ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Теорія економічного зростання. Сучасна теорія економічного зростанняТеорія економічного зростання. Сучасна теорія економічного зростання

Теорія економічного зростання. Сучасна теорія економічного зростання1.1. Поняття, вимірники і фактори економічного зростання

Економічне зростання — основний показник розвитку і добробуту будь-якої країни — є однією з головних макроекономічних цілей, досягнення якої зумовлене необхідністю випереджаючого зростання національного доходу в порівнянні із зростанням чисельності населення для підвищення рівня життя в країні. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Теорія економічного зростання. Сучасна теорія економічного зростання.

Теорія зайнятості і політика стабілізації економіки ґрунтуються на короткостроковому, або статичному, підході.

Прийнято вважати, що, маючи фіксований обсяг ресурсів, економіка здатна забезпечити виробництво певного рівня ВВП в умовах повної зайнятості, а тому мета стабілізаційної політики — усунути ситуацію недовикористання ресурсів, які є у нашому розпорядженні. Отже, короткострокове зростання національного доходу — це динаміка ВВП в межах до точки довгострокової рівноваги економіки при заданих ресурсах і технології.

Щодо теорії економічного зростання, то її основна проблема формулюється так: "Яким чином можна збільшити обсяг виробничих потужностей або, іншими словами, що потрібно зробити для збільшення потенційного рівня ВВП?" У відповідності з цим, економічне зростання графічно можна передати двома способами [4, с.63]:

Таким чином, процес економічного зростання відображає довгострокове зростання сукупної пропозиції, і саме цим воно відрізняється від короткострокових коливань випуску під впливом змін сукупного попиту.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Теорія економічного зростання. Сучасна теорія економічного зростання,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Теорія економічного зростання. Сучасна теорія економічного зростання


Методика складання балансу, аудит його статей та аналіз фінансового стану підприємства


План до курсової роботи:

Методика складання балансу, аудит його статей та аналіз фінансового стану підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Методика складання балансу, аудит його статей та аналіз фінансового стану підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Балансові теорії в розвитку бухгалтерського обліку

Основними і визначальними напрямами, за якими відбувається розвиток теорії бухгалтерського обліку, є юридичний і економічний.

Юридичні теорії. Напрям в розвитку облікових теорій, за яким встановлювався основний обліковий закон, виходячи з фактора господарюючого суб’єкта, отримав назву юридичного. Прихильники юридичного напряму всі рахунки розглядали як облікові позиції, що відображали певний майновий стан та конкретні його зміни з точки зору прав і зобов’язань відповідних фізичних і юридичних осіб. Тобто рахунки розглядались як особові, і тому теорія отримала ще й назву персоналістичної. Крім того, до юридичних теорій відносять й так звані номіналістичні, формалізовані, правові, уособлених рахунків, персоналізовані й персоніфіковані теорії[26].

Економічні теорії. Інший напрям базується на властивостях об’єкта господарської діяльності, і тому отримав назву економічного. Прихильники економічного напряму вважали, що в решті решт на всіх рахунках обліковуються цінності, тобто щось матеріальне, і назвали свою теорію матеріалістичною (або реалістичною). До економічних теорій відносяться: мінова, філософська (логічна), балансові (рядів рахунків), господарська, математична.

Найбільшого розповсюдження отримали різноманітні балансові теорії, зокрема теорії одного, двох, трьох, чотирьох рядів рахунків[19,c.45].

Основна відмінність економічного трактування бухгалтерського обліку від юридичного – визначення ефективності господарської діяльності підприємства, а не контроль за збереженням цінностей. Бухгалтер, насамперед, – економіст, а не охоронець чужого майна. Він за допомогою спеціальної методології відображає рух капіталу, цінностей, а не їх юридичні тіні у вигляді прав та зобов’язань.


