ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Розвиток спортивної інфраструктури ДніпропетровськРозвиток спортивної інфраструктури Дніпропетровськ

Розвиток спортивної інфраструктури Дніпропетровськ1. РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Сприяння розвитку фізичної культури та спорту в більшості країн світу розглядається як одне із найважливіших завдань держави. Аналіз законодавчих актів засвідчує про те, що фізична культура і спорт є невід'ємною частиною життя суспільства, важливим фактором соціальної стабілізації, джерелом здоров'я окремих громадян і нації в цілому.

Закони щодо сфери фізичної культури і спорту повинні заохочувати населення до занять фізичною культурою і спортом, стимулюють інтерес до різних видів рухливої активності.

Значна роль політичних і державних структур, зокрема урядів у підготовці спортсменів до Олімпійських ігор, у використанні спорту з метою збільшення свого престижу на міжнародній арені.

Аналіз досвіду роботи європейських країн засвідчує, що сьогодні спорт в тому числі і у провідних країнах Європи, не може обійтися без допомоги місцевих та державних органів влади. На сьогодні першорядну роль в розвитку фізичної культури і спорту в розвинених країнах грає, перш за все, об'єктивне розуміння ролі цієї галузі в розвитку суспільства. Розуміння, на всіх рівнях влади – цінності людського здоров'я, гармонійного розвитку особистості є найбільшим стимулом для держави в створенні відповідних гуманних умов для самореалізації людини. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Розвиток спортивної інфраструктури Дніпропетровськ.

Найголовнішим завданням держави в галузі фізичної культури та спорту є піднесення престижу спорту і створення умов для занять фізичною культурою населенню та пропаганда фізичної культури та спорту як елемента здорового способу життя і профілактики негативних явищ, що існують у суспільстві. Відповідно основними напрямками реалізації державної політики у цій сфері є організація фізичного виховання та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній та виробничій сферах, розвиток клубної мережі, забезпечення умов для поширення масового спорту, фізкультурно-оздоровча робота з інвалідами.

Система фізичної культури і спорту України продовжує функціонувати здебільшого на засадах, визначених в умовах колишнього Радянського Союзу. Прийняття у 1993 році Закону України "Про фізичну культуру і спорт", а згодом і інших нормативно-правових актів, практично, закріпило старі механізми існування галузі [1, 2]. Придбати курсову на тему - Розвиток спортивної інфраструктури Дніпропетровськ, можна вже сьогодні!.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Розвиток спортивної інфраструктури Дніпропетровськ,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Розвиток спортивної інфраструктури Дніпропетровськ


Функції держави. Внутрішні та зовнішні функції держави


План до курсової роботи:

Функції держави. Внутрішні та зовнішні функції держави

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Функції держави. Внутрішні та зовнішні функції держави,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття, зміст і ознаки функцій держави

Від початку свого виникнення держава, як політична форма людського суспільства, виступає суб'єктом управління суспільними справами. Її адміністративне (функціональне) визнання полягає в тому, що, впливаючи на соціальні процеси в різних сферах життя, вона долає суперечності між інтересами різних соціальних груп і тим самим забезпечує нормальний розвиток суспільства. Цей вплив реалізується за рахунок різних видів діяльності держави, основними з яких у теорії держави і права називаються функціями.

Отже, функції держави є основними напрямками її діяльності, які виражають її сутність і соціальне призначення у сфері управління державними справами. Розуміння функцій держави в його сутності - найглибшої і найдовшої в ній - показує, якою є її мета, інтересами якої є соціальні групи, політичні сили. Роз'яснити це означає встановити, наскільки її воля і зусилля спрямовані на задоволення потреб і інтересів всього суспільства.

Відображення в функціях держави її соціального призначення є проявом їх обумовленості потребами розвитку суспільства. Держава існує для виконання певних функцій, це її соціальне призначення. Недоліки в їх діяльності призводять до виникнення негативних наслідків у суспільному житті [6, с. 102].

Кожна функція держави має свій зміст і об'єкти впливу.

Зміст - це сукупність однорідних доцільних постійних дій, за допомогою яких держава здійснює вплив на конкретні сфери суспільного життя і виявляє його соціальне визнання. Роз'яснення змісту функцій дає відповідь на питання: що держава робить, які цілі переслідує; які завдання вона вирішує на певному етапі свого розвитку. В сукупності функції дають уявлення про державу з точки зору її динаміки, тобто як вона живе розвивається, діє, змінюється.

