ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Сучасні тенденції розвитку світового валютного ринкуСучасні тенденції розвитку світового валютного ринку

Сучасні тенденції розвитку світового валютного ринку1.1. Історія розвитку світового валютного ринку

Світовий валютний (форексний) ринок включає окремі ринки, локалізовані в різних регіонах світу, центрах міжнародної торгівлі і валютно-фінансових операцій. На валютному ринку здійснюється широке коло операцій, пов'язаних із зовнішньоторговельними розрахунками, міграцією капіталу, туризмом, а також зі страхуванням валютних ризиків і проведенням інтервенційних заходів.

З одного боку, валютний ринок – це особливий інституціональний механізм, в основі якого лежать відносини по купівлі-продажу іноземної валюти між банками, брокерами й іншими фінансовими інститутами. З іншого боку, валютний ринок обслуговує відносини між банками і клієнтами (як корпоративними, так і урядовими й індивідуальними). Таким чином, учасниками валютного ринку є комерційні і центральні банки, урядові одиниці, брокерські організації, фінансові інститути, промислово-торгові фірми і фізичні особи, що оперують з валютою [7, с.94].

Максимальна вага в операціях з валютою належить великим транснаціональним банкам, що широко застосовують сучасні телекомунікації. Саме тому валютні ринки називають системою електронних, телефонних і інших контактів між банками, пов'язаних зі здійсненням операцій в іноземній валюті. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Сучасні тенденції розвитку світового валютного ринку.

Під міжнародним валютним ринком розуміється ланцюг тісно пов'язаних між собою системою кабельних і супутникових комунікацій регіональних валютних ринків. Між ними існує перелив коштів у залежності від поточної інформації і прогнозів ведучих учасників ринку щодо можливого положення окремих валют. Виділяються такі найбільші регіональні валютні ринки, як Європейський (у Лондоні, Франкфурті-на-Майні, Парижі, Цюріху), Американський (у Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі, Монреалі) і Азіатський (у Токіо, Гонконгу, Сінгапурі, Бахрейні). Річний обсяг угод на цих валютних ринках складає, по оцінках ведучих центральних банків, понад 250 трлн. дол. На цих ринках котируються ведучі валюти світу. Тому що окремі регіональні валютні ринки знаходяться в різних годинних поясах, міжнародний валютний ринок працює цілодобово.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Сучасні тенденції розвитку світового валютного ринку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Сучасні тенденції розвитку світового валютного ринку


Формування лексичної компетентності старшого дошкільника засобами репродукції художніх картин


План до курсової роботи:

Формування лексичної компетентності старшого дошкільника засобами репродукції художніх картин

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формування лексичної компетентності старшого дошкільника засобами репродукції художніх картин,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Особливості формування лексичної компетентності у дітей дошкільного віку

У дошкільному віці дуже інтенсивно розвиваються комунікативні форми і функції мовної діяльності, удосконалюються практичні мовні навички, суттєво змінюється словниковий обсяг мовлення, відбувається усвідомлення мовної діяльності загалом. Дитина дошкільного віку активно засвоює мовлення, оскільки це зумовлюють її потреби дізнатись, розповісти, вплинути на себе й на інших [14].

Формування мовлення дошкільнят складається з різних структурних компонентів. До них належать: мовленнєва компетенція як одна з ключових базисних характеристик особистості; мовленнєвий розвиток, тобто формування певних мовленнєвих умінь та навичок, що забезпечують функціонування мовлення; навчання мови, пов'язане з певним обсягом елементарних знань про мову й мовлення, що формуються на основі розвитку

мовного чуття й водночас зумовлюють цей розвиток; мовленнєве виховання, метою якого є виховання мовленнєвої культури особистості.

Мовленнєва компетенція виявляє готовність та спроможність особистості адекватно та доречно застосовувати мову в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо), використовуючи для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності [5, c. 3].

Мовленнєва компетентність – це вміння адекватно й доречно користуватися мовою в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо), використовувати для цього як мовні як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності. Дитина повинна бути здатною користуватися рідною мовою як засобом мовленнєвої взаємодії у товаристві людей, знаходити своє місце серед них, розуміти їх і бути зрозумілим, узгоджувати власні бажання з намірами інших учасників. Становлення мовленнєвої особистості відбувається в комплексному розвитку всіх компонентів мовлення [30].


