ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Теорія держави та права в системі гуманітарних та юридичних наукТеорія держави та права в системі гуманітарних та юридичних наук

Теорія держави та права в системі гуманітарних та юридичних наук


Перелік тем курсових робіт, що розміщені на цій сторінці (перейдіть за посиланням):


1.1. Поняття, предмет та функції теорії держави і права

У понятті держава в різні історичні епохи вкладали різний зміст, так в свій час Томас Мор твердив, що держава є змова багатих проти бідних. Німецький філософ Гегель говорив: держава – дійсність розуму. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Теорія держави та права в системі гуманітарних та юридичних наук.

Вчені й сьогодні сперечаються щодо причин виникнення держави. Частина з них вважає, що в наслідок розвитку людського суспільства, підвищення продуктивності праці і появи надлишків продуктів серед людей з’явилась нерівність. Виникли неоднакові, часом протилежні інтереси різних груп людей, рабовласникам, аби примушувати до покори рабів, феодалам – селян була потрібна влада. Щоб утримати владу в своїх руках, не вистачало власних сил, авторитету. Необхідний був певний рушій, що допомагав би керувати суспільством, примушувати, в разі потреби, до покори. Це – теорія соціально-економічного розвитку.

Під теорією держави і права в широкому сенсі розуміють все вчення про державу і право, тобто юридичну науку в цілому.

У цьому значенні термін “теорія держави і права” уживається украй рідко, оскільки замість нього зазвичай використовують такі поняття, як “юридична наука”, “правознавство”, “юриспруденція”.

Під теорією держави і права у вузькому сенсі розуміють одну з юридичних наук, яку традиційно іменують теорією держави і права. Як наука, теорія держави і права є сукупністю знань, уявлень про найбільш загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права. У цьому значенні зазвичай і уживається термін “теорія держави і права”.

Отже, теорія держави і права - це певна юридична наука, тобто одна з юридичних наук, оскільки останніх достатньо багато. Іноді цю науку позначають і такими термінами, як “теорія має рацію і держави”, “загальна теорія держави і права”, “загальна теорія має рацію і держави”. З аналогічними назвами зустрічаються і підручники, в яких висловлюються основні положення даної науки. Придбати курсову на тему - Теорія держави та права в системі гуманітарних та юридичних наук, можна вже сьогодні!.

Будучи сукупністю знань і уявлень про найбільш загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права, теорія держави і права характеризується поряд рис, які властиві їй як певній юридичній науці.

По-перше, теорія держави і права - це гуманітарна (суспільна) наука. Такою вона може бути визнана тому, що вивчає суспільні явища - держава і право, які безпосередньо пов’язані з людиною.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Теорія держави та права в системі гуманітарних та юридичних наук,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Теорія держави та права в системі гуманітарних та юридичних наук


Спеціальна конфіскація. Поняття та правова природа


План до курсової роботи:

Спеціальна конфіскація. Поняття та правова природа

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Спеціальна конфіскація. Поняття та правова природа,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та сутність заходів кримінально-правового характеру

У науковій та спеціальній літературі немає єдиного підходу до визначення поняття заходів кримінального-правового характеру. У першу чергу, це пов’язано з тим, що в доктрині кримінального права поширеним є підхід ототожнення кримінального-правового впливу та кримінально-правових заходів, що застосовуються до особи, яка вчинила протиправне діяння. Разом з тим, як зауважує А.А. Березовський, очевидною ця логічна помилка постає тоді, коли виникає потреба у виокремленні специфіки базових понять кримінального права (кримінально-правове регулювання, кримінальна відповідальність), оскільки констатація суто механістичного характеру цих явищ не лише унеможливлює аналіз кримінально-правової сфери, але й знижує ефективність кримінально-правового впливу. Відтак поняття «механізм кримінально-правового впливу», так як і поняття «кримінально-правові заходи» – це лише грані, аспекти більш комплексного та складного феномену, яким є кримінально-правовий вплив [6, с. 144].

