ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Розрахунки з покупцями та замовникамиРозрахунки з покупцями та замовниками

Розрахунки з покупцями та замовникамиПерелік тем курсових робіт, що розміщені на цій сторінці (перейдіть за посиланням):

1.1. Сутність, поняття та класифікація дебіторської заборгованості за діючими стандартами обліку

У процесі господарської діяльності підприємства (операційної, інвестиційної та фінансової) неминуче виникають зв`язки з різними юридичними та фізичними особами.

Підприємства укладають між собою і виконують угоди з купівлі засобів та предметів праці, реалізації продукції (робіт, послуг). За все, що придбане на стороні, слід платити гроші і відповідно одержувати платежі за відпущену продукцію або надані послуги. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Розрахунки з покупцями та замовниками.

Під процесом реалізації розуміють сукупність реалізації по продажу готової продукції споживачам. Визначення готової продукції наводиться у стандарті бухгалтерського обліку 9 "Запаси" та інструкції до плану рахунків №291 від 30.11.1999 року.

Готовою називають продукцію, яка виготовлена на підприємстві, призначена для продажу, повністю закінчена обробкою, пройшла випробування, приймання, укомплектування і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договорами або іншими нормативно-правовими актами.

Продукція реалізується за відпускними продажними цінами. Ціни на продукцію встановлюються з таким розрахунком, щоб підприємство не тільки відшкодувало затрати на виробництво продукції і її реалізацію а й одержало прибуток, необхідний для сплати податку з прибутку та інших обов`язкових платежів до бюджету і розширення власного виробництва.
Усі розрахункові операції незалежно від форм розрахунків із моменту виникнення поділяють на:
- дебіторську заборгованість;
- кредиторську заборгованість.

Принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість визначає П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

Юридичні та фізичні особи, які внаслідок подій, що відбулися, заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їхніх еквівалентів або інших активів, є дебіторами.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Розрахунки з покупцями та замовниками,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Розрахунки з покупцями та замовниками


Бізнес-планування підприємницької діяльності. Методика розробки бізнес-планів підприємницької діяльності

1.1. Сутність та роль бізнес-планування підприємницької діяльності

У ринковій економіці бізнес-план є робочим інструментом, який використовується у всіх сферах підприємництва. Бізнес-план описує процес функціонування фірми, показує, яким чином її керівники збираються досягти свої цілі і задачі, передусім підвищення прибутковості роботи. Добре розроблений бізнес-план допомагає фірмі зростати, завойовувати нові позиції на ринку, де вона функціонує, складати перспективні плани свого розвитку.

Бізнес-планування (ділове планування) - самостійний вид планової діяльності, яка безпосередньо пов'язана з підприємництвом.

В умовах ринку нереально домогтися стабільного успіху в бізнесі, якщо не планувати ефективно його розвитку, не акумулювати постійно інформацію про власні стан і перспективи, про стан цільових ринків, положенні на них конкурентів і т. д.

Необхідно не тільки точно представляти свої потреби на перспективу в матеріальних, трудових, інтелектуальних, фінансових ресурсах, а й передбачати джерела їх отримання, вміти виявляти ефективність використання ресурсів у процесі роботи підприємства.

Бізнес-план - це документ, який містить усю необхідну інформацію, що характеризує бюджетний, кредитний або інвестиційний проект, обґрунтовує доцільність та можливість його здійснення, демонструє позитивні макроекономічні результати від його реалізації, а також має аргументовано доводити, що позичальник буде в змозі виконати свої зобов'язання.[5, c. 78] Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Бізнес-планування підприємницької діяльності. Методика розробки бізнес-планів підприємницької діяльності.

Необхідність складання бізнес планів випливає з Постанови Кабінету Міністрів України вiд 30.06.2010 № 567 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2010 році державних гарантій щодо виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання державного сектору економіки, залученими для фінансування інвестиційних, інноваційних

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Бізнес-планування підприємницької діяльності. Методика розробки бізнес-планів підприємницької діяльності,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Бізнес-планування підприємницької діяльності. Методика розробки бізнес-планів підприємницької діяльності


Методологічні відмінності консультативної, психокорекційної та психотерапевтичної роботи в уявленні шкільних психологів

1.1. Поняття психологічного консультування:особливості організації та проведення у системі закладів освіти

Для того щоб навчання й виховання дітей велося з обліком наявних науково-психологічних знань, у системі освіти створюється й функціонує психологічна служба. Її основними працівниками є професійні психологи, що мають диплом про закінчення вищих навчальних закладів за фахом «Психологія» [6, с. 428].

