ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Сучасний стан атмосфери і проблеми її охорониЗлочини у сфері обігу наркотиків. Особливості кваліфікуючих ознак

Злочини у сфері обігу наркотиків. Особливості кваліфікуючих ознак1.1. Історичний розвиток злочинів у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Психотропні й наркотичні речовини були відомі людству з III тис. до н.е. Так, у середині III тис. до н.е. китайці відкрили лікарські та ейфорійні властивості конопель (каннабісу), а індіанці Південної Америки – тонізуючи властивості листя чагарнику коки. Шумери за 2 тис. років до н.е. почали використовувати в медицині й побуті опій снодійного маку, а в XV ст. до н.е. їхній досвід перейняли єгиптяни. З лікувальними та оп’яняючими властивостями опію були обізнані також лікарі Давньої Греції й Давнього Риму. Дуалізм цих речовин (їх незамінність там, де необхідно зняти біль та полегшити страждання, і водночас здатність негативно впливати на центральну нервову систему, викликати стан ейфорії та хворобливу пристрасть до них) змусив суспільство обмежувати їх використання лише з релігійними або лікувальними цілями. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Злочини у сфері обігу наркотиків. Особливості кваліфікуючих ознак.

Однак із середини XIX ст. ситуація у сфері обігу наркотичних засобів різко змінилася. Зловживання ними поступово набувало масового характеру в багатьох країнах, особливо в Далекосхідному, Середньоазійському та Закавказькому регіонах Російської імперії, що стало можливим завдяки діяльності Ост – Індуських британської та голландської компаній, які культивування опіумного маку, вироблення з нього опію і торгівлю ним зробили своєю монополією. Жертвами «вільної» торгівлі опієм стало населення не лише південно азійських колоній Англії, США, Франції, Голландії, а й інших країн.

Іншим чинником, який прискорив поширення фактів зловживання наркотичними засобами, став прогрес у галузі органічної хімії, фармакології та технології їх виробництва з опійного снодійного маку, конопель і листя коки. Це призвело до того, що у вільному обігу з’явилися такі похідні опію, як морфін, кодеїн, героїн, а також кокаїн. Через відсутність внутрішньодержавних правових основ контролю за їх обігом такі засоби виготовлялись у необмеженій кількості і безперешкодно надходили у продаж та споживалися. Надмірне застосування у фармакотерапії названих медикаментів наприкінці XIX ст. у багатьох країнах сприяло окрім опіокуріння також поширенню зловживань морфіном, героїном, кокаїном.

У найбільш повному обсягу карно-правові норми, які присвячені питанням відповідальності за злочини, які пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів були в Кримінальному Кодексі 1960 року. Хоча і раніше була кримінальна відповідальність за цей злочин.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Злочини у сфері обігу наркотиків. Особливості кваліфікуючих ознак,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Злочини у сфері обігу наркотиків. Особливості кваліфікуючих ознак


Розробка загальнокорпоративної стратегії підприємства

1.1. Сутність та характеристика загальнокорпоративної стратегії підприємства

Стратегія – це генеральна довгострокова програма (або образ) дій та порядок розподілу пріоритетів та ресурсів організації для досягнення її цілей.

Чим частіше відбуваються зміни у зовнішньому середовищі організації, тим нагальнішою є потреба у розробці стратегії. Якщо в організації за таких умов відсутня єдина стратегія, не виключено, що різні підрозділи організації прийматимуть суперечливі та неефективні рішення. Щоб уникнути такої ситуації і опрацьовується стратегія.

Основними елементами, з яких складається стратегія є:
- сфера стратегії;
- розподіл ресурсів;
- конкурентні переваги;
- синергія [29, с. 47].

Сфера стратегії – це засоби адаптації організації до свого зовнішнього середовища. Це означає, що стратегією мають бути визначені такі засоби взаємодії організації з її зовнішнім середовищем, які враховували би як сприятливі можливості середовища, так і загрози, які виходять з нього; дозволяли би організації досягати за таких умов своїх цілей.

