ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Статистичне дослідження населеня впливу окремих чинників на зміну його числеьностіСтатистичне дослідження населеня впливу окремих чинників на зміну його числеьності

Статистичне дослідження населеня впливу окремих чинників на зміну його числеьності1.1. Основні задачі статистики населення

Вирішення основних соціальних, економічних і культурних проблем суспільства здійснюється для населення, яке є визначальним елементом продуктивних сил. Тому потрібно знати чисельність населення країни, його склад, територіальний розподіл, темпи та інтенсивність демографічних процесів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Статистичне дослідження населеня впливу окремих чинників на зміну його числеьності.

При встановленні чисельності населення по окремих територіях (областях, районах, міських та сільських населених пунктах) відграничують населення наявне та постійно проживаюче. До категорії наявного населення відносять всіх осіб, які знаходяться на момент обліку населення на даній територіальній одиниці, а до постійного населення відносять тільки тих осіб, які постійно проживають у даному населеному пункті. Тих же осіб, які мають постійне місце проживання у даній місцевості, але на момент обліку населення відсутні, відносяться до категорії тимчасово відсутніх, а постійно проживаючих у наших територіальних одиницях, але тимчасово присутніх на даній території відносять до тимчасово проживаючих. Придбати курсову на тему - Статистичне дослідження населеня впливу окремих чинників на зміну його числеьності, можна вже сьогодні!.

Кількість наявного населення визначають вирахуванням з чисельності постійного населення, тимчасово відсутнього населення з додаванням до цієї різниці кількості тимчасово проживаючих осіб.

Кількість постійного населення обчислюють відніманням від наявного населення тимчасово проживаючих осіб, з додаванням до цієї різниці кількості тимчасово відсутнього населення.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Статистичне дослідження населеня впливу окремих чинників на зміну його числеьності,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Статистичне дослідження населеня впливу окремих чинників на зміну його числеьності


Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва


План до курсової роботи:

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність інтенсифікації сільськогосподарського виробництва

Сільське господарство є однією з пріоритетних галузей національної економіки. Розвиток сільськогосподарської галузі сприяє підвищенню матеріального добробуту населення, зміцненню економічної та продовольчої безпеки держави, зростанню її експортного потенціалу. Водночас, сільськогосподарський сектор виробництва – один з найбільш ризикових секторів економіки, оскільки на його розвиток великий вплив має дія природних факторів та біологічних чинників.

На рівень розвитку сільського господарства впливають такі фактори: слабка система інфраструктури, нестабільна політична та економічна ситуація, висока зношеність техніки, нестабільність та непрогнозованість цін на паливо, відсутність дієвої державної закупівельної політики, низька технологія виробництва, яка дозволяє іноземним конкурентам заполонити вітчизняний ринок, часто дешевими і сумнівної якості товарами, низьковрожайні рослини, які займають значні посівні площі, сільським господарством переважно займаються люди похилого віку, тому що уряд не дає ніякої матеріальної допомоги для залучення молодих людей [27, с. 71].

Термін «інтенсифікація» (від франц. intensification - посилення, збільшення напруженості) стосовно сільського господарства донедавна вживався для означення посиленої діяльності підприємства щодо використання землі як головного засобу виробництва через концентрацію капіталу на одну й ту саму земельну ділянку з метою збільшення обсягів продукції й підвищення ефективності сільського господарства загалом. Основу такого розуміння інтенсифікації становить витратна концепція яка в умовах обмежених виробничих ресурсів і діяльності аграрних підприємств у ринковій економіці не є раціональною.


Інтернет ресурси в інформаційному обслуговуванні фахівців-документознавців авіаційної галузі, розвиток та перспективи


План до курсової роботи:

Інтернет ресурси в інформаційному обслуговуванні фахівців-документознавців авіаційної галузі, розвиток та перспективи

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Інтернет ресурси в інформаційному обслуговуванні фахівців-документознавців авіаційної галузі, розвиток та перспективи,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Огляд джерел літератури з теми дослідження

Процеси глобалізації, заглиблення економічної кризи, загострення конкурентної боротьби вимагають постійного розвитку та удосконалення обліково-аналітичного забезпечення як на рівні підприємства, так і на рівні держави. Вагоме місце в системі інформаційного забезпечення підприємства належить Інтернет-ресурсам, що все частіше використовуються на всіх рівнях господарювання. Розвиток та підтримка здорової економічної конкуренції, обмеження та усунення проявів процесу монополізації вимагають постійного надходження своєчасної оперативної інформації як на рівні держави, галузей промисловості, так і на рівні окремих суб’єктів господарювання.