Консультування в процесі надання психологічної допомоги має на увазі спільне обговорення лікаря, клінічного психолога, з одного боку, і пацієнта або клієнта, з іншого проблем, що виникли в людини, можливих варіантів їх подолання й профілактики, а також інформування індивіда про його індивідуально-психологічні якості, специфічні типи реагування, методи саморегуляції. Консультування спрямоване на вироблення активної позиції людини стосовно психологічних проблем, фрустрацій і стресів з метою навчання способам відновлення або збереження емоційного комфорту в критичних життєвих ситуаціях.

Діагностичні процеси у структурі психологічного консультування включають клінічне інтерв'ювання і використання батареї експериментально-психологічних методик для визначення особливостей функціонування психічних процесів і параметрів індивідуальності. Істотним при консультуванні в практичному відношенні є процес інформування людини про об'єктивні параметри її психічної діяльності й властивостей індивідуальності, а також навчання способам психічної саморегуляції [5, с. 475-476]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Методологічні відмінності консультативної, психокорекційної та психотерапевтичної роботи в уявленні шкільних психологів.

Консультативна діяльність - істотний напрямок роботи практичного психолога. Дотепер чимала плутанина відзначається в розумінні того, що таке психологічна консультація. Почасти це викликане вживанням терміна «консультація» стосовно до стількох контекстів і у відношенні всіляких типів служби, що він майже втрачає значення.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Методологічні відмінності консультативної, психокорекційної та психотерапевтичної роботи в уявленні шкільних психологів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Методологічні відмінності консультативної, психокорекційної та психотерапевтичної роботи в уявленні шкільних психологів


Адміністративний примус. Сутність адміністративного примусу

1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи

Великий внесок у вдосконалення поняття адміністративного примусу зробили вітчизняні вчені-адміністративісти. Так, В.К. Колпаков та О.В. Кузьменко визначають його як владне, здійснюване в односторонньому порядку та передбачених правовими нормами випадках застосування від імені держави до суб’єктів правовідносин, по-перше, заходів попередження, по-друге, заходів припинення правопорушень, по-третє, заходів відповідальності за порушення нормативно-правових установлень. На думку З.С. Гладун, це особливий вид державного примусу, який полягає у застосуванні суб’єктами державного управління (правомочними державними органами чи посадовими особами) передбаченої нормами адміністративного права системи примусових заходів (психологічного чи фізичного характеру) щодо підконтрольних їм об’єктів у зв’язку з вчиненням неправомірних дій (адміністративних проступків) останніми. Майже ідентичне визначення пропонують Л.Р. Біла, Г.Г. Забарний, P.А. Калюжний, В.О. Терещук, В.К. Шкарупа. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Адміністративний примус. Сутність адміністративного примусу.

Актуальність теми дослідження. Адміністративний примус у системі методів державного управління завжди займав чільне місце. Він і сьогодні зберігає своє значення і серед усіх видів державного примусу має найбільшу питому вагу, оскільки йому притаманні висока мобільність і здатність адаптуватися до конкретних умов і потреб держави. Заходи адміністративного примусу використовуються для обслуговування багатьох комплексних галузей права, в тому числі й податкового. Проте деякі вітчизняні вчені-юристи висловлюють пропозиції щодо виокремлення самостійних різновидів державно-правового примусу, залежно від галузі права, яку б він обслуговував. Але більшість правників - адміністративістів вважає недоцільним використання зазначеного критерію для розподілу державно-правового примусу, оскільки аналіз відповідних примусових заходів свідчить, що незважаючи на специфічні властивості, які зумовлюються сферою їх застосування, вони зберігають і загальні ознаки адміністративного примусу.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Адміністративний примус. Сутність адміністративного примусу,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Адміністративний примус. Сутність адміністративного примусу


Ринок цінних паперів і фондова біржа. Інструменти ринку цінних паперів та їх особливості

1.1. Сутність та функції ринку цінних паперів

В структурі ринкової економіки багатьох країн світу особливе місце займає ринок цінних паперів. Він називається так тому, що об’єктом купівлі-продажу на ньому є досить специфічний товар – цінні папери.