Розподіл ресурсів – це вказівка на спосіб розподілу обмежених ресурсів організації поміж окремими підрозділами. Це означає, що стратегією мають бути визначені підрозділи організації: куди спрямовуються ресурси (перспективні підрозділи); звідки забираються ресурси (мало- або безперспективні підрозділи). Пропорції розподілу ресурсів визначаються вибором сфери стратегії [48, с. 55]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Розробка загальнокорпоративної стратегії підприємства.

Конкурентні переваги – це визначення переваг організації порівняно з її конкурентами. Це означає, що стратегія має містити відомості щодо сильних сторін організації, на які вона буде спиратися у своїй діяльності. Конкурентні переваги випливають зі сфери стратегії та відповідного до неї розподілу ресурсів організації.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Розробка загальнокорпоративної стратегії підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Розробка загальнокорпоративної стратегії підприємства


Управління системою внутрішніх факторів формування грошових потоків підприємства

1.1. Економічна сутність та класифікація грошових потоків підприємства

Вітчизняні аналітики почали широко оперувати терміном "грошовий потік" лише з початком ринкового реформування української економіки. За ринкових умов поява терміну "грошовий потік" поряд з існуванням категорії коштів є цілком оправданою. Адже термін "грошовий потік" розкриває динамізм підприємницької діяльності, де грошові надходження і вибуття мають постійний характер, йдуть безперервними потоками. Лише в балансі підприємства його кошти показані на певну дату. Дослідження грошових потоків підприємства дозволяє усвідомити увесь механізм його функціонування, так як за наявності власної, відносно самостійної логіки розвитку, грошові потоки мають зовнішні ознаки всього комплексу функціональних зв'язків, які розвиваються на підприємстві в процесі його діяльності.

Образно грошовий потік можна представити як систему «фінансового кровообігу» господарського організму підприємства. За визначенням Є. Брікхема «грошовий потік» - це фактичні чисті готівкові кошти, які надходять у фірму (чи витрачаються нею) протягом деякого визначеного періоду [7, с. 425]

Ван Хорн Дж. К. розглядає грошовий потік як рух грошових коштів, що має безперервний характер. Він вважає, що поняття грошових потоків можна трактувати по-різному в залежності від завдань аналізу. Грошові кошти і грошові потоки розглядають як готівку або робочий оборотний капітал [8, с. 181]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Управління системою внутрішніх факторів формування грошових потоків підприємства.

Поддерьогін А.М. вважає, що грошовий потік можна визначити як сукупність послідовно розподілених у часі подій, які пов'язані із відособленим та логічно завершеним фактом зміни власника грошових коштів у зв'язку з виконанням договірних зобов'язань між економічними агентами (суб'єктами господарювання, державою, домогосподарствами, міжнародними організаціями). Грошові потоки безпосередньо пов'язані з рухом коштів на підприємстві, який відображає надходження в розпорядження суб'єкта господарювання коштів та їх еквівалентів і їх використання [16; c. 194].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Управління системою внутрішніх факторів формування грошових потоків підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Управління системою внутрішніх факторів формування грошових потоків підприємства


Організація консолідаційних поставок імпортних товарів

1.1. Тенденції розвитку світової торгівлі та місце України в системі глобального товарного руху

У світовому господарстві все більше розвивається така специфічна форма міжнародних відносин, як світова (всесвітня) торгівля. На частку торгівлі припадає приблизно 80 % всього обсягу міжнародних економічних відносин.

Світова (всесвітня) торгівля — це торгівля, яка передбачає переміщення товарів та послуг за межі державних кордонів. Її ще можна трактувати як відносини країн з метою вивезення (експорту) та ввезення (імпорту) товарів та послуг [14, с. 103]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Організація консолідаційних поставок імпортних товарів.

Міжнародна торгівля існувала ще в глибоку давнину, але всесвітній ринок як складова частина світового господарства склався на грунті міжнародного поділу праці у період зародження і розвитку капіталістичних відносин.