Поряд із вузьким підходом до розумінь заходів кримінально-правового впливу, що втілює у собі конкретні предметно-сутнісні заходи, передбачені нормами кримінального права, існує більш широкий підхід. У межах останнього кримінально-правовий вплив здійснюється не лише за допомогою кримінально-правових норм та їх реалізації, але і за допомогою правосвідомості та правової культури [7, с.35]. Схожа позиція, хоча і в дещо іншому варіанті, знаходить свою підтримку і серед інших дослідників. Наприклад, Ф.К. Набіуллін відмічає, що у широкому сенсі кримінально-правовий вплив охоплює вплив кримінального закону на суспільні відносини, свідомість їх учасників, починаючи з моменту його введень в дію й до погашення або зняття судимості з окремої особи. У вузькому сенсі розуміння кримінально-правовий вплив означає спеціально-превентивний вплив, що реалізується відносно осіб, які вчинили злочин або діянь, передбачене статтями Особливої частини КК. У даному випадку кримінально-правовий вплив являє собою реакцію держави на факт
вчинення злочину у вигляді застосування до винного в його вчиненні тих або інших засобів, передбачених у кримінальному законі [21, с.14-16].


Співвідношення звільнення від кримінальної відповідальності і звільнення від покарання та його відбування


План до курсової роботи:

Співвідношення звільнення від кримінальної відповідальності і звільнення від покарання та його відбування

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Співвідношення звільнення від кримінальної відповідальності і звільнення від покарання та його відбування,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності

Дослідження слід почати з вивчення та розкриття змісту поняття "звільнення від кримінальної відповідальності".

Існує багато думок і припущень щодо визначення цього поняття. Так, В. Єгоров вважає, що це незастосування до особи, винної у вчиненні суспільно небезпечного діяння, негативних правових наслідків, передбачених законом для її вчинення, внаслідок зникнення або істотного зменшення суспільної небезпеки злочинного діяння чи особи яка це вчинила.

На думку С.Г. Келіна, звільнення винної особи від кримінальної відповідальності за злочин - це звільнення її від негативної оцінки її поведінки у вигляді обвинувального вироку.

Ю. В. Баулін під кримінальною відповідальністю розуміє відмову держави в застосуванні до особи, яка вчинила злочин, обмеження її певних прав і свобод, визначених Кримінальним кодексом України [3, с.670].

Пленум Верховного Суду України у пункті 1 Постанови "Про практику застосування судами України Закону про звільнення особи від кримінальної відповідальності" від 12 грудня 2005 року № 12 - зазначає, що звільнення від кримінальної відповідальності - це відмова держави застосовувати до особи, яка вчинила злочин, встановлені законом обмеження певних прав і свобод шляхом закриття кримінальної справи судом у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, у спосіб, встановлений Кримінально-процесуальним кодексом України.

Таким чином, Верховний Суд України, загалом визнаючи правильність точки зору Бауліна, акцентує увагу на кримінально-процесуальному аспекті проблеми: відмова держави в застосуванні обмежень прав і свобод на особу здійснюється шляхом закриття кримінальної справи судом. І це правильно, оскільки відповідно до вимог міжнародних договорів України у сфері регулювання основних прав і свобод, лише суд, надаючи право на доступ до правосуддя, має право поставити вирішальну точку в припинення кримінального переслідування особи.


Співробітництво закладу дошкільної освіти і сімї у моральному вихованні дітей старшого дошкільного віку


План до курсової роботи:

Співробітництво закладу дошкільної освіти і сімї у моральному вихованні дітей старшого дошкільного віку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Співробітництво закладу дошкільної освіти і сімї у моральному вихованні дітей старшого дошкільного віку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Соціально-педагогічні функції сім’ї і закладу дошкільної освіти

З перших днів свого життя дитина починає поступово всотувати в себе навички вживання у світ і виживання у ньому, опановувати соціальний досвід (соціалізується). Макрокосм цього світу на перших порах зведений до середовища сім'ї, яка передусім несе відповідальність за виховання дитини. Глибинний зміст, масштаб і сила цієї відповідальності обумовлені соціальним статусом сім'ї.