Ринок цінних паперів (РЦП) – це сегмент фінансового ринку, що охоплює грошовий ринок та ринок капіталів і за допомогою особливого типу інструментів – цінного паперу – забезпечує акумуляцію, розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів [32, c. 5].

Ринок цінних паперів являє собою сукупність економічних відносин між учасниками з приводу випуску і обертання (купівлі-продажу) цінних паперів [21, c. 322].

У науковій літературі та офіційних документах як тотожні вживаються терміни «ринок цінних паперів» і «фондовий ринок». Значною мірою це пояснюється історичними традиціями використання запозичених слів: під «фондами» зазвичай розуміють суму грошових або матеріальних цінностей цільового призначення, а в ХІХ ст. в Росії та Україні так почали називати цінні папери. Однак, наприклад, комерційні цінні папери не призначені для формування інвестиційних фондів, а товарні цінні папери не походять від грошового капіталу. В результаті, у строгому розумінні, «фондовий ринок» – це та частина ринку цінних паперів, де обертаються фондові цінні папери. Оскільки ж інші сегменти ринку цінних паперів із причин незначних розмірів спеціальної назви не мають, то на практиці «ринок цінних паперів» і «фондовий ринок» вживаються як синоніми. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» (ст. 2) визначає фондовий ринок (ринок цінних паперів) як сукупність учасників і правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних [1]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Ринок цінних паперів і фондова біржа. Інструменти ринку цінних паперів та їх особливості.

Як і будь-який інший, ринок цінних паперів формується, виходячи з попиту і пропозиції, а також урівноважуючої ціни. Попит створюється державою та суб’єктами господарської діяльності, яким не вистачає власних доходів для фінансування інвестицій. Держава та бізнес виступають на ринку цінних паперів чистими позичальниками (змушені більше позичати в інших), а чистим кредитором є населення, в якого з різних причин доходи перевищують суму витрат.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Ринок цінних паперів і фондова біржа. Інструменти ринку цінних паперів та їх особливості,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Ринок цінних паперів і фондова біржа. Інструменти ринку цінних паперів та їх особливості


Порівняльний аналіз організації процесу навчання в середніх школах України та США

1.1. Сутність процесу навчання, його функції та структура

Система освіти - це сукупність навчальних і навчально-виховних закладів, які відповідно до законів забезпечують загальну середню й вищу освіти, здобуття спеціальності або кваліфікації, підготовку або перепідготовку кадрів для економіки й культури [8, с. 24].

Процес навчання є складовою частиною цілісного педагогічного процесу в школі, спрямованого на формування всебічно й гармонійно розвитій особистості.

Щоб охарактеризувати структуру процесу навчання, необхідно, по-перше, виявити основні компоненти цього процесу, по-друге описати характер зв'язків компонентів, по-третє, розкрити основні протиріччя, що лежать в основі самого процесу, по-четверте, визначити типові етапи його розвитку Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Порівняльний аналіз організації процесу навчання в середніх школах України та США.
[2, с. 10].

За висловом відомого дидакта, академіка Ю.К. Бабанського: «Процес навчання - це цілеспрямована взаємодія вчителя та учнів, у ході якої розв'язуються завдання освіти, виховання і загального розвитку особистості». У процесі навчання відбувається передача накопиченого попередніми поколіннями соціального досвіду і його трансформація. Навчання таким чином постає окремим, специфічним видом суспільної діяльності, перетворюється у засіб передачі соціального досвіду. Єдність викладання і учіння є об'єктивною характеристикою навчального процесу у вищій школі, адже у процесі навчання у вищій школі беруть участь два діючі суб'єкти: викладач, діяльність якого спрямована на управління навчально -пізнавальною діяльністю студента на основі врахування об'єктивних і суб'єктивних закономірностей, принципів, методів, організаційних форм і засобів навчання, та студенти, які в процесі учіння засвоюють знання, уміння та навички, регламентовані навчальними планами та програмами (див. дод А.).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Порівняльний аналіз організації процесу навчання в середніх школах України та США,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Порівняльний аналіз організації процесу навчання в середніх школах України та США


