ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Теорії макроекономічного регулювання. Необхідність та передумови регулювання економікиТеорії макроекономічного регулювання. Необхідність та передумови регулювання економіки

Теорії макроекономічного регулювання. Необхідність та передумови регулювання економіки1.1. Теоретичні основи макроекономічного регулювання

У підґрунті державного регулювання економіки країн покладені різні моделі регулювання, які нерідко визначають як альтернативні. Основоположною в теорії державного регулювання є кейнсіанська теорія, яку нерідко характеризують як теорію попиту, її основні ознаки: короткостроковість, орієнтація на попит і, певна річ, підтримка державної поточної політики, орієнтованої на попит. Головним інструментом державного регулювання Кейнс вважав фіскальну політику, а найважливішим об'єктом — ресурси інвестицій і процентні ставки. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Теорії макроекономічного регулювання. Необхідність та передумови регулювання економіки.

Згідно з теорією Кейнса фіскальна політика, орієнтована на подолання безробіття, передбачає зростання державних витрат і скорочення податків. Фіскальна політика, спрямована на зниження інфляції, вимагає скорочення державних витрат при зростанні податків.

Альтернативні макроекономічні концепції державного регулювання були започатковані у 70-ті роки, коли у країнах з розвинутою ринковою економікою намітилася тенденція до зниження рівня продуктивності праці та посилення інфляційних процесів, що викликало недовіру до теорії Кейнса. До основних з них слід віднести монетаризм, теорію раціональних очікувань і теорію "економіки пропозиції" [15, с.169].

Монетаризм поширився у 60-ті роки. Його прибічники вважають, що гроші відіграють набагато важливішу, ніж інші чинники, роль для визначення стану ринкової економіки, і відстоюють суто грошову концепцію причин інфляції. Придбати курсову на тему - Теорії макроекономічного регулювання. Необхідність та передумови регулювання економіки, можна вже сьогодні!.

Теорія раціональних очікувань дістала свого поширення з середини 70-х років, коли в економіці підвищилися рівні інфляції та безробіття, виникла стагфляція. Ця теорія виходить з того, що усі ринки є високо конкурентними, рівноважні ціни швидко пристосовуються до нових ситуацій, зарплата і ціни можуть як підвищуватися, так і знижуватися. Ринкові суб'єкти поводять себе раціонально, в очікуванні зростання цін розширюється ринковий попит, стимулюючи нове зростання цін. Таким чином, ефективність стабілізаційної політики держави зводиться до нуля.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Теорії макроекономічного регулювання. Необхідність та передумови регулювання економіки,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Теорії макроекономічного регулювання. Необхідність та передумови регулювання економіки


Аналіз та планування активів підприємства


План до курсової роботи:

Аналіз та планування активів підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Аналіз та планування активів підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність, структура та класифікація активів підприємства

Активи - це ресурси, контрольовані підприємством, використання яких зумовлює збільшення економічних вигід у майбутньому. До їх складу входять усі матеріальні цінності, нематеріальні активи та кошти, що належать підприємству на певну дату, а також їх розміщення та використання.

Оборотні активи — це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу, чи протягом 12 місяців з дати балансу [28, с. 87].

Активи потрібно розглядати як сукупність матеріально-речових та інших ресурсів торговельного підприємства в грошовій формі, що відображаються в його балансі, утворюються інвестуванням капіталу, підлягають управлінню з метою отримання економічних вигод від їх використання.

Формування активів торговельного підприємства здійснюється протягом усього періоду його функціонування і спрямоване на фінансове та майнове забезпечення діяльності підприємства, вирішення його стратегічних та тактичних завдань.

Класифікація активів за різними ознаками представлена на рис. 1.1.

Характеризуючи активи як об’єкт фінансового управління, необхідно відзначити особливості їх окремих складових [12, с. 103].

У балансі активи підприємства розміщені у трьох розділах:

  1. необоротні активи;
  2. оборотні активи;

3) витрати майбутніх періодів [27, с. 63].


Аналіз та планування грошових потоків підприємства


План до курсової роботи:

Аналіз та планування грошових потоків підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Аналіз та планування грошових потоків підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність і класифікація грошових потоків підприємства

Образно «грошовий потік» можна представити як систему «фінансового кровообігу» господарського організму підприємства. Ефективно організовані грошові потоки підприємства є найважливішим симптомом його «фінансового здоров’я», передумовою досягнення високих кінцевих результатів господарської діяльності в цілому [1, с. 130].

Поняття грошових коштів тісно пов'язане з поняттям грошових потоків. Деякі автори їх ототожнюють, що на нашу думку є помилковим, адже грошові потоки відображають динаміку руху грошових коштів за певний період та не дозволяють отримати інформацію про наявність коштів на певну дату.