Механiзм формування цiнової полiтики готельного комплексу "Братислава"


План до курсової роботи:

Механiзм формування цiнової полiтики готельного комплексу

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Механiзм формування цiнової полiтики готельного комплексу "Братислава",

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Характеристика формування цінової політики туристичного підприємства

Одним із найбільш важливих рішень для туристичної організації є рішення відносно встановлення ціни на туристичний продукт.

В сучасних ринкових умовах ціна є економічною категорією від якої залежить ефективність діяльності підприємства. Ціна є важливою складовою ринкової економіки як еквівалент обміну товарів. Ціна – це ринкове вираження вартостi, за яку продавець пропонує продати товар, послуги, а покупець згоден заплатити за них. Особливості формування ціни полягають в тому, що процес її формування досить складний і потребує відмінних знань і досвіду, а також застосування певних методів.

Будь-який власник туристичного підприємства, розраховуючи ціну на власний товар, насамперед, використовує її як засіб для досягнення поставлених цілей у своєму бізнесі.

В умовах ринкової економіки ціна – це головний економічний інструмент в системі управління діяльністю, тобто відіграє значну роль у формуванні прибутку. Розробка цінової політики туристичного підприємства, її втілення та реалізація – актуальна проблема, що і визначила вибір даного дослідження.

Цінова політика туристичного підприємства – це комплекс економічних рішень та організаційних заходів, що пов’язані з обґрунтуванням та визначенням рівня ціни на продукцію (товари, послуги) підприємства.

Суть такої політики полягає у встановленні на послуги таких цін, які б залежно від попиту на ринку могли оволодіти певною часткою ринку, могли б забезпечити той обсяг прибутку, який фірма прагне досягти. Тому така політика визначатиметься різними чинниками.


Механизмы памяти и способы её улучшения


План до курсової роботи:

Механизмы памяти и способы её улучшения

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Механизмы памяти и способы её улучшения,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Понятие, виды и свойства памяти

Память – это то, без чего не может существовать ни человек, ни общество вообще. Она лежит в основе жизни, культуры и является фундаментом истории. Как отметил П. Рикер, «под историей - память и забвение. Во памятью и забвением - жизнь» .

Феномен памяти давно привлекает внимание ученых разных областей знаний - психологов, антропологов, философов, культурологов, филологов и становится объектом изучения. Значительный вклад в

понимание этого понятия внесла мифология, предложив западной культуре два источника и две персонификации памяти и забвения - Мнемозину и Лету, а также образ Тиресия. Философия,

начиная с античности (Платон и Аристотель), формулирует базовые понятия памяти, воспоминаний, забвение, которые остаются актуальными и в наше время. Во второй половине XIX века

начинаются экспериментальные исследования памяти в психологии, активно продолжаются с развитием когнитивной психологии. Вторая половина ХХ века характеризуется повышенным интересом к этому понятию, поскольку объектом научных исследований становится человек во всех ее измерениях - биологическом, социальном, психологическом и т.д. Ученые выделяют два аспекта проблем, связанных с изучением памяти: память как явление психики человека, и проявление памяти в языке те символических кодах культуры. В изучении этого феномена когнитивная наука, имеющая междисциплинарный характер, может добиться значительных результатов, объединяя в одной теории памяти ее биологические основы и функциональные характеристики.


Механізм функціонування правових звязків між страхувальником та страховиком


План до курсової роботи:

Механізм функціонування правових звязків між страхувальником та страховиком

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Механізм функціонування правових звязків між страхувальником та страховиком,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Законодавство у сфері страхової діяльності

Страхування - це врегульований правовими нормами процес формування цільових фондів коштів на відшкодування шкоди при виникненні непередбачених явищ, а також на надання матеріальної допомоги громадянам при настанні певних подій в їх житті.

Таким чином, страхування передбачає в основному рух грошових потоків від страхувальників до страховиків, а потім при настанні певних подій — від страховиків до страхувальників.

