ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Склад і характеристика видатків бюджетуСклад і характеристика видатків бюджету

Склад і характеристика видатків бюджету1.1. Поняття видатків бюджету

Видатки бюджету за своєю економічною сутністю є інструментом розподілу і перерозподілу централізованого грошового фонду держави та його використання за цільовим призначенням для забезпечення суспільного добробуту. Зміст і характер бюджетних витрат полягає у задоволенні найважливіших потреб суспільства у розвитку економіки і соціальної сфери, державного управління, оборони, забезпечення громадського порядку, безпеки держави тощо [8, ст. 76]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Склад і характеристика видатків бюджету.

Виконання будь-яких функцій держави потребує прямих витрат фінансових ресурсів. Тому витрати держави - це одна з важливих сторін фінансової діяльності держави, яка безпосередньо пов'язана з її діяльністю по мобілізації коштів у державний та місцевий бюджети і державні цільові фонди.

Державні витрати - це складова частина фінансових відносин, яка полягає у безперервному цільовому використанні державних грошових ресурсів, що накопичуються у:
- державному бюджеті;
- державних бюджетних та позабюджетних фондах;
- власних фондах державних підприємств, установ та організацій з метою виконання загальнодержавних функцій, фінансування державної та комунікабельної соціальної і культурної сфер, державних цільових програм, а також фінансування розширення виробництва окремих державних та комунальних підприємств, установ, організацій у відповідності з чинним законодавством держави.

Таким чином, державні видатки складаються з:
- прямих видатків держави, що здійснюються через систему бюджетів, бюджетних та позабюджетних централізованих державних фондів;
- видатків державних та комунальних підприємств, організацій та установ.

У фінансовому праві державні видатки виділені в окремий інститут державних видатків, який утворюється фінансово-правовими нормами, що регулюють суспільні відносини, щодо витрачення державних та комунальних грошових ресурсів. Ці норми вводяться законами та постановами Верховної Ради України, актами місцевого самоврядування - рішення місцевих рад, підзаконними нормативними актами - Указами Президента

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Склад і характеристика видатків бюджету,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Склад і характеристика видатків бюджету


Громадські роботи як вид покарання


План до курсової роботи:

Громадські роботи як вид покарання

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Громадські роботи як вид покарання,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття громадських робіт як виду покарання

Громадські роботи - це вид кримінального покарання, який полягає у виконанні засудженим безоплатної суспільно корисної роботи у вільний час, вид якого визначається органами місцевого самоврядування. Вони призначаються на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин.

Особливості призначення:

- громадські роботи не призначаються інвалідам I та II, вагітним жінкам, пенсіонерам, призовникам;
- неповнолітньому призначається термін від тридцяти до ста двадцяти годин, не більше двох годин на день і не менше двадцяти п’яти годин на місяць.

Покарання у вигляді громадських робіт настає за місцем проживання засудженого. Виконання цього покарання ґрунтується на участі засуджених у суспільно корисній роботі та контролі за їх поведінкою. Контроль за виконанням покарання у вигляді громадських робіт покладається на кримінально-виконавчу інспекцію, а проведення індивідуальної профілактичної роботи - на органи внутрішніх справ. Рішення суду підлягає виконанню не пізніше десяти днів з дня набрання чинності вироку [3, c. 48].

Засуджені до покарання у вигляді громадських робіт зобов’язані дотримуватися встановленого порядку та умов відбування покарання, чесно ставитися до своєї роботи, працювати на призначених їм об’єктах та відпрацьовувати встановлений судом термін проведення громадських робіт. , з’явитися в кримінальну інспекцію за викликом та реєстрацією, повідомити її про зміну місця проживання. Визнані вагомі причини не з'явлення в призначений час: несвоєчасне отримання дзвінка, хвороба та інші обставини, які фактично позбавили можливості прибути вчасно на виклик і які задокументовані. Засудженим забороняється виїжджати за межі України без дозволу інспекції.


Громадянство Європейського Союзу


План до курсової роботи:

Громадянство Європейського Союзу

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Громадянство Європейського Союзу,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В ЄС

Інститут основ правового положення особистості - це сукупність норм права ЄС, які закріплюють найбільш важливі і єдині для всього Союзу стандарти поведінки людини і громадянина в суспільстві, а також принципи взаємовідносин особистості з органами публічної влади. Ці основи носять системний характер [18].

