ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Сучасні концепції регулювання міжнародних відносинСучасні концепції регулювання міжнародних відносин

Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин1.1. Поняття митного тарифу. Види митних мит

У залежності від того, яка сторона торгівельної політики вважається важливою, існує декілька визначень митного тарифу, доповнюють один одного. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин.

Митний тариф у залежності від контексту може визначатися як:
- інструмент торгівельної політики і державного регулювання внутрішнього ринку країни при його взаємодії зі світовим ринком;
- звід ставок митних мит, застосовуваних до товарів, що переміщуються через митний кордон, систематизований відповідно до товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності;
- конкретна ставка мита, що підлягає сплаті при вивозі або ввозі визначеного товару на митну територію країни. У цьому випадку поняття митного тарифу цілком збігається з поняттям мита.

В окремих країнах митна територія може не збігатися з географічною територією. Під товаром звичайно розуміється будь-яке майно, переміщуване через границю, включаючи, наприклад, таке специфічне, як електроенергія.

Митний тариф будь-якої країни складається з конкретних ставок митних мит, що використовуються з ціллю оподатковування ввезених або товарів, що вивозяться.

Мито – обов'язковий внесок, стягнутий митними органами при імпорті або експорті товару і є умовою імпорту або експорту.

Мита виконують три основні функції:
- фіскальну, котра відноситься і до імпортних, і до експортних мит, оскільки вони є однією зі статей дохідної частини державного бюджету;
- протекціоністську (захисну), що відноситься до імпортних мит, оскільки з їхньою допомогою держава відгороджує місцевих виробників від небажаної іноземної конкуренції;
- балансуючу, що відноситься до експортних мит, установленим з метою запобігання експорту товарів, внутрішні ціни на які по тим або інших причинах нижче світових.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин


Основоположні принципи юридичної відповідальності

1.1. Характеристика юридичної відповідальності

Юридична відповідальність ? це вид соціальної відповідальності. Вона характеризується такими ознаками: а) зовнішнім характером; б) застосуванням лише за здійснені правопорушення; в) зв'язком з державним примусом у формах каральних і правовідновлюючих заходів; г) визначеністю у нормах права [15, 12].

Основною рисою юридичної відповідальності є її тісний зв'язок з правом і державним примусом. Тому її можна розглядати як правовідносини, в яких держава має право застосувати певні заходи примусу до суб'єктів, які скоїли правопорушення і зобов'язані зазнавати втрат чи обмежень, передбачених санкціями норм права.

Юридична відповідальність не зводиться до державного примусу, як і останній ? до першої.

Державний примус ? це державно-авторитарний вплив відповідних державних органів і посадових осіб на поведінку людей. Він має різні форми, які можуть бути і не пов'язані з юридичною відповідальністю за правопорушення [15, 19]. Наприклад, примусовий медичний огляд, проведення карантинних заходів чи реквізицій.

Соціальне призначення юридичної відповідальності ? охорона суспільних відносин ? реалізується в її правоохоронній і виховній функціях.

Правоохоронна функція юридичної відповідальності, в свою чергу, поділяється на правовідновлюючу і каральну, а виховна ? на функції спеціальної і загальної превенцій. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Основоположні принципи юридичної відповідальності.

Держава здійснює своє право щодо застосування заходів юридичної відповідальності у три етапи: а) заборона суспільне небезпечних вчинків і передбачення відповідних заходів у санкціях правових норм; б) індивідуалізація санкцій щодо конкретних правопорушників; в) забезпечення відшкодування правопорушниками відповідних втрат.

Здійснюючи правомірну поведінку, суб'єкт вступає у сферу дії права і виявляє свій вибір між різними варіантами вчинків (правових і неправових). Вибір правового варіанта забезпечує йому низку переваг: інші суб'єкти зобов'язані сприяти його діям або не втручатися у них; у інші суб'єкти зобов'язані сприяти його діям або не втручатися у них; у випадку невиконання ними своїх обов'язків держава в правовій формі примусу забезпечує відновлення порушеного права і виконання зобов'язаним суб'єктом відповідних обов'язків.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Основоположні принципи юридичної відповідальності,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Основоположні принципи юридичної відповідальності


Значення емоцій у життєдіяльності людини

1.1. Основні характеристики та функції емоцій

Емоції (у перекладі - хвилюю, вражаю) - це психологічний процес суб'єктивного відображення найбільш загального ставлення людини до предметів і явищами дійсності, до інших людей, самого себе щодо задоволення чи незадоволення його потреб, цілей і намірів.

