ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Роль євро в міжнародній валютній системіРоль євро в міжнародній валютній системі

Роль євро в міжнародній валютній системі1.1. Передумови формування сучасної міжнародної валютної системи

Початком кризи міжнародної валютної системи вважається кінець 60-х років ХХ століття, цей період був зумовлений перерозподілом золотих запасів на користь Європи: у період 60-70-х рр. доларові авуари центральних банків Європи потроїлися і до 1970 р. складали 47 млрд. дол. проти 11,1 млрд. дол. у США. Довіра до долара як резервної валюти падає через гігантський дефіцит платіжного балансу США. Утворються нові фінансові центри, що приводить до втрати США свого абсолютного домінуючого положення у світі. Чітко виявляється парадоксальність даної системи, заснованої на внутрішньому протиріччі, відомому як парадокс, чи дилема Триффена. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Роль євро в міжнародній валютній системі.

Відповідно до дилеми Триффена, золотодоларовий стандарт повинен сполучати дві протилежні вимоги:
- емісія ключової валюти повинна корелювати із зміною золотого запасу країни. Надмірна емісія ключової валюти, не забезпечена золотим запасом, може підірвати оберненість ключової валюти в золото і згодом викликати кризу довіри до неї;
- ключова валюта повинна випускатися в кількостях, достатніх для того, щоб забезпечити збільшення міжнародної грошової маси для обслуговування зростаючої кількості міжнародних угод. Тому її емісія повинна набагато перевершувати золотий запас країни [10, с. 13]. Придбати курсову на тему - Роль євро в міжнародній валютній системі, можна вже сьогодні!.

Таким чином, виникає необхідність перегляду основ існуючої валютної системи. Криза Бреттон-Вудської валютної системи тривала 10 років. Формами її прояву були: валютна і золота лихоманка; масові девальвації і ревальвації валют; паніка на фондовій біржі в очікуванні зміни курсів валют; активна інтервенція центральних банків, у тому числі і колективна; активізація національного і міждержавного валютного регулювання.

Після другої світової війни утворилося шість основних валютних зон:
- британського фунта стерлінгів;
- долара США;
- французького франка;
- португальського ескудо;
- іспанської песети;
- голландського гульдена.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Роль євро в міжнародній валютній системі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Роль євро в міжнародній валютній системі


Гражданство, понятие, основы приобритения и прекращения


План до курсової роботи:

Гражданство, понятие, основы приобритения и прекращения

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Гражданство, понятие, основы приобритения и прекращения,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Институт гражданства в истории цивилизации человечества

Проблема взаимоотношений человека с обществом и государством, поиск наиболее оптимальных форм их взаимодействия и проблема гражданства, в частности, интересовали ученых с древнейших времен. Еще Аристотель в одной из своих самых известных работ "Политика" поставил вопрос о том, кто является гражданином, и пришел к выводу, что государство - это совокупность граждан.

Институт гражданства в истории человеческой цивилизации появился с появлением первых государств, еще в рабовладельческую эпоху существования человечества. Его цель состояла в том, чтобы определить, принадлежит ли человек к определенному городу или штату, и установить для этого человека определенную степень правоспособности.

Более строгие правила существовали в Римском государстве. Римский гражданин обладал полной правоспособностью, которая включала в себя четыре компонента [7, c. 156]:
а) право вступать в брак, что сопровождалось особыми юридическими последствиями;
б) право совершать имущественные сделки и иметь имущественные права, признаваемые тогдашним Римским правом;
в) право голосовать в Народном собрании;
г) право выступать кандидатом на должности магистрата.

Граждане латинских государств, находившиеся в союзе с Римским государством, имели ограничения в своих правах, находясь на территории Рима, они пользовались только правом заключения брака и правом совершения имущественных сделок. Наконец, иностранцы, не принадлежавшие ни к латинскому, ни к Римскому гражданству, не имели никаких общественных прав, то есть они были бесправны.

С развитием времени рабовладельческий строй сменился феодальным, когда институт гражданства был в основном заменен институтом гражданства, то есть вассалитетом индивида от государства, персонифицированного в лице монарха.