Інститут основ правового положення особистості в Європейському Союзі є частиною «конституційного права» Союзу; принцип обов'язковості дотримання прав особистості і самі права, хоча і не закріплені в установчих договорах, тим не менш, виражені у рішеннях Суду спільнот, який і проголосив цей принцип в якості одного із загальних принципів права Європейського Союзу.

В системі правового становища можна виділити три основні елементи:

а) громадянство;
б) принципи правового становища людини і громадянина;
в) основні права і свободи [19].

Правове становище особистості і громадянина є стрижневою основою для реалізації в Європейському Союзі прав і свобод людини і громадянина, а також їх обов'язків. Система правових основ особистості - це складний блок системи норми права ЄС. Сюди можуть бути включені загальні положення Договорів.

Серед них - ст. 6, 10, 11 Договору про Європейський Союз та частина II Договору про функціонування Європейського Союзу. Найважливішими в цій системі є норми Хартії Європейського Союзу про основні права 2000 р.

На відміну від норм, що закріплюють інститут громадянства, принципи правового статусу адресовані всім особам, які проживають в ЄС. Тому в Європейському праві вони отримали більш детальне закріплення. Аналіз наукової та навчальної літератури, нормативно-правових актів дозволяє виділити наступні принципи правового становища людини і громадянина:


Демографічна ситуація та демографічні тенденції в країні


План до курсової роботи:

Демографічна ситуація та демографічні тенденції в країні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Демографічна ситуація та демографічні тенденції в країні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність поняття демографічна політика та основні інструменти її регулювання

Демографічна політика - система різних заходів, що вживаються державою для впливу на природний рух населення, для вирішення специфічних для країни проблем населення.

Взагалі демографія - це наука, яка вивчає динаміку зміни поколінь, переміщення населення на певній території та закономірності її розвитку. Також предметом дослідження є статева та вікова структура населення, його зростання чи занепад, фізичний рух тощо.

Демографія як наука розглядає населення не лише за його загальним розміром, але також аналізує відтворення, старіння, смертність, народжуваність, зміну поколінь, тобто створює динаміку цих процесів. Завдяки цьому можна простежити, який є людський потенціал на певній території та створити певні прогнози розвитку суспільства в цілому. Метою, безпосередньо демографічної політики, є зміна або підтримка сучасних демографічних тенденцій.

Відповідно до мети основних напрямків демографічного розвитку формулюються завдання та обґрунтовуються пріоритети. Формулювання завдань у всіх його напрямках, вибір пріоритетів у цих сферах (народжуваність та сім'я, здоров'я та тривалість життя, міграція населення) - все це істотно визначається метою демографічного розвитку [1, c. 39].

Залежно від демографічної ситуації існує 2 основних типи політики: спрямована на підвищення рівня народжуваності (типову для економічно розвинених країн) та зниження рівня народжуваності (необхідна для країн, що розвиваються). Часто практична реалізація демографічної політики загрожує труднощами як морального, так і етичного плану та браком фінансових ресурсів.


Демографічні проблеми Дніпропетровщини та шлях їх вирішення


План до курсової роботи:

Демографічні проблеми Дніпропетровщини та шлях їх вирішення

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Демографічні проблеми Дніпропетровщини та шлях їх вирішення,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність поняття демографічна політика та основні інструменти її регулювання

Демографічна політика - система різних заходів, що вживаються державою для впливу на природний рух населення, для вирішення специфічних для країни проблем населення.

Взагалі демографія - це наука, яка вивчає динаміку зміни поколінь, переміщення населення на певній території та закономірності її розвитку. Також предметом дослідження є статева та вікова структура населення, його зростання чи занепад, фізичний рух тощо.

Демографія як наука розглядає населення не лише за його загальним розміром, але також аналізує відтворення, старіння, смертність, народжуваність, зміну поколінь, тобто створює динаміку цих процесів. Завдяки цьому можна простежити, який є людський потенціал на певній території та створити певні прогнози розвитку суспільства в цілому. Метою, безпосередньо демографічної політики, є зміна або підтримка сучасних демографічних тенденцій.

Відповідно до мети основних напрямків демографічного розвитку формулюються завдання та обґрунтовуються пріоритети. Формулювання завдань у всіх його напрямках, вибір пріоритетів у цих сферах (народжуваність та сім'я, здоров'я та тривалість життя, міграція населення) - все це істотно визначається метою демографічного розвитку [9, c. 39].