Реінжинірінг бізнес-процесів підприємства. Етапи проведення реінжинірингу

1.1 Сутність реінжинірингу бізнес-процесів

Реінжиніринг бізнес-процесів, як і багато інших методів управління, запозичений нами із Заходу. Як науково-практичний напрям реінжиніринг бізнес-процесів виник у США і швидко перетворився на одну з провідних і таких, що активно розвиваються, галузей інформатики. Сьогодні починається просування консалтингових послуг та інструментів з реінжинірингу і на вітчизняний ринок.

Засновником теорії реінжинірингу вважають М. Хаммера, який у співавторстві з Дж. Чампі випустив книгу «Реінжиніринг корпорації: маніфест для революції в бізнесі».

Реінжиніринг бізнес-процесів (англ. Business Process Reengineering, BPR) — фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування ділових процесів для досягнення різких, стрибкоподібних покращень у вирішальних, головних показниках діяльності компанії (фірми, підприємства), таких як вартість, якість, швидкість виконання. [16, c.9]

На відміну від інших технологій поліпшення бізнесу (виробництва) головна риса реінжинірингу бізнес-процесів — створення абсолютно нових і більш ефективних процесів (бізнесу, виробництва), без урахування того, що було раніше. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Реінжинірінг бізнес-процесів підприємства. Етапи проведення реінжинірингу.

Одне з ключових понять, яке покладене в основу реінжинірингу - бізнес-процеси. Саме їх вдосконалення є величезним резервом підвищення ефективності діяльності підприємства. А для цього необхідно осмислити природу бізнес-процесів, зрозуміти, яке значення вони мають для підприємства, як слід їх правильно змінювати.

Під бізнес-процесом розуміють потік роботи, яка переходить від однієї людини до іншої, а для великих процесів - від одного відділу до іншого. Процеси можна описати на різних рівнях, але вони завжди мають початок, певну кількість кроків посередині і чітко обкреслений кінець. Не існує стандартного переліку процесів, і організації мають розробляти власні процеси, тому що це допомагає глибшому розумінню їх власної ситуації, коли її описують в термінах процесів. [12, c. 69]

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Реінжинірінг бізнес-процесів підприємства. Етапи проведення реінжинірингу,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Реінжинірінг бізнес-процесів підприємства. Етапи проведення реінжинірингу


Використання методики М.О. Зайцева в процесі навчання дітей дошкільного віку читання в умовах сім'ї

1.1. Загальні поняття дошкільного виховання дітей

Вступ дитини в школу - це, з одного боку, радісний, довгоочікуваний момент, а з іншого - напружений,неспокійний період як для батьків, так і для дітей. Усі батьки прагнуть бачити своїх дітей відмінниками, що процвітають в усіх своїх починаннях, тому вже заздалегідь починають вчити дітей читати, писати, рахувати, забуваючи при цьому, що й читання, і письмо ґрунтуються на розвитку пізнавальних процесів: пам'яті, уваги, мислення, уяви, сприйняття. І якщо хоч один з перерахованих вище процесів в дитини не сформованим, то навчання в школі створить певні труднощі як для дитини, так і для навколишніх його дорослих [2, с. 47].

Дошкільний вік - це період фактичного складання особистості дитини. Соціальна ситуація розвитку дитини характеризується розпадом раніше спільної її діяльності з дорослим. За людськими діями дитина відкриває світ людських відношень. Виникає спрямованість на орієнтацію й оволодіння цими відносинами, підсилюється тенденція бути як дорослий. У сюжетно-рольовій грі дитина одержує можливість реалізації цих нереалізованих у реальності тенденцій бути й діяти як дорослий. Відповідно, розширюється коло спілкування й значимим стає коло однолітків як партнерів по грі. Надалі із гри виростають творчі продуктивні види діяльності - малювання, конструювання, сприйняття казки, спрямовані на моделювання різних сторін дійсності [5, с. 185].

