ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Соціальна робота з членами сімей, що мають дитину з особливими потребамиСоціальна робота з членами сімей, що мають дитину з особливими потребами

Соціальна робота з членами сімей, що мають дитину з особливими потребами1.1. Специфіка та особливості розвитку дітей з особливими потребами

До недавнього часу вважалося, що головним вихователем дитини повинна бути школа, колектив. Проте сьогодні ніхто вже не заперечує, що основну відповідальність за розвиток дитини несе сім’я, бо саме в ній закладаються найважливіші риси особистості дитини, її ставлення до себе, до світу. У сім’ї задовольняється значна частина її потреб : в емоційній підтримці, любові, захищеності. Незадоволення їх у сім’ї породжує нервово-психічну напругу, тривогу. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Соціальна робота з членами сімей, що мають дитину з особливими потребами.

Перше питання, яке свідомо чи несвідомо постає перед кожними із батьків, від чого залежать ті чи інші особливості розвитку дитини ? Батьки, які не обтяжують себе щоденним розв’язанням виховних проблем, охоче дотримуються ще й досі поширеної думки, що все наперед визначено

природою - таке вродилось. А ті, хто звик досягати мети, вважають, що вихованням можна домогтися усього. Обидві ці позиції хибні, бо якщо в першому випадку батьки нехтують можливістю допомогти дитині в її розвитку, то в другому вони можуть зашкодити їй безпідставними претензіями, непосильними вимогами.

Звичайно, людина – істота біологічна, і було б неправильно не зважати на вроджені чи набуті особливості функціонування ї організму. У складних для розвитку умовах опиняється дитина, ослаблена хворобою, нервова система якої потерпіла від дії шкідливих речовин, травм запальних процесів, порушення обміну речовин. Мають значення й негативні складові особливості функціонування нервової системи. Всі ці небезпечні для організму чинники нині дуже поширені через складні екологічні умови, зниження рівня життя, а також погіршення здоров’я населення в цілому. Але особливості функціонування нервової системи дитини – тільки передумова для її подальшого психічного розвитку. В однієї дитини вони працюють добре, у іншої – гірше. А для оптимального розвитку потрібні різні підходи та затрати зусиль, бо певний стан психіки не виникає при народженні, а формується впродовж життя.

Вчені виявили цікаву особливість : мозок новонародженої дитини набагато незріліший, ніж мозок новонародженої тварини. У тварини основні програми її поведінки закладені заздалегідь, і після народження вона повторює поведінку своїх батьків. У мозку новонародженої дитини немає готових програм майбутньої поведінки.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Соціальна робота з членами сімей, що мають дитину з особливими потребами,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Соціальна робота з членами сімей, що мають дитину з особливими потребами


Концептуальна діада, життя-смерть

1.1. Теоретичні аспекти дослідження фразеології

1.1.1. Поняття «фразеологічна одиниця» в сучасній лінгвістиці

Унаслідок взаємодії основних рівнів мови (лексико-семантичного й синтаксичного) на їх стику виник проміжний – фразеологічний. Його досліджує фразеологія.

Фразеологія, досліджувана насамперед як явище мовно-культурного порядку, повинна розглядатись у світі ряду новітніх методологічних настанов і практичних завдань. Коло теоретичних і практичних відкриттів у царині вивчення фразеологізмів лінгвокультурологією, семантикою і прагматикою описане в роботах Ю. Прадіда, В. Телія, В. Ужченка та ін.

Фразеологія (грец. рhrasis – вираз, зворот і logos – слово, вчення) – розділ мовознавства, що вивчає фразеологічну систему мови; сукупність стійких сполучень слів певної мови.

Одиницею фразеологічного рівня мови є фразеологізм, або фразеологічна одиниця. Цей термін уперше ввів у науку В. Виноградов. Вона становить структурно-семантичну єдність, монолітність, що характеризується, як правило, стійкістю словникового складу та додержанням незмінності порядку компонентів. За В. Виноградовим, стійкість ФО розуміється як «сукупність обмежень у виборі змінних компонентів фразеологізмів на лексичному, семантичному, морфологічному і синтаксичному рівнях» [12, с. 119]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Концептуальна діада, життя-смерть.

У лінгвістиці відомі понад двадцять визначень фразеологічних одиниць, але жодне з них не знайшло загального визначення. Наведемо деякі з них.

На думку В. Жукова, фразеологічна одиниця – це стійка, нарізно оформлена відтворювана одиниця мови, наділена цілісним (або, рідше, частково цілісним) значенням і здатна сполучатися з іншими словами.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Концептуальна діада, життя-смерть,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Концептуальна діада, життя-смерть


Систематизація нормативно-правових актів

1.1. Загальна характеристика нормативно-правового акту

Правовий акт являється актом волевиявлення, що видається уповноваженим суб'єктом права, який призначений для суспільних відносин за допомогою встановлення (зміни, скасування, зміни сфери дії) правових норм, а також визначення (зміни, припинення) на основі цих норм прав і обов'язків учасників конкретних правовідносин, міри відповідальності конкретних осіб за скоєне ними правопорушення. Правовий акт оформляється у випадках, які передбачені законодавством, у вигляді письмового документа (акта-документа) [11, с. 104].

За формою вираження правові акти поділяють на:
- письмовий (акт — документ);
- усний (заяви, розпорядження, накази, вказівки);
- конклюдентний (акт — дія) [6, с. 112].

У відповідності до юридичної субординації правові акти поділяються на:
- нормативні, що покликані регулювати визначену сферу суспільних відносин і є загальнообов'язковими;
- індивідуальні, що встановлюють права і обов'язки виключно у конкретних суб'єктів, до яких вони адресовані;
- інтерпретаційні, що носять допоміжний характер.

Окрім цих актів існують також так звані акти змішаного нормативно-конкретного змісту, що містять у собі як нормативні так і індивідуальні норми.

Нормативно-правовий акт — це офіційний акт-волевиявлення (рішення) уповноважених суб'єктів права, що встановлює (змінює, скасовує) правові норми з метою регулювання суспільних відносин. Або інакше: акт правотворчості, який містить юридичні норми. Отже, нормативно-правовий акт становить рішення правотворчого органу, спрямоване на встановлення, зміну або скасування дії норм права [2, с. 98-99]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Систематизація нормативно-правових актів.

Нормативно-правовий акт призначений виконувати дві важливі функції, а саме: функцію юридичного джерела права та функцію форми права, виступаючи, таким чином, як спосіб існування і вираження норм права.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Систематизація нормативно-правових актів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Систематизація нормативно-правових актів


Основні механізми та прийоми створення образів уяви

1.1. Уява як психічний процес

Поряд з такими психічними процесами як сприйняття, пам'ять, мислення, в процесі діяльності людини уява відіграє важливу роль. У процесі осмислення навколишнього світу люди поряд зі сприйняттям того, що діє на них в цей момент здатні створювати нові образи.

Уява - це психічний процес створення нового у формі образа, уявлення або ідеї.

Людина може уявити собі те, чого в минулому не сприймала або не робила, в неї можуть виникати образи предметів і явищ, з якими вона раніше не зустрічалася. Уява пов’язана найтіснішим образом з мисленням, але при цьому вона характеризується найбільшою, ніж при мисленні, невизначеністю проблемної ситуації [11, с. 203].

Уява у власному, зовсім специфічному змісті слова може бути тільки в людини. Тільки в людини, яка як суб'єкт суспільної практики реально перетворить мир, розбудовується справжня уява. У процесі розвитку вона спочатку - наслідок, а потім і передумова тієї діяльності людини, за допомогою якої вона реально змінює дійсність [10, с. 320]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Основні механізми та прийоми створення образів уяви.

Уява - це образне конструювання змісту поняття про предмет (або проектування схеми дій з ним) ще до того, як зложиться саме поняття (а схема одержить виразне й реалізоване в конкретному матеріалі вираження) [11, с.205].

У своїй уяві людина відходить від безпосередньо сприйманої дійсності, будує уявні образи предметів, які не спостерігалися їй у дійсності, або наділяє їх новими, небаченими ще властивостями. У цьому відході від дійсності людина може уявляти собі навколишній світ помилково й навіть перекручено, наприклад наділяючи його різними міфічними істотами, створюючи й розбудовуючи різні релігійні вірування й т.п. Така перекручена уява світу нерідко здобуває риси твердих понять і переконань, які із труднощами піддаються виправленню. Але в цілому й основному, при правильній опорі на дані минулого досвіду, уява є для людини могутнім засобом пізнання світу і його перебудови.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Основні механізми та прийоми створення образів уяви,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Основні механізми та прийоми створення образів уяви


Методика й організація аудиту операцій з валютними коштами на підприємстві

1.1 Нормативно-законодавча база для проведення аудиту операцій з валютними коштами

Правові засади здійснення незалежної аудиторської діяльності в Україні базуються на Законі України “Про аудиторську діяльність”. У цьому законі основна місія аудиту визначена як створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника”.

Згідно із Законом України “Про аудиторську діяльність” [3], поняття “аудиторська діяльність” містить в собі організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок та надання інших аудиторських послуг.

Основним елементом аудиту як системи незалежного фінансового контролю є сертифіковані аудитори, які на підставі ліцензії від свого імені або від імені аудиторської фірми здійснюють аудиторську діяльність. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Методика й організація аудиту операцій з валютними коштами на підприємстві.

Організаційне та методологічне керівництво аудиторською діяльністю в Україні здійснює Аудиторська палата України (АПУ). АПУ є незалежним самостійним органом, головним завданням якого є :
- сприяння розвитку аудиту в державі;
- вирішення принципових питань аудиторської діяльності в Україні на єдиній методологічній основі;
- сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності) аудиторів;
- ліцензування (дозвіл) на право займатися аудиторською діяльністю.

Одним з основних документів, який регулює операції з валютними цінностями, визначає статус валюти України як єдиного законного засобу розрахунків на всій території України, містить визначення понять, якими оперує валютне законодавство, встановлює загальні принципи валютного регулювання: обов’язкове ліцензування при здійсненні валютних операцій, а також обов’язкове декларування валютних коштів, функції державних органів та установ кредитно-фінансового характеру при регулюванні та здійсненні валютних операцій, права та обов’язки суб’єктів валютних відносин, відповідальність за порушення валютного законодавства є Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 року .

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Методика й організація аудиту операцій з валютними коштами на підприємстві,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Методика й організація аудиту операцій з валютними коштами на підприємстві


Пігменти фотосинтезу. Фотосинтез та його значення

1.1. Фотосинтез та його значення

Слово «фотосинтез» означає буквально створення або збирання чогось під дією світла. Звичайно, кажучи про фотосинтез, мають на увазі процес, за допомогою якого рослини на сонячному світлі синтезують органічні сполуки з неорганічної сировини. Всі форми життя Всесвіту потребують в енергії для зростання і підтримки життя. Водорості, вищі рослини і деякі типи бактерій уловлюють безпосередньо енергію сонячного випромінювання і використовують її для синтезу основних харчових речовин. Тварини не уміють використовувати сонячне світло безпосередньо як джерело енергії, вони одержують енергію, поїдаючи рослини або інших тварин, що харчуються рослинами. Отже, джерелом енергії для всіх метаболічних процесів на нашій планеті, служить Сонце, а процес фотосинтезу необхідний для підтримки всіх форм життя на Землі.

Ми користуємося викопним паливом - вугіллям, природним газом, нафтою і т.д. Всі ці види палива - не що інше, як продукти розкладання наземних і морських рослин або тварин, і запасена в них енергія була мільйони років тому одержана з сонячного світла. Вітер і дощ теж зобов'язані своїм виникненням сонячній енергії, а отже, енергія вітряних млинів і гідроелектростанцій кінець кінцем також обумовлена сонячним випромінюванням.

Найважливіший шлях хімічних реакцій при фотосинтезі - це перетворення вуглекислоти і води у вуглеці і кисень. Сумарну реакцію можна описати рівнянням Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Пігменти фотосинтезу. Фотосинтез та його значення.

СО2+Н2О [СН2О]+О2

Вуглеводи, що утворюються в цій реакції, містять більше енергії, ніж початкові речовини, тобто СО2 і Н2О. Таким чином, за рахунок енергії Сонця енергетичні речовини (СО2 і Н2О) перетворюються на багаті енергією продукти - вуглеводи і кисень. Енергетичні рівні різних реакцій, описаних сумарним рівнянням, можна охарактеризувати величинами окислювально-відновних потенціалів, вимірюваних у вольтах. Значення потенціалів показують, скільки енергії запасається або розтрачується в кожній реакції. Отже, фотосинтез можна розглядати як процес утворення променистої енергії Сонця в хімічну енергію рослинних тканин [5, с. 16].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Пігменти фотосинтезу. Фотосинтез та його значення,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Пігменти фотосинтезу. Фотосинтез та його значення


Анализ перевода произведения "Вечерний звон" Томаса Мура

1.1. Стих как литературный жанр

Стих (др.-греч. ? ?????? – ряд, строй) – стиховедческий термин, используемый в нескольких значениях:

  1. художественная речь, организованная делением на ритмически соизмеримые отрезки; поэзия в узком смысле; в частности, подразумевает свойства стихосложения той или иной традиции («античный стих», «стих Ахматовой» и т. п.);
  2. строка стихотворного текста, организованная по определённому ритмическому образцу («да помнил, хоть не без греха, из Энеиды два стиха»).[5]

Стихи это ряд, строка или художественная речь, фонически расчлененная на относительно короткие отрезки, которые воспринимаются как сопоставимые и соизмеримые. Противоположное понятие - проза. Народный русский стих, стихотворные формы, употребительные в устной народной поэзии. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Анализ перевода произведения «Вечерний звон» Томаса Мура.

Свободный стих, верлибр, стих, не имеющий метра и рифмы и отличающийся от прозы только наличием заданного членения на стиховые отрезки.

Виды стихов – существует большое количество видов стихов анациклический, духовный, иперметрический, александрийский, вольный, свободный, говорной, декламационный, акцентный, раёшный, сапфический, былинный, героический, аристофанов, фалекейский, белый, адонический, каталектический, женский и другие. [20]

Стихотворение – написанное стихами художественное произведение, небольшое по объёму, организовано по правилам, в соответствии с которыми производится построение стихотворной речи в той или иной системе стихосложения.

Стихотворную форму имеют следующие жанры:

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Анализ перевода произведения «Вечерний звон» Томаса Мура,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Анализ перевода произведения «Вечерний звон» Томаса Мура


Використання прийомів ігротерапії для корекції міжособистісних стосунків у дитячих групах

1.1. Особливості міжособистісних стосунків у дитячих групах

Дошкільний вік є періодом первинного становлення особистості дитини. У цьому віці спілкування дітей із однолітками характеризуються складними взаєминами, потреба у спілкуванні стає основною соціальною потребою.

Міжособистісні стосунки зароджуються та мають свій найбільш інтенсивний розвиток у дитячому віці. Їх вплив на особистісний розвиток дитини дає можливість їй задовольнити свої потреби у самоствердженні, визнанні із боку дорослих та однолітків.

Початок досліджень соціально-психологічних досліджень у дитячих групах в рамках колишнього Радянського Союзу ґрунтується на принципових положеннях взаємин особистості і колективу у працях С.С.Макаренка та Н.К.Крупської. У 30-х роках минулого століття вони були продовжені Є.А.Аркіним та А.С.Заслужниним. Починаючи із 50-х років у радянській психології, що перейшла новий активний етап свого розвитку, почала з’являтися велика кількість наукових робіт, що мала за свій об’єкт дослідження проблеми міжособистісних відносин, в тому числі праці Я.Л.Коломинського та Л.В.Артемової та інших, у яких описувалися дослідження груп дитячих садків. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Використання прийомів ігротерапії для корекції міжособистісних стосунків у дитячих групах.

У 1968 р. при Інституті дошкільного виховання, була створена лабораторія «Формування особистості дитини». Зусилля співробітників лабораторії були спрямовані головним чином на розробку комплексу методик і на вивчення таких питань, як структура взаємин дітей на різних етапах дошкільного дитинства; особливості спілкування і взаємооцінок дітей у віковій групі дитячого саду, а також на рішення деяких питань, пов'язаних зі сферою самосвідомості дошкільників[17, с.142].

Згідно таких досліджень виявлено, що потреба дитини в спілкуванні з однолітками виникає трохи пізніше, аніж його потреба в спілкуванні з дорослими. Однак у дошкільному віці ця потреба має яскраве вираження, справляє потужний вплив на соціальний розвиток, чому сприяє спілкування у колективі однолітків, що виникає у групах дошкільних навчальних закладів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Використання прийомів ігротерапії для корекції міжособистісних стосунків у дитячих групах,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Використання прийомів ігротерапії для корекції міжособистісних стосунків у дитячих групах


Особливості психокорекційної програми у роботі з дітьми молодшого шкільного віку з високим рівнем імпульсивної поведінки

1.1. Психофізіологічні особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку

Молодший шкільний вік, що перебуває в межах 6-7 років-9-10 років, характеризується значними змінами, що відбуваються у соціальному житті дитини та її психофізіологічному розвитку. Відбувається перебудова уяви, уваги, сприйняття, розвиток мовлення та мислення, що спричинене початком шкільного навчання.

У молодшому шкільному віці значних змін також набуває розвиток особистості, який зумовлений двома типами закономірностей: психологічними (потреба у персоналізації, індивідуалізації) та в результаті входження у різні референтні групи.

Розвиток особистості дитини тісно пов’язується із власним самовизначенням, типом та способами вирішення соціальних суперечностей, суперечностей із собою та оточуючими людьми. В даному контексті розвитку відбуваються зміни у спонукальній, інтелектуальній, мотиваційній, поведінковій сфері тощо, формуються новоутворення, що виводить дітей на новий рівень психічного життя та пізнання світу у себе у ньому, відкриваються нові особистісні можливості та перспективи.

Основною особливістю молодшого дошкільника є усвідомлення та прийняття своєї внутрішньої позиції, що визначає цей вік як період зрілого дитинства. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості психокорекційної програми у роботі з дітьми молодшого шкільного віку з високим рівнем імпульсивної поведінки.

Провідною діяльністю у молодшому шкільному віці є навчання, що зумовлено соціальною ситуацією розвитку, в основі чого полягає пізнавальний інтерес.

Перехід до систематичного на цілеспрямованого виду діяльності (навчання) у дітей 6-7 років пов'язаний із невідповідністю. Можливостей дитини та вимог, які висуваються школою та батьками. Також вперше виникає емоційно-смислове направлення основ вчинку, що викликаний внутрішнім орієнтуванням на задоволення чи незадоволення своїм місцем у стосунках із дорослими та однолітками («симптом втрати безпосередності»).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості психокорекційної програми у роботі з дітьми молодшого шкільного віку з високим рівнем імпульсивної поведінки,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості психокорекційної програми у роботі з дітьми молодшого шкільного віку з високим рівнем імпульсивної поведінки


Криміналістична характеристика вимагань на сучасному етапи

1.1. Кримінально-правова та криміналістична характеристика вимагань

Вимагання є одним із найбільш соціально небезпечних і поширених злочинів. Вимагання передбачає вимогу передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав або законних інтересів усіх осіб, пошкодження або знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому відомі чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберігати в таємниці [2, ст. 189].