Об'єктом функції є певна сфера суспільних відносин (економіка, політика, культура тощо), на яку спрямовано державний вплив. Об'єкт є критерієм для поділу функцій держави.


Функції організації в менеджменті ПТ Ломбард Капитал


План до курсової роботи:

Функції організації в менеджменті ПТ Ломбард Капитал

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Функції організації в менеджменті ПТ Ломбард Капитал,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Поняття «організація». Сутність функції організації та її місце в системі управління

Організація – це процес об’єднання людей і засобів для досягнення загальноорганізаційних цілей. Процес організації структурує роботу і формує робочі групи і підрозділи, виходячи з розмірів фірми, її технології та персоналу. В процесі виконання функції організації керівник підбирає людей для конкретної роботи, делегує окремим людям завдання та повноваження чи права використовувати ресурси організації і, потім, координує їх діяльність. Одним із показників високої організації управління є можливість швидкої адаптації підприємства к змінам факторів зовнішньої середи.

Функція організації направлена на створення необхідних умов для досягнення поставлених цілей, визначених в процесі планування. Основними завданнями функції організації є:

- формування структури організації, виходячи з розмірів підприємства, його цілей, технології, персоналу і інших перемінних;
- встановлення конкретних параметрів, режимів роботи підрозділів організації, відносин між ними;
- забезпечення діяльності організації ресурсами (людськими, фінансовими, матеріальними, інформаційними) [1, с. 71-72].

Для якісного виконання функції організації необхідно виконати наступні етапи:

1. Формування організаційної структури управління. При цьому важливо враховувати наступні фактори: етап життєвого циклу фірми, технології, які застосовуються, поставлені цілі, розмір організації, вплив зовнішньої середи. З урахуванням цих факторів відбувається виділення підрозділів, визначаються задачі, функції та кількісний склад кожного підприємства.


Функції та методи бухгалтерського обліку


План до курсової роботи:

Функції та методи бухгалтерського обліку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Функції та методи бухгалтерського обліку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Функції бухгалтерського обліку

Італійський учений - математик Лука Пачолі у своїх працях писав: "Хто в справах своїх не вміє бути хорошим бухгалтером, той бродитиме, як сліпий, по темному, навмання і не минути йому великих збитків".

У сучасних умовах, коли Україна прагне до інтеграції у світову економіку, зростають роль і значення бухгалтерського обліку, оскільки зростає потреба всіх рівнів управління в достовірній і своєчасній інформації про господарську діяльність кожного економічного суб'єкта. Інформація як продукт обліку необхідна для прийняття управлінських рішень, відповідно, бухгалтерський облік є засобом і функцією управління підприємством.

Контрольна функція полягає у тому, що відбувається застосування різноманітних способів для оформлення документів, інвентаризаційних перевірок та поточна облікова реєстрація господарської операції. Мова йде про те, що кожен бухгалтер, який підписав відповідний документ, дає дозвіл або відмову на те, що конкретна господарська операція могла бути здійснена. Окрім цього він має контролювати рівень ефективності того, які зберігаються та використовуються різноманітні ресурси; виконувати завдання, зазначені у бізнес плані,кошти росі, нормативі; слідкувати за тим, як дотримуються нормативно-правового законодавства.

Аналітична функція полягає у тому, що відбувається отримання інформації за даними системи обліку шляхом використання спеціального прийому. Мова йде про використання економічного аналізу, шляхом розрахунку відхилення між плановими та бюджетними завданнями різноманітних періодів та розрахунку середньо статичного значення по галузі для того, щоб виявити причини таких відхилень та розробити заходи, які дозволять виправити негативні ситуації.

Для бухгалтерського обліку, як елементу системи управління, характерні такі функції.: інформаційна; контрольна; оціночна; аналітична; соціальна (рис. 1.2).


Характеристика діяльності АТСГ ТАС (фінансовий аналіз


План до курсової роботи:

Характеристика діяльності АТСГ ТАС (фінансовий аналіз)

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Характеристика діяльності АТСГ ТАС (фінансовий аналіз),

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства за 2016-2018 роки

На основі даних балансів підприємства за 2016-2018 роки проведемо аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства з використанням методів вертикального та горизонтального аналізу. Згідно П(С)БО № 1, джерела формування фінансових ресурсів відображені в пасиві балансу, а напрями їхнього використання – в активі.

