ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Розроблення цільового ринку та позиціювання на ньому товарівРозроблення цільового ринку та позиціювання на ньому товарів

Розроблення цільового ринку та позиціювання на ньому товарівРОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ЦІЛЬОВОГО РИНКУ, СЕГМЕНТУВАННЯ ТА ПОЗИЦІЮВАННЯ ТОВАРІВ

Сегментування промислового ринку:

  • це виокремлення певної кількості покупців, що мають аналогічну реакцію на комплекс маркетингових засобів підприємства, тобто однаково сприймають параметри промислового товару, його ціну, місце збуту та маркетингові комунікації;
  • це формування груп споживачів за певними ознаками.

Сегмент — це об'єднана, заздалегідь виявлена кількість споріднених покупців за певними ознаками.

Промисловий ринок потребує сегментування за таких умов:

  • зменшення обсягів збуту конкретної промислової продукції або промислових послуг;
  • значного спаду потенційного (прогнозованого) попиту на відповідний промисловий товар;
  • значного підвищення рівня конкуренції;
  • суттєвої відмінності щодо вимог споживачів до конкретного товару промислового призначення.
  • Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Розроблення цільового ринку та позиціювання на ньому товарів.
Придбати курсову на тему - Розроблення цільового ринку та позиціювання на ньому товарів, можна вже сьогодні!.

Сегментування ринку можна вважати також методом пошуку підприємством власних секторів ринку та визначення об’єктів (споживачів), на які спрямована маркетингова діяльність підприємства, і управлінським процесом, що сприяє прийняттю обґрунтованих рішень щодо вибору цільових ринків та розробки відповідної кількості маркетинг-мікс.

Критерій сегментування - показник того, чи правильно фірма обрала той чи інший ринок для діяльності. Сегментування ринку здійснюється за певними критеріями, які наведені в табл.1.1.

У табл.1.1 наведені основні критерії сегментування і що повинна вибрати фірма згідно цих критеріїв для своєї діяльності. Саме за допомогою цих критеріїв підприємство обирає ринок для своєї діяльності.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Розроблення цільового ринку та позиціювання на ньому товарів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Розроблення цільового ринку та позиціювання на ньому товарів


Розвиток самоконтролю у дітей старшого дошкільного віку


План до курсової роботи:

Розвиток самоконтролю у дітей старшого дошкільного віку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розвиток самоконтролю у дітей старшого дошкільного віку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Проблема формування самоконтролю в психолого-педагогічній літературі

В останні роки проблема самоконтролю все більше стає предметом психологічного та педагогічного дослідження. На нашу думку, це пов’язано з тим, що самоконтроль є одним з найважливіших факторів, що забезпечують самодіяльність учнів. Його мета - запобігти або виявити помилки, які вже були допущені. Формування навчальної діяльності найраціональніше починати з формування самостійного контролю.

Звернемося до того, як деякі дослідники визначають самоконтроль.

Визначення самоконтролю дає В. І. Страхов, який вважає, що “самоконтроль - це форма діяльності, що виявляється у перевірці завдання, у критичній оцінці робочого процесу, у виправленні його недоліків". Подібні за визначенням інші вчені, такі як: Д. Б. Ельконін, І. І. Кувшинов, Г. А. Соболєв [2, c. 53]

Приклад способу дії повинен включати опорні точки, на основі порівняння, з якими можна здійснити керуючу дію до того, як буде здійснено дію, щодо якої застосовується цей метод, та необхідну дію. У таких випадках безпосереднє накладення зразка неможливе, тому що зразок, який надає вчитель (навіть якщо він знаходиться перед очима дитини), завжди є лише одиничним випадком засвоєного способу дії, і як такий він ніколи не може збігаються з тим же випадком дитячих дій.

Якщо контроль виступає як зовнішня змістовна діяльність, це не увага. "Навпаки, він вимагає актів уваги, які склалися досі". Поступово формуючись, дія контролю стає зниженим розумовим ефектом. У цьому випадку П. Гальперін говорить про увагу: "Коли нова дія контролю стає розумовою і скороченою, тоді - і лише тоді вона стає увагою. Не кожен контроль - це увага, але кожна увага означає контроль". [1, c. 37]

Таким чином, психолого-педагогічна література відображає різноманітні підходи до визначення сутності самоконтролю. Автори деяких робіт розглядають самоконтроль як властивість особистості у широкому розумінні цього слова. Інші автори вважають самоконтроль актом розумової діяльності людини (форма вираження і розвитку самосвідомості, мислення, якості розуму, ознака його критичності, недисциплінованість).


