретної форми реалізації права на працю громадянином визначається, в одних випадках, цілком проявом волевиявлення громадян, як у разі укладення трудового договору, виконання роботи на основі цивільно-правового договору. В інших випадках цей вибір може залежати і від зовнішніх об’єктивних факторів, а саме, – обрання на виборну посаду, обрання по конкурсу на заміщення вакантної посади, призначення чи затвердження на посаду, закінчення відповідного навчального закладу та отримання направлення на роботу, направлення на роботу відповідними органами за рахунок установленої квоти. Та, незалежно від того, яка форма застосовується при здійсненні громадянами свого права на працю, суть їх одна: забезпечити реалізацію права громадян на працю, сприяти сполученню особистих інтересів громадян із інтересами суспільства, за визначенням професора І.Я.Кисельова, нейтралізувати, чи принаймні, пом’якшити негативні для працюючого населення і, у кінцевому рахунку, небезпечні для всього суспільства наслідки дії стихійних ри
нкових сил, зокрема на ринку найманої праці.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Трудовий договір як правове регулювання трудових відносин,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Трудовий договір як правове регулювання трудових відносин


Формування товарного асортименту на підприємстві

1.1. Поняття про асортимент та торгову номенклатуру товарів

Асортимент - велика сукупність товарів, об'єднаних загальною ознакою (сировина, призначення, виробник і ін.), усередині якої виділяються більш дрібні сукупності, що різняться за іншими ознаками [13, c. 44]. Таким чином, асортимент представляє собою систему окремих елементів, об'єднаних в угруповання за однією окремою ознакою. Між угрупованнями існують певні зв'язки.

Розрізняють промислові й торговельні, прості й складні, укрупнені й розгорнуті, комбіновані й змішані асортименти товарів.

Промисловий асортимент представляє собою набір товарів, що випускаються галуззю промисловості, підприємством або іншими виробниками (підприємства громадського харчування, приватні підприємці, ательє індивідуального пошиття й ін.). Як правило, підприємства випускають невелике число найменувань товарів, що дозволяє їм удосконалювати технологію виготовлення цих товарів, підвищувати їх якість, поліпшуючи споживчі властивості, тобто, підприємства випускають невеликі асортименти товарів, що не відрізняються розмаїтістю видів і різновидів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Формування товарного асортименту на підприємстві.

Торговельний асортимент представляє собою сукупність товарів, які реалізуються у торговельній мережі. Торговельна мережа - це сукупність всіх торговельних підприємств (оптових і роздрібних), що займаються реалізацією товарів.

Торговий асортимент містить у собі набір товарів, що випускаються вітчизняними й закордонними виробниками. Він відрізняється більшою розмаїтістю, аніж промисловий.

Торговий асортимент може розглядатися відносно до одного або декількох торговим підприємств, до всієї торговельної мережі. Асортимент торгового підприємства представлений номенклатурою товарів, які продає дане підприємство.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Формування товарного асортименту на підприємстві,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Формування товарного асортименту на підприємстві


Підприємництво, його сутність та особливості в Україні

1.1. Поняття, сутність на функції підприємництва

Характерною ознакою сучасного суспільства є його бурхливий розвиток, що супроводжується мінливими економічними відносинами. За великий проміжок часу все-таки залишилися незмінними окремі форми економічного життя, до яких відноситься господарювання. За весь час свого існування людство використовує дві форми здійснення суспільного виробництва, а саме – натуральна та товарна [18, с. 10].

Зазначені форми суспільного виробництва вважаються керівними, адже натуральна форма існувала в до ринкових формаціях, а товарна форма суспільного виробництва з’явилася під час існування первісного ладу й існує й сьогодні та виступає основною формою виробництва, що характерно для індустріально розвинутих країн.

Натуральне виробництво – це тип господарювання, за якого продукти праці призначаються для задоволення власних потреб виробників, для споживання всередині того господарства, де вони вироблені [18, с. 11]. Для натурального виробництва характерними є наступні риси:
- універсальність праці – визначається як діяльність суб’єкта господарювання, що націлена на вирішення власних задач при використанні однакового набору видів праці;
- замкненість виробництва – полягає у тому, що господарство спирається на власні виробничі ресурси і забезпечує себе усім необхідним;
- прямі економічні зв’язки між виробництвом і споживанням – спрямовані на забезпечення прямих натуральних зв’язків для забезпечення безпосереднього використання виробленого продукту самими виробниками.