Сьогодні значно зросла роль глобальної мережі Інтернет. Постійне використання інформаційних електронних ресурсів Інтернет стало необхідністю в усіх галузях людської діяльності. Інтернет-ресурси – це важливий фактор розвитку інтелектуального потенціалу, важливе джерело нової, соціально важливої інформації. Поширення сучасних інформаційних технологій вплинуло на всі сфери суспільного життя, стало глобальним фактором цивілізаційного розвитку.

Значну роль відіграють Інтернет-ресурси в інформаційному забезпеченні кожного підприємства, зокрема – в обслуговуванні документознавців, а також вдосконалення системи формування та використання Інтернет-ресурсів є надзвичайно актуальним питанням для кожного підприємства.

Окреслене питання розглядалось багатьма науковцями, і їх роботи допомогли нам викласти як теоретичні, так і практичні засади використання Інтернет-ресурсів як в загальній діяльності підприємства, так і в обслуговуванні фахівців-документознавців.


Інтернет-маркетинг в управлінні діяльністю підприємства Брітур Україна


План до курсової роботи:

Інтернет-маркетинг в управлінні діяльністю підприємства Брітур Україна

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Інтернет-маркетинг в управлінні діяльністю підприємства Брітур Україна,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Роль, значення і сутність інтернет-маркетингу

Стрімкий розвиток Інтернету і його проникнення практично у всі сфери людської діяльності ініціював формування інтернет-економіки, яка стрімко розвивається.

У Вікіпедії [56] інтернет-економіка визначається як розвиток бізнесу в Інтернеті: відкриття сайтів і віртуальних магазинів, використання електронної реклами і маркетингу, електронного документообігу. Там же інтернет-економіка ототожнюється з інтернет-бізнесом.

А. Хартман та Дж. Сифоні визначають [13] інтернет-економіку як сферу, в якій реально здійснюється бізнес, створюється й змінюється вартість, здійснюються транзакції і встановлюються відносини типу «один-з-одним». Вони вважають, що ці процеси можуть бути пов’язані з аналогічними процесами традиційного ринку, але водночас є не залежними від останніх.

Е.П. Голубков [53] вважає, що інтернет-економіка розвивається за такими напрямками: інтернет-бізнес, інтернет-комерція, інтернет-маркетинг. Аналізуючи ці та аналогічні підходи (наприклад, [2; 50]) до визначення інтернет-економіки, необхідно зазначити, що у них мова більшою мірою йде про інтернет-бізнес. На думку автора, його потрібно розглядати як економічну діяльність, яка приносить прибуток або інші вигоди і яка здійснюється із застосуванням інструментів і технологій Інтернету. Наприклад: віртуальні підприємства чи інтернет-банкінг, інтернет-магазини, віртуальна (дистанційна) освіта [8, с. 42, с. 105] тощо.

З цих позицій інтернет-маркетинг потрібно розглядати як новий вид маркетингу, який передбачає застосування традиційних та інноваційних інструментів і технологій у мережі Інтернет для визначення і задоволення потреб і запитів споживачів (покупців) шляхом обміну з метою отримання товаровиробником (продавцем) прибутку чи інших вигод.


Інформаційне забезпечення нотаріального процесу


План до курсової роботи:

Інформаційне забезпечення нотаріального процесу

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Інформаційне забезпечення нотаріального процесу,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття "інформаційне забезпечення" в нотаріальному процесі

Стан інформаційного забезпечення в нотаріаті визначає рівень оперативності, доступності, якості, комфортності та професіоналізму здійснення нотаріальних дій нотаріусами та впровадження загальнодержавної інформаційної політики органами юстиції України.

Для того, щоб визначити місце та значення інформаційного забезпечення в нотаріальному процесі необхідно перш за все визначитись з поняттями власне «інформаційне забезпечення» та «нотаріальний процес».

До підходів трактування поняття «інформаційне забезпечення» як загальна категорія, можна віднести визначення цього поняття у нормативно-правових документах, де поняття «інформаційне забезпечення» розглянуто як: - сукупність форм документів, нормативної бази та реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення і форм існування інформації, яка використовується в інформаційній системі при її функціонуванні [12, с. 102].

Крім того, варто зазначити, що поняття «інформаційного забезпечення» не закріплене в законодавстві України, а є надбанням наукової доктрини права.

Найбільш вдалими тлумаченнями даного поняття є:

– масиви даних, аналізуючи які інвестор приймає рішення щодо інвестування (Е.Н. Товкес) [16, с. 27];
- процес задоволення потреб в інформації, що базується на застосуванні спеціальних засобів і методів її одержання, опрацювання, нагромадження і видачі в зручному для використання вигляді (Є.Д. Бондаренко щодо підприємства) [16, с. 28];


Інформаційне забезпечення процесу аналізу і контролю фінансової стійкості та платоспроможності торговельного підприємства


План до курсової роботи:

Інформаційне забезпечення процесу аналізу і контролю фінансової стійкості та платоспроможності торговельного підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Інформаційне забезпечення процесу аналізу і контролю фінансової стійкості та платоспроможності торговельного підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ

Вивчення впливу різних теорій звітності на сучасну модель звітності, вживану в Україні, дозволяє відзначити, що причиною вдосконалення фінансової звітності завжди була і є необхідність отримання якісної інформації, яка дозволила б удосконалювати процес управління. Сучасні вчені й практики визначають, що управління – це усвідомлена цілеспрямована діяльність людини, за допомогою якої вона підпорядковує своїм інтересам елементи зовнішнього середовища, тобто громадськість, живу і неживу природу, техніку [7, с. 4].

Менеджмент, як сучасна система управління підприємствами, діюча в умовах становлення ринкової економіки, припускає створення умов, необхідних для їх ефективного функціонування і розвитку виробничо-господарської діяльності. Йдеться про таку систему управління (принципи, функції, методи, організаційні структури), яка породжена об’єктивною необхідністю і закономірностями розвитку ринкових відносин господарювання, пов’язаними з орієнтацією підприємства на попит і потреби ринку, на запити індивідуальних споживачів.

Але проблеми процесу виробництва і реалізації продукції, відносин з постачальниками і покупцями, з працівниками підприємства, необхідність прогнозування послідовності науково-технічного прогресу – все це ускладнює систему управління і вимагає подальшого розвитку як теоретичних, так і практичних її аспектів. Загальновідомо, що на якість управління впливають такі чинники: загальний і спеціальний рівень знань в управлінській сфері; можливість використання цих знань на практиці; уміння своєчасно ухвалювати управлінські рішення (рис. 1.1).


Інформація як фактор виробництва


План до курсової роботи:

Інформація як фактор виробництва

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Інформація як фактор виробництва,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Основні методологічні особливості теорії інформаційного розвитку, на наш погляд, пов’язані із відносною молодістю відповідних наукових досліджень. Їх характеристику слід почати з того, що сьогодні не можна говорити про те, що дослідженнями ролі інформації в економіці займається якась окрема економічна школа. Умовно вважається, що вивчення інформаційної економіки є одним із відгалужень інституціональної течії сучасної економічної думки. Однак при вивченні різних проблем, пов’язаних із участю інформації у функціонуванні економіки, застосовуються відмінні методологічні підходи. Зокрема:

1. Коли йдеться про періодизацію історичного розвитку людства та його поділ на аграрне, індустріальне та постіндустріальне (інформаційне) суспільство, то ця схема віддзеркалює певні підходи марксизму. А саме, критерієм періодизації в цій схемі є марксовий спосіб виробництва, але не з погляду характеру домінуючих у даній формації виробничих відносин (цей погляд характерний для самого Маркса та його послідовників), а у розрізі характеру розвитку продуктивних сил. До уваги в цій періодизації береться не суспільний, а технологічний чинник, при цьому критерій способу виробництва як принцип, використаний у марксистській схемі, зберігається [20, с. 26].