Розвиток самостійності у дітей середнього дошкільного віку


План до курсової роботи:

Розвиток самостійності у дітей середнього дошкільного віку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розвиток самостійності у дітей середнього дошкільного віку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Поняття і значення самостійності у педагогічній та психологічній літературі

На сучасному етапі розвитку освітньої галузі науки головною метою постає розвиток та виховання соціально-активної, самостійної, творчої людини, яка може бути здатною до критичного мислення і самоосвіти.

В таких правових документах, як в: Національній стратегії розвитку освіти України до 2021 року, Законі України «Про освіту», Законі України «Про охорону дитинства», Конвенції ООН про права дитини - виділено головні вміння особистості нової генерації в розвиненому суспільстві.

До таких вмінь відносяться наступні:

? уміння самовизначатися,
? робити свідомий вибір серед значної кількості соціальних відносин і соціальних зв’язків,
? уміння взаємодіяти і співпрацювати,
? уміти розв’язувати конфлікти й домовлятися,
? бажання брати на себе різні соціальні ролі,
? розвивати навички самоосвіти,
? уміння отримувати інформацію, обробляти її, знаходити необхідне в потоці знань,
? уміння приймати відповідальні рішення в умовах вибору, постійних змін,
? організовувати свою діяльність, ставити собі мету й досягати її,
? бути відповідальним за свої рішення та дії.

Основою цих умінь і навичок є розвиток самостійності як базової якості будь-якої особистості. [1- 2]

Проблема розвитку самостійності особистості не є новою в психолого-педагогічній науці. Її сутність і характеристику досліджували вчені в різних напрямах:

? філософи - Аристотель, І. Кант, С. К’єркегор та ін.,
? фізіологи - П. Анохін, М. Бернштейн, І. Павлов, І. Сєченов та ін.,
? психологи - Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Запорожець, Г. Костюк та ін.,
? педагоги - Я. А. Коменський, М. Монтессорі, Й. Г. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, С. Русова, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.[2]


Розвиток силових якостей у дітей старшого шкільного віку


План до курсової роботи:

Розвиток силових якостей у дітей старшого шкільного віку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розвиток силових якостей у дітей старшого шкільного віку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сила як рухова якість людини

Сила – одна з провідних фізичних якостей людини. Вона лежить в основі розвитку всіх інших рухових якостей. Її можна розвивати шляхом використання різних вправ, а саме: з обтяженням масою власного тіла, з обтяженням масою предметів, у подоланні опору еластичних предметів, у подоланні опору партнера, у самоопорі, на силових тренажерах, ізометричних.

Без прояву м’язової сили людина не може виконати жодної рухової дії. Від рівня розвитку сили певною мірою залежить прояв інших рухових якостей. В теорії фізичного виховання поняття «сила» застосовується для якісної характеристики довільних рухів людини, які спрямовані на вирішення конкретних рухових завдань.

При виконанні рухових дій різновиди роботи:

- утримуючу, яка виконується за рахунок напруження м’язів без зміни їх довжини (ізометричний режим (статична сила). Вона застосовується для підтримання статичних поз тіла, утримання предметів (штанга) тощо;
- долаючу, яка виконується за рахунок зменшення довжини м’язів. Вони застосовується найчастіше при виконанні рухових дій;
- поступливу, яка виконується за рахунок збільшення довжини м’язів. Завдяки поступливій роботі м’язів відбувається амортизація в момент приземлення у стрибках, бігу тощо. Зауважимо, що в цьому режимі м’язи можуть проявити на 50-100 % більшу силу, ніж у долаючому та утримуючому;
- комбіновану, яка складається з почергової зміни названих вище режимів [18, с. 178].


Розвиток творчих здібностей у підлітковому віці


План до курсової роботи:

Розвиток творчих здібностей у підлітковому віці

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розвиток творчих здібностей у підлітковому віці,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Необхідність та особливості розвитку творчих здібностей підлітків у навчальному процесі

На сьогоднішній день в Україні існує безліч установ середньої освіти (інтернати, школи, ліцеї, гімназії та ін.), а також освітніх програм, орієнтованих на дітей з різними індивідуально-психологічними особливостями: починаючи від обдарованих дітей, і закінчуючи дітьми з відхиленнями в психічному розвитку. В звичайній середній школі вчаться діти з середніми даними та особливостями психіки. Однак це зовсім не означає, що і підхід до них необхідний «середній».

