ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Система освіти Великої Британії в історичній перспективіСистема освіти Великої Британії в історичній перспективі

Система освіти Великої Британії в історичній перспективі1.1. Сучасне й минуле системи освіти Великобританії

Сучасна система освіти в Великобританії складається з чотирьох рівнів: початкового, середнього, так званої подальшої і вищої освіти. Дошкільне виховання відбувається в школах-яслях і дошкільних класах. Початковою освітою охоплюються діти з 5 до 11-12 років. З 5 років діти відвідують дворічні школи для малюків (pre-preparatory school), з 7 до 11 років - початкові школи (primary, elementary або preparatory school). З 11-12 літнього віку для дітей починається етап середньої освіти.

З середини 50-х років в Великобританії почалась державна перебудова системи середньої освіти, яка незавершена й досі. У результаті в країні сусідствують декілька типів середніх шкіл, значно відмінних одна від одної учбовими програмами і цілями навчання. Для всіх типів шкіл законодавче закріплений єдиний освітній мінімум, який повинна дати школа. Також законодавче введена обов'язкова безкоштовна середня освіта, яка завершується у віці 15-16 років. Випускники шкіл складають випускні екзамени і отримують сертифікат про середню освіту GCSE (General Certificate of Secondary Education). Цей сертифікат є достатнім для початку самостійної трудової діяльності, але не дає права вступу у вищі учбові заклади [3, с.154]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Система освіти Великої Британії в історичній перспективі.

Стара система шкіл збереглася в деяких районах сільської місцевості. Тут по закінченні початкової школи на основі тестових екзаменів учнів розподіляють серед трьох нерівноцінних типах середніх шкіл: найбільш здібні (біля 20%) учні поступають в середні школи (grammar school) з терміном навчання 5-7 років, менш здібні (біля 5%) учні розподіляються в технічну школу (technical school) з терміном навчання 5, рідше 7 років, а інші (біля 70%) продовжують навчання в сучасній школі (modern school), де навчаються 4, іноді 5 років. Свою назву сучасна школа (modern school) отримала через те, що в ній історично не викладали древні мови - латинь і давньогрецький, а вчили тільки сучасну мову. Основна задача середньої школи - підготовка до вступу до вузу. У старших класах учні діляться на дві основні групи і далі навчаються за двома різними програмами: гуманітарної і природно-математичної освіти. У середніх технічних школах дається загальноосвітня, загальнотехнічна і початкова професійна підготовка.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Система освіти Великої Британії в історичній перспективі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Система освіти Великої Британії в історичній перспективі


Ризики підприємницької діяльності та засоби їхньої мінімізації


План до курсової роботи:

Ризики підприємницької діяльності та засоби їхньої мінімізації

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Ризики підприємницької діяльності та засоби їхньої мінімізації,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Економічна сутність підприємницьких ризиків

Поняття ризику має різні трактування в сучасній економічній літературі, що ускладнює вивчення даного явища. Ризик розглядають як дію, подію, ситуацію, невизначеність, вірогідність. Спробуємо розібратися, що ж є ризиком і чому його трактування такі багатогранні.

Ризик можна розглядати як ймовірність відхилення фактичного результату від очікуваного[5] і, як дію наугад, сподіваючись на позитивний результат, як невпевненість у можливому результат [11] або атрибут прийняття рішення у ситуації невизначеності [7]

Кількість і різноманітність ризиків настільки великі, що без системного

підходу до визначення їх складу не може обійтися жоден суб'єкт підприємницької діяльності. Необхідними передумовами виникнення ризику є: зацікавленість особи, що приймає рішення, в його результатах; наявність невизначеності. Ситуація ризику припускає можливість вибору з двох альтернативних варіантів поведінки; ризикованого, пов'язаного з ризиком, і надійного, тобто гарантуючого збереження досягнутого. Розрізняють об'єктивну і суб'єктивну оцінку прояву ризику. Дії, сприймані спостерігачем як обережні, можуть відчуватися самим суб'єктом як ризиковані, і навпаки.

Тобто, ризик виступає як дія суб'єкта, що/або веде до втрати, або гарантовано зберігає досягнуте, але не передбачає можливість успіху, отримання прибутку і т.п., що дещо звужує поняття ризику.