Страхові відносини — вид фінансових перерозподільчих відносин, але вони виходять за межі календарного року, оскільки страхові події відбуваються не кожного року. Для того, щоб відшкодувати збитки, завдані особливо стихійним лихом, необхідно створити резерви. Страхувальники страхують не тільки майно, але й заощаджують кошти для несподіваного випадку; повноліття дитини, дожиття до певного віку тощо.

Таким чином, завданнями страхування є відшкодування шкоди, нанесеної стихійним лихом або іншими непередбаченими подіями, а також заощадження коштів страхувальника.

Відносини, які виникають в галузі страхування, носять складний характер і регулюються нормами кількох галузей права: адміністративного, цивільного, господарського і фінансового.

Регулюванню страхових відносин присвячена глава 67 Цивільного кодексу від 16.01.2003 № 435-IV [4] та ст.ст. 352-355 Господарського кодексу від 16.01.2003 № 436-IV [1]. Велика частина відносин у галузі страхування керуються нормами фінансового права, адже при страхуванні виникають грошові перерозподільні відносини.


Механізми удосконалення роботи Подільської районної у місті Києві


План до курсової роботи:

Механізми удосконалення роботи Подільської районної у місті Києві

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Механізми удосконалення роботи Подільської районної у місті Києві,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Роль місцевих органів виконавчої влади відповідно до вимог реформування державної управлінської діяльності

«Адміністрація» в перекладі з латинської мови означає «керування» та «управління». Це інституції, які здійснюють функції управління у різних сферах суспільного життя.

Існує кілька аспектів вживання терміна «адміністрація». У словосполученнях він вживається для визначення системи певних органів влади. Словосполучення «державна адміністрація» вживається для визначення назви конкретних органів влади адміністративно-територіальних одиниць в Україні, наприклад, Миколаївська обласна державна адміністрація. Відповідно до чинної Конституції України, «виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації».

Місцеві державні адміністрації – це єдиноначальні місцеві органи виконавчої влади загальної компетенції, наділені правом представляти інтереси держави і приймати від її імені владні рішення на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Повноваження місцевих держадміністрацій у цілому реалізуються одноосібно їхніми керівниками – головами місцевих державних адміністрацій.

Місцеві державні адміністрації як інститут та органи влади водночас є елементом структури міжінституційних владних відносин. Зокрема, це елемент підсистеми органів виконавчої влади в системі органів виконавчої влади та системного комплексу суб’єктів публічної влади. Через місцеві державні адміністрації певним чином, зокрема опосередковано, здійснюються взаємовідносини з одного боку Президента України як суб’єкта публічної влади,


Мистецький Український Рух, модернізація української традиції і модернізм


План до курсової роботи:

Мистецький Український Рух, модернізація української традиції і модернізм

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Мистецький Український Рух, модернізація української традиції і модернізм,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Неотрадиціоналізм у МУРі

Наукове осмислення творчого доробку письменників другої хвилі еміграції, яка в повоєнні роки одержала назву Мистецький український рух (1945-1949), на Заході розпочалося ще шість десятиліть тому. Нині в Україні

літературознавці відкривають нові шари цього непересічного в історії української літератури явища [7, с. 18].

Сорокові-п'ятдесяті роки XX ст. були складним періодом не лише в історії української держави, а й в історії української літератури. Донцовська теза про «дві літератури нашої доби» чи не найбільше відповідає саме цьому періодові. У радянській Україні від справжнього мистецтва лишилася сама назва. Роль літератури звелася до засобу ідеологічного впливу, а роль митців, що залишились на батьківщині, - до утвердження фетишів і догматів більшовизму. Тож тим важливішим було значення еміграційної літератури [2, с. 51].