Розглянемо детальніше підходи авторів до трактування поняття грошових потоків, які наведено у табл. 1.1.

Перше визначення зводиться до того, що грошовий потік – це залишок грошових ресурсів на конкретний момент часу, який не може ототожнюватися з потоком (обігом, рухом), оскільки потік означає рух. При цьому обсяг грошових потоків може характеризуватися такими показниками як обсяг коштів, які надійшли, та обсяг витрачених коштів.

На думку Д.В. Пірога грошовий потік має визначатися як сукупність послідовно розподілених у часі подій, пов'язаних з відокремленим та логічно завершеним фактом зміни власника грошових ресурсів через виконання зобов'язань між економічними агентами (суб'єктами господарювання, державою, домогосподарствами, міжнародними організаціями). Грошові потоки безпосередньо пов'язані з рухом коштів на підприємстві, який відображає надходження у розпорядження суб'єкта господарювання грошових ресурсів та їх використання [14].


Аналіз та планування капіталу підприємства


План до курсової роботи:

Аналіз та планування капіталу підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Аналіз та планування капіталу підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Економічна сутність капіталу підприємства та його роль у забезпеченні ефективної діяльності підприємства

Капітал – це економічна категорія, яка відома давно, але отримала новий зміст в умовах ринкових відносин. Як головна економічна база створення і розвитку підприємства, капітал у процесі свого функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу. [4, c.67]

Капітал підприємства характеризує загальну вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які інвестуються у формування його активів.

Розглядаючи капітал як певний запас, що вкладається в процес виробництва, А.Сміт уперше зробив висновок про те, капітал є результатом минулої праці й деякий час може залишатися не задіяним у процесі виробництва. [15, c. 60]

Загалом система економічних поглядів А. Сміт ґрунтувалася на визначенні капіталу як певного запасу, який використовується в процесі виробництва

Теорія капіталу становила значний науковий інтерес також для відомого представника класичної політичної економії Д. Рікардо. У своїй праці “Основи політичної економії та оподаткування” (1817 р.) капіталом він називав ту частину багатства, що використовується у виробництві й складається з машин, механізмів, інструментів, товарі повсякденного вжитку та тривалого використання (їжі, одягу, побутових предметів), що є необхідними для приведення в дію праці. [6, c. 93]

Досліджуючи різні підходи до трактування сутності капіталу, необхідно зупинитись також на науковому доробку Дж. Мілля Методологія дослідження вченого ґрунтувалася на протиставленні законів виробництва і розподілу [21]. Так, закони виробництва, за Дж. Міллем, незмінні і не залежать від волі, а закони розподілу прямо залежать від інтересів керівної частини суспільства і розвитку форм власності.


Аналіз фінансового стану ВАТ Донбасенерго


План до курсової роботи:

Аналіз фінансового стану ВАТ Донбасенерго

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Аналіз фінансового стану ВАТ Донбасенерго,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

2. Анализ актива баланса

2.1 Анализ внеоборотных активов

Внеоборотные активы – это вложение средств предприятия на длительную перспективу. Анализ внеоборотных активов проведем на основе таблицы 2.1.

Как видно из данных таблицы 2.1, размер нематериальных активов незначительный, и на конец года уменьшился на 83 тыс. грн., следовательно уменьшились средства, вложенные в интеллектуальную собственность предприятия.

Увеличился размер незавершенного производства на 16,7 %, что свидетельствует об ухудшении финансового состояния предприятия.

Уменьшение основных средств на 78610 тыс. грн. свидетельствует об уменьшении вложения средств в производственное развитие, что можно оценить отрицательно.

Отрицательно характеризует финансовое состояние предприятия увеличение долгосрочной дебиторской задолженности на 303 тыс. грн.

Как видно из данных таблицы 2.2, размер запасов предприятия увеличился на 13,1 % за счет увеличения товаров, негативно на размер запасов повлияло уменьшение производственных запасов, незавершенного производства и готовой продукции. Это говорит о переходе формы запасов в форму товаров.

Уменьшился размер дебиторской задолженности на 0,9 %, размер незначительный, но положительный.

Увеличились денежные средства предприятия на 0,4 %, и видим незначительное увеличение будущих затрат на 121,0 тыс.грн.

Анализ обоснованности запасов предприятия проведем на основе таблицы 2.3.


Антропогенні зміни ландшафтів на прикладі Київської області


План до курсової роботи:

Антропогенні зміни ландшафтів на прикладі Київської області

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Антропогенні зміни ландшафтів на прикладі Київської області,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Класифікація антропогенних ландшафтів

В результаті господарської діяльності людина перетворила величезні території. Селища і міста, промислові вузли, водосховища і канали, величезні кар'єри гірничодобувних підприємств і території, засипані відвалами порожньої породи, безкрайні поля і сади - все це антропогенні ландшафти. У багатьох країнах світу майже зовсім не залишилося первинних природних ландшафтів. Таке спостерігається, наприклад, у Японії, Бельгії, Голландії, Данії, Люксембурзі і деяких інших, перш за все, європейських державах.