2. Аналіз економічних проблем, що породжуються власністю на інформацію, легше здійснити за допомогою неоінституціонального вчення про права власності та особливості їх специфікації, ніж користуючись неокласичним інструментарієм. Річ у тім, що однією із методологічних посилок неокласиків є теза про те, що права власності є чітко відомими, екзогенно заданими, а тому вони не враховуються при аналізі.

3. Навпаки, коли розглядаються ринок інформації та інформаційна асиметрія, то неокласичні функціональні та математичні залежності, граничні величини, концепції надлишків виробника й споживача стають головним інструментарієм дослідника.


Казначейська система виконання бюджетів


План до курсової роботи:

Казначейська система виконання бюджетів

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Казначейська система виконання бюджетів,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та значення місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку держави

Для виконання державних функцій державі потрібні фінансові ресурси, які вона отримує шляхом формування і використання централізованого фонду грошових коштів - державного бюджету.

У будь-якій країні державний бюджет - це провідна ланка фінансової системи й основна фінансова категорія. Бюджет є невід’ємним і фундаментальним атрибутом держави. Однією з характерних рис державного управління у промислово розвинутих демократичних країнах є загальнодержавна бюджетна система та власний бюджет.

Сутність бюджету проявляється також у тому, що він є основною ланкою державних фінансів, серед яких бюджет держави відіграє провідну роль. Бюджет як річний фінансовий план являє собою кошторис (розпис) доходів та видатків держави, затверджений органами законодавчої і представницької влади у вигляді закону.

Згідно Бюджетного кодексу України місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування. Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань [12, с. 5].

Місцеві бюджети - це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, що покладаються на органи самоврядування. Як складова бюджетної системи держави і основа фінансової бази діяльності органів самоврядування місцеві бюджети забезпечують необхідними грошовими засобами фінансування заходів економічного і соціального розвитку, що здійснюються органами влади управління на відповідній території. Через місцеві бюджети складаються певні фінансові взаємовідносини органів самоврядування практично з усіма підприємствами, установами, що розташовані на їхній території, і населенням даної території у зв’язку з мобілізацією й витрачанням коштів цих бюджетів.


Керування документаційними процесами - складова управління інформаційними ресурсами організації


План до курсової роботи:

Керування документаційними процесами - складова управління інформайними ресурсами організації

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Керування документаційними процесами - складова управління інформайними ресурсами організації,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття про інформаційні ресурси організації

На початку третього тисячоліття інформація стає одним із найбільш важливих ресурсів. Зростаюча залежність від наявності інформації, рівня розвитку та ефективності використання засобів її обробки та передачі призвела до виникнення такого принципово нового поняття як інформаційні ресурси, яке є центральним поняттям даної роботи. Тому доцільно призвести ряд трактувань та визначень цього терміну.

За тлумачним словником, слово «ресурси» походить від французького ressourse – допоміжні засоби (грошові кошти, цінності, запаси, можливості, джерела прибутків тощо) [15, с. 28]. Наявність корисних ресурсів у будь-якій сфері діяльності – це гарантія і застава її стабільності та процвітання.

Найбільш прогресивні вчені ще у ХІХ ст. передбачали, що інформаційні ресурси будуть основним джерелом прибутків для всього людства. Ще Карл Маркс говорив, що головним накопичувачем суспільного багатства є ступінь майстерності наявного населення. Про те ж саме писав Фрідріх Енгельс: «Настане час, коли духовний елемент буде належати до елементів виробництва». На Заході інформація вже протягом декількох десятиріч розглядається як товар і як найбільш цінний ресурс суспільства.