Формування маркетингової стратегії віробничо-торговельного підприємства


План до курсової роботи:

Формування маркетингової стратегії віробничо-торговельного підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формування маркетингової стратегії віробничо-торговельного підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Підходи до формування маркетингової стратегії підприємства

В умовах поглиблення ринкових відносин в Україні промислові підприємства, як суб’єкти господарювання, об’єктивно змушені спиратись на абсолютно нові механізми управління. Складність формування стратегій в умовах динамічного розвитку ринку зазначається вітчизняними та закордонними вченими, які наголошують, що підприємства, за сучасних складних економічних умов, нерідко приймають недалекоглядні стратегічні рішення замість того, щоб визначити свою місію на основі глибокого осмислення визначальних економічних, соціальних та ідеологічних перетворень.

Основною проблемою підприємств є виживання й розвиток. До недавнього часу вони стикалися з певними труднощами, пов’язаними з насиченням ринків, загостренням конкуренції, підвищенням вимог споживачів, погіршенням структури експорту. Сьогодні ж до цього списку додається глобальна фінансова криза, наслідки якої досить гостро відбились на вітчизняному виробництві.

Такий стан справ дає поштовх підприємствам до пошуку ефективних методів управління, які б забезпечили реалізацію можливостей, підвищили імідж в конкурентному середовищі та примножили прибутки.

З іншого боку, прискорення змін у навколишньому середовищі, поява нових можливостей здійснення бізнесу, розвиток технологічних й інформаційних мереж та ряд інших факторів призвели до зростання значення стратегічного маркетингу, призначення якого полягає у взаємоузгодженні маркетингових цілей підприємства з його можливостями, вимогами споживачів, використанні слабких позицій конкурентів і власних конкурентних переваг. У зв’язку з цим, підприємствам в процесі реформування необхідно не тільки адаптуватися до дійсних умов, а й забезпечити таку здатність на тривалий період. Цьому має сприяти формування систем стратегічного маркетингового управління [39, с. 64].

В свою чергу стратегічний маркетинг стикається з проблемою нестачі вхідної інформації, необхідної для прийняття рішень. Що обумовлене наступним: прагнення учасників ринку приховати дійсний стан справ, ненадійність та висока вартість інформації, швидкі зміни ринкової кон’юнктури тощо.


Формування партнерських зв'язків у туристичній сфері


План до курсової роботи:

Формування партнерських звязків у туристичній сфері

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формування партнерських звязків у туристичній сфері,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Маркетинг як основа формування партнерських зв’язків у туристичній сфері

Економіка України поступово інтегрується до висококонкурентного глобального середовища. Прискорити і полегшити інтеграційні процеси може адекватний розвиток туризму, темпи зростання якого в Україні недостатні. Одним із стримуючих факторів є низький рівень застосування маркетингу підприємствами туристичної галузі. Нова постіндустріальна цивілізаційна ера вимагає зміни національних стратегій економічного розвитку. Отже, державна політика не повинна обмежуватися лише контролем та регламентуванням діяльності суб’єктів підприємництва. Натомість пріоритетним вектором цієї політики має стати всебічна підтримка та активна співпраця державних органів різних рівнів із підприємствами туристичної галузі щодо розроблення та просування національного туристичного продукту.

Підприємства національної туристичної галузі в умовах глобальної конкуренції можуть бути конкурентоспроможними за умови впровадження новітніх організаційно-управлінських принципів, які передбачають цілеспрямовану співпрацю партнерів (суміжників) з виробництва комплексного туристичного продукту, при цьому необхідно обов’язково використовувати стратегії маркетингу, адже маркетинг є основою формування партнерських зв’язків у туристичній сфері, зокрема у готельному бізнесі.

Згідно з концепцією Ф. Котлера[23,c.89] три взаємопов’язані одиниці в маркетингу компаній, що працюють у сфері послуг (компанія, контактний персонал і споживач), утворюють три контрольовані ланки:

  1. компанія — споживач;
  2. компанія — персонал;
  3. персонал — споживач.

Для того щоб ефективно управляти маркетингом у фірмі, яка надає послуги, необхідно розвивати три стратегії, спрямовані на ці три ланки.

Стратегія традиційного маркетингу скерована на ланку “компанія — споживач” і пов’язана з питаннями ціноутворення, комунікацій і каналами поширення.


Формування профілів якості у сфері послуг


План до курсової роботи:

Формування профілів якості у сфері послуг

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формування профілів якості у сфері послуг,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Аналіз стану та перспективи розвитку автосервісу в Україні

Основою розвитку автосервісу є парк автомобілів, його вікова структура та платоспроможний попит. Аналіз динаміки парку, його складу та структури дає можливість сформулювати вимоги до автосервісу.