Можна виокремити такі етапи розвитку міжнародної торгівлі:
І — початковий (з XVIII ст. до першої половини XIX ст.);
II — друга половина XIX ст. — початок Першої світової війни (1914р.);
III —період між двома світовими війнами (1914—1939рр.);
IV — повоєнний (50—60-ті роки);
V — сучасний (з початку 70-х років).

Всесвітній (світовий) ринок - це система обміну товарами й послугами на міждержавному рівні [Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії: Підручник. – К.: ЦНЛ, 2003. – 487 с.].
У фіксований митною статистикою обсяг експорту товарів залежно від їх походження і призначення входять:

  1. Вивезення товарів, виготовлених (вироблених і перероблених) У даній країні.
  2. Вивезення вітчизняних товарів, особливо сировини і напівфабрикатів, для перероблення за кордоном під митним контролем з наступним поверненням.

3. Реекспорт — вивезення товарів, раніше завезених з-за кордону, включаючи товари, які продані на міжнародних аукціонах, товарних біржах тощо.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організація консолідаційних поставок імпортних товарів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Організація консолідаційних поставок імпортних товарів


Аналітика прийняття рішень з урахуванням соціальних складових

1.1. Категоріальний апарат аналітики прийняття рішень з урахуванням соціальних складових

Рішення - це вибір найбільш прийнятної альтернативи з можливого різноманіття варіантів [9, 13].

Організаційне рішення - це вибір, який робить керівник, щоб виконати свої обов'язки, визначені його посадою. Мета організаційного рішення - забезпечення послідовного руху організації до намічених цілей [11, 56]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аналітика прийняття рішень з урахуванням соціальних складових.

Організаційні рішення бувають запрограмованими і незапрограмованих. Запрограмованими рішеннями є ті, які супроводжують отримання результату, і визначені деякої, вже відпрацьованої послідовністю кроків, рішень або дій. Незапрограмовані рішення - ті, які виникають внаслідок нової незвичайної ситуації.

Компроміс - угода, досягнута шляхом прийнятних взаємних поступок.

Інтуїтивне рішення - вибір, зроблений тільки на основі відчуття, осяяння.

Рішення, засновані на судженнях - це вибір, заснований на знаннях або відповідно до накопиченим досвідом [5, 78].

Існує кілька різновидів рішень, типових для сфери управління:

В процесі планування приймаються наступні рішення: рішення про завдання і природу бізнесу; про цілі; про взаємодію із зовнішнім оточенням; про стратегію і тактику, які вибираються організацією для досягнення поставлених цілей.

У процесі організації діяльності компанії приймаються наступні рішення: про структуруванні роботи організації; про координацію функціонування різних блоків; про розподіл повноважень між керівниками підрозділів; про структуру організації при зміні зовнішнього оточення.

В процесі мотивації персоналу приймаються наступні рішення: про потреби підлеглих; про задоволення їх потреб; про продуктивність роботи підлеглих і про їх задоволеності роботою.

В процесі контролю приймаються наступні рішення: про вимірювання результатів роботи; про оцінку цих результатів; про те, наскільки досягнуті цілі організації; про коригування цілей.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аналітика прийняття рішень з урахуванням соціальних складових,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аналітика прийняття рішень з урахуванням соціальних складових


Функціональна організація приміщень вестибульної групи

1.1 Планування приміщень вестибульної групи готелю

У планувальній та функціональній організації готелю приміщення вестибульної групи розташовані на першому поверсі й прилягають безпосередньо до головного входу. Ці приміщення — основні в організації готелю, презентують його, формують перші візуальні враження клієнтів про заклад розміщення. Тому під час проектування готелів плануванню вестибюля, розміщенню в ньому обладнання й організації служб, художньо-естетичному оформленню необхідно надавати особливої уваги.