Розуміння виключної ролі інформаційних ресурсів у розвитку світової цивілізації одним із перших проявив японський уряд, запропонувавши своїм вченим вирішити стратегічне завдання: яким шляхом вести національну економіку – чи шляхом подальшого спустошення світових природних ресурсів (адже у Японії їх майже немає), чи шляхом підняття національного добробуту посередництвом максимального нарощування інформаційного потенціалу. Вибір було зроблено на користь розвитку інформаційних ресурсів. І в результаті Японія з невеликими кадровими можливостями швидко стала найбільшим виробником і експортером мікроелектроніки і навіть такої продукції, як супертанкери, важка дорожня техніка, автомобілі.


Керування документаційними процесами генеза та етапи розвитку


План до курсової роботи:

Керування документаційними процесами генеза та етапи розвитку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Керування документаційними процесами генеза та етапи розвитку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та принципи керування документаційними процесами

Документ завжди був об’єктом пильної уваги з боку держави. Без упорядкованої документації неможливе ефективне управління. Крім того, розвиток політичних, економічних, торговельних зв’язків України із зовнішнім світом сприяє тому, що вітчизняні підприємства, установи та організації постають перед необхідністю дотримуватися міжнародних стандартів у сфері обміну інформацією.

На сьогодні спостерігається зростаюча увага до нормативного, методичного та наукового забезпечення саме управління документацією, яке в нашій країні ототожнюють із теорією і практикою справочинства.

Документи мають велике значення в управлінському процесі, є інструментами управління [30, с. 5], через те що вони відображають діяльність організації, на їх основі приймаються управлінські рішення, документи є головними аргументом у спірних ситуаціях, закріплюючи права особи і виступаючи способом доказу. Управлінські документи становлять ядро документації установи. В основу управлінської діяльності будь-якої організації покладено процеси отримання інформації, її обробки, прийняття рішення, доведення його до відома виконавців, здійснення контролю, виконання та підбиття підсумків.

Коли перед державою та суспільством постало багато нових завдань і значно зріс обсяг інформації, стали більш жорсткими і вимоги до якості документів, термінів їх виконання та доведення до виконавців. Проте слід зауважити, що наразі в Україні помітна відсутність чіткої, конструктивної і зрозумілої політики щодо документації та документаційного забезпечення управління. Вітчизняні традиції, світовий досвід засвідчують необхідність державного регулювання питань управління документацією, важливість рішення раціонального скорочення обсягів документообігу в країні.


Керування нормуванням праці на підприємстві


План до курсової роботи:

Керування нормуванням праці на підприємстві

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Керування нормуванням праці на підприємстві,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. СУТНІСТЬ КЕРУВАННЯ НОРМУВАННЯМ ПРАЦІ НА РІЗНИХ РІВНЯХ У НОВИХ РИНКОВИХ ВІДНОСИНАХ: НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА, НА РІВНІ ГАЛУЗІ

Основними функціями нормування праці в умовах ринкової економіки стають: розподіл праці, наукова організація і планування праці і виробництва.

Враховуючи соціальне значення нормування праці, економісти, організатори виробництва при встановленні норм праці посилаються на суспільно нормальні умови виробництва, що забезпечують середню інтенсивність праці і збереження основної продуктивної сили нашого суспільства – працюючих.

В основу нормування праці мають бути покладені наступні принципи:
- наукова обґрунтованість норм праці.
- рівна напруженість норм праці на однакові роботи в ідентичних умовах.
- збереження основної продуктивної сили суспільства.
- участь працюючих у встановленні норм праці.

Наукова обґрунтованість норм забезпечується тим, що норми праці встановлюються з урахуванням вимог об'єктивних законів природи і суспільства і враховують природний, технічний, організаційний, економічний, фізіологічний і соціальні чинники. Вони повинні змінюватися у міру розвитку і зміни умов виробництва, відповідати досягнутому рівню техніки, організації праці і виробництва.

Норма праці виступає не тільки як величина необхідних витрат робочого часу, але і як вираз трудових обов'язків кожного учасника виробництва.

Норми праці виконують певні функції:

- Бази поточного та перспективного планування;
- Засобу раціональної організації праці та виробництва;
- Бази елемента організації заробітної плати;
- Вимірника індивідуальних та колективних результатів праці.