Ризик можна розглядати як діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, що пов'язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, в процесі якої є можливість оцінити вірогідність досягнення бажаного результату, невдачі, відхилення від мети, що містяться у вірогідних альтернативах. Виникає питання, наскільки правомірно визначати ризик як діяльність. Діяльність - специфічно людська форма активного відношення до навколишнього світу, зміст якої складає його доцільну зміну і перетворення.


Робота НБУ з проблемними банками


План до курсової роботи:

Робота НБУ з проблемними банками

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Робота НБУ з проблемними банками,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність банківського нагляду та банківського регулювання

Повноваженнями у сфері здійснення банківського регулювання наділений Національний банк України. Згідно зі статтею 1 Закону України від 20.05.99 “Про Національний банк України”, банківське регулювання визначається як “одна із функцій НБУ, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства” [7].

Держава в особі Національного банку України здійснює регулювання комерційних і державних банків на макрорівні шляхом впровадження в дію відповідних нормативно-правових актів. За роки незалежності була прийнята велика кількість законних і підзаконних актів, зокрема це вже згаданий Закон України “Про Національний банк України” [7]; Закон України “Про банки і банківську діяльність” [5], “Про заставу” [3], “Про господарські товариства” [2]; Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні [12] та інші.

Для пруденційного регулювання діяльності банків розроблена система банківського нагляду, визначена положенням “Про структуру системи банківського нагляду Національного банку України та його повноваження щодо адекватного реагування на порушення в діяльності комерційних банків”, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17 листопада 1997 року № 380 [14]. Згідно з даною постановою система банківського нагляду має ієрархічну структуру і функціонує як єдиний механізм у складі центрального апарату та регіональних управлінь НБУ.

Структуру системи банківського регулювання та нагляду на рівні Національного банку України відображено на рисунку 1.1.


Розвиток дитячої обдарованості на уроках географії у 6 класі


План до курсової роботи:

Розвиток дитячої обдарованості на уроках географії у 6 класі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розвиток дитячої обдарованості на уроках географії у 6 класі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Аналіз фахової літератури з проблеми дослідження

Орієнтація сучасної школи на різнобічний розвиток особистості передбачає необхідність гармонійного поєднання навчальної діяльності, в рамках якої формуються знання, вміння, навички, з творчою діяльністю, пов'язаною з розвитком індивідуальних задатків учнів, їх розумової активності [49 , с.18].

Феномен творчості завжди привертав увагу дослідників як найважливіший компонент соціальної культури. Творчість – це позитивно спрямована діяльність, каталізатор прогресивних змін у суспільстві, культурі. Це багатогранне поняття, що пронизує всі сторони діяльності особистості і проявляється у всіх напрямках суспільної практики.

З моменту зародження та становлення шкільної практики навчання особлива увага завжди приділялася вихованню особистості, що зможе творчо ставитися до праці, самостійно знаходити вирішення назрілих проблем. Виховання таких якостей потребує відповідного педагогічного підходу, цілеспрямованого впливу педагогів протягом усього періоду навчання та виховання. Діти повинні вчитися самостійно мислити, мати власну думку, відчувати відповідальність за справу.

Індивід, який мислить творчо, – головна рушійна сила соціальних та духовних трансформацій. Творча особистість значно краще адаптується до соціальних, побутових та виробничих умов, ефективно їх використовує, удосконалює, змінює.

Протягом тривалого часу творчі здібності вважалися притаманними лише обранцям долі. Проблемами творчості з давніх-давен цікавилися Платон, Аристотель, Августин, Гегель, Й.-Г. Песталоцці та ін. Більш глибоке дослідження питань творчості, особливостей творчої діяльності, умов формування творчої особистості почалося на межі ХІХ та ХХ століть. Великий внесок у дослідження проблем творчості внесли Г.Я. Буш, О.М.Леонтьєв, К.С. Пігров, Я.О. Пономарьов, С.Л. Рубінштейн, О.К. Тихомиров, П.Я. Якобсон, Л.В. Яценко.


Розвиток естетичних почуттів у дитини в процесі сприймання творів мистецтва про природу


План до курсової роботи:

Розвиток естетичних почутів у дитини в процесі сприйманя творів мистецтва про природу

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розвиток естетичних почутів у дитини в процесі сприйманя творів мистецтва про природу,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Вплив природи на формування естетичного смаку в людини

Будь-яке наукове дослідження розпочинається з аналізу основних понять дослідження. Визначимо поняття «естетичного смаку» та «естетичного виховання».