Початком автомобілізації України можна вважати 70-ті роки ХХ століття. В цей період в Україні нараховувалось 4 автомобілі на 1000 мешканців. В даний час їх вже 185, а в м. Києві – 272 (табл. 1.1).

Територіальна концентрація парку автомобілів на 1000 мешканців та у питомій вазі по областях наведено на гістограмі (рис. 1.1).

В таблиці 1.3 представлена вікова структура парку автомобілів України та розподіл цієї структури по областях. Як видно з таблиці 3, в структурі парку переважають автомобілі віком старше 10 років. При цьому слід звернути увагу на те, що статистика не показує реальну структуру парку: адже відомо, що в Україні автомобільний парк вдвічі старший за парк автомобілів у розвинутих країнах, зокрема країнах Євросоюзу. На сьогодні в Україні експлуатується біля 59 % автомобілів, які куплені до 1990 року. Парк цієї структури потребує відповідної структури автосервісу.

Територіальна концентрація парку автомобілів на 1000 мешканців та у питомій вазі по областях наведено на гістограмі (рис. 1.1).

В таблиці 1.3 представлена вікова структура парку автомобілів України та розподіл цієї структури по областях. Як видно з таблиці 3, в структурі парку переважають автомобілі віком старше 10 років. При цьому слід звернути увагу на те, що статистика не показує реальну структуру парку: адже відомо, що в Україні автомобільний парк вдвічі старший за парк автомобілів у розвинутих країнах, зокрема країнах Євросоюзу. На сьогодні в Україні експлуатується біля 59 % автомобілів, які куплені до 1990 року. Парк цієї структури потребує відповідної структури автосервісу.


Формування психологічної готовності юнацтва до створення майбутньої сімї


План до курсової роботи:

Формування психологічної готовності юнацтва до створення майбутньої сімї

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формування психологічної готовності юнацтва до створення майбутньої сімї,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Загальні особливості психічного розвитку особистості в юнацькому віці

Юнацький вік є останньою межею між дитинством та дорослістю. Цей вік розпочинається в період з 15-17 і триває приблизно до 23 років. Даний період поділяється на два етапи: рання юність (15-17-18 років) та безпосередньо юність (18-23 роки) [4].

У юнацькому віці відбуваються істотні морфофункціональні зміни, завершуються процеси фізичного дозрівання людини. Життєдіяльність в юності ускладнюється: розширюється діапазон соціальних ролей та інтересів, з'являється все більше дорослих ролей з відповідним заходом самостійності і відповідальності. На цей вік припадає багато критичних соціальних подій: отримання паспорта, настання кримінальної відповідальності, можливість реалізації активного виборчого права, можливість вступити в шлюб [18, с. 264].

В юності у молодої людини виникає проблема вибору життєвих цінностей. Юність прагне сформувати внутрішню позицію по відношенню до себе («Хто Я?», «Яким Я повинен бути?»), по відношенню до інших людей, а також до моральних цінностей. Саме в юності молода людина свідомо відпрацьовує своє місце серед категорій добра і зла. «Честь», «гідність», «право», «обов'язок» і інші характеризують особистість категорії гостро хвилюють людини в юності [14, с. 420].

У ранній юності відбуваються зміни в мотивації, зокрема, в потребах, інтересах. Деякі потреби виникають вперше або змінюються. Передумовами для цього виступають біологічні та когнітивні зміни. Наприклад, потреба в сексуальному задоволенні з'являється тільки після розвитку відповідних біологічних механізмів, а потреба в самореалізації — тільки з певними когнітивними та соціальними передумовами.

Спираючись на концепцію А. Маслоу про основні потреби людини, можна описати сферу потреб старшокласника таким чином:

1. Фізіологічні потреби, серед яких особливо виділяються потяги до фізичної та сексуальної активності, до високої оцінки свого фізичного розвитку.


Формування та вдосконалення кадрового потенціалу підприємства


План до курсової роботи:

Формування та вдосконалення кадрового потенціалу підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формування та вдосконалення кадрового потенціалу підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та принципи управління персоналом підприємства

Підприємство, як соціально-економічну та виробничу систему, приводить у рух персонал, що є найважливішим фактором його розвитку на сучасному етапі ринкових відносин. Тому дуже важливо побудувати ефективну систему управління цим надважливим ресурсом на основі окремих напрямків досліджень теорії та практики менеджменту.

Варто розпочати з визначення сутності економічної категорії «персонал». Л.А. Базарова вважає, що персоналом є «сукупність всіх людських ресурсів, які має організація» [13, с. 41]. На думку М.А. Голобородька, персонал – це «сукупність постійних працівників, які отримали необхідну підготовку та мають досвід практичної діяльності» [25, с. 78].

О.В. Крушельницька та Д.П. Мельничук [42] визначають персонал як «основний, постійний штатний склад кваліфікованих працівників, який формується і змінюється під впливом як внутрішніх (характер продукції, технології та організації виробництва), так і зовнішніх (демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характер ринку праці тощо) чинників».

Л.В. Балабанова та О.В. Сардак [14] персоналом вважають «сукупність працівників підприємства (постійних і тимчасових, кваліфікованих і некваліфікованих), що працюють по найму та мають трудові відносини с роботодавцем».

Як бачимо, вище наведені визначення різняться лише авторським розумінням того, яких саме працівників варто віднести до категорії «персонал». На нашу думку, найбільш вдалим є визначення Л.В. Балабанової та О.В. Сардак, оскільки також вважаємо доцільним відносити до категорії «персонал» кожного працівника, що є елементом підприємства як функціонуючої системи незалежно від форми його взаємодії з нею.


Формування та відображення облікових даних про розрахунки з постачальниками та підрядниками у звітності підприємства


План до курсової роботи:

Формування та відображення облікових даних про розрахунки з постачальниками та підрядниками у звітності підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формування та відображення облікових даних про розрахунки з постачальниками та підрядниками у звітності підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Бухгалтерський облік є складовою частиною процесу управління, накопичення і узагальнення інформації у грошовому вимірнику про майно, капітал і зобов’язання підприємства. Це складна система – сукупність елементів, пов’язаних між собою та об’єднаних в єдине ціле.

Бухгалтерський обік є універсальною і гнучкою системою з інформаційно-контрольним відображенням процесів і результатів діяльності господарських суб’єктів.

Для системи бухгалтерського обліку характерна не лише наявність зв'язків і відносин між елементами, які її утворюють, але й нерозривна єдність з оточуючим середовищем. Зокрема, суттєвий вплив на бухгалтерський облік здійснює регулювання бухгалтерського обліку трьох видів: економічне, правове, морально-етичне.

Визначальний вплив на бухгалтерський облік в Україні здійснює нормативне регулювання, представлене п'ятьма рівнями:

  1. Конституція України, Кодекси законів і Закони України;
  2. Укази й розпорядження Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України;
  3. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові документи з бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які затверджуються Міністерством фінансів України;
  4. Нормативно-правові акти (інструкції, положення, вказівки) та методичні рекомендації Міністерства фінансів та інших органів, які розробляються і затверджуються на основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

5. Рішення (накази, розпорядження) щодо організації і ведення бухгалтерського обліку підприємства.


Формування фінансових ресурсів на туристичному підприємстві


План до курсової роботи:

Формування фінансових ресурсів на туристичному підприємстві

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формування фінансових ресурсів на туристичному підприємстві,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність фінансів підприємства, принципи їх організації та функції

У сучасних економічних відносинах суб’єктів господарювання особливе місце посідають фінансові відносини. Специфіка цих відносин полягає в тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, будь-то забезпечення виробничої діяльності коштами або розподіл створених прибутків і накопичень підприємств, формування і використання відповідних фондів грошових коштів. Фінансові відносини завжди існують об’єктивно і мають конкретні форми прояву.

Головне місце в загальній системі фінансових відносин у суспільстві належить фінансам підприємствах. Тому що вони функціонують у сфері матеріального виробництва, де створюються матеріальні блага, валовий внутрішній продукт і національний дохід суспільства, а також формуються централізовані і децентралізовані фінансові ресурси держави і підприємств.

Фінансові відносини, що виникають у процесі діяльності суб’єктів, подані широким спектром. Вони охоплюють різноманітні процеси: створення підприємств; одержання і розподіл доходів і накопичень; формування відповідних фондів грошових коштів; взаємовідносини з різноманітними ланками фінансово-кредитної системи; формування та використання фонду оплати праці; розрахунків із постачальниками та підрядниками тощо [1, c.8].

Використання фінансів дає можливість підприємствам сфери матеріального виробництва забезпечити безперервність процесу відтворювання, вирішення виробничих, економічних та соціальних завдань, формування централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів як на рівні держави, так і на рівні господарюючих суб’єктів [1, с.9].