Рішення даного завдання - пошук і розкриття творчого потенціалу особистості, лягає на плечі педагогів і психологів, діяльність яких пов'язана з діагностикою особливостей, розвитком досвіду навчально-пізнавальної та художньо-творчої діяльності, формування в цілому творчих здібностей учнів.

Н.А. Бердяєв вважав, що творчість - єдиний вид діяльності, який робить людину людиною. Як пише В.Т. Кудрявцев, «з часів Аристотеля природа душі, психіки, свідомості людини пов'язувалася з його здатністю вільно орієнтуватися і діяти в невизначених ситуаціях, які передбачають пошук і побудову таких способів дії, які були б згідні логіці майбутнього, тобто з особливою універсально-творчою активністю людини» [11, с. 34].

Підлітковий вік один з найпродуктивніших в розвитку творчого потенціалу людини, адже хто з нас, будучи підлітком, не писав вірші, намагався малювати картини в різноманітному стилі, намагався опанувати музичний інструмент? Кризовий підлітковий вік відкриває нові грані людини в самому собі, виводить на новий рівень дорослішання особистості.

Таким чином, з метою стимулювання пізнавальної і творчої активності, гнучкості та швидкості мислення, вміння підлітків працювати в команді, можна використовувати такі прийоми і методи: ігрові психотехнічні прийоми, «мозковий штурм», рольові ігри та інші вправи. В тому числі, діагностику творчого мислення по тесту П. Торренса, в основі якого лежить здатність до дивергентного мислення, до перетворення і асоціювання, здатність породжувати нові ідеї та розробляти їх.


Розвиток українського аграрного експорту


План до курсової роботи:

Розвиток українського аграрного експорту

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розвиток українського аграрного експорту,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність, види та функції сільськогосподарської продукції

Сільське господарство - одна з найважливіших галузей господарського комплексу України, яка відіграє важливу роль у зміцнені економіки нашої країни, підвищенні життєвого рівня населення і розв'язанні соціально-економічних проблем. Проте рівень розвитку його продуктивних сил значно відстає від народногосподарських проблем. В країні ще недостатньо виробляється зерна, цукрових буряків, картоплі, городини, плодів, ягід, винограду, м'яса, молока, яєць та інших видів продукції. Тому проблема прискореного розвитку сільськогосподарського виробництва і стабільного нарощування його продукції набирає особливо важливого значення.

Сільське господарство - це комплекс технологічно і організаційно взаємозв'язаних галузей, які у своїй сукупності утворюють збалансовану, заінтегровану і структурно завершену систему, функціонально-компонентна структура якої підпорядкована стабільному нарощуванню продовольчої продукції землеробства і тваринництва. Кожна галузь сільськогосподарського виробництва є сукупністю підприємств, що виробляють певні види однорідної продукції чи надають послуги, які задовольняють певні потреби населення у продуктах харчування, а промисловості - в сировині [11, с. 105].

Протягом останніх років сільськогосподарське виробництво зазнало великих деформацій. Перехід від планової до ринкової економіки, реформування колгоспів і радгоспів, розвиток нових господарських структур, дезіндустріалізація, дезінтенсифікація і деспеціалізація сільськогосподарського виробництва, скорочення промислових засобів виробництва і предметів праці, непомірне підвищення цін на них, порушення системи матеріально-технічного обслуговування господарств, руйнація агрохімічної служби, відсутність відповідної системи агрохімічного обслуговування спричинились до зниження продуктивності і економічної ефективності використання аграрно-ресурсного потенціалу і зменшення виробництва валової продукції сільського господарства.


Розпад колоніальної системи після Другої світової війни


План до курсової роботи:

Розпад колоніальної системи після Другої світової війни

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розпад колоніальної системи після Другої світової війни,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Особливості формування колоніальної системи

Країни Європи, здійснивши модернізацію, отримали величезні переваги перед рештою світу, в основі якого лежали принципи традиціоналізму. Ця перевага позначилася і на військовому потенціалі. Тому слідом за епохою Великих географічних відкриттів, пов'язаних головним чином з розвідувальними експедиціями, в XVII-XVIII ст. почалася колоніальна експансія на схід і захід найбільш розвинених країн Європи. Традиційні цивілізації в силу свого відсталого розвитку не змогли протистояти цій експансії і перетворилися в легку здобич для своїх більш сильних супротивників. Історія колоніалізму зародилася в епоху Великих географічних відкриттів, а саме в XV столітті, коли Васко да Гама відкрив шлях до Індії, а Колумб досяг берегів Америки. Зіткнувшись з народами інших культур, європейці продемонстрували свою технологічну перевагу (океанські вітрильники і вогнепальну зброю). Перші колонії в Новому Світі були засновані іспанцями. Пограбування американських індіанських держав сприяло розвитку європейської банківської системи, збільшенню фінансових вкладень в науку, стимулювало розвиток промисловості, яка, в свою чергу, вимагала нових ресурсів.

Колоніальна політика періоду первісного накопичення капіталу характеризується прагненням встановити монополію в торгівлі з завойованими територіями, захопленням і розграбуванням цілих країн, використанням або нав'язуванням хижацьких феодальних і рабовласницьких форм експлуатації місцевого населення. Ця політика відіграла величезну роль у початковому процесі накопичення. Це призвело до концентрації великих капіталів в країнах Європи на основі розграбування колоній і работоргівлі, яка особливо розвинулася з 2-ї половини XVII століття і послужила одним з важелів перетворення Англії в найбільш розвинену імперію того часу [1, c, 48].

У поневолених країнах колоніальна політика призводила до руйнування продуктивних сил, затримувала економічний і політичний розвиток цих країн, приводила до розграбування величезних територій і винищення цілих народів. Велику роль в експлуатації колоній в цей період відігравали методи військової конфіскації.


Розумове виховання дітей молодшого дошкільного віку в дидактичній грі


План до курсової роботи:

Розумове виховання дітей молодшого дошкільного віку в дидактичній грі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розумове виховання дітей молодшого дошкільного віку в дидактичній грі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Проблеми розумового виховання дошкільників у психолого-педагогічній освіті

Розумове виховання – систематичний, цілеспрямований вплив дорослих на розумовий розвиток дитини з метою формування системи знань про навколишній світ, розвитку пізнавальної діяльності, здатності до самостійного пізнання.

У численних психолого-педагогічних дослідженнях доведено важливість застосування різних форм і методів розвитку розумової активності дітей у процесі дошкільної освіти. Використання цих форм і методів найтіснішим чином пов'язано з процесом оновлення наукової, методичної і матеріальної бази виховання і навчання на вказаних рівнях освіти.

Засновником дошкільної дидактики є Я.А. Коменський, який основними дидактичними завданнями вважав розширення безпосереднього досвіду дитини, збагачення її знань про предмети і явища, формування вміння розрізняти схожі предмети та явища і правильно називати їх.

Засновник дитячого садка Ф. Фребель виходив з необхідності використовувати різноманітні ігри для розвитку органів чуття дітей, ознайомлення їх із природою, життям людей, підготовки до школи. Цій меті він підпорядковував дидактичний матеріал, призначений для формування ухилень про форму, величину, просторові відношення, числа, - так звані дари, а також систему занять та ігор, спрямовану на розвиток сенсорики. Дитина, на його думку, наділена, крім основних інстинктів, інстинктом пізнавальним, дослідницьким, який є основою навчальної діяльності. У дошкільному віці розвиток прагнення до пізнання повинен реалізовуватися через безпосереднє споглядання предметів навколишнього світу [7, с. 18].


Розчинники, використовувані при приготуванні стерильних і асептичних лікарських засобів


План до курсової роботи:

Розчинники, використовувані при приготуванні стерильних і асептичних лікарських засобів

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розчинники, використовувані при приготуванні стерильних і асептичних лікарських засобів,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Розчинники, використовувані для приготування стерильних та асептичних лікарських засобів

Як розчинники лікарських речовин при отриманні ін'єкційних розчинів застосовуються вода для ін'єкцій, ізотонічні розчини деяких лікарських речовин і неводні розчинники природного, синтетичного і напівсинтетичного походження, які відповідають вимогам НТД.

До розчинників висуваються такі вимоги: висока розчинна здатність, необхідна хімічна чистота, фармакологічна індиферентність, хімічна сумісність з лікарськими речовинами, тобто відсутність хімічної взаємодії, стійкість при зберіганні, доступність і дешевизна.

Вода є найбільш поширеним розчинником для парентеральних препаратів. Вона являє собою найзручніший з фізіологічної точки зору розчинник, оскільки є в кількісному відношенні головною складовою частиною всіх секретів організму і водночас основним агентом, що транспортує поживні речовини і продукти обміну речовин в організмі.