У вестибюлі є основні приміщення, призначені для обслуговування гостей. Тут відбувається організація основного технологічного процесу — переміщення гостей, відвідувачів, багажу й організація прийому, торгове, побутове, екскурсійне обслуговування, надання банківських послуг, поштового, телефонного зв'язку, відпочинок, очікування під час оформлення документів тощо [5, c. 78].

Поліфункціональність приміщень вестибульної групи спричиняє необхідність організації різних діючих зон: відкритого простору; вестибюля; роботи; торгової; обслуговування; відпочинку (очікування).

Розміщення та взаємозв'язок функціональних зон вестибюля вимагає різних типів планування приміщень. Структуру та розміри функціональних зон визначають рівнем комфорту, місткості, спеціалізації закладу розміщення. За сучасними нормами, в структурі приміщень приймально-вестибюльної групи необхідно передбачити медпункт та ізолятор. Площа вестибюля, згідно зі сучасними стандартами, наприклад, у туристичних готелях, повинна становити 0,8—0,9 м2 на місце, площа приміщень прийому гостей у готелях високого рівня комфорту — 55—70 м2. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Функціональна організація приміщень вестибульної групи.

Існує централізоване розташування приміщень вестибульної групи — у споруді закладу (таке планування типове для більшості готельних підприємств), а також осібне (його насамперед використовують у закладах санаторно-курортного профілю, менше — в інших закладах розміщення павільйонної забудови). Вхід у вестибюль проектують у центральній частині за периметром вестибюля. У такому плануванні вестибюль візуально сприймається в реальних розмірах і сприяє швидкій орієнтації в його структурі.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Функціональна організація приміщень вестибульної групи,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Функціональна організація приміщень вестибульної групи


Оцінка ефективності логістичної інфраструктури України

1.1. Фактори розвитку логістичної інфраструктури держави

Логістика — досить нове для нас поняття: бібліографія ще не виділяє її як самостійний науковий напрям на підприємствах України, які тільки починають приділяти їй увагу, а вітчизняні літературні джерела, присвячені цій проблемі, можна перерахувати по пальцях.

Закордонні автори публікацій з логістики підкреслюють її самостійний, у тому числі й від маркетингу, характер. У нашій країні поки що немає єдності думок стосовно цього напряму знань, і логістика не розглядається як автономна наука.

«Відновлення прав» логістики в Україні — справа часу, адже

питання ефективності виробничо-розподільчих відносин дуже актуальні не тільки у сучасних кризових умовах, а й у майбутньому [10, с. 7]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Оціна ефективності логістичної інфраструктури України.

Як прикладна наука, логістика розробляє нові, ефективні методи управління матеріальними та інформаційними потоками в сферах виробництва та обігу. Як практичні діяльність забезпечує застосування цих методів [3, с. 4].

Головна ідея логістики - організація у рамках єдиного потокового процесу переміщення матеріалів та інформації вздовж всього ланцюга від постачальника до споживача. Принципи логістичного підходу вимагають інтеграції матеріально-технічного забезпечення, виробництва, транспорту, збуту і передачі інформації про пересування товарно-матеріальних цінностей у єдину систему, що повинно підвищити ефективність роботи у кожній із цих сфер і міжгалузеву ефективність.

Таким чином, мета логістики – це оптимізація циклу відтворення шляхом комплексного, орієнтованого на потребу, формування потоку матеріалів та інформації у виробництві та розподілі продукції [29].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Оціна ефективності логістичної інфраструктури України,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Оціна ефективності логістичної інфраструктури України


Характеристика товариськості українців

1.1. Естетичне виховання особистості

В суспільстві постійно здійснюється розвиток і зміна явищ матеріальної і духовної культури у взаємодії їх змісту та форми. Людина відображає реальну дійсність у єдності і протилежності не тільки раціонально, за допомогою узагальнень і понять, а й емоційно, шляхом створення художніх образів. Їх естетичне ставлення характеризується категоріями прекрасного, піднесеного, трагічного, комічного, потворного. Естетика як наука вивчає суть і закономірності розвитку естетичних явищ в природі, суспільстві і людській діяльності.