У останні роки спостерігається не тільки кількісний ріст даної категорії злочинів, й значні її якісні зміни — все більше ускладнюються способи вчинення вимагання: від простої вимоги під різноманітного роду погрозами видати гроші і цінності — до витончених способів вилучення власності членами злочинних угруповань у комерційних структур та осіб, що займаються підприємницькою діяльністю.

Вивчення та аналіз судово-слідчої практики свідчить про те, що для вимагання характерні такі ознаки, як високий ступінь латентності, організованість і ретельна підготовка злочинних дій, особливо в тих випадках, коли вимаганням займаються злочинні групи, протидія слідству з боку заінтересованих осіб. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Криміналістична характеристика вимагань на сучасному етапи.

У криміналістичній характеристиці вимагання, насамперед, варто виділити інформацію про суб'єкта і жертву злочину, способи та обставини його вчинення.

Вимагачів можна поділити на дві групи:

  1. явно кримінальні елементи — особи, що учиняють вимагання у вигляді промислу і розглядають даний вид злочинної діяльності як засіб існування (насамперед, це члени організованих злочинних угруповань);

2) зовнішньо законослухняні громадяни — працівники комерційних та охоронних структур, банків, акціонерних товариств (вартові, експедитори, а інколи й керівники вказаних структур); студенти вузів, учні технікумів, коледжів та училищ; робітники підприємств; представники спортивних товариств (тренери, інструктори); працівники правоохоронних органів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Криміналістична характеристика вимагань на сучасному етапи,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Криміналістична характеристика вимагань на сучасному етапи


Індивідуальне завдання з міжнародного менеджменту

1.1 Загальна характеристика діяльності міжнародної компанії

ПАТ «Лукойл» - одна з найбільших міжнародних вертикально інтегрованих нафтогазових компаній. Фірма була створена в 1991 році (Відповідно до Постанови Уряду РСФСР № 18 від 25 листопада 1991 року створено державний нафтовий концерн «ЛангепасУрайКогалимнафта» - Лукойл). Організаційно-правова форма - публічне акціонерне товариство.

Основними видами діяльності компанії є розвідка і видобуток нафти і газу, виробництво нафтопродуктів і нафтохімічної продукції, а також збут виробленої продукції. Основна частина діяльності компанії в секторі розвідки і видобутку здійснюється на території Російської Федерації. Основною ресурсною базою є Західний Сибір. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Індивідуальне завдання з міжнародного менеджменту.

Лукойл сьогодні [1]:
- 2,2% загальносвітового видобутку нафти;
- компанія № 1 серед найбільших світових приватних нафтогазових компаній за розміром доведених запасів нафти;
- компанія № 3 серед найбільших світових приватних нафтогазових компаній за обсягом видобутку нафти;
- 17,8% загальноросійського видобутку нафти і 18,2% загальноросійської переробки нафти;
- найбільша російська нафтова бізнес-група з виручкою в 2010 році більше 100 млрд дол і чистим прибутком більше 9 млрд дол

ЛУКОЙЛ володіє нафтопереробними потужностями в Росії та за кордоном. У Росії компанії належать чотири великих НПЗ (нафтопереробні заводи) - у Пермі, Волгограді, Ухті та Нижньому Новгороді, і два міні-НПЗ. Сукупна потужність російських НПЗ складає 45,1 млн т / рік нафти.

За кордоном компанії належать НПЗ в Болгарії, Румунії та Україні, а також 49%-а частка в нафтопереробному комплексі ISAB (о. Сицилія, Італія) і 45%-я частка в НПЗ TRN (Нідерланди) (табл. 1.1). Сукупна потужність зарубіжних НПЗ компанії становить 26,4 млн т / рік нафти. У 2009 році на НПЗ Компанії (з урахуванням часток в переробці на комплексах ISAB і TRN) було перероблено 62,70 млн т нафти, в тому числі на російських - 44,46 млн т.[2].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Індивідуальне завдання з міжнародного менеджменту,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Індивідуальне завдання з міжнародного менеджменту