З часом дитина розширює сферу своєї взаємодії зі світом, на неї спрямовують свої впливи різноманітні соціальні інститути, які доповнюють, урізноманітнюють виховні зусилля сім'ї. На етапі дошкільного дитинства провідним соціальним інститутом, покликаним забезпечити різнобічний розвиток дитини, є система дошкільних закладів. Гармонійна взаємодія їх із сім'єю є запорукою повноцінності буття дитини, розкриття і реалізації її потенціалу, виходу на нові орбіти соціальної реальності. І все-таки найвища відповідальність за виховання дітей у цій взаємодії належить сім'ї.

В усі часи і серед різних народів родинне виховання було і є незмінною цінністю, головною духовною основою життя нації, могутнім соціальним феноменом, який найтісніше об'єднує людей, неперевершеним чинником самовиявлення людини в усіх її іпостасях: немовля, дитина, підліток, юнак (дівчина), чоловік (жінка), син (дочка), дідусь, бабуся, онук та ін.

Сім'я – мала соціально-психологічна група, члени якої пов'язані шлюбними або родинними стосунками, спільністю побуту і взаємною моральною відповідальністю.

Соціальна роль сім'ї обумовлена потребою суспільства у фізичному і духовному відтворенні населення. Будучи одним із найважливіших елементів суспільства, значною мірою залежачи від процесів і тенденцій у ньому, сім'я є відносно автономним соціальним інститутом, що зумовлює її соціальну стійкість, захищеність, навіть недоступність для соціальних експериментувань. Як і кожне соціальне явище, вона також розвивається.


Спільна робота закладу дошкільної освіти і сім'ї з образотворчої діяльності


План до курсової роботи:

Спільна робота закладу дошкільної освіти і сім'ї з образотворчої діяльності

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Спільна робота закладу дошкільної освіти і сім'ї з образотворчої діяльності,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. 1. Організація педагогічної взаємодії вихователів дошкільного закладу з батьками дітей

Взаємодія з батьками - це напрям діяльності дошкільного навчального закладу, який був і залишається одним з найважливіших, воістину стратегічних. Взаємодіяти з батьками як з однодумцями у справі виховання, розвитку й навчання дітей означає повноцінно забезпечувати процес гармонійного становлення особистості.

Законом України «Про дошкільну освіту» (ст. 3, п. 2) встановлено, що «держава надає всебічну допомогу сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини; …піклується про збереження та зміцнення здоров’я, психологічний і фізичний розвиток дітей» [1, с. 20], а у ст. 8 закріплено роль сім’ї у дошкільній освіті:

1. Сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти в дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

2. Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її у родинному колі.

3. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання та навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності. Досвід роботи педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів по всій території України переконливо свідчить про сформовану систему їх співпраці з сім’єю. Попри все, у цьому процесі залишається чимало питань, які привертають до себе увагу науковців і практиків з дошкільної освіти.

Ефективна робота дошкільного закладу неможлива без активного залучення родин до участі в освітньому процесі, підвищення педагогічної культури батьків, формування в них відповідального та усвідомленого ставлення до батьківства, що є передумовою зміцнення сім'ї та реального захисту прав дітей.


Сприймання казки як чинник розумового виховання дітей


План до курсової роботи:

Сприймання казки як чинник розумового виховання дітей

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Сприймання казки як чинник розумового виховання дітей,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Історичний аспект дослідження розвитку казки

Нині, коли казка стала літературним жанром для дітей, розвагою для наймолодших, важко віриться в її довгий, тисячолітній шлях. Однак вчені доводять, що казка – один із найдавніших видів людської творчості. І виникла вона ще в первісну епоху, коли людство проходило свою дитячу пору. То ж не дивно, що виникнення казки та її вплив на людини вивчали вчені, педагоги, психологи, фольклористи.