Під впливом людської діяльності формуються ландшафти, які, хоч і зберігають природний характер і підкоряються природним закономірностям, несуть і «антропогенний» зміст у вигляді культурних рослин, змінених властивостей ґрунту, зміненого режиму підземних і поверхневих вод тощо.

До антропогенних відносять широку гетерогенну групу ландшафтів, які свідомо, цілеспрямовано створені людиною для виконання тих або інших соціально-економічних функцій, так і виниклих в наслідок ненавмисної зміни природних ландшафтів[4,c.86].

Істотними особливостями походження цілеспрямовано створених ландшафтів виступає складне поєднання процесів природної самоорганізації і управління з боку людей, а також наявність у складі ландшафтів елементів матеріальної діяльності суспільства.

До антропогенних ландшафтів відносяться більшість сучасних ландшафтів Землі. Антропогенні ландшафти, подібно до природних, є компонентною системою, єдиним комплексом рівнозначних компонентів. Найголовніша відмінна риса їх - наявність ознак саморозвитку, що протікає відповідно до природних закономірностей. Деякі види антропогенних ландшафтів візуально важко відмітні від природних аналогів.


Банківська система України. Структура банківської системи


План до курсової роботи:

Банківська система України. Структура банківської системи

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Банківська система України. Структура банківської системи,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Тривалий час учені-економісти, які займалися дослідженнями у сфері кредиту та грошового обігу, розглядали поняття «банківська система» і «кредитна система» як сукупність організацій, об'єднаних своїми завданнями (Додаток А).

Характеризуючи банківську систему СРСР, В. М. Батирев фактично ототожнював банківську і кредитну систему вказуючи, що «це єдина централізована система. Радянські банки, будучи державною власністю, здійснюють свої функції в плановому порядку на основі єдиного державного керівництва» [1, с. 6].

Різні підходи до поняття «банківська система» та «кредитна система» зустрічаються і в роботах М. С. Атлас. Спочатку вчений пропонує розглядати кредитну систему як сукупність кредитних організацій [2, с. 5], пізніше в поняття «кредитна система» автор включає і банківську систему, і форми короткострокового кредитування, а також досліджує структуру банківської системи.

У 70-х роках змінюється підхід до визначення поняття «банківська система», дослідники розглядають її як дещо ціле, що являє собою єдність «відносин» і сукупність «кредитних організацій».

Досліджуючи банківські системи в інших країнах, Г. П. Солюс у ті роки писав: «Сучасна капіталістична банківська система - складний комплекс грошово-кредитних установ, який включає різні за масштабом і характером діяльності, за типом власності та національної належності, банківські інститути, що виконує різноманітні функції та відіграє багатогранну роль на ринку капіталу та в економіці в цілому» [3, с. 10].

Сьогодні російські вчені-економісти під банківською системою розуміють історично сформовану та законодавчо закріплену систему організації банківської справи в конкретній державі [4, с. 29]. У структуру сучасної банківської системи дані автори включають центральний банк, кредитні організації та філії і представництва іноземних банків. Кредитні організації розглядаються як сукупність банків та небанківських кредитних організацій.


Банківські ризики і методи їх зменшення в сучасних економічних умовах


План до курсової роботи:

Банківські ризики і методи їх зменшення в сучасних економічних умовах

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Банківські ризики і методи їх зменшення в сучасних економічних умовах,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та класифікація банківських ризиків

Банківська діяльність характеризується підвищеними ризиками порівняно з іншими видами комерційної діяльності. Тому у вітчизняній та зарубіжній банківській практиці процес управління ризиками розглядається як ключовий напрям банківського менеджменту. Значна увага приділяється вивченню ризикових сфер і основних видів ризиків, пошуку ефективних методів моніторингу, оцінки, аналізу та контролю банківських ризиків, а також створенню відповідних систем управління.

У широкому розумінні ризик — це невизначеність щодо настання тієї або іншої події в майбутньому. Ризик вимірюється ймовірністю того, що очікувана подія не відбудеться (чи відбудеться) і це призведе до небажаних наслідків. Сутність ризику полягає в можливості відхилення отриманого результату від запланованого як у позитивний, так і в негативний бік. Крім того, необхідно враховувати, що ризик може виявлятися у вигляді упущеної можливої вигоди, тобто ризику непрямого (побічного) фінансового збитку від недоотримання прибутку.

Банківські ризики, як і ризики в інших видах комерційної діяльності, перш за все пов'язують з фінансовими втратами, що виникають у випадку їх реалізації.