Так вже трапилося, що літературно-філософською ареною українського модерного слова 40-х років XX ст. стали еміграційні землі – Франція, Австрія, Німеччина. Саме в останній країні на декілька років спалахнув яскравою зіркою Мистецький український рух – літературно-мистецька організація, в силовому полі якої перебували часто діаметрально протилежні за своїми поглядами особистості. Проте об’єднувало їх дещо більше за них самих – доля України, потреба осмислення її минулого й пошуку шляхів у майбутнє. Одними із таких митців, прозірливих у баченні сутності катастроф XX ст. і їх впливів на Україну, інтелектуалів, які завдяки своїй глибокій освіченості ввели Україну в європейський історичний контекст, філософів, які зуміли окреслити шляхи виходу людини середини XX ст. з кризи – були Юрій Косач, Ігор Костецький та Віктор Петров (Домонтович) [9, с. 191].


Міжнародна організація цивільної авіації та її вплив на розвиток авіаційного страхування


План до курсової роботи:

Міжнародна організація цивільної авіації та її вплив на розвиток авіаційного страхування

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Міжнародна організація цивільної авіації та її вплив на розвиток авіаційного страхування,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Страхові послуги в авіації: суть та умови

Роль і місце авіаційної галузі в країні обумовлює необхідність розвитку ринку страхових послуг для неї. Основні види авіаційного страхування є обов'язковими. Авіаційне страхування виникло на початку XX ст., у період Першої світової війни. Один із перших полісів страхування повітряного судна було видано у Лондоні. Нині Лондонський страховий ринок залишається одним із основних центрів авіаційного страхування і перестрахування.

Авіаційне страхування — це загальна назва комплексу майнового, особистого страхування та страхування відповідальності, яка випливає з експлуатації повітряного транспорту і захищає майнові інтереси юридичних та фізичних осіб у разі настання певних подій, визначених договором страхування або законодавством [7, с. 5].

Авіаційне страхування захищає майнові інтереси юридичних і фізичних осіб при експлуатації повітряного транспорту. За своєю сутністю авіаційне страхування е складним, комплексним видом страхування, що включає особисте, майнове страхування та страхування відповідальності.

Розрізняють обов'язкове і добровільне авіаційне страхування. Обов'язковість такого страхування обумовлена:

— міжнародними конвенціями (Варшавська конвенція, Гвадалахарська конвенція, Римська конвенція, Монреальська конвенція), до яких приєдналася Україна;
— внутрішніми законодавчими актами (головними є Повітряний кодекс України [2], Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації" від 12 жовтня 2002 р. № 1535 [3]).

Порядок та умови проведення авіаційних видів страхування є специфічними і потребують докладного висвітлення. Це, зокрема, зумовлено такими чинниками:


Міжнародний досвід організації систем безпеки суб`єктів господарської діяльності


План до курсової роботи:

Міжнародний досвід організації систем безпеки суб`єктів господарської діяльності

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Міжнародний досвід організації систем безпеки суб`єктів господарської діяльності,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність, значення та види безпеки сучасного підприємства

В умовах ринкових відносин, коли держава вже не несе відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності підприємства, забезпечення безпеки стає однією з найбільш важливих і актуальних проблем його життєдіяльності.

Серед вітчизняних і зарубіжних учених немає єдиного визначення терміну «безпека». Разом з тим, принципових розходжень у підходах до трактування змісту даної категорії не спостерігається. Серед різних тлумачень цих понять є наступні:

- безпека підприємства – це становище найбільш ефективного використання ресурсів для запобігання загроз і забезпечення стабільного функціонування підприємства на теперішній час і в майбутньому [17, с. 14];
- безпека підприємства – це захищеність його діяльності від негативного впливу зовнішнього оточення, а також здатність своєчасно усунути різноманітні загрози або пристосуватися до існуючих умов, які не відбиваються негативно на його діяльності [23, с. 97];
- безпека підприємства це комплекс заходів, які сприяють підвищенню фінансової стійкості господарчих суб’єктів за умов ринкової економіки, які захищають їх комерційні інтереси від впливу негативних ринкових процесів [15, с. 89];
- безпека підприємства – це сукупність чинників, які забезпечують незалежність, стійкість, здатність до прогресу в умовах дестабілізуючих факторів [12, с. 9];