Краса – могутнє джерело моральної чистоти, духовного багатства, фізичної досконалості. Найважливіше завдання естетичного виховання – навчити дитину бачити в красі навколишнього світу духовне благородство, доброту, сердечність і на основі цього утверджувати прекрасне в собі.

Однією з важливих умов багатства естетичних потреб, почуттів, переживань є глибокий інтелектуальний розвиток людини. Тому мета естетичного виховання – широко ознайомлювати дитину з досягненнями світової культури, з культурними цінностями людства [9, с. 36].

Естетичне виховання – організований, активний, цілеспрямований процес. Його складовими елементами є розвиток інтересу і любові до природи, прищеплення умінь і навичок помічати красиве, милуватися ним, здатність виявляти почуття прекрасного у процесі сприймання явищ природи. Щоб естетичне сприймання явищ природи учнями було плідним, потрібне постійне керівництво педагога. Тоді в учнів виховується уміння співставляти предмети і явища, виділяти їхні форми, забарвлення і характерні особливості. Завдання, які педагог ставить перед школярами, активізують, конкретизують, полегшують сприймання, сприяють естетичному розвитку. Вивченням проблеми естетичного виховання підростаючого покоління займалися А.С. Макаренко, К.Д. Ушинський, В.О. Сухомлинський. Зупинимось на системі естетичного виховання на прикладі творчості В.О. Сухомлинського.


Розвиток і регулювання міжнародного лізингу в Україні


План до курсової роботи:

Розвиток і регулювання міжнародного лізингу в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розвиток і регулювання міжнародного лізингу в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Виникнення та розвиток міжнародного лізингу

Прийнято вважати, що всі економіко-правові відношення, пов’язані з лізингом, відносяться до нового чи новітнього періоду історії господарських взаємозв’язків. Проте це не так. Як свідчать документи, оренда (лізинг) була відома людині ще з прадавніх часів.

Дійсно, ідея лізингу зовсім не нова, хоча терміну “лізинг” (lease) як такого ще не існувало. Розкриття сутності лізингової угоди бере свій початок ще за далеких часів Аристотеля (384/383 — 322 рр. до н. е.). Саме йому належить назва одного з трактатів в “Риториці”: “Багатство полягає в користуванні, а не в праві власності”. Іншими словами, не обов’язково для отримання доходу мати у власності будь-яке майно, потрібно лише мати право користуватися ним і в результаті цього отримувати доход[8,c.45].

Орендні (лізингові) угоди були відомі і за часів, що набагато передують IV ст. до н. е., тобто рокам, коли жив Аристотель. Вони укладалися ще в стародавній державі Шумер і датуються приблизно 2000 роком до н. е. Так, глиняні таблички, знайдені в шумерському місті Ур, містять відомості про оренду сільськогосподарського знаряддя, землі, водних джерел, волів та інших тварин.

Ці глиняні таблички розповідають про храмових священиків — орендодавців, що укладали договори з місцевими фермерами. Однак стародавні документи не обмежують сферу орендної політики Шумером, і не виключено, що оренда існувала і більш давні часи, хоча поки що до нас не дійшло жодної інформації про це.

Англійський історик Т. Кларк виявив декілька положень про лізинг в Законах Хаммурапі, прийнятих між 1775-1750 рр. до н. е. Група статей, що торкалися власності — найбільша в збірці. Статті ґрунтовно розглядали всі випадки оренди і норми орендної плати, умови застави майна[10,c.23-25].


Розвиток і розміщення ділового туризму в країнах Європи


План до курсової роботи:

Розвиток і розміщення ділового туризму в країнах Європи

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розвиток і розміщення ділового туризму в країнах Європи,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ І МІСЦЕ СЕРЕД СУЧАСНИХ НАПРЯМКІВ ТУРИЗМУ

Згідно із Законом України «Про Туризм» поняття туризму визначається як тимчасовий виїзд людини з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних або професійно-ділових цілях без зайняття оплачуваною діяльністю [1].

Діловий туризм у найбільш широкому розумінні являє собою поїздки співробітників компаній/організацій з діловими цілями, або організація корпоративних заходів.

Експерти розглядають діловий туризм як діяльність фізичних і юридичних осіб, сукупність явищ, функцій і стосунків, що виникають при організації тимчасового виїзду громадянина і, безпосередньо в ході його службової поїздки (відрядження) в робочий час, з місця постійного мешкання в іншу країну або місцевість в межах своєї країни з конкретною професійно-діловою метою [8].