Специфічними способи впливу на дошкільників можна назвати тому, що вони розраховані на облік особливостей їх розвитку. Для формування правильної поведінки в цей період дитинства дуже важливі приймання виховання навичок, звичок поведінки. Це не дресура, не гола опора на рефлекси (як може здатися на перший погляд), а облік найбільш простих механізмів поведінки, на основі яких можна формувати більш складні, більш осмислені. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Використання методики М.О. Зайцева в процесі навчання дітей дошкільного віку читання в умовах сім’ї.

У сучасній вітчизняній педагогіці, на жаль, методи й приймання виховання не виділяють вікову специфіку, не розраховані на неї. Батьки, вихователі дошкільників виходять із життєвого здорового глузду, їх інтуїтивних пошуків, причому досягають непоганих результатів, але осмислити свої дії затрудняються [1, с. 15].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Використання методики М.О. Зайцева в процесі навчання дітей дошкільного віку читання в умовах сім’ї,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Використання методики М.О. Зайцева в процесі  навчання дітей дошкільного віку читання в умовах сім’ї


Підвищення ефективності управління персоналом на БМУЕ-4 Донецької залізниці

1.1 Сутність, завдання та основні принципи управління персоналом

Створення виробництва світового класу завжди зв'язано з людьми, що працюють на підприємстві. Правильні принципи організації виробництва, оптимальні системи і процедури грають звичайно ж важливу роль, але реалізація всіх можливостей, закладених у нових методах управління, залежить вже від конкретних людей, від їхніх знань, компетентності, кваліфікації, дисципліни, мотивації, здатності вирішувати проблеми, сприйнятливості до навчання.

Компетентність потрібна працівнику, що займається розробкою нових виробів чи устаткування, хоча б тому, що створення нової гарної техніки вимагає, як мінімум, знання того, як працюють старі машини й устаткування. Але для підприємства, що вирішило сьогодні процвітати в конкурентній боротьбі, необхідно, щоб кожен працівник мав великі знання.

Формування в працівників потрібної компетенції починається при підборі кадрів і прийомі на роботу. Люди, що прийдуть в організацію, повинні прагнути максимально опанувати аспектами даного бізнесу. Часто це більше питання бажання самих працівників, ніж їхнього попереднього досвіду трудової діяльності чи базового утворення.

Не менш важливим є довгострокове планування кадрової політики фірми. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Підвищення ефективності управління персоналом на БМУЕ-4 Донецької залізниц.

У більшості компаній відділи кадрів чи служби управління людськими ресурсами більше звикли займатися плануванням чисельності працівників на підприємствах. Їхня головна задача - домогтися щоб на підприємстві чи в організації було стільки працівників, скільки повинно бути у відповідності зі штатними розкладам.

Але сьогодні відділам кадрів важливо домагатися не просто своєчасного заповнення вакансій, щоб підтримувати на належному рівні обсяг виробництва. Система роботи з кадрами повинна бути спланована таким чином, щоб постійно домагатися збільшення в складі робочої сили підприємства тих людей, хто має гарні знання, і стежити за тим, щоб таких працівників ставало усе більше в кожнім підрозділі.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Підвищення ефективності управління персоналом на БМУЕ-4 Донецької залізниц,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Підвищення ефективності управління персоналом на БМУЕ-4 Донецької залізниц


Ідейно-художня своєрідність роману Ч.Діккенса Домбі та син

1. АНТИГУМАНІСТИЧНА СУТНІСТЬ БУРЖУАЗНИХ ВІДНОСИН В АНГЛІЇ У РОМАНІ Ч. ДІККЕНСА «ДОМБІ ТА СИН»

Творчість Чарльза Діккенса відкриває блискучу сторінку в історії критичного реалізму в Англії. З його ім'ям пов'язана ціла епоха в розвитку англійської літератури.