Міжнародний Суд ООН у системі органів міжнародного правосуддя


План до курсової роботи:

Міжнародний Суд ООН у системі органів міжнародного правосуддя

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Міжнародний Суд ООН у системі органів міжнародного правосуддя,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Історія формування Міжнародного суду ООН, передумови його створення

Разом з практикою укладання міжнародних мирних договорів почало розвиватися правосуддя. Основними передумовами розвитку міжнародного правосуддя був початок у XVII ст. загальноєвропейської війни. Перший конгрес скликаний по закінченні війни у Вестфальському місті Мюнстсрі і Оснабрюці для укладення загального миру став найбільшою нарадою в історії Європи: на ньому були присутні делегації зі 140 суб'єктами імперії і 38 інших учасників [1, C.531].

Арбітраж у сучасному тлумаченні вперше був включений в якості засобу мирного врегулювання міждержавних спорів в договорах про дружбу, торгівлю та навігацію між США і Великобританією від 1794 р. За результатами роботи створених комісій на підставі цього договору до завершення громадянської війни між США і Великобританією було проведено 10 арбітражів до 1871 р. [1, C.531-532].

Одночасно з підписанням ряду примирних угод, були утворені третейські суди, під назвою «змішані суди», що і беруть до розгляду важкі політичні, територіальні питання, позови щодо захоплення кораблів, справи пов’язані з работоргівлею [2, C.507; 1, C.533].

Науковці відзначають, що суттєве значення для зміцнення ролі міжнародного правосуддя мала «алабамська справа», по якій третейське вирішення справи (між США і Великобританією) велось в Женеві і завершилось рішенням, що Великобританія мусить виплатити США 15,5 мли. доларів через работоргівлю, що і було виконано. Разом з тим, з другої половини ХІХ століття активно обговорювалися ініціативи створення постійного міжнародного суду. В 1892 р. Союз міжнародних залізничних перевезень створює Постійний арбітражний Суд і в 1895 р. Міжпарламентський Союз, приймає резолюцію про створення Міжнародного третейського суду [2, C.508].


Міжнародні договори як джерела аграрного права


План до курсової роботи:

Міжнародні договори як джерела аграрного права

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Міжнародні договори як джерела аграрного права,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Загальна характеристика міжнародних договорів як джерел аграрного права

Джерелом аграрного права є результат правотворчості державних органів як зовнішній вираз волі народу, закріпленої в уніфікованих і диференційованих нормативно-правових актах, а також локальних актах сільськогосподарських товаровиробників, що регулюють аграрні відносини в процесі сільськогосподарського виробництва, переробки та розподілу сільськогосподарської продукції. Тому аграрно-правові відносини відбуваються не лише на внутрішньодержавному рівні, а і на міждержавному, що потребує особливого правового регулювання.

Міжнародні відносини в аграрному секторі є об’єктивною реальністю, яка існує і постійно розвивається. Міжнародні аграрні правовідносини регулюються за допомогою двосторонніх і багатосторонніх договорів.

Міжнародні аграрні договори — це вид міжнародного економічного договору, який укладається між двома і більше державами чи іншими суб’єктами міжнародного права відносно встановлення, змінення, припинення їх взаємних прав та обов’язків .

Джерела аграрного права характеризуються певними особливостями, тому загальні характеристику міжнародним договорам як джерелам аграрного права варто надати крізь призму особливостей самих джерел.

О.Ф. Мельничук, Н.М. Опольська передбачають такий спектр характеристик джерел аграрного права як: наявність уніфікованих і диференційованих правових актів; відсутність єдиного кодифікованого акту; акти, прийняті уповноваженими суб’єктами аграрних правовідносин; ефективність застосування локальних актів аграрного права; до джерел аграрного права відносяться норми, які містяться в актах інших галузей національного законодавства .