Реально оцінити оточуючі явища, дати їм свою оцінку зможе тільки людина з високим рівнем сформованості естетичної культури.

Термін «культура» (від лат. cultura – оброблення, виховання, освіта, розвиток, шанування), специфічний спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності, уявлень в продуктах матеріальної і духовної праці, в системі соціальних норм і закладів, в духовних цінностях, в сукупності ставлення людей до природи, між собою і до самих себе. Культура характеризує також особливості свідомості, поведінки й діяльності людей в конкретних сферах суспільного життя («культура праці, екологічна культура, політична культура»), - так тлумачить це поняття філософський енциклопедичний словник [11, с. 293].

Завдяки культурі в індивіда утворюється певна система загальних світоглядних вистав, на основі якої він може будувати свої дії. Наявність у безлічі індивідів подібних однопорядкових уявлень і уможливлює суспільство як єдине ціле. Крім того, культура дає можливість орієнтуватися в соціальному світі, тому що постачає людину системою «покажчиків» - заборон, заохочень, імперативів. Подібні покажчики - це соціальні норми (звичаї, вдачі, закони), цінності, символи й мова [2, с. 104]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Характеристика товариськості українців.

Соціальний зміст виховання полягає в тому, що людина готується для життя, а не для штучного, оранжерейного середовища, це диктує необхідність насамперед сприяти розвитку соціальних сил й потенціалів його душі, підготовки до життя в суспільстві [6, с. 96].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Характеристика товариськості українців,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Характеристика товариськості українців


Дебіторська заборгованість в системі фінансового управління підприємством

1.1. Поняття дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість - це сума боргів, тобто елемент оборотного капіталу, що належать організації від юридичних або фізичних осіб Дебітор - це боржник (від латинського слова debitum - борг, обов'язок), одна зі сторін цивільно-правового зобов'язання майнового зв'язку між двома або більше особами [5, c. 64].

Виникнення дебіторської заборгованості при системі безготівкових розрахунків являє собою об'єктивний процес господарської діяльності підприємства. На відміну від виробничих запасів і незавершеного виробництва, які складно різко змінити шляхом прийняття того чи іншого рішення, дебіторська заборгованість повністю залежить від політики підприємства щодо покупців і продукції.

За характером утворення дебіторська заборгованість поділяється на нормальну і невиправдану (відстрочену або поточну і прострочену). Невиправданої дебіторською заборгованістю вважається та, яка виникла в результаті порушення розрахункової і фінансової дисципліни, наявних недоліків у веденні обліку, послаблення контролю за відпусткою матеріальних цінностей, виникнення нестач і розкрадань (товари відвантажені, але неоплачені в термін, заборгованість щодо недостач і розкраданням та ін ). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Дебіторська заборгованість в системі фінансового управління підприємством.

Дебіторська заборгованість - важливий компонент оборотного капіталу. Дебіторська заборгованість є активом підприємства, який пов'язаний з юридичними правами, включаючи право на володіння. Відомо, що у складі активів організацій дебіторська заборгованість має вартість і грає досить важливу роль у сфері підприємницької діяльності. Дебіторська заборгованість не має функцію товару, отже, продаватися може тільки поступка права вимоги, а вона, в свою чергу, має ціну лише в разі появи споживчої вартості, яка проявляється у покупця в результаті своєчасного погашення дебіторської заборгованості покупця, яка виникла по іншій операції, а також у разі запобігання збитків, отримання від дебітора вигідних покупцю товарів (послуг), встановлення контролю над дебітором [9, c. 17].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Дебіторська заборгованість в системі фінансового управління підприємством,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Дебіторська заборгованість в системі фінансового управління підприємством


Кредитоспроможність підприємства та напрямки її підвищення

1.1. Огляд літературних джерел

При виконанні роботи були опрацьовані літературні джерела, які можна згрупувати наступним чином:
- законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють питання кредитоспроможності підприємства;
- підручники та навчальні посібники;
- монографії та брошури;
- статті в наукових журналах та збірниках;
- джерела Internet.