Ч. Діккенс увійшов в історію світової літератури як художник — реаліст, майстер тонкого психологічного аналізу, широкої соціальної типізації, життєрадісного гумору і нищівної сатири. Глибокий демократизм і гуманізм творчості письменника багато в чому визначений обставинами його біографії. Своєрідність творів англійського романіста проявлялась у тому, що він усі проблеми намагався вирішувати у морально-етичній площині. Відтак, образний світ його творів повністю підкорився цьому завданню.

Особливе місце серед романів письменника посів «Домбі та син» (1846 — 1848). Цей твір визначив перехід майстерності Діккенса — романіста на якісно новий рівень і вважався підсумковим для першого етапу його творчості. Через обидві частини роману автор провів ідею згубності людської пихи, пагубного впливу грошей на формування особистості, людського егоїзму.

У романі «Домбі та син» розкривається антигуманістична сутність буржуазних відносин. У романі намальована широка картина соціального життя Англії [2, с. 34]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Ідейно-художня своєрідність роману Ч.Діккенса Домбі та син.

Це не «сімейний роман», тому що з його сторінок встає сама Англія, представлена безліччю осіб і характерів, різноманіттям протиріч, контрастів, подій. Через сімейні відносини в будинку містера Домбі, фірма якого веде торговельні справи в Англії і її колоніях, розкривається характер зв’язків і відносин людей у сучасному Діккенсу суспільстві.

У цьому творі широко відображене англійське суспільство того часу. Що ж за цінності жили в тому суспільстві? Про це можна судити з опису життя головного героя - містера Домбі. Для нього єдиною метою існування і єдиним сенсом життя є авторитет його торгового дому. Комерційні інтереси настільки захопили містера, що не залишили місце для нормальних людських почуттів. Здається, він усіх готовий оцінювати як вдале або невдале придбання. Так він відносився до дружини, запитуючи у себе, чому йому шкода її, матері своїх дітей.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Ідейно-художня своєрідність роману Ч.Діккенса Домбі та син,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Ідейно-художня своєрідність роману Ч.Діккенса Домбі та син


Макроекономічна нестабільність - безробіття

1.1 Види та причини безробіття

Безробіттям називається соціально-економічна ситуація в суспільстві, за якої частина активних працездатних громадян не може знайти роботу, яку вони здатні виконувати, що обумовлено переважанням пропозиції праці над попитом на неї. Хоча й існує думка, що безробіття є стимулятором трудової дисциплінованості і активності працюючого населення, однак соціально-економічні втрати від безробіття настільки значні, що в усьому світі докладається багато зусиль для його мінімізації, і все ж жодній країні не вдається ліквідувати його повністю [20, 33].

Навiть у таких країнах з розвиненою соцiально орiєнтованою економiкою, як Японiя, Нiмеччина, США та iнших, кiлькiсть безробiтних, за різними даними, досягала не менше 2,0 — 3,0 % загальної кiлькостi працездатних. Узагалi ж експерти Мiжнародної органiзацiї працi вважають, що в наступнi роки в середньому в свiтi безробiття становитиме близько 10 % i повнiстю лiквiдувати його не зможе жодна країна [28, 24].

У вивченні явища і проблем безробіття велика увага приділяється аналізу його причин та видів. Розглянемо основні причини виникнення безробіття.

По-перше, причиною безробіття може стати «надлишкове» населення, «зайве» в порівнянні з досягнутим рівнем національного виробництва. Цей фактор безробіття особливо сильно позначається в країнах, що розвиваються.

По-друге, безробіття може тимчасово збільшитися через природні бажання людей знайти роботу «до душі» і з кращими умовами праці й оплатою. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Макроекономічна нестабільність – безробіття.

По-третє, безробіття може бути результатом змін у структурі економіки, в тому числі - в технології. Це безробіття є тимчасовим, тому що на зміну старим галузям і виробництвам (технологіям) приходять нові.

По-четверте, особливо сильне збільшення рівня безробіття відбувається в результаті циклічного спаду в економіці. Цей вид безробіття є найбільш небезпечним, так як виникає замкнуте коло: падіння виробництва - безробіття - зменшення загального рівня доходів - зниження сукупного попиту - падіння виробництва - безробіття і т.д. [34, 170]

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Макроекономічна нестабільність – безробіття,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Макроекономічна нестабільність – безробіття