У таблицях 1.1, 1.2 і 1.3 представлено структуру та динаміку джерел формування фінансових ресурсів підприємства у 2016, 2017 і 2018 роках відповідно.

У таблицях 1.4, 1.5 і 1.6 представлено структуру та динаміку напрямів використання фінансових ресурсів підприємства у 2016, 2017 і 2018 роках відповідно.

Власний капітал підприємства у кінці 2016 року у порівнянні з початком зменшився на 93855 тис.грн., або на 25,31%, у 2017 році збільшився на 110366 тис.грн., або на 39,85%, у 2018 році збільшився на 117594 тис.грн.. або на 88,51%, що є позитивною тенденцією. Забезпечення майбутніх витрат і платежів у кінці 2016 року у порівнянні з початком збільшилося на 99234 тис.грн., або на 42,77%, у 2017 році збільшилося на 118415 тис.грн., або на 35,75%, у 2018 році збільшилося на 613353 тис.грн.. або на 42,13%. Довгострокові джерела фінансування у кінці 2016 року у порівнянні з початком зменшилися на 1075 тис.грн., або на 4,76%, у 2017 році збільшилися на 6336 тис.грн., або на 29,44%, у 2018 році збільшилися на 50761 тис.грн.. або на 115,68%. Збільшення частки позикових коштів в сукупних джерелах формування фінансових ресурсів свідчить про падіння фінансової незалежності підприємства. Переважання довгострокових джерел у структурі позикових коштів є позитивним фактом.


Характеристика основних видів плавальних вправ


План до курсової роботи:

Характеристика основних видів плавальних вправ

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Характеристика основних видів плавальних вправ,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Плавання, як окремий вид спорту

Плавання має надзвичайно велике прикладне значення як навичка життєво необхідна в побуті, праці і військовій справі. Вміння плавати необхідно кожній людині. Адже суша займає тільки 1/3 земної кулі. Проте люди, що обрали професії пов'язані з працею біля води будівельники мостів, дамб, рибалки, моряки, пожежники, правоохоронці, рятувальники, водолази – для них вміння плавати є професійно необхідним. До цієї категорії можна в повній мірі віднести і вчителів фізичної культури, тренерів [1, с. 18].

Рівень розвитку плавання у різних народів був неоднаковий. Він визначився характером праці, соціально-економічними і кліматичними умовами, географічним розташуванням країни. Найбільшого розповсюдження плавання набуло у народів, що проживали в тропічній і субтропічній зонах. Мандрівники відзначали, що на Гавайських островах навіть маленькі діти 2-3 років вже відмінно плавають. До наших днів збереглись факти того, що плавання було відоме в Стародавньому Єгипті і Стародавній Греції. На різноманітних малюнках, яким більше 3-4 тисяч років, зображені плаваючі люди. В стародавніх рукописах згадуються випадки використання плавання в побуті, під час військових дій.

Грецький громадський діяч Соломон вимагав у процесі виховання юнаків, поряд з читанням і письмом звертати особливу увагу на плавання. Його вираз «він не вміє ні читати, ні плавати» застосовували для характеристики некультурних людей, негідних звання громадянина.

Широке розповсюдження мало плавання і у слов'янських народів. Історики тих часів згадують слов'ян, як мужній народ, пишуть про них, як про сміливих і фізично-розвинених людей. Згадується і про те, що слов'яни добре вміли плавати. Візантійський історик Маврикій так пише про слов'янських воїнів: «вони особливо здібні переправлятись через ріки, тому, що довше і краще ніж інші люди, вміють триматись на воді» [11, с. 10].


Характеристика сировинної бази промислового комплексу України


План до курсової роботи:

Характеристика сировинної бази промислового комплексу України

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Характеристика сировинної бази промислового комплексу України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Структура промислового комплексу

Промисловість – найважливіша галузь виробництва, яка включає підприємства, що здійснюють видобування й заготівлю природної сировини, виробництво засобів виробництва й предметів споживання.

Промисловість є основною трудопоглинаючою галуззю товарного виробництва. її розвитку загалом зобов'язаний розвиток інших галузей господарства.

За характером виробництва і предметів праці промисловість, у свою чергу, поділяється на видобувні й обробні галузі.

Видобувна промисловість об'єднує галузі, зайняті видобуванням сировини з компонентів природних ресурсів. Видобувна промисловість іноді називається сировиною.

Обробна промисловість, як сукупність галузей промисловості, підприємства котрих обробляють і переробляють сировину й матеріали, включає в себе більшість виробництв, які створюють товари, готові для споживання.

Структура промислового комплексу України:

1. Важка промисловість:
- машинобудівний комплекс;
- металургійний комплекс;
- хіміко – лісовий комплекс;
- промисловість будівельних матеріалів.

2. Легка промисловість.

3. Харчова промисловість.

Основними рисами промисловості України є:
- розгалужена структура з функціонуванням усіх великих галузей;
- консервативна структура з високою часткою галузей важкої промисловості (зокрема видобувної) і військово-промислового комплексу;


Характеристика суб'єктів організаційно-господарських відносин


План до курсової роботи:

Характеристика субєктів організаційно-господарських відносин

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Характеристика субєктів організаційно-господарських відносин,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Становлення суб’єктів організаційно-господарських повноважень

Процес господарювання, в сенсі задоволення економічних потреб (в одязі, предметах побуту тощо) різних соціальних груп, було притаманне людській спільноті на ранніх стадіях суспільного розвитку. І функціонування абсолютно будь-якої людської спільноти неможливе без подальшого регулювання відносин між її членами, в тому числі з питань господарських справ [5, с. 45].

Формування утворень, що здійснюють повноваження з особливостями організаційно-господарських в Україні, тривало ще за часів Київської Русі. Громади були демократичною основою життя стародавнього міста. Кожна громада володіла майном, а також землею. Для управління поточними справами городяни обирали війта та інших чиновників, які встановлювали правила ведення господарства, податки та мита тощо.

Важливим кроком в характеристиці формування суб’єктів, що здійснюють повноваження з характеристиками організаційно-господарських, є надання Магдебурзького права певним містам, розташованим на території нашої країни. Магдебурзьке право мало складний, універсальний характер. Більшість його правил регулює торгівлю та ремесла, діяльність магазинів та гільдій торговців, відносини власності та оподаткування. Цілий ряд норм було присвячено організації самоврядування та судової влади [7, с. 59].

Стосовно суб’єктів, які здійснювали повноваження з організаційно-господарською ознакою в період Української козацької держави, варто зазначити, що в структурі Ради Міністрів було створено 13 міністерств, включаючи Міністерство промисловості та торгівлі. Згодом виконавча влада через Директорію була доручена Раді народних міністрів; на момент створення Директорії також були визначені суб'єкти, що здійснюють ПООГ щодо комунальної власності, а саме "представники уряду республіки, які мали працювати в тісному контакті та під контролем повітових та провінційних рад праці, які пропорційно складався з представників робітників і селянства».


Харчова промисловість України. Класифікація та особливості розвитку


План до курсової роботи:

Харчова промисловість України. Класифікація та особливості розвитку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Харчова промисловість України. Класифікація та особливості розвитку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Місце харчової промисловості у структурі АПК України

Харчова промисловість - одна з найбільших та найважливіших галузей України. Рівень її розвитку, стабільність функціонування залежить від стану економіки та продовольчої безпеки держави, розвитку внутрішнього та зовнішнього ринків, життєвого рівня населення. Основна частина сільськогосподарського виробництва реалізується харчовій промисловості.

Харчова промисловість входить до складу виробничих комплексів агропромислового комплексу. Її сировинна база досить поширена в Україні. Існують ще більш широкі обмеження щодо розміщення споживачів у галузі. Саме через це розміщення харчової промисловості має таку особливість, що виділяє її серед інших галузей, -- її підприємства розміщуються повсюдно: скрізь, де є населений пункт, існує те чи інше виробництво харчової продукції. Однак розташування окремих галузей цього виробництва має свої особливості залежно від ступеня впливу на них сировинного чи споживчого факторів. Відповідно, існує три групи галузей харчової промисловості [2, c. 103]:

1. Група галузей, що переробляє сировину, що не перевозиться (або мало транспортується), з високими витратами та обмеженим терміном зберігання та виробляє транспортувальну продукцію, здатну довго зберігатися. Ці галузі зосереджені на джерелах відповідної сировини. До складу цієї групи галузей входять цукор, спирт, крохмаль і патока, консерви, олія та жир.

2. До другої групи належать галузі, які переробляють транспортувальну сировину та виробляють продукцію з низьким рівнем транспортування, або продукцію з обмеженим терміном зберігання. Такі галузі знаходяться в районах споживання готової продукції. Це хлібобулочні вироби, кондитерські вироби, пивоваріння, макаронні вироби, молочні продукти, безалкогольні напої.