Економічну природу фінансів підприємств розкриває сукупність грошових відносин, які виникають у господарюючих суб’єктів у процесі їх створення і здійснення виробничо-фінансової діяльності. До таких видів відносин належать:


Функції інтертекстуальності в творчості Д. Бартельма


План до курсової роботи:

Функції інтертекстуальності в творчості Д. Бартельма

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Функції інтертекстуальності в творчості Д. Бартельма,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Основні напрямки вивчення творчості Д.Бартельма

Твори постмодерністського письменника Д. Бартельма мають декілька рівнів прочитання, заздалегідь закодованих в тексті: так автор моделює і зумовлює реакцію читача. Неперевершений майстер короткої форми, Д.Бартельм по-новому дивиться на процес творчості, спростувавши багато традиційних поглядів.

Відомі твори Д.Бартельма – романи «Білосніжка» (Snow White, 1967), «Мертвий батько» (Dead Father, 1975) і «Рай» (Paradise, 1986); збірки оповідань «Повертайтесь, доктор Калігарі» (Come Back Dr. Caligari, 1964), «Діяння не відані, речі неможливі» (Unspeakable Practices, Unnatural Acts, 1968), «Міське життя» (City Life, 1970), «Сум» (Sadness, 1972), «Великі дні» (Great Days, 1979), «Шістдесять оповідань» (Sixty Stories, 1982), «Шлях вночі до багатьох далеких міст» (Overnight tо Many Distant Cities, 1983), «Сорок оповідань» (Forty Stories, 1987) та ін. [30, с. 45]

У постмодерністському тексті надзвичайно важлива форма. Для творів Бартельма найбільш важлива техніка монтажу, що вплинула і на вибір ним і особливості художньої форми: фрагментарність Бартельм вважав визначальною межею сучасного мистецтва. Так, розповідь «Скляна гора» є ста пронумерованими пропозиціями, кожна з яких містить абсолютно конкретну інформацію про окремі «властивості», «особливості», цікаві межі описуваного феномену. Іронія полягає в тому, що сам феномен – гора із скла, що незрозумілим чином з'явилася на околиці нічим не примітного американського селища.

З лінгвістичної точки зору цікава розповідь «Пропозиція», що представляє вислів довжиною у вісім сторінок, який вирізняється порожньою логічною зв'язаністю, що демонструє можливості «раціональної» свідомості і його вражаюче безглуздя. У повеісті «Як Кєркогор виявився несправедливий до Шлегеля» автор позиціонує самого себе: художній принцип характеризує не естетові погляди данського мислителя Кєркегора, а кредо самого Бартельма, яке звучить таким чином: «Іронія володіє незамінною здатністю – вона дає тому, хто нею володіє, суб'єктивну свободу... Іронія – це спосіб позбавити об'єкт його реальності, після чого суб'єкт може відчути себе повністю вільним» [32, с. 4].


Характеристика нормативно-правової бази приватного підприємства з питань безпеки


План до курсової роботи:

Характеристика нормативно-правової бази приватного підприємства з питань безпеки

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Характеристика нормативно-правової бази приватного підприємства з питань безпеки,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

Розділ 1.Загально-правова характеристика нормативно-правових документів приватного підприємства з питань безпеки

Законотворча діяльність державних органів направлена на забезпечення легітимності підприємницької діяльності, захист економічної конкуренції та обмеження монополізму, розвиток ринкової інфраструктури, формування системи оподаткування, проведення інноваційно-інвестиційної політики, і безпосередньо відображається на умовах ведення бізнесу підприємствами України. Саме державне регулювання значною мірою спричиняє підвищення або зниження рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання. Окрім того, спостерігається низький рівень правової обізнаності та дисципліни суб’єктів господарювання, що при невизначеності стратегічного вектору країни призводить до дисбалансу і виникненню загроз. Така ситуація потребує дієвого нормативно-правового забезпечення економічних процесів, що обумовлює перспективність подальших досліджень у цій сфері.

Розглядаючи систему нормативно-правових документів приватного підприємства необхідно зазначити, що її побудова повинна здійснюватись на основі дотримання таких принципів, як:

- законність;
- дотримання прав і свобод громадян;
- централізоване керування;
- координація і взаємодія з правоохоронними органами;
- самостійність;
- відповідальність за забезпечення безпеки;
- відповідність зовнішнім і внутрішнім загрозам безпеки;
- передова матеріально-технічна оснащеність;
- прогресуюче стимулювання суб'єктів системи;