Емоції є однією з форм відображення свідомістю реального світу. Проте емоції відображають предмети і явища не самі по собі, а в їх відношенні до суб'єкта, їх значимості. Емоції обумовлені з одного боку внутрішніми потребами і мотивами, а з іншого - особливостями зовнішньої ситуації.

Властивості емоцій:

  1. Суб'єктивний характер емоцій (одне і те ж подія у різних людей викликає різні емоції).
  2. Полярність емоцій (емоції мають позитивним і негативним знаками: задоволення - незадоволення, смуток - веселощі ...).
  3. Фазність емоційного характеру емоції в їх динаміці з кількісного боку. У межах одного і того ж емоційного стану (однієї модальності) чітко виявляються коливання його інтенсивності за типом напруги - розрядки і збудження - заспокоєння.
Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Значення емоцій у життєдіяльності людини.

Класифікація емоцій. В емоційній сфері виділяють 5 груп емоційного переживання: афекти, власне емоції, почуття, настрій, стрес.

Афект – сильна, бурхлива, але відносно короткочасна емоційна реакція на зовнішній стимул, який повністю захоплює психіку людини (лють, гнів, жах та ін.).

Емоції – це безпосереднє, тимчасове емоційне переживання якого-небудь відношення людини до різних зовнішніх або внутрішнім подіям.

Емоція виникає як реакція на ситуацію, на відміну від афекту вона триваліша і менш інтенсивна, це душевне хвилювання. Емоція як реакція виникає не тільки на події реальні, але і на вірогідні або згадувані. Емоції більш зміщені до початку дії і передбачають його результат. Всі емоції можна класифікувати за модальністю, тобто якості переживання.

Почуття (вищі емоції) – особливі психологічний стан, що виявляються соціально зумовленими переживаннями, які висловлюють тривале і стійке емоційне ставлення людини до реальних і уявних об'єктів. Їх часто називають вторинними емоціями, так як вони сформувалися як своєрідне узагальнення відповідних простих емоцій. Почуття завжди предметними.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Значення емоцій у життєдіяльності людини,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Значення емоцій у життєдіяльності людини


Вплив телевізійної політичної реклами на підвищення рівня ворожості у молоді

1.1. Психологія реклами

Психологію реклами можна віднести до галузей прикладної науки, популярність яких постійно зростає. Проте її методологічні та теоретичні основи в сучасній науковій літературі до цих пір чітко не визначені, зокрема, неясні предмет і основні завдання, що неминуче позначається на виборі методів роботи фахівців на практиці.

Як самостійна галузь прикладної науки психологія реклами виникла більше ста років тому. Наприклад, американці вважають її засновником психолога-функціоналіста Уолтера Ділла Скотта. У 1903 році він опублікував роботу під назвою «Теорія і практика реклами», в якій розглядалися питання її впливу на споживачів. У 1908 році цим же автором була випущена книга «Психологія реклами», де описувалися результати психологічних експериментів, зокрема, розглядався вплив розмірів рекламного оголошення в газетах і журналах на увагу і пам'ять. Слід зазначити, що деякі матеріали, присвячені психологічним аспектам реклами, з'явилися ще раніше. Так, наприклад, фахівцям добре відома робота А. Верігина під назвою «Російська реклама», опублікована в 1898 році.

Аналіз дозволяє виділити дві методологічні традиції в організації науково-практичних досліджень і прикладних розробок у сфері рекламної діяльності, які можна умовно назвати «німецької» і «американською». Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Вплив телевізійної політичної реклами на підвищення рівня ворожості у молоді.