Діловий туризм охоплює групи людей, об'єднаних єдиною метою або фаховими інтересами.

У тій або іншій формі бізнес-туризм існує вже давно. Як про самостійний і високодохідний вид туризму про нього заговорили в Європі і США в 70-80-і рр. XX ст., а в 90-і роки ця сфера бізнесу набула особливо значного розмаху.

Першими організованими туристичними подорожами пізнавально-ділового характеру в закордонні країни були поїздки на міжнародні ярмарки і виставки. Кількість поїздок ділових людей збільшилася з розширенням комерційних ринків і поступовим ослабленням митних обмежень, а також завдяки збільшенню швидкості руху транспорту та зниженню транспортних витрат. Міжнародні виставки, ярмарки, аукціони, які відвідують мільйони туристів, - досить прогресивна форма спілкування [10].

Діловий туризм – один з найперспективніших напрямів сучасного туризму. Високі темпи його розвитку визначають, в першу чергу, глобалізація світової економіки і «стирання кордонів». Бізнесмени все частіше шукають і знаходять ділових партнерів за кордоном. Але, відправляючись в подібну подорож, вони хочуть не просто побувати на виставці, семінарі, конференції – вони їдуть за новими можливостями для свого бізнесу.


Розвиток кредитних послуг в Україні


План до курсової роботи:

Розвиток кредитних послуг в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розвиток кредитних послуг в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність і принципи банківського кредитування

Кредит, по суті, є одна з найскладніших економічних категорій, характер об’єктивної необхідності якої обумовлений, з одного боку, становищем та розвитком товарно-грошових відносин, з іншого – такою специфікою її прояву, як поворотний рух вартості. Оскільки надання кредиту є специфічною, відокремленою формою грошових відносин, воно має власні особливості, пов’язані з обслуговуванням усього процесу розширеного відтворення та забезпеченням його безперервності. У цьому плані база функціонування кредитних відносин – тимчасове вивільнення грошових коштів та поява тимчасової потреби в них [22, с. 25].

Об’єктивні відхилення фактичної потреби суб’єктів господарювання у фінансуванні їх господарської діяльності від наявності (надлишку або нестачі) вільних ресурсів залежать від багатьох факторів, серед яких: капіталомісткість виробничої діяльності; сезонність виробництва; співвідношення між тривалістю виробництва і тривалістю обігу продукції, коливання цін на неї; повернення дебіторської заборгованості та ін. У зв’язку з цим з’являється можливість заповнювати тимчасову нестачу коштів одних суб’єктів господарювання за рахунок тимчасового надлишку коштів інших. Очевидно, що для реалізації цієї можливості необхідні відповідні економіко-правові умови.

Таким чином, як економічна категорія кредит – це сукупність відповідних економічних відносин між кредитором та позичальником з приводу поворотного руху вартості. Суб’єктами кредитної угоди можуть виступати будь-які юридично самостійні одиниці господарювання, що вступають у відносини тимчасового запозичення вартості в грошовій або товарній формі [5, с. 1]. Об’єкт кредитної угоди – позикова вартість, відокремлення якої пов’язано з характером руху від кредитора до позичальника та від позичальника до кредитора.


Розвиток лізингу в Україні. Оцінка ринку лізингових послуг


План до курсової роботи:

Розвиток лiзингу в Украiнi. Оцінка ринку лізингових послуг

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розвиток лiзингу в Украiнi. Оцінка ринку лізингових послуг,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та завдання лізингу

Поняття «лізинг» в Україні з'явилося порівняно недавно. Термін «лізинг» походить від англійського слова «lease», що означає «здавати в оренду» або «в найм».

До теперішнього часу у світовій практиці так і не сформувалося однакового визначення лізингу. У різних країнах дане поняття трактується по -різному. І, як справедливо зазначає Горшков М. С, це пов'язано не тільки з використанням різних термінів для опису лізингових операцій, але і з правовими, а також економічними особливостями [18, c. 43].

Дослідники визначають, що лізинг – категорія багатогранна і представляє собою сукупність операцій, комплекс відносин, жоден з елементів якого не може існувати самостійно, без зв’язку з іншими. Один елемент надає поштовх до виникнення іншого, і учасники лізингу при цьому тісно пов’язані між собою. Прагнення сконцентруватися лише на одному з проявів лізингу призводить до його неправильного трактування в цілому [9, c. 156].