Одним із перших дослідників казок був фінський учений Анті Аарне, який спробував зібрати докупи всі відомі на той час казкові сюжети. У 1910 році вийшов його «Покажчик казкових типів», який для казкознавства має таке ж значення, як для хімії – періодична система Менделєєва. Кількість сюжетів виявилася вражаюче малою. І хоча Аарне передбачив для свого покажчика 2400 номерів (з урахуванням ще не заповнених пробілів), фактичне число встановлених типів не перевищувало тисячу. Кожен тип казки отримав назву та номер, і був поданий у короткому, схематичному переказі. Тепер будь-яку новозаписану казку можна було звіряти за цим покажчиком. Виявилося, що абсолютна більшість народних казок мають інтернаціональний характер [3, с. 11].

Справжню революцію у казкознавстві зробив російський вчений Володимир Пропп. Німець за походженням (справжнє ім'я – Герман Вольдемар), він опублікував у 1928 році книжку «Морфологія казки, в якій твердив, що всі казки будуються за одними законами, які можна з математичною очевидністю проілюструвати. Його «Морфологія казки» вийшла за кордоном англійською мовою і викликала там справжній фурор. Її стали перекладати іншими мовами, а ленінградського професора змушені були і вдома визнати одним із найфундаментальніших дослідників російського фольклору.


Стадії вчинення злочину. Поняття та ознаки злочину


План до курсової роботи:

Стадії вчинення злочину. Поняття та ознаки злочину

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Стадії вчинення злочину. Поняття та ознаки злочину,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та ознаки злочину

Поняття злочину, як і поняття можливих наслідків для особи, яка вчинила його - покарання, є наріжним каменем, що визначає поняття кримінального права. Визначення злочину дається як в законодавстві, так і в теорії кримінального права.

Законодавче визначення поняття злочину, його зміст і особливості досить стійке, воно відображає соціально-економічні, правові, ідеологічні погляди і суспільну правосвідомість на форми і методи боротьби з суспільно небезпечними посяганнями на основні цінності суспільства, що вимагають кримінально-правового захисту.

Визначення злочину в кримінальному законодавстві різних країн різне, оскільки воно визначається певною правовою системою, часом прийняття Кримінального закону, панівною політико-правовою ідеологією щодо засобів і методів боротьби зі злочинністю. В одних країнах взагалі відсутнє юридичне визначення поняття злочину; в інших воно зводиться головним чином до визначення поняття злочину як діяння, забороненого під загрозою покарання, передбаченого кримінальним законом, діяння, що порушує кримінально-правову норму. У деяких країнах, крім зазначення формальної ознаки злочину - його передбачуваності кримінальним законом (злочин, це те що передбачено кримінальним законом і тягне за собою застосування передбачених ним заходів кримінально-правового реагування), його законодавче визначення конкретизує ознаки, що характеризують його соціальну сутність-властивість завдавати шкоди об'єктам, взятим під державну охорону [1, c. 84].

Так, у французькому Кримінальному кодексі, прийнятому в 1992 році, поняття злочину взагалі не визначено. Стаття 111-2 говорить, що закон визначає злочини і проступки і встановлює покарання, які застосовуються до осіб, які вчинили їх. У той же час Кримінальний кодекс Франції ділить злочинні діяння на злочини і проступки. Кримінальний кодекс Німеччини 1871 року з поправками від 2 січня 1975 року в розділі 12 глави 2 першого розділу ("роз'яснення термінів") визначає:


Стан атмосферного повітря в Україні. Заходи щодо покращення екологічного стану


План до курсової роботи:

Стан атмосферного повітря в Україні. Заходи щодо покращення екологічного стану

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Стан атмосферного повітря в Україні. Заходи щодо покращення екологічного стану,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Атмосфера: її склад, будова та функції

Атмосфера — це газова оболонка, що оточує Землю. Наявність атмосфери — одна з найголовніших умов життя на планеті. Без їжі людина може обходитися місяць, без води — тиждень, а без повітря не проживе й кількох хвилин. Вона є носієм тепла, вологи, захисником екосистем від згубних ультрафіолетових випромінювань, важливим чинником фотосинтезу. Це своєрідний «скафандр» для Землі і одночасно велетенський резервуар кисню. Вона становить лише одну мільйонну частину від маси нашої планети. Проте повітря дуже багато. Й воно лише на перший погляд невагоме. Загальна маса атмосфери вражає: вона дорівнює вазі мідної кулі діаметром у 10 км.