Відомо, що ряд препаратів через погану розчинність в воді або не можуть застосовуватися в медичній практиці, або в значній мірі втрачають свій терапевтичний ефект. До них можна віднести стероїдні сполуки, антисептики, фуранохромони, алкалоїди, глікозиди та ін. З цією метою застосовують неводні розчинники: спирти, ефіри, масла і ін. Неводні розчинники, поряд з іншими вимогами повинні бути малотоксичними, прозорими, мати невелику в'язкість.[3]


Роль держави і права в забезпеченні прав і свобод людини і громадянина


План до курсової роботи:

Роль держави і права в забезпеченні прав і свобод людини і громадянина

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Роль держави і права в забезпеченні прав і свобод людини і громадянина,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та правова природа прав та свобод людини і громадянина

Права людини і громадянина, їх генезис, соціальні корені, правова природа, призначення, їх практична реалізація – одна з довічних проблем історичного, соціально-культурного розвитку суспільства, розвитку людства, що пройшла через тисячоліття і незмінно знаходилась у центрі уваги політичної, правової, морально-етичної, релігійної і філософської думки. «У різні епохи й історичні періоди проблема прав людини, незмінно залишаючись політико-правовою категорією, набувала або релігійного, або етичного, або філософського звучання залежно від соціальної позиції класів, що перебували у влади» [3, с. 6]. У сучасному світі немає суспільства, в якому не використовувалося б, не культивувалося поняття права. Тому правильне розуміння явищ, що цим поняттям відображаються, набуває безпосередньо світоглядного значення. Світогляд людини не може бути повним і досконалим, якщо в ньому відсутні знання про сутність прав людини і громадянина. Однак визначення поняття останнього в правовій науці ще триває.

П.М. Рабінович визначає права людини як певні можливості, котрі необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних умовах, об’єктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку людства і мають бути загальними та рівними для всіх людей [17, с.101]. Відтак, за думкою вчених, права – це певні можливості людини, тобто її спроможність діяти певним чином або ж утримуватися від певних вчинків з тим, аби забезпечити собі належне існування, розвиток, задоволення тих потреб, що сформувалися. Мабуть, поняття, подане вченими, набагато виграло б від того, якби в ньому більш конкретно було вказано на мету цих «можливостей людини» – задоволення потреб та інтересів людини.

У ХХ-ХХІ століттях однією із загальних тенденцій розвитку інституту прав людини є його глобальна універсалізація.


Роль і значення бізнесу в еволюції сучасних економічних систем


План до курсової роботи:

Роль і значення бізнесу в еволюції сучасних економічних систем

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Роль і значення бізнесу в еволюції сучасних економічних систем,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. СУТЬ І ПОНЯТТЯ БІЗНЕСУ

Становлення бізнесу як складного і багатоаспектного соціально - економічного явища відбувалося протягом тривалого періоду. Формувалися найбільш доцільні організаційно-правові форми бізнесу, типи соціально-економічних зв’язків з державою, громадянами, удосконалювалася нормативно-правова база.

Бізнес - економічна діяльність, яка здійснюється за власні чи взяті в кредит кошти суб’єктом підприємництва на його ризик і під його відповідальність, спрямована на отримання прибутку [12, с. 89].

Бізнес із суспільного погляду можна представити як сферу задоволення зростаючих матеріальних (а інколи – і духовних) потреб суспільства і окремих індивідуумів - споживачів (покупців). Як відомо, потреби суспільства та індивідуума безмежні. Процес експансії суспільних потреб буде мати місце доти, поки існує суспільство, цивілізація [10, с. 112].

Підприємництво (бізнес) – це продукт суспільного розвитку, його складова частина. З удосконаленням самого суспільства, зростанням продуктивних сил та виробничих відносин, інших виявів цивілізації удосконалюються і форми бізнесової діяльності. Кожний історичний етап розвитку суспільства вносить свої корективи у реальні форми існування, сутність і теоретичні визначення бізнесу. Але однозначного і всеосяжного визначення бізнесу, як нам представляється, бути не може. Таке припущення підтверджується еволюцією філософії підприємництва, його теорією і практикою. Поняття бізнесу в економічній і спеціальній літературі (філософській, соціологічній, етичній, історичній й ін.) має різне тлумачення. У науковій літературі висвітлені різні погляди, концепції, підходи щодо визначення сутності понять “підприємництво” і “бізнес”, “підприємець” і “бізнесмен”.

Сутність бізнесу полягає в поєднанні матеріальних, фінансових, трудових та інформаційних ресурсів з метою виробництва товарів чи надання послуг, які призначені для продажу іншим економічним суб’єктам - підприємствам, організаціям, громадянам. Рушійною силою розвитку бізнесу є потреби і особистий економічний інтерес, який є основою потреб.