«Німецька» методологічна традиція. На початку XX століття багато психологів почали проводити, дослідження у сфері реклами. Більшість з них були учнями В. Вундта або такими себе вважали. Вони використовували як експериментальні методики, так і основні теоретичні положення про структуру і властивості психічних процесів людини. Відповідно до цього підходу реклама розглядалася головним чином як сугестія – спосіб психологічного впливу на волю людини з метою створення у нього потреби у рекламований товар. Передбачалося, що потреби можна створювати у відомому сенсі штучно, наприклад, шляхом навіювання. У цьому випадку теоретичні та методологічні відмінності німецького структуралізму і американського функціоналізму ніяк не впливали на рішення головного практичного питання: вважалося, що реклама повинна «змусити людину захотіти» придбати рекламований товар.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Вплив телевізійної політичної реклами на підвищення рівня ворожості у молоді,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Вплив телевізійної політичної реклами на підвищення рівня ворожості у молоді


Маркетинг та його місце у розвитку підприємства

1.1. Основні види маркетингових служб підприємства


У залежності від виду продукції, обсягів виробництва, асортименту, ємності ринку, менталітету співробітників, а також від цілей і завдань які ставить перед собою підприємство, можливі різні варіанти організації служби маркетингу, яку очолює зазвичай заступник директора або віце-президент з маркетингу [5, с. 70]. Кожне підприємство створює відділ (службу) маркетингу з таким розрахунком, щоб він якнайкраще сприяв досягненню маркетингових цілей (виявлення незадоволеного попиту, географічне розширення ринку, виявлення нових сегментів ринку, збільшення прибутку тощо). Маркетингові служби можуть будуватися відповідно до одного з наступних принципів:

  • функціональна організація (відділ складається з декількох функціональних підрозділів - реклами, збуту, дослідження ринку тощо);
  • товарна організація (поряд з функціональним поділом співробітників відділу їх диференціюють по видах товарів);
  • ринкова організація (при наявності сегментів ринку);
  • товарно-ринкової (матричної) організації (для фірм з широким асортиментом товарів) [5, с. 73].
Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Маркетинг та його місце у розвитку підприємства.

Організація служби за функціональним принципом формується в тих випадках, коли кількість товарів і ринків невелика, і вони розглядаються як деякі однорідності. На підприємстві створюються спеціальні відділи, які виконують всі функції маркетингу: дослідження ринку, планування виробництва і маркетингу, управління збутом, його стимулюванням [5, с. 76].

Організація служби маркетингу по товарному принципу використовується, коли фірма виробляє розрізняються товари або товарні групи, які потребують особливих виробництва, збуту, обслуговування, що вимагає виділення спеціальних груп фахівців з маркетингу кожного з товарів [5, с. 78].

Вона не замінює функціональну схему організації служби маркетингу, а усуває її недоліки, оскільки точніше реагує на зміни ринкової кон'юнктури, є гарною школою для підготовки кадрів. Разом з тим, вона може призвести до протиріччя в повноваженнях керівників різного рівня, збільшуються витрати на управління, вузька товарна спеціалізація не сприяє набуттю співробітниками навичок роботи в інших функціональних областях.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Маркетинг та його місце у розвитку підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Маркетинг та його місце у розвитку підприємства


Феномен жіночої свідомості у творчості В. Вульф

1.1. Перший етап творчості Вірджинії Вульф (1915 - 1922 рр.)

Історія письменницької кар'єри В. Вульф – своєрідний літопис розвитку модернізму з його новаціями та художніми здобутками, прагненням до синтезу мистецтва і суперечливою діалектикою. Любов до споглядання прекрасних предметів наклала відбиток на техніку В. Вульф. Процес мислення, потік думок носить естетичний характер творчості письменниці. Внутрішній світ її героїв характеризується індивідуальною свідомістю. Романи "Місіс Деллоуей" (1925), "До маяка" (1927), "Хвилі" (1931), "Орландо" (1928), "Роки" (1937) і "Між актами" в різній мірі відображають зрілість використовуваної автором техніки [12].