Суть лізингу досить вдало висловив Аристотель, який сказав: «Найчастіше багатство полягає у рентабельному використанні власності, а не у володінні нею як такою». Звичайно, Аристотеля не можна розглядати як винахідника “лізингу”, але ніхто краще за нього не зміг виразити філософський зміст, що лежить в основі цієї техніки фінансування американського походження, яка отримала значний розвиток у Західній Європі за останні 20 років [25, с. 183].

Будь-яке визначення лізингу є обмеженим і не може врахувати всіх форм прояву цього нового кредитного інструмента. Європейська федерація національних асоціацій із лізингу обладнання (Євролізинг) [21, c. 20] визначає лізинг як договір оренди заводу, промислових товарів, обладнання, нерухомості для використання їх у виробничих цілях, тоді як товари купуються орендодавцем, і він зберігає за собою право власності.


Розвиток міжнародних мереж роздрібної торгівлі


План до курсової роботи:

Розвиток міжнародних мереж роздрібної торгівлі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розвиток міжнародних мереж роздрібної торгівлі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та види торговельної мережі

Перші дослідження питань управління торговельними мережами були пов’язані з аналізом поведінки індивідів і значення неформальних зв’язків. У подальшому ці питання вже розглядалися з точки зору дослідження впливу міжфірмового співробітництва на стратегію підприємств, а також основи формування мереж підприємств.

Проведені дослідження дозволили з’ясувати, що на сьогоднішній день в економічній літературі відомі декілька значень терміна «торговельна мережа», що надало змогу виділити три основні підходи до визначення сутності торговельної мережі, показані на рис. 1.1.

Так, автори першого підходу визначають торговельну мережу як усю сукупність торговельних підприємств певного регіону незалежно від форм власності, організаційно-правових форм, типів торговельних закладів та інших характеристик. Таке розуміння терміна «торговельна мережа» є загальним і було поширеним в Україні за радянських часів та 90-х років ХХ століття, але актуальним залишається і дотепер [4; 10; 29; 37].

Так, в 70-х роках XX століття радянський вчений І.М. Бергер характеризував торговельну мережу як «кровоносну систему економіки нашої держави, по каналах якої щоденно та щогодини рухаються мільйони тонн товарів, що виробляються промисловістю та сільським господарством. Від рівня розвитку торгівлі, її організації, стану торговельної мережі значною мірою залежить добробут та культурний рівень народу…» [2, с. 8], Також він уточнював: «Торговельною мережею називають всі роздрібні підприємства, що діють на визначеній території, яка є окремою адміністративною одиницею».


Розвиток місцевої демократії на прикладі роботи Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


План до курсової роботи:

Розвиток місцевої демократії на прикладі роботи Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розвиток місцевої демократії на прикладі роботи Подільської районної в місті Києві державної адміністрації,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. «Громадівська» сутність місцевого самоврядування

Місцеве самоврядування має складну та неоднозначну природу, перебуває у пограничному просторі між державою та громадянським суспільством, є соціальним інститутом та державно-правовим явищем. На це вказують відсутність однорідності приватноправових відносин, характерної для громадянського суспільства (свобода договору, формальна рівність сторін та ін.); наявність не лише ознак суспільних інститутів, але й деяких рис, що є характерними для держави; здійснення делегованих державою адміністративних повноважень; наявність фінансової підтримки та інших гарантій з боку держави; збіг вагомої частини інтересів місцевої громади з інтересами держави та неможливість чіткого розмежування справ місцевого та державного значення; сучасне законодавче регулювання місцевого самоврядування, що по суті закріплює погляд на даний інститут як на децентралізоване державне управління; необхідність забезпечити достатній рівень добробуту в кожному регіоні, мінімальний рівень муніципальних послуг і приблизно однакові життєві умов для усіх громадян на усій території країни, що здійснюється через встановлені державою стандарти.

Зазначені обставини дають підстави для конституювання місцевого самоврядування як інституту, що має як ознаки, властиві виключно структурам громадянського суспільства, так і ознаки, притаманні державній організації, та дозволяють позиціонувати його як особливий інститут в системі суспільства.

Значення місцевого самоврядування для розвитку громадянського суспільства (та й для держави, яка заснована на його інститутах) полягає у тому, що розвинуте місцеве самоврядування забезпечує децентралізацію управлінської вертикалі, наближення влади на місця, розмежування і збалансованість повноважень та відповідальності суб’єктів місцевого самоврядування;