Наша планета – великий магніт. Тому атмосферу утримує біля її поверхні сила земного тяжіння. Повітряна оболонка обертається разом з Землею як єдине ціле. Зрозуміло, що нижньою межею атмосфери є тверда поверхня планети. Тому повітряну оболонку можна порівняти з океаном, на дні якого ми живемо. Чим далі від поверхні планети, тим сила тяжіння менша. Тому й щільність повітря не однакова на різних висотах [9].

Атмосфера Землі має шарувату будову і відповідно до змін температури з висотою виділяють п’ять основних оболонок. Від земної поверхні до висоти 8-18 км підіймається тропосфера. У зв’язку з приплюснутою формою нашої планети, сила тяжіння не однакова в різних широтах. Тому верхня межа тропосфери біля екватора сягає 18-20 км, у наших широтах – 10 км, біля полюсів – 8-9 км. У тропосфері зосереджено близько 80% усього атмосферного повітря та завдяки випаруванню з поверхні Океану – майже уся атмосферна вода, з якої формуються хмари й випадають опади. Тобто погода зароджується саме у прилеглому до Землі шарі повітря. Вище знаходиться стратосфера. Вона тягнеться вище тропосфери до висоти 51-55 км й містить понад 29% повітря атмосфери. Там повітря холодне й сухе. Лише інколи у стратосфері виникають перламутрові хмари – тонкі прозорі утворення з кришталиків криги, які ледь помітні після заходу та перед сходом Сонця (рис.1.1).


Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку


План до курсової роботи:

Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Криміналістична характеристика злочинів проти статевої свободи та недоторканості особи

Зґвалтування, тобто статевий акт із застосуванням фізичного насильства, погрози або з використанням безпорадного стану потерпілого, відповідальність за який передбачена ст. 152 КК, є найважчим злочином проти статевої свободи жінки [5, с. 150].

Специфіка розслідування цих злочинів зумовлена їх характером, необхідністю детально вивчити не лише обставини самої події та особи потерпілого, підозрюваного (обвинуваченого), а й різні аспекти їхнього особистого життя, в т.ч. інтимні. Складність розслідування злочинів, передбачених ст. 152 КК, перш за все полягає в тому, що потерпілий, як правило, не бажає розголошення зґвалтування, яке мало місце, і в зв'язку з цим часто робить прохання зберегти таємницю події від родичів та інших осіб (подруг, колеги по роботі, члени родини).

Такий запит, іноді обґрунтований, ускладнює загальний процес розслідування. Складність розслідування цих злочинів зумовлена також тим, що жертва, як правило, не підготовлена психологічно до деталей зґвалтування, на її поведінку часто впливають такі фактори, як сором, страх, що, в свою чергу, вимагає особливого підходу на встановлення психологічного контакту між нею та слідчим.

Розслідування ускладнюється також тим, що потерпілий, іноді протягом тривалого часу після зґвалтування, не подає заяви до слідчих органів. Несвоєчасне подання заяви ускладнює пошук злочинця та встановлення факту злочину. Однак навіть після зґвалтування (через психічний або фізичний стан) потерпілий, як правило, не може брати участь у певних слідчих діях (ідентифікація, очевидці тощо), які є дуже важливими для з'ясування обставин злочину та провина. злочинець [2, с. 162].

Часто жертвами зґвалтування стають неповнолітні, а насильниками стають люди, які живуть в одній із сімей, де стосунки між дорослими надзвичайно важкі.

Особливо важко з’ясувати поведінку жертви до зґвалтування. Іноді, у випадках, коли існує реальна можливість статевого насильства, вона поводиться недбало, розважливо. Така поведінка потерпілого може бути активною (вживання алкоголю, розлука із кривдником, прояви прихильності) та пасивною (недостатньо активною протидією), що вводить в оману кривдника.