У перший період (1915-1922 рр.) Написані романи "Подорож зовні", "Ніч і день" ("Night and Day", 1919), оповідання, що склали збірку "Понеділок та четвер" ("Monday and Thursday", 1921), і роман "Кімната Джейкоба" ("Jacob's Room", 1922), багато в чому став підсумком ранніх шукань письменниці, що синтезує особливості її імпресіоністичного стилю і відкриває перспективи подальшого розвитку. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Феномен жіночої свідомості у творчості В. Вульф.

Коли в пресі з'явився роман В. Вульф "Подорож зовні", Літтон Стречі назвав його "абсолютно невікторіанскім". Блумсберійци вітали його як сміливий розрив з традиціями, що проявилося, на їхню думку, в явному переважанні "духовного начала над" матеріальним", в нетрадиційному використанні можливостей" виховного роману "(відсутність розгорнутих описів, відмова від панорамного зображення, увагу до передачі почуттів, явно перевершує інтерес до динаміки сюжету). Історія молодої героїні Рейчел Уінрейс, що відправляється у свою першу подорож, під час якого вона знайомиться з життям, переживає своє перше кохання, а потім раптово помирає від тропічної лихоманки, намічена в романі пунктирно. Вікно у світ лише відкривається перед героїнею.

В "Кімнаті Джейкоба" реалізований задум передати нескінченний потік тих дрібних частинок ("атомів"), які "бомбардують" свідомість людини, складаючи коло його уявлень про життя. Життя Джейкоба Флендерс відображена в ланцюзі епізодів; змінюються кадри: дитинство, отроцтво, юність. Морський берег, де грає маленький хлопчик, тиха ласка матері, схилилась ввечері над його ліжечком; студентська пора в Кембриджі; самостійне життя у Лондоні, кохання; подорож по Франції та Греції. У фіналі - спустіла кімната, покриті пилом речі.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Феномен жіночої свідомості у творчості В. Вульф,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Феномен жіночої свідомості у творчості В. Вульф


Містифікація у творчості Е. Гофмана Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер

1.1. Загальний аналіз творчості Е. Гофмана

Серед німецьких письменників однією з найбільш яскравих фігур європейського масштабу був Е. Гофман.

Гофман був не тільки одним із самих талановитих і яскравих представників німецького романтизму, а й художником надзвичайно складним і суперечливим. Химерна безладність, розірваність і подвійність його поетичної системи складалися в болісних протиріччях його життєвої і творчої біографії і під великим впливом гострої і хворобливої реакції багатьох німецьких художників того часу на безрадісну суспільну ситуацію, пов'язану з ганебним розгромом Пруссії та Австрії французами, із проведеною невдовзі в умовах збереженої феодально-монархічної роздробленості Реставрацією без передувала їй революції [2].

Деякі обставини життєвого шляху Гофмана зіграли свою чималу роль у формуванні самобутньої манери письменника, протиріч його художнього сприйняття дійсності. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Містифікація у творчості Е. Гофмана Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер.

Е. Гофман народився 24 січня 1776 року в Кенігсберзі в сім'ї прусського королівського адвоката. Вже з юнацьких років в Гофмані пробуджується багата творча обдарованість. Він виявляє чималий талант живописця. Особливо йому вдаються різкі гротескові карикатури.

Творча індивідуальність Гофмана в багатьох характерних рисах визначається вже в першій його книзі «Фантастичні оповідання в манері Калло», до якої увійшли твори, написані з 1808 по 1814 рік. Новела «Кавалер Глюк» (1808 р.), перше з опублікованих творів Гофмана, намічає і найбільш істотні аспекти його світосприйняття і творчої манери. Новела розвиває одну з основних, якщо не головну, ідею творчості письменника - нерозв'язність конфлікту між митцем і суспільством. З іншого боку, ця ідея розкривається за допомогою того художнього прийому, який стане домінуючим у всьому подальшій творчості письменника – двуплановости розповіді [2].

Підзаголовок новели «Спогад 1809» має у зв'язку з цим абсолютно чітке призначення. Він нагадує читачеві, що образ знаменитого композитора Глюка, головного і по суті єдиного героя розповіді, фантастичний, нереальний, бо Глюк помер задовго до означеної в підзаголовку дати, в 1787 році.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Містифікація у творчості Е. Гофмана Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Містифікація у творчості Е. Гофмана Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер