ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Розвиток логічного мислення у дітей старшого шкільного вікуРозвиток логічного мислення у дітей старшого шкільного віку

Розвиток логічного мислення у дітей старшого шкільного віку1.1 Характеристика наукових джерел та аналіз дослідження розвитку логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку

Розумовий розвиток дошкільників займає чільне місце в навчальному процесі дитячих садків. Видатні педагоги і психологи досліджували і продовжують робити це зараз в плані пошуку найоптимальніших шляхів розумового розвитку дітей.

Сучасний стан розробки проблеми співвідношення навчання та розвитку дає можливість говорити про різні її напрямки. Л.С.Виготський, критично переглянувши наявні точки зору (В.Джеймс, К.Коффка, Ж.Піаже), створив теорію, згідно з якою навчання не підкоряється пасивному стану розвитку дитини, а навпаки, добре організоване навчання "веде за собою" розвиток. На основі цього положення В.В.Давидов, Л.В.Занков, Г.С. Костюк, О.М.Леонтьєв, В.О.Моляко, С.Л.Рубінштейн, Д.Б.Ельконін та ін. висловлювали думки, що психічний розвиток в цілому, а розумовий зокрема, визначається змістом, системою і способами передачі інформації [4, с. 21]. Теорія розвивального навчання передбачає оптимістичну точку зору щодо можливостей розвитку всіх дошкільників. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Розвиток логічного мислення у дітей старшого шкільного віку.

Розумове виховання у першій в історії педагогіки фундаментальній праці у галузі дошкільного виховання "Материнська школа" Я.Коменського, розглядалося як важливий засіб формування особистості дитини. Провідним у розумовому розвитку засновник дошкільної педагогіки, вважав розвиток логічного мислення, формування самостійної розумової діяльності, щоб діти не дивилися чужими очима, не мислили чужим розумом. На його думку, розумове виховання потрібно починати якомога раніше, щоб розвивати у малюка здібності до споглядання речей, оскільки протягом усього життя йому доведеться багато пізнати, зазнати і зробити. Я.Коменський запропонував системи знань - елементарних уявлень про оточуючий світ, за допомогою якої дитину від найближчого оточення послідовно переводять у світ природи, людських взаємин. Придбати курсову на тему - Розвиток логічного мислення у дітей старшого шкільного віку, можна вже сьогодні!.

Й.Г.Песталоцці вважав за необхідне для всіх дітей зробити можливим розвиток фізичних, розумових і моральних здібностей. Вважаючи, що природним силам дитини властиве прагнення до розвитку, видатний педагог створив теорію елементарної освіти. Педагог встановив, що існують найпростіші елементи будь-якого знання, засвоюючи які людина пізнає світ: це число, форма і слово.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Розвиток логічного мислення у дітей старшого шкільного віку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Розвиток логічного мислення у дітей старшого шкільного віку


Амністія. Характеристика та особливості застосування амністії в Україні

План до курсової роботи:

Амністія. Характеристика та особливості застосування амністії в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Амністія. Характеристика та особливості застосування амністії в Україні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АМНІСТІЇ І ПОМИЛУВАННЯ
1.1. Історичний аспект виникнення та розвитку амністії

Амністія і помилування, що походять із глибини століть, занурюються своїм корінням на початок існування людства. Майже одночасне їх виникнення та паралельне існування зумовлює їх ототожнення. Неоднозначне звернення та постійні дискусії щодо цих інституцій визначають своїх прихильників та опонентів. Одні ототожнюють ці поняття та відносять їх до видів (підстав) звільнення від покарання, інші – вважають їх самостійними інституціями та підставами звільнення від кримінальної відповідальності та покарання.

Чинний Кримінальний кодекс України ці дискусії остаточно не вирішив. Багато вчених докладно досліджували зазначені питання на монографічному рівні та в дисертаційних дослідженнях, зокрема, П. Ромашкін, О. Міхлін, С. Сабанін, І. Марогулова, А. Музика, С. Школа та ін. Проте значна частина питань залишається дискусійною. Це потребує продовження відповідних досліджень. Важливим у цій комплексній проблемі є питання юридичної природи амністії та помилування, законодавчої їхньої регламентації та однозначне застосування на практиці.

Амністія у вітчизняному кримінальному законодавстві має певну історію. Вперше акт «прощення» був застосований Стоглавим собором у 1551 р. З того часу на Русі стають традиційними маніфести, які видавалися російськими царями під приводом різноманітних подій: хвороби царя, річниці царювання тощо. У ХІХ ст. амністія стала одним із елементів помилування, право на яке мав лише цар [7, с. 687].

Після лютневої революції 1917 р. Тимчасовий уряд видало наказ про амністію, що був, по суті, першим історія вітчизняного кримінального права актом про амністію. Надалі амністія існувала як обставина, яка виключала провадження у кримінальній справі.

Наступним етапом розвитку амністії стало нормативне закріплення у конституціях союзних республік права вищих органів державної влади видавати акти про амністію. Характерною ознакою цих актів було те, що всі вони мали класовий характер та були інструментом державної політики. Амністія того періоду мала на меті корекцію судових вироків, які вступали в суперечність із не встановленим правом та пом'якшення участі засуджених за невідповідності покарання скоєному злочину та особі винного. Амністії також видавалися як акти поблажливості до певних свят.

 


Аналіз фінансових результатів підприємства

План до курсової роботи:

Аналіз фінансових результатів підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аналіз фінансових результатів підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЯК ОДИН З ВАЖЛИВИХ КІНЦЕВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ
1.1. Фінансовий результат як об'єкт аналізу

Кожна наука має власний предмет дослідження, що вона вивчає з метою притаманними їй методами. Філософія під предметом будь-якої науки (включаючи та аналіз господарської діяльності) розуміє якусь частину або бік об'єктивної дійсності, яка вивчається лише цією наукою. Один і той самий об'єкт може розглядатися різними науками. Кожна з них знаходить у ньому специфічні сторони чи стосунки.

У спеціальній літературі з економічного аналізу можна зустріти десятки різних формулювань предмета. Усі визначення предмета аналізу господарську діяльність можна згрупувати так:
а) господарську діяльність підприємств;
б) господарські процеси та явища. [11]

При більш уважному розгляді цих визначень можна побачити, що аналіз вивчає саму господарську діяльність як технологічний процес, а економічні результати господарювання як наслідки економічних процесів. Тому останнім часом більшість дослідників цієї проблеми предметом аналізу господарської діяльності вважають економічні процеси, що відбуваються внаслідок господарської діяльності. Проте, як зазначалося, господарська діяльність підприємства міста і ті процеси, що у ній відбуваються, є об'єктом вивчення багатьох наук. Дані визначення не містять специфічного, що дозволяє відрізнити аналіз господарської діяльності від інших наук.

Щоб виділити ту частину чи ті відносини у даному об'єкті, які стосуються лише аналізу, треба виходити із сутності процесів господарську діяльність. Процес - це причинно-обумовлений перебіг подій, зміна явищ, стану об'єкта відповідно до наміченої мети або результату. Результати економічних процесів як наслідок плануються та прогнозуються на майбутнє у відповідних показниках, враховуються в міру фактичного формування та потім аналізуються. Але результати як наслідок процесів не предметом аналізу господарську діяльність, а об'єктами. Предметом економічного аналізу є причини освіти та зміни результатів господарської діяльності.

 


Близькосхідна політика Туреччини в 2003-2013 рр.

План до курсової роботи:

Близькосхідна політика Туреччини в 2003-2013 рр.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Близькосхідна політика Туреччини в 2003-2013 рр.,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТУРЕЧЧИНИ

Туреччина - одна з небагатьох країн світу, унікальне геополітичне становище якої як євразійської держави призвело до дуалізму в ментальності та культурі населення в ідеологічній та соціально-політичній сферах. Сьогодні, як і за часів М.К. Ататюрко, постає питання: який остаточний вибір зробить Туреччина? Чи продовжить «Вестернізацію» чи зосередиться на відновленні провідної ролі в Ісламському світі? [7, с. 22]

Спроби Туреччини розширити та поглибити зв'язки із «незахідними» країнами почалися задовго до приходу до влади Партії справедливості та розвитку (АКП) у листопаді 2002 року. За правління президента Тургута Озала були зроблені серйозні спроби створення більш міцних зв'язків із державами Центральної Азії. Але цей процес отримав стимул саме за правління АКП.

З 2002 року на уряд АКП дуже вплинула доктрина «Стратегічної глибини», концепція, розроблена Давутоглу, який став старшим радником прем'єр-міністра із зовнішньополітичних питань. Основна ідея доктрини передбачає, що вплив держави на світову арену визначається її геополітичним становищем. На думку Давутоглу, Туреччина дуже добре розташована для того, щоб відігравати важливу геополітичну роль за рахунок свого стратегічного розташування та контролю Босфору [58].

Як пише сам Давутоглу: «Географія Туреччини надає їй особливого статусу центральної країни, яка відрізняється від інших центральних країн. Наприклад, Німеччина є однією з центральних держав у Центральній Європі, що недалеко від Азії та Африки. Росія є ще однією центральною країною, що знаходиться в Європі та Азії, але яка далека від Африки. Іран є центральною країною в Азії, яка знаходиться далеко від Європи та Африки. Дивлячись ширше, глобально, Туреччина посідає оптимальне місце тому, що вона є одночасно азіатської та європейської країною, і навіть перебуває поруч із Африкою через Східне Середземномор'я. Центральна країна з таким оптимальним географічним розташуванням не може визначати себе в оборонній манері. Вона не повинна розглядатися як країна-міст, що з'єднує лише дві точки, ні як країна-кордон, ні як звичайна країна, яка перебуває на кордоні між мусульманським та західним світами.» [57, с. 78].

 


Виробниче середовище та концепція гостинності

План до курсової роботи:

Виробниче середовище та концепція гостинності

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Виробниче середовище та концепція гостинності,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1.2. Склад основних функціональних груп приміщень

Загальна інформація про номери готелю:
Одномісний оновлений:
Вартість – 864 грн.

До однокімнатного оновленого номера входить хол, ванна кімната, спальня. У кімнаті: велике двомісне ліжко, кондиціонер, міні-бар, радіо, телевізор, телефон, дошка для прасування.

Ціна номера включає розміщення, сніданок, відкриту автостоянку, доставку в номер факсу та кореспонденції, користування басейном, сауною, тренажерною залою з 8:00 до 11:00 ранку.
Двомісний оновлений:
972 грн.- 2 особи

У двомісний однокімнатний оновлений номер входить хол, ванна кімната, спальня. У кімнаті: два ліжка (разом або окремо), кондиціонер, міні-бар, радіо, телевізор, телефон, дошка для прасування.

Ціна номера включає розміщення, сніданок, відкриту автостоянку, доставку в номер факсу та кореспонденції, користування басейном, сауною, тренажерною залою з 8:00 до 11:00 ранку.
"Люкс":
2 кімнати – 1835 грн. - 1 людина
1945 грн. - 2 людини.

У "люкс" входить хол, ванна кімната, спальня, робочий кабінет, 2 балкони. У кімнатах - велике ліжко, кондиціонер, міні-бар, сейф, радіо, телевізор, телефон, доступ до Інтернету, дошка для прасування.

Ціна номера включає розміщення, сніданок, чай, каву, відкриту автостоянку, доставку в номер факсу та кореспонденції, користування басейном, сауною, тренажерною залою з 8:00 до 11:00 ранку.
Апартамент:
2392 грн. - 1 людина
2500 грн. - 2 людини

Апартамент включає хол, готельну, робочий кабінет, спальню з великим ліжком, 2 санвузли, ванну кімнату з усім приладдям, 3 балкони. У кімнатах - велике ліжко, кондиціонер, міні-бар, сейф, холодильник, радіо, телефон, телевізор, дошка для прасування, доступ в Інтернет.

 


Виставкова діяльність у системі формування іміджу організації

План до курсової роботи:

Виставкова діяльність у системі формування іміджу організації

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Виставкова діяльність у системі формування іміджу організації,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність виставкової діяльності у системі формування іміджу організації

Необхідність роз'яснень щодо багатьох видів продукції зростає, різноманітність вибору ускладнює прийняття рішень. Віртуальне спілкування поки що не в змозі замінити реальне. Тому традиційна форма учасників виставкового процесу буде актуальна багато років, оскільки споживач зацікавлений побачити продукцію у дії чи можливість її доторкнутися. Повинні зав'язуватися та підтримуватись контакти, і найкраще для цього місце – торгові ярмарки чи виставки. Потужна конкуренція у багатьох областях найбільш наочно проявляється на спеціалізованих міжнародних виставках, де часом представлено весь світовий ринок. Тому настільки очевидною є необхідність ретельної підготовки до участі у виставці [26, 47].

У всьому світі ярмарки, виставки, презентації та заходи, що їх супроводжують (семінари, симпозіуми) фактично відіграють роль двигуна економіки, каталізатора технічного та комерційного прогресу. Радикально змінюються підходи до виставкового бізнесу. Виставкові заходи стали повноправними учасниками глобального економічного розвитку будь-якої країни, континентів, усього світу. Без перебільшення можна сказати, що в сукупності ці заходи є третім найбільшим засобом масової інформації після преси, радіо і телебачення, а для малих і середніх підприємств є найважливішим засобом забезпечення їх доступу до ринків. Для торгівлі інформація настільки ж важлива, як і сам товар [28, 114].

Принципове рішення про участь у виставці може бути ухвалено лише після відповіді на всі питання, пов'язані з маркетингом. Щоб усвідомити роль виставок серед інструментів маркетингу, розберемося з питанням, чому для підприємств України таке актуальне використання маркетингових інструментів. Як відомо, концепція маркетингу – це орієнтована споживача, інтегрована цільова філософія фірми, організації чи людини.

 


Війна Білої та Червоної троянди

План до курсової роботи:

Війна Білої та Червоної троянди

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Війна Білої та Червоної троянди,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Причини війни

Наприкінці 14 століття після Річарда II сів на престол Генріх IV із дому Ланкастерського, один із онуків Едуарда III; він сів по праву сильного та щасливого; залишалися ще нащадки старших синів Едуарда III, отже лише особисті таланти Генріхів IV і V зупиняли претендентів на престол. Але за сина Генріха V, добродушному, але слабкому і болісному Генріху VI, ці претенденти піднялися з великою силою. Сам король, який втратив Францію ще в дитинстві, охоче відмовився від престолу. Але за нього міцно трималася його дружина Маргарита Анжуйська [3, c. 29].

Причин, що породили війну в Англії другої половини XV століття, називається безліч. Їх шукають і в політиці, і в економіці, і в географії – кому яка точка зору ближча.

При цьому явна причина, що лежить на поверхні – нездатність влади утримати ситуацію під контролем – незмінно відходить на другий план. Тим часом у даному випадку найпростіше пояснення може виявитися найвірнішим.

У минулому столітті стала вельми поширеною теорія у тому, що Англія зіштовхнулася з важкими економічними і соціальними проблемами, суть яких полягала у протистоянні старих і нових форм господарювання. Стверджувалося, що економічний спад середини XV століття вкрай загострив боротьбу за політичний вплив, який був вірним способом набути великого багатства. Деградація економіки насамперед торкнулася землевласникського класу, оскільки орендна плата падала, а трудові витрати неухильно зростали. Особливо постраждали лорди, чиї володіння розташовувалися в Уельсі, оскільки валлійські орендарі успішно протистояли вимогам своїх іншомовних англійських сеньйорів.

Немає жодних фактичних підтверджень тому, що до громадянського катаклізму призвели саме зубожіння населення та різке скорочення доходів знаті. Нижчі класи, які мали по цій теорії прийняти на себе головний удар кризи і в перших рядах боротися за свої права, виявляли дивовижну інертність у Війнах Троянд. Навпаки, головними дійовими особами стали графи Уорікські, Оксфордські, Нортумберлендські, герцоги Бакінгемські та Сомерсетські, не кажучи вже про принців.

 


Військові режими в Латинській Америці 1970-1980 рр.

План до курсової роботи:

Військові режими в Латинській Америці 1970-1980 рр.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Військові режими в Латинській Америці 1970-1980 рр.,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИЧНИЙ ХАРАКТЕР ІНСТИТУТІВ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ

Армія нерідко виступала у минулому, і сьогодні поводиться як як знаряддя до рук соціально класових сил, а й самостійна політична сила. Проблема взаємозв'язку армії та політичної влади є однією з визначальних проблем у політиці будь-якої держави, від вирішення якої залежать характер розвитку суспільно-політичного устрою, стабільність відносин влади та суспільства в цілому.

Суспільно-історична практика дає підстави розглядати армію, з одного боку, як об'єкт політики, тобто об'єкт управління та знарядь реалізації політичних інтересів та цілей держави. З іншого боку, армія - один із суб'єктів політики, причому надає певний вплив на маси, великі соціальні групи, партії, державну владу, політичну систему суспільства загалом. Такий підхід дозволяє бачити в армії щодо самостійної політичної сили.

Історії відомо багато фактів, коли збройні сили висувалися на авансцену політичного життя. Це відбувалося в умовах небезпечної рівноваги, яка складалася між протиборчими силами всередині держави, слабкістю державної влади, нездатністю чи небажанням політичних партій, угруповань та їх лідерів прийняти та проводити в житті необхідні для країни рішення соціально-економічного чи політичного характеру [5, с. 98].

В одних країнах відносна самостійність армії проявляється у значному впливі її військових керівників на формування та реалізацію внутрішнього та зовнішньополітичного курсу держави. В інших – це здійснення перевороту з метою встановлення військово-диктаторського режиму. В окремих випадках військова еліта поєднувалася з тими соціальними силами, інтереси та цілі яких збігалися з інтересами армійської верхівки. У деяких державах ці прояви відносної самостійності збройних сил були одночасно.

 


Внутрішня та зовнішня політика Лінкольна в період Громадянської війни в США

План до курсової роботи:

Внутрішня та зовнішня політика Лінкольна в період Громадянської війни в США

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Внутрішня та зовнішня політика Лінкольна в період Громадянської війни в США,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. А. Лінкольн -один із найбільших державних діячів США

Авраам Лінкольн – американський державний діяч, 16 президент США в 1861-1865 роках, один з організаторів Республіканської партії (1854), що виступила проти рабства. В ходігромадянської війни у США 1861-1865 років уряд Лінкольна провів ряд демократичних перетворень, зокрема ухвалив закони про гомстеди, про відміну рабства, забезпечив розгром військ жителів півдня [8, с. 12].

А. Лінкольн народився у бідній родині фермера. У зв'язку з частими переїздами відвідував школу з перервами, але регулярно займався самоосвітою, став затятим читачем книжок. З ранніх років допомагав сім'ї по господарству, працював за наймом.

З 1831 р. Лінкольн влаштувався Нью-Сейлеме (Іллінойс), де працював клерком у магазині, землеміром, потім вступив у ополчення, протистояного індіанцям, але у боях не брав участі. У 1833-1836 pp. був місцевим поштмейстером, вивчав право та з 1836 був допущений до юридичної практики.

У 1834-1842 Лінкольн чотири рази обирався в законодавчі збори Іллінойсу від партії вігів.
У 1837 р. переїхав до столиці штату Спрінгфілд.
У 1842 одружився з Мері Тодд.

У 1847-1849 р. він представляв Іллінойс у нижній палаті конгресу США, виступав проти війни з Мексикою та работоргівлею. У наступні роки займався юридичною практикою, став одним із провідних юристів штату, був консультантом залізниці "Іллінойс Сентрал".

У 1856 р. приєднався до щойно створеної Республіканської партії. У ході виборів 1858 р. загальну увагу привертали дебати між Лінкольном і його суперником у боротьбі за місце в сенаті США С. Дугласом. Перемога дісталася Дугласу, але мова Лінкольна "Будинок розділений", лейтмотивом якої буланеможливість подальшого існування країни у стані "напіврабства і напівсвободи" стала з часом хрестоматійною, а він сам - фігурою національного масштабу.

 


Вплив іграшки на розвиток дитини в ранньому віці

План до курсової роботи:

Вплив іграшки на розвиток дитини в ранньому віці

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Вплив іграшки на розвиток дитини в ранньому віці,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Потенційні можливості дитини

Ранній вік - стадія психічного розвитку дитини від 1 до 3 років, яка характеризується якісними змінами у розвитку функцій кори великих півкуль. У цьому часі відбуваються такі події індивідуального розвитку:

1. Формується ходьба, локомоція, дрібнамоторика, за рахунок чого суттєво розширюються можливості пізнання навколишнього світу;
2. Розвивається ситуативно-діловеспілкуванняз дорослими та спілкування з однолітками;
3. Формуються когнітивні процеси;
4. Відбувається оволодіння пасивною та активною мовою;
5. Стають більш певними афективна та вольова сфери, формується самосвідомість.

Дляпсихікидитини цього віку характерні: висока залежність від наочної ситуації; психічне відображення функціонує в нерозривному зв'язку з практичнимидіями; виражений афективний характер спрямованості зовнішній світ.Ведучоюу цьому віці виступає предметно-маніпуп'ятивною діяльністю, в рамках якої відбувається оволодіння культурно фіксованими способами вживання предметів. При цьому формування предметних дій дитини невіддільне від її спілкування з дорослим, яке є ситуативно-діловим. У цей період відбувається особливо інтенсивний розвиток мови дитини: на другому році дитина вже розуміє назви деяких предметів, з якими вона взаємодіє, а на третьому роцірозумінняпоширюється і предмети, які перебувають поза безпосереднього досвіду дитини [4].

Проблеми раннього розвитку дитини досліджували: Лупан, Мухіна, Ельконін, Венгер, Міллер, Виготський та ін. М. Ібука дійшов висновку, що здібності та характер людини не зумовлені від народження, а здебільшого формуються у певний період його життя. Дослідження фізіології мозку, з одного боку, і дитячої психології – з іншого, показали, що ключ до розвитку розумових здібностей дитини – його особистий досвід пізнання у перші 3 роки життя, тобто. у період розвитку мозкових клітин. Все залежить від стимуляції та ступеня розвитку головного мозку у вирішальні роки життя дитини. Це роки від народження до трирічного віку.

 


Громадянство поняття основи придбання та припинення

План до курсової роботи:

Громадянство поняття основи придбання та припинення

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Громадянство поняття основи придбання та припинення,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Інститут громадянства історія цивілізації людства

Проблема взаємин людини з суспільством та державою, пошук найбільш оптимальних форм їхньої взаємодії та проблема громадянства, зокрема, цікавили вчених з найдавніших часів. Ще Аристотель в одній зі своїх найвідоміших робіт "Політика" поставив питання про те, хто є громадянином, і дійшов висновку, що держава – це сукупність громадян.

Інститут громадянства історія людської цивілізації виник з появою перших держав, ще рабовласницьку епоху існування людства. Його мета полягала в тому, щоб визначити, чи належить людина до певного міста чи штату, та встановити для цієї людини певний ступінь правоздатності.

Суворіші правила існували в Римській державі. Римський громадянин мав повну правоздатність, яка включала чотири компоненти [7, c. 156]:
а) право одружуватися, що супроводжувалося особливими юридичними наслідками;
б) право здійснювати майнові угоди та мати майнові права, визнані тодішнім Римським правом;
в) право голосувати у Народних зборах;
р) право виступати кандидатом посади магістрату.

Громадяни латинських держав, що перебували у союзі з Римською державою, мали обмеження у своїх правах, перебуваючи на території Риму, вони користувалися лише правом укладання шлюбу та правом укладання майнових угод. Нарешті, іноземці, які не належали ні до латинського, ні до Римського громадянства, не мали жодних суспільних прав, тобто вони були безправними.

З розвитком часу рабовласницький лад змінився феодальним, коли інститут громадянства був замінений інститутом громадянства, тобто васалітетом індивіда від держави, персоніфікованого від імені монарха.

Сучасне поняття громадянства історично пов'язане із французькою революцією XVIIІ століття. Політико-правова концепція "вільного громадянина" служила виправданням ліквідації феодального ладу, розвитку нових політичних та економічних відносин. Це поняття замінило категорію громадянства, що у феодалізмі означала васальні відносини залежності індивіда від держави, персоніфіковані від імені монарха.