Провідним принципом у роботі банків є прагнення до одержання якомога більшого прибутку, що обмежується ймовірністю зазнати збитків: чим більший ризик, тим більше шансів отримати прибутки (або зазнати збитків). Іншими словами, ризик — це вартісне вираження ймовірної події, що веде до отримання додаткових прибутків або несення незапланованих втрат.


Безробіття, як соціально-економічне явище його причини, види, наслідки


План до курсової роботи:

Безробіття,  як соціально-економічне явище його причини, види, наслідки

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Безробіття, як соціально-економічне явище його причини, види, наслідки,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Показники безробіття та способи його вимірювання

В економіці можна зустріти декілька визначень безробіття.

Безробіття - це соціально-економічне явище, за якого частина працездатного населення не може знайти роботу, стає відносно надлишковою, поповнюючи резервну армію праці.

Безробіття - це соціально-економічне явище, при якому частина економічно активного населення не зайнята у сфері економіки. Безробіття виступає як перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї. 3Безробіття - це складне соціально-економічне явище, при якому частина економічно активного населення не має роботи й заробітку.

Згідно із Законом України "Про зайнятість населення" “Безробітними визнаються працездатні громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи” Тобто це особи, які справді шукають підходящу роботу та здатні приступити до неї.

Згідно з визначенням Міжнародної організації праці (МОП) - безробіття – це існування серед дорослого населення працездатного віку певної кількості осіб, які не мають роботи, але активно її шукають. На будь-який момент часу кількість і структура дорослого населення має певний обсяг і містить робочу силу та тих, що не входять до складу робочої сили – незайнятих.

До незайнятих належать ті, хто зайнятий домашнім господарством, вихованням дітей, перебуває на пенсії, навчається з відривом від виробництва.

У робочій силі країни за методологією МОП виокремлюють зайнятих (Е) і безробітних (U). Додаванням чисельності зайнятих та чисельності безробітних визначають кількість робочої сили (L):


Безробіття, показники і методи виміру безробіття


План до курсової роботи:

Безробіття, показники і методи виміру безробіття

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Безробіття, показники і методи виміру безробіття,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття безробіття та його форми

Безробіття - це соціально-економічне явище, через яке частина працездатного населення не може влаштуватись на роботу, стає відносно надлишковою, поповнюючи резервну армію праці. Кількість охочих отримати роботу є більшою за кількість робочих місць. Незайнятість працездатного населення негативно (в економічному та соціальному плані) позначається на всьому населенні регіону, а отже, проблема безробіття потребує невідкладного розгляду та вирішення з боку владних інстанцій [2, с. 78].

Безробіттям в ринковій економіці називають стан ринку робочої сили за умов, коли пропозиція робочої сили перевищує попит на неї. Безробіття має циклічний характер.

Безробітним визнається особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи

До незайнятого населення належить та частина населення, яка відмовляється від пропонованої йому роботи. Сукупність зайнятого і безробітного населення називається самодіяльним населенням.

Існує багато причин безробіття. Основними з яких є: структурні зміни в економіці країни чи певного регіону, зменшення чи обмеження попиту на товари або послуги, постійний розвиток технологій, пошук працівниками нових робочих місць із кращою заробітною платою, або змістовнішою роботою, демографічні зміни в складі та чисельності робочої сили, недостатня її мобільність тощо.

Відповідно до причин безробіття, можна назвати такі його види: приховане, відкрите, добровільне і вимушене, структурне, фрикційне, інституціональне та циклічне.


Бізнес-планування в оплаті праці


План до курсової роботи:

Бізнес-планування в оплаті праці

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Бізнес-планування в оплаті праці,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Економічна сутність планування оплати праці

Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Планування заробітної плати – це процес планування фонду заробітної плати і середньої заробітної плати.

Фонд заробітної плати — цe загальна сума грошових коштів, спрямована на оплату праці робітників і управлінського персоналу підприємства за певний обсяг виконаної роботи або виробленої продукції, а також на оплату невідпрацьованого часу, який підлягає оплаті відповідно до чинного законодавства [18, с. 56].

З метою планування та аналізу ефективності використання фонду заробітної плати його диференціюють за певними ознаками. За змістом та джерелами формування виділяють фонд основної заробітної плати і фонд додаткової заробітної плати (рис. 1.1).

Фонд основної заробітної плати охоплює нарахування винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків).

До фонду основної заробітної плати входять:

— заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування та ін.) за відрядними розцінками, тарифними ставками та посадовими окладами працівників незалежно від форм систем оплати праці, прийнятих на підприємстві;
— суми відсоткових або комісійних нарахувань залежно від обсягу доходів (прибутку), отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг) у випадках, коли вони є основною заробітною платою;