Залежно від демографічної ситуації існує 2 основних типи політики: спрямована на підвищення рівня народжуваності (типову для економічно розвинених країн) та зниження рівня народжуваності (необхідна для країн, що розвиваються). Часто практична реалізація демографічної політики загрожує труднощами як морального, так і етичного плану та браком фінансових ресурсів.


Демографічні проблеми сучасності


План до курсової роботи:

Демографічні проблеми сучасності

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Демографічні проблеми сучасності,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Передумови виникнення світових демографічних проблем

Сучасне людство стикається з багатьма проблемами свого розвитку. Проблеми екологічна, продовольча, водогосподарська, забруднення атмосфери, військові конфлікти тощо набувають хронічного стану. Це обтяжує бюджети національних економік, заважають соціально-економічному розвитку людського суспільства і погрожують самому його існуванню. Про важливість та актуальність піднятої проблеми свідчить прийнята в грудні 2015 р. у Парижі Угода про клімат, яка підписана представниками практично всіх країн світу. Але проблема клімату, як і багато інших проблем сучасності, на думку багатьох учених, походить від проблеми народонаселення. Такої думки дотримувався і відомий учений, член Римського клубу, Сергій Капіца: «Коли я був членом Римського клубу, – згадував він, – там обговорювалися глобальні проблеми – гонка ядерних озброєнь, протиракетна оборона та інші. Тоді ж стало зрозуміло: головна проблема – це проблема зростання людства» [2, с. 8].

Розглянемо основні передумови виникнення демографічної проблеми у світовому масштабі. До числа найбільш актуальних проблем сучасного людства належить проблема народонаселення, пов'язана насамперед із прискореними темпами зростання населення. Так, на початку нашої ери, на Землі нараховувалося близько 200 млн. осіб, у 1000 р. – 275 млн., у середині 17 ст. – 500 млн., у 1850 р. – 1.3 млрд., у 1900 р. – 1.6 млрд., у 1950 р. – 2.5 млрд., у 1970 р. – 3.6 млрд. За даними на 1999 р., чисельність населення світу становила 6 млрд. осіб. Протягом ХХ століття кількість людей виросла у чотири рази. У містах мешкає 47 % населення, у селах – 53 %. За оцінками ООН, кількість населення за рік збільшується на 1.2 %, тобто на 77 млн. 97 % зростання припадає на такі країни, як Індія, Китай, Пакистан, Нігерія, Бангладеш, Індонезія [14].


Держава та політична система суспільства


План до курсової роботи:

Держава та політична система суспільства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Держава та політична система суспільства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Поняття та ознаки політичної влади

Влада стала ключовим поняттям у політичній науці не тільки через її значущість для аналізу політики і суспільства в цілому. Це пов’язано з традиційним сприйняттям влади, як чогось дуже важливого, що визначає хід подій і характер соціальних відносин. Влада зазвичай асоціюється з головними політичними проблемами, державними рішеннями, основними принципами соціального устрою суспільства. Такий імідж влади стимулює суспільний інтерес до вивчення цього явища і забезпечує популярність самого терміна.

Проблема влади є центральною в політичній науці. Влада – це вид вольових відносин між людьми й політичними суб'єктами. Владу розуміють як здатність і можливість реалізувати свою волю, впливати на поведінку та рішення інших людей. Б. Рассел у своїй фундаментальній праці «Влада» виділяє такі види влади: церковну, революційну, економічну, традиційну, «очолену» владу і владу над громадською думкою [20, с. 36].

До характеристик влади насамперед належать:

- можливість впливати на «когось» і на «щось» у своїх інтересах;
- право на керівництво, вплив, управління;
- наявність відповідної могутності й сили;
- право на політичне панування;
- наявність необхідних ресурсів;
- регулювання владних відносин на свою користь;
- можливість суб'єктів влади діяти на зміну свідомості й позиції «об'єкта» влади.

Влада – це порівняно стійкі й стабільні відносини, які дають змогу суб'єктові підпорядкувати об'єкт відповідно до своїх інтересів. Дії влади не завжди спрямовані проти інтересів об'єкта. Влада – не тільки здатність впливати на «щось» і на «когось». На відміну від впливу (дії), вона виражає сутнісну здатність, диспозицію, цим самим виступаючи різновидом каузальних зв'язків.