3. Третю групу становлять галузі, які можуть бути розташовані як у зонах концентрації сировини, так і в районах споживання готової продукції (м'яса, борошна). До цієї групи належать також ті сектори, в яких стадії технологічного процесу можна територіально відокремити. Зокрема, у районах виробництва сировини первинні етапи переробки сировини, а в сферах споживання - етапи, що завершують процес переробки напівфабрикатів (тютюн, виноробство).


Цивільно-правова реформа, проблеми теорії та практики


План до курсової роботи:

Цивільно-правова реформа, проблеми теорії та практики

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Цивільно-правова реформа, проблеми теорії та практики,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Предмет і система сучасного цивільного права України

Цивільне право регулює широкий спектр суспільних відносин. Це і побутово-майнові, і комерційні, і особисті відносини, які виникають за участю фізичних осіб, організацій та держави. Цивільне право є однією із найважливіших галузей права, а Цивільний кодекс України – другий за значенням після Конституції законодавчий акт, що є законом для всіх громадян.

Цивільне право, як і будь-яка галузь права, характеризується двома основними ознаками:

- предметом правового регулювання;
- методом правового регулювання.

Предмет і метод – це «обличчя» будь-якої галузі права, оскільки предмет правового регулювання відповідає на питання: щ о саме регулює дана галузь права, тобто, яке коло суспільних відносин нею регулюється; а метод правового регулювання – на питання – яким чином, на яких засадах здійснюється таке регулювання.

Предметом цивільного права є:

1) особисті немайнові відносини, тобто відносини, пов'язані із
здійсненням особою своїх природніх прав і які не мають грошового еквіваленту. Особисті немайнові відносини поділяються на:
а) особисті немайнові не пов'язані з майновими (зокрема, право на
життя, ім'я, честь, гідність, ділову репутацію та ін.);
б) особисті відносини, пов'язані з майновими (відносини, які виникають у сфері авторського права, права промислової власності);

2) майнові відносини, тобто відносини, які пов'язані із здійсненням
речових прав і які виникають з приводу належності, користування і відчуження майна, результатів робіт, послуг, інших майнових благ [21, с. 32].


Цивільно-правовий механізм охорони немайнових прав юридичної особи


План до курсової роботи:

Цивільно-правовий механізм охорони немайнових прав юридичної особи

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Цивільно-правовий механізм охорони немайнових прав юридичної особи,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та сутність цивільно-правової охорони немайнових прав юридичної особи

Однією з важливих проблем цивільного права є питання про визначення обсягу поняття «цивільно-правова охорона ділової репутації юридичної особи» та з’ясування її сутності і значення для правильності застосування норм, що регламентують відповідні суспільні відносини. Проблема охорони ділової репутації юридичної особи загалом є актуальною для удосконалення чинного вітчизняного цивільного законодавства.

Незважаючи на значну кількість наукових досліджень різних аспектів поняття «охорона ділової репутації», перелік ознак та їх характеристика в сучасній цивілістиці продовжує залишатися неоднозначною, і підходи науковців до пошуків вирішення проблеми істотно відрізняються. Та й у сучасних умовах можливість захисту ділової репутації юридичної особи стала більш реальною, проте все ще існує ряд неузгодженостей і прогалин у законодавстві, які спричиняють виникнення конфліктних ситуацій.

Право регулює ділову репутацію юридичної особи, закріплюючи права і обов’язки, гарантії реалізації відповідного права. Держава через встановлення норм забезпечує визнання правильної оцінки діяльності юридичної особи, визначає правопорушення, яким може порушуватися право на ділову репутацію. При цьому суб’єктивне право на ділову репутацію юридичної особи можна охарактеризувати як забезпечену законом можливість юридичної особи здійснювати не заборонені законом дії, спрямовані на формування і використання ділової репутації, а також вимагати від третіх осіб утримуватися від посягань на неї.

Правове регулювання і правова охорона — поняття взаємопов’язані, але не тотожні: правове регулювання — це більш широке поняття, яке виходить за межі лише цивільно-правових норм, а правова охорона передбачає як попередження, так і припинення правопорушень. Забезпечується і охороняються державою не право на ділову репутацію, а власне ці соціальні блага. Таким чином, нормами права має здійснюватися не тільки охорона особистих немайнових прав, а й конкретне визначення обсягу таких прав, зокрема ділової репутації, а також відповідні обов’язки.