Товарне виробництво – це тип господарювання, за якого продукти праці виробляються відокремленими господарюючими суб’єктами не для власних, а для суспільних потреб, шляхом купівлі-продажу цих продуктів, що стають товарами [18, с. 12]. Товарне виробництво характеризується наступними ознаками: наявність суспільного поділу праці; забезпечення соціально-економічної відокремленості виробників; виникненням економічних зв’язків між товаровиробниками за рахунок обміну; наявність приватної власності на результати праці; продукт праці являється товаром, який покликаний задовольняти потреби людини.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Підприємництво, його сутність та особливості в Україїні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Підприємництво, його сутність та особливості в Україїні

Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Підприємництво, його сутність та особливості в Україїні.

Інформаційно-аналітична діяльність у пострадянських країнах сучасний стан та перспективи розвитку

1.1. Поняття та сутність інформаційно-аналітичної діяльності

Інформаційна аналітика в сучасному світі – це продукт ряду конструктивних, творчих загальних цивілізаційних тенденцій, що характеризують розвиток людського співтовариства на рубежі століть і тисячоліть: процесу глобалізації, тенденції до формування пріоритетів сталого розвитку цивілізації і інформатизації [19].

Згадані конструктивні тенденції парадоксальним чином в нашому складно-рівноважному світі «врівноважуються» не менш масштабними симетричними деструктивними тенденціями: боротьбою за новий геополітичний порядок, міжнародним тероризмом, інформаційними війнами.

Симетрія глобальних тенденцій в їх опозиції на полюсах добро-зло в боротьбі за домінуючу панівну роль у встановленні світового порядку в певній мірі умовна, але, безсумнівно, цілком закономірно може розглядатися в цих моральних категоріях.

Якщо деструктивні тенденції на своєму полюсі дають зростання потенціалу агресії, конфронтації інтересів, диктату і гноблення, що забруднює ноосферу, то конструктивні тенденції стимулюють гуманістичне рівновагу інтересів, глобальне партнерство, співпраця культур, можливості творчого розвитку.

Боротьба ноосферних потенціалів даних тенденцій тим інтенсивніше, чим вище провідність інформаційної інфраструктури світового співтовариства, чим швидше й ефективніше проходять інформаційні імпульси від усіх тенденцій-анатагоністів [1, с. 23].

Ареною цієї боротьби в даний час стала й Україна. Завдяки низці загальноісторичних і соціокультурних закономірностей Україна перетворилася на полігон застосування нових соціально-інформаційних технологій та боротьби глобальних тенденцій, збільшеної внутрішніми суперечностями і пережитої стадією власної історичної еволюції (процеси демократизації, економічні реформи, інформатизація).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Інформаційно-аналітична діяльність у пострадянських країнах сучасний стан та перспективи розвитку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Інформаційно-аналітична діяльність у пострадянських країнах сучасний стан та перспективи розвитку


Особливості вибору адекватного стилю поведінки старшокласників у конфліктах

1.1. Поняття про конфлікт

Існують різні визначення конфлікту, але всі вони підкреслюють наявність протиріччя, яке приймає форму розбіжностей, якщо мова йде про взаємодію людей. Конфлікти можуть бути прихованими або явними, але в основі їх лежить відсутність згоди. Тому визначимо конфлікт як відсутність згоди між двома або більше сторонами – особами або групами.

Конфлікт (від лат. Conflictus – зіткнення) – зіткнення протилежно спрямованих, несумісних один з одним тенденцій в усвідомленні окремо взятого індивіда, у міжособистісних взаємодіях або міжособистісних стосунках індивідів чи груп людей, пов'язане з гострими негативними емоційними переживаннями [30, с. 152].

Відсутність згоди обумовлена наявністю різних думок, поглядів, ідей, інтересів, точок зору і т. д. Однак воно, як уже зазначалося, не завжди виражається у формі явного зіткнення, конфлікту. Це відбувається тільки тоді, коли існуючі суперечності, розбіжності порушують нормальну взаємодію людей, перешкоджають досягненню поставлених цілей.

У цьому випадку люди просто бувають змушені якимось чином подолати розбіжності і вступають у відкрите конфліктне взаємодія. У процесі конфліктної взаємодії його учасники отримують можливість висловлювати різні думки, виявляти більше альтернатив при ухваленні рішення, і саме в цьому полягає важливий позитивний сенс конфлікту. Сказане, звичайно, не означає, що конфлікт завжди носить позитивний характер. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості вибору адекватного стилю поведінки старшокласників у конфліктах.

Розподіл конфліктів на види досить умовно, жорсткої межі між різними видами не існує і на практиці виникають конфлікти: організаційні вертикальні міжособистісні; горизонтальні відкриті міжгрупові і т. д.

Якщо конфлікти сприяють прийняттю обґрунтованих рішень і розвитку взаємовідносин, то їх називають функціональними (конструктивними). Конфлікти, що перешкоджають ефективній взаємодії і ухваленню рішень, називають дисфункціональними (деструктивними). Треба вміти аналізувати конфлікти, розуміти їх причини і можливі наслідки.