Законодавчі та нормативно-правові акти регулюють діяльність підприємства на території України [1, 2], визначають порядок формування і використання резервів для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків порядок формування і використання резервів для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків порядок формування і використання резервів для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків [4], а також правила складання фінансової звітності на підприємстві [3]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Кредитоспроможність підприємства та напрямки її підвищення.

Підручники та навчальні посібники допомогли нам розкрити теоретичні і методологічні основи кредитоспроможності підприємства, а саме:
- за допомогою навчального посібника Терещенко О.О. [22], в якому висвітлено основні питання та принципи фінансової діяльності підприємства, нами було розкрито сутність кредитоспроможності підприємства, а саме – в 1 розділі ми навели визначення поняття «кредитоспроможність підприємства», а також розглянули елементи оцінки кредитоспроможності підприємства.
- за допомогою навчального посібника Мец В.О. [16], в якому розкрито сутність та методику здійснення економічного аналізу фінансових результатів та фінансового стану підприємства, ми проаналізували основні методи визначення кредитоспроможності підприємства (розділ 1);
- навчальні посібники Азаренкової Г.М. [5], Гетьмана О.О. [6], Швиданенко І.О. [7], Гаєвської Л.М. [8], Ушакової Н.М. [9], Покропивного С.Ф. [10], які розкривають сутність фінансів підприємства та його фінансово-господарської діяльності, допомогли проаналізувати основні принципи та методики розрахунку показників кредитоспроможності підприємства, а також здійснити аналіз фінансового стану підприємства та його кредитоспроможності.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Кредитоспроможність підприємства та напрямки її підвищення,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Кредитоспроможність підприємства та напрямки її підвищення


Брендингові стратегії в діяльності суб'єктів міжнародного бізнесу

1.1. Бренд у системі маркетингу підприємства

Розвиток сучасної світової економіки відбувається в напрямі глобалізації, основним проявом якої є інтернаціоналізація торговельно-економічної діяльності за умов зростання впливу брендів на розвиток економік країн, що розвиваються.

Поява на українському ринку в кінці ХХ - на початку ХХІ ст. ряду успішних національних брендів («Roshen», «Корона», «Світоч», «Хортиця», «Nemiroff», «Оболонь», «Олейна», «Миргородська», «Чумак», «Союз-Віктан» та ін.) вимагає з’ясування генезису і шляхів їх виходу на економічну орбіту. Більшість українських брендів перебувають на початковому етапі свого формування.

Аналіз тенденцій становлення та розвитку останніх за сучасних умов дасть можливість виявити їх вплив на розвиток економіки та перспективи створення нових успішних українських брендів, виведення українських брендів на світовий ринок і підвищення їхньої конкурентоспроможності.

Поява великої кількості нових торгових марок - типове явище для ринків країн, що розвиваються (до яких належить й Україна). Природно, що не всі торгові марки стають національними брендами. В Україні, на наш погляд, найбільш охоплений дослідженнями проект «Гуардія». У 2008 р. список найдорожчих брендів України оновлений майже на третину. Це є виявом як розвитку українських брендів, так і підвищення їх конкурентоздатності [17, с. 23]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Брендингові стратегії в діяльності субєктів міжнародного бізнес.

Що ж таке бренд? - Спробуємо дати визначення. Відразу варто відзначити, що в даний час не існує загальноприйнятої дефініції.

Бренд - це інтелектуальна частина товару або послуги, що володіє стійкою позитивною комунікацією зі споживачами і додає в їх очах товару чи послузі додаткову цінність (вартість).

Якщо розглядати явище з виключно прикладної точки зору, можна сказати, що бренд - це набір відчуттів, які викликає продукт.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Брендингові стратегії в діяльності субєктів міжнародного бізнес,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Брендингові стратегії в діяльності субєктів міжнародного бізнес