Створення нового суб'єкта підприємницької діяльності у формі повного товариства


План до курсової роботи:

Створення нового суб'єкта підприємницької діяльності у формі повного товариства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Створення нового суб'єкта підприємницької діяльності у формі повного товариства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Характеристика підприємства

Створення нового суб’єкта підприємницької діяльності буде відбуватися у організаційно-правовій формі – повного товариства. Повним є товариство, учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і солідарну несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов’язаннями усім майном, що їм належить. Саме слово «повне» свідчить про те, що учасники несуть повну відповідальність за зобов’язаннями товариства, тому законодавець і передбачає, що особа може бути учасником лише одного повного товариства [1].

Товариство є господарським товариством, фінансовою установою, суб’єктом підприємницької діяльності, який функціонує на принципах ініціативності, економічної та правової самостійності, прибутковості.

Всі учасники Товариства займаються спільною підприємницькою діяльністю, несуть солідарну додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов’язаннями Товариства усім своїм майном, що їм належить. Особа може бути учасником одного повного товариства.

Товариство створене шляхом об’єднання майна та підприємницької діяльності Учасників з метою задоволення соціальних потреб та одержання прибутку.

Офіційне найменування Товариства:

Повне товариство «Даниленко і Компанія «Ломбард Вдалий».

Скорочено: ПТ «Ломбард Вдалий».

Нагадаємо, що найменування повного товариства регулюється Законом України «Про господарські товариства» № 1576-ХІІ від 17.06.18. В статті 66 зазначено, що найменування повного товариства повинно містити імена (найменування) всіх його учасників, слова «повне товариство» або містити ім’я (найменування) одного чи кількох учасників з додаванням слів «і компанія», а також слів «повне товариство» [3].


Структурна організація та принципи номінації хатнього начиння у творах І. Франка та І. Нечуя-Левицького


План до курсової роботи:

Структурна організація та принципи номінації хатнього начиння у творах І. Франка та І. Нечуя-Левицького

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Структурна організація та принципи номінації хатнього начиння у творах І. Франка та І. Нечуя-Левицького,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Побутова лексика як предмет етнографічного і лінгвістичного дослідження

Побутова лексика - це лексика, до якої входять слова, які називають предмети і явища, поширені в побуті всіх груп населення. Велику групу побутової лексики, досить різноманітну і цікаву за походженням і часу виникнення, складають народні назви одягу, взуття, кухонного начиння, їжі, будівель, тварин, рослин, рис характеру людини, ігор, звичаїв, обрядів, сільськогосподарська лексика [22, с. 145]. Своєрідною особливістю цієї лексики є її давність і тісний зв'язок з життям народу, його історією.

Перші дослідження зазначеної лексики носять переважно етнографічно-географічний та історичний характер. У них зроблені лише перші загальні спроби характеристики українських діалектів. Вивчаючи культуру і побут різних регіонів України, вчені-етнографи звертають увагу на особливості народного житла і господарських споруд (з якого матеріалу і як побудовані, чи добре виглядають); різноманітність частин будинку, обладнання та оздоблення кімнат, все, що знаходиться в них; детально описують одяг, взуття, кухонне начиння і їжу, окремі предмети.

В українській мові відомі роботи, які відносяться до кінця XVIII - початку XX століття, де побутова лексика розглядається в письмових пам'ятках. Одним з перших збирачів української матеріальної культури був Андріан Чепа, матеріали якого використовував у своїй роботі «Записки про Малоросію, її жителях і творах »Яків Маркович [36]. Також важливими є роботи по етнографії України Г. Калиновського «Опис весільних українських простонародних обрядів в Малу Росію та Слобідської Української губернії, також і в великоросійських слободах, населених малоросіянами »[26] і Я. Головацького «Про народний одяг і оздоблення русинів або російських в Галичині і північно-східній Угорщині» [12]. У 1830-1840-х роках, щорічно подорожуючи по містах і селах Галичини і Буковини, Я. Головацький з етнографічною точністю фіксував деталі одягу, назви окремих предметів побуту.