Державне регулювання зовнішньої торгівлі України в сучасних умовах


План до курсової роботи:

Державне регулювання зовнішньої торгівлі України в сучасних умовах

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Державне регулювання зовнішньої торгівлі України в сучасних умовах,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Інтеграційні процеси у міжнародній торгівлі та вибір країнами стратегічних партнерів і формування з ними регіональних торговельних угод стають визначальними у забезпеченні економічного росту економік і підвищенні добробуту суспільств. Для розвинутих індустріальних країн Західної Європи у 1980-х рр. та трансформаційних країн Центральної та Східної Європи, що почали з ними інтегруватись наприкінці 20-століття, зовнішня торгівля стала визначальним фактором економічного зростання, що призвело до зміни парадигми їхньої спеціалізації – відбувся якісний перехід торговельної структури від міжсекторних торгових потоків, що пояснювались принципом порівняльної переваги, до інтенсифікації внутрішньосекторних торговельних потоків диференційованих капіталомістких і наукомістких товарів, який базується на виробничій і бізнесовій агломерації, та посилення якісних позицій виробничо-торговельної спеціалізації спільного ринку ЄС.

В сучасних умовах економічний успіх в світовому господарстві немислимий без активної участі країн в міжнародних торговельних зв'язках. Практика показує, що ще жодній країні не вдалося створити здорову у всіх аспектах економіку, ізолювавшись від глобальної економічної системи. Саме міжнародна торгівля є основною формою зв'язку між товаровиробниками різних країн, формуючи їх економічну взаємозалежність [22, с. 21].

В умовах мінливого багатофакторного розвитку торгівлі на світових ринках необхідність виявлення поточних та перспективних конкурентних переваг країн та їх регіональних економічних систем стає все більш складним завданням як на теоретичному рівні, так і на рівні реалізації окремих економічних політик. Обсяги міжнародної торгівлі, що постійно зростають, відрізняються складною предметною структурою, суттєвими географічними особливостями, різкими ціновими коливаннями та складними процесами формування міжнародної торговельної спеціалізації.


Державний апарат і принципи його організації


План до курсової роботи:

Державний апарат і принципи його організації

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Державний апарат і принципи його організації,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність і характеристика поняття «державна влада»

Соціальна влада присутня (хоч і в прихованій формі), де є об'єднання людей: промислові бригади, сім'ї, в державі, тобто там, де є певні можливості і здатність впливати на поведінку людей за допомогою будь-яких засобів. Розвиток будь-якої організованої спільності людей - це боротьба між владою і хаосом. Влада є соціальним явищем.

У широкому сенсі влада завжди є вольовими відносинами: самоздійснення себе (владі над собою), між індивідами, класами, групами в суспільстві - між громадянином і державою, між чиновниками і підлеглими. Вона реалізується в сфері особистої та соціальної діяльності - політичної, економічної, правової.

Основними складовими влади є її суб'єкт, об'єкт, засоби (ресурси) і процес, що призводить до руху всіх його елементів (механізм і засоби взаємодії суб'єкта і об'єкта).

Влада - завжди двостороння взаємодія суб'єкта і об'єкта. Влада ніколи не є відносинами тільки однієї людини, якщо вона не означає владу людини над собою (але це скоріше психологічний, ніж соціальний феномен). Влада означає взаємозв'язок залежності між людьми: з одного боку, накладання волі на когось іншого, з іншого - підпорядкування їй. В іншому випадку це сила взаємозв'язку між суб'єктом і об'єктом [2, c. 47].

Сутність влади - це вольові відносини (контроль / домінування / підпорядкування). Влада припускає верховенство права, монопольне право суб'єкта приймати рішення ("авторитетні рішення"), обов'язкові і змістовні для об'єкта, і здатність забезпечити виконання зобов'язань, тобто контролювати об'єкт. Суспільство об'єктивно потребує влади. Вона виступає проти анархії, перешкоджає руйнівним діям, небезпечним для всього суспільного організму. Авторитет, право, насильство - засіб, за допомогою якого уряд має можливість здійснювати свою волю, матиме певний вплив на діяльність і поведінку людей.