Відповідно до класифікації Л. Коузера, конфлікти можуть бути реалістичними (предметними) або нереалістичними (безпредметними) [1].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості вибору адекватного стилю поведінки старшокласників у конфліктах,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості вибору адекватного стилю поведінки старшокласників у конфліктах


Визначення конкурентних позицій підприємства на ринку та його можливостей щодо їх поліпшення

РОЗДЛІ 1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мальва» діє на основі законодавства України.

Сфера діяльності: виробництво та реалізація рідкого мила.
Засноване підприємство у 2000 році.
Юридична адреса: м. Харків, вул. Будівельника, 4.
Досвід роботи на ринку 10 років.

Місія фірми полягає в забезпеченні українського споживача якісними та привабливими засобами особистісної гігієни для задоволення гігієнічних потреб споживачів, що сприятиме покращенню загального рівня життя українців.

Попит на продукцію фірми регулярний. Він не залежить від сезонних коливань. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Визначення конкурентних позицій підприємства на ринку та його можливостей щодо їх поліпшення.

На попит споживачів у відношенні рідкого мила суттєво впливають наступні фактори:

  1. Ціна. Безумовно, це – найважливіший фактор впливу. Його значимість випливає з закону попиту та пропозиції. Чим менша ціна, тим більший попит.
  2. Доход споживачів.

Збільшення доходу споживачів збільшує попит на рідке мило та, навпаки, зменшення їх доходів – зменшує й попит. Коли дохід споживача знижується, він купує товари за рангом їх пріоритетності (перш за все їжу, одяг, оплачує комунальні та медичні послуги і т.д.).
3. Смаки споживачів також впливають на величину попиту на рідке мило. Але такий вплив не має корінного значення тому, що асортимент продукції фірми передбачає усілякі смаки споживачів (поділення рідкого мила на дитяче та доросле, різноманітні варіанти запахів та об’єму, форм пакування та інше).
3. Сподівання споживачів.

Цей фактор впливу також може змінювати величину попиту на рідке мило. Фірма має однією з своїх головних цілей – повне задоволення сподівань споживачів, тому розробляє якісну маркетингову програму діяльності, здійснює постійний контроль якості за існуючими в Україні санітарно-гігієнічними стандартами.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Визначення конкурентних позицій підприємства на ринку та його можливостей щодо їх поліпшення,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Визначення конкурентних позицій підприємства на ринку та його можливостей щодо їх поліпшення


Стратегічне фінансове планування на підприємствах

1.1 Поняття та цілі стратегічного фінансового планування

Фінансове стратегічне планування підприємства - це планування всіх його доходів і напрямків витрати коштів для забезпечення стратегічного розвитку підприємства. Фінансове стратегічне планування здійснюється за допомогою складання фінансових планів різного складу та призначення залежно від завдань і об'єктів планування [13].

Фінансове планування прийнято поділяти на стратегічне та поточне. Цей поділ залежить від строків планування.

Прикладом сполучення стратегічного та поточного планування є бізнес-план, який прийнято розробляти при створенні нового підприємства або обґрунтуванні виробництва нових видів продукції. Він складається на період від трьох до п'яти років, оскільки планові розробки на більше тривалі строки не можуть бути достовірними.

Складання бізнес-плану, безсумнівно, сприяє успішному керуванню підприємством, тому що він розробляється на основі постановки цілей, способів їх практичного досягнення, ув'язування фінансових, матеріальних і трудових ресурсів. Професійне складання бізнес-плану дозволяє зберегти кошти інвесторів і знижує ймовірність банкрутства.

Керівництво підприємства завжди перебуває перед необхідністю вибору. Воно повинне здійснювати вибір оптимальної ціни реалізації, приймати рішення в області кредитної й інвестиційної політики.

Необхідно досягти такого положення, щоб вся діяльність підприємства в комплексі була б рентабельна й забезпечувала б грошові надходження в обсязі, що задовольняє зацікавлених в результатах роботи підприємства груп.

Як правило, розрізняють короткострокове й довгострокове фінансове планування. Значення деяких із прийнятих рішень поширюється на дуже довгу перспективу. Це відноситься, наприклад, до рішень у таких областях, як придбання елементів основного капіталу, кадрова політика, визначення асортиментів продукції тощо. Такі рішення визначають діяльність підприємства на багато років уперед і повинні бути відбиті в довгострокових планах (бюджетах). Довгострокові плани повинні являти собою свого роду рамкову конструкцію, складовими елементами якої є короткострокові плани.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Cтратегічне фінансове планування на підприємствах,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Cтратегічне фінансове планування на підприємствах