Державний службовець, поняття, види. Проблеми правового статусу


План до курсової роботи:

Державний службовець, поняття, види. Проблеми правового статусу

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Державний службовець, поняття, види. Проблеми правового статусу,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ

Служба в державних органах, державних і громадських організаціях є одним із видів соціальної діяльності людей. Служба державі нерозривно зв'язана із самою державою, її роллю в житті суспільства. Це одна зі сторін діяльності держави по організації і правовому регулюванню особового складу державних органів, інших державних організацій. Державна служба насамперед служіння державі, тобто виконання за її дорученням, за плату від неї, визначеної діяльності по реалізації завдань і функцій держави в державних підприємствах.

Досить тривалий час діяльність державної служби регулювалася Законом України від 16 грудня 1993 р. «Про державну службу». Проте з часом стало зрозуміло, що цей нормативно-правовий акт не відповідає реаліям розвитку державного управління і державна служба потребує нового удосконаленого законодавчого акта.

Після тривалої підготовки та узгодження із європейськими правовими актами з питань державної служби 10 грудня 2015 р. був прийнятий новий Закон України «Про державну службу» (далі – Закон), який набув чинності 1 травня 2016 р. Тому можна стверджувати, що з грудня 2015 р. почався новий етап розвитку державної служби.

На думку О. Харитонова, державну службу слід розглядати не тільки як державно-правовий, а й як соціальний інститут багатофункціонального призначення, її об'єктивна природа як соціального інституту зумовлена природою і призначенням нової демократичної правової держави, в якій статус, цілі та завдання державної служби є вихідними від інтересів, цілей, завдань і волі соціуму. Державні службовці реалізують у такій державі соціальну функцію, а не панують над народом [21, с. 543].

Закон «Про державну службу» розглядає державну службу в більш вузькому змісті, як діяльність тих службовців, що складають «апарат», корпус керівників, фахівців державних органів. Таке визначення державної служби дозволяє відмежувати державно-управлінську діяльність від діяльності фахівців у народному господарстві, у соціально-культурній сфері, а також відмежувати державну службу й інші види служби.


Державний суверенітет як найважливіша ознака держави


План до курсової роботи:

Державний суверенітет як найважливіша ознака держави

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Державний суверенітет як найважливіша ознака держави,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Історичні витоки, поняття та зміст державного суверенітету

Слід зазначити, що суверенітет як ознака держави має свою багатовікову історію. Як зазначає М.В. Кравчук, біля витоків принципу суверенітету стоїть Макіавеллі; але він не може вважатися теоретиком верховної влади (чого заслуговують всі його наступники без винятку, тому що, говорячи про політику, вони неодмінно матимуть на увазі суверенітет) - він зробив це можливим. Однак слово "суверенітет" в його творах не вживається. Макіавеллі лише натякає на нього в знаменитому листі до одного друга, датованому груднем 1513 року. Тому біля витоків суверенітету виникає, так би мовити, парадоксальний вигляд його концепції. Перед цим контрастом пробуджуються самі писання Макіавеллі, він пориває з традицією, і в цьому розриві, що відокремлює старий порядок речей від нового, з'являються государ і його піддані. Однак у власне політичному аспекті Макіавеллівський контраст має подвійний характер: він відкидає старий філософський погляд на проблему, і політика як така розуміється в ньому як розрив з політичною традицією. Іншими словами, макіавелістський погляд на політику - це розрив з усіма сучасними поглядами на цей феномен, і сам факт такого заперечення політики починає розглядатися як діяльність, що лежить в основі нового порядку речей [2, c. 6].

Інше джерело походить з Франції, Жан Боден, освічений представник середнього класу. І флорентієць епохи Відродження, і гуманіст прийшов до однієї і тієї ж ідеї: держава не може бути достатньо ефективною і справедливою, якщо її Конституція висловлює щось інше, ніж іманентна система, що діє як дана "умова людського існування". Політика - це людське явище, і як така вона втілює в собі людські характеристики. І Макіавеллі, і Боден стверджують те, що лежить в основі суверенітету, - абсолютна автономія політики. Принцип суверенітету - це перш за все принцип політичної автономії. Ось чому політика повинна мислитися сама по собі - тому що вона сама себе висловлює. У межах своїх кордонів Республіка має свої правила і структури, свої внутрішні конституційні закони. Воно є результат людських пристрастей, і звідси випливає, що держава є продукт взаємодії певних сил і заснована тільки на силі.