Громадський контроль в діяльності поліції


План до курсової роботи:

Громадський контроль в діяльності поліції

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Громадський контроль в діяльності поліції,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття, форми та зміст громадського контролю в діяльності поліції

На теперішній час законодавче закріплення поняття «громадський контроль» без спеціального законодавства (закону) про громадський контроль, можна знайти у нормативній базі окремих норм, наприклад у Конституції України (в редакції від 01.01.2020 року). У відповідності до статті 5 та статті 38 Конституції України, народ є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні, яку він здійснює безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування [1; 6].

Як загальне правило, в науковій літературі поняття «громадський (соціальний) контроль» розглядається з точки зору державного управління як гарантія, спосіб забезпечення дисципліни та законності у діяльності органів виконавчої влади. Цей принцип є певною умовою ефективної діяльності державного органу. Енциклопедія державного управління визначає суспільний (громадський) контроль як форму участь громадян в управлінні для підвищення ефективності роботи державних органів, органи влади, компанії, установи та організації, що надають соціальні послуги [6].

Громадський контроль - це вид соціального контролю, який здійснюється об’єднаннями громадян та самими громадянами, що є важливою формою демократії та як спосіб залучення населення до управління суспільством та державою, як зазначено в Юридичній енциклопедії за редакцією О.Ф.Андрійка [5, с. 234]. На думку Т. В. Наливайко, громадський контроль - це організаційно-правова форма об’єднання громадян на добровільних засадах для задоволення та захисту своїх і громадських, юридичних, соціальних, економічних, національно-культурних та інші спільних інтересів [13, с. 3].


Демпінг та антидемпінгові процедури в міжнародній торгівлі


План до курсової роботи:

Демпінг та антидемпінгові процедури в міжнародній торгівлі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Демпінг та антидемпінгові процедури в міжнародній торгівлі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Характеристика економічних методів регулювання зовнішньої економіки

Митно-тарифні відносини пов'язані з розвитком міжнародних економічних відносин, які виникли внаслідок переходу від натуральної системи господарювання до товарно-грошових відносин. Становлення національних держав створило передумови для укріплення внутрішніх виробничих відносин, а з розвитком останніх – і між національними господарствами. Подальший розвиток виробничих сил виявився як у збільшенні масштабів виробництва, так і в покращанні умов транспортування товарів, створивши можливість для розширення господарських, у тому числі торговельних зв'язків між країнами. Окрім того, розвиток великого машинного виробництва посилив для окремих країн необхідність зовнішньоторговельного обміну [6, с. 505].

Таким чином, функціонування всієї сукупності міжнародних економічних відносин безпосередньо пов'язано з формуванням та розвитком митної системи. При цьому слід зауважити, що використання даного інструментарію зовнішньоекономічної політики країни диктується, як правило, внутрішніми потребами кожної держави в забезпеченні національних, насамперед економічних інтересів.

Розглядаючи зовнішньоекономічні відносини між країнами, можна зазначити, що поява інституту держави як форми організації суспільного життя обумовила створення системи формалізованих відносин, які регламентують як внутрішню, так і зовнішню сферу взаємовідносин. Тоді як внутрішні чинники визначають умови і можливості окремо взятої країни забезпечувати власні національні державні інтереси з урахуванням ступеня її інтегрування до світової системи господарюванні дія зовнішніх чинників зумовлена прагненням інших країн-учасниць міжнародних відносин реалізовувати насамперед свої інтереси, а також тим, що процес світового розвитку лише відносно передбачуваний. Внутрішні й зовнішні умови формують шкалу пріоритетів кожної країни, на підставі якої будується її зовнішньоекономічна політика, яка провадиться урядом у різних напрямах — зовнішньоторговельному, валютному, у сфері залучення іноземних інвестицій до країни тощо [6, с. 505].


Державна влада. Особливості здійснення державної влади в Україні


План до курсової роботи:

Державна влада. Особливості здійснення державної влади в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Державна влада. Особливості здійснення державної влади в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття, види та функції державної влади

Поняття державної влади та її характеристики є невід'ємною частиною теоретичного матеріалу, в якому вивчається один з основних факторів і принципів, ознак: держава, державна влада. Можна співвіднести такі поняття, як "держава" і" державна влада", тому що вони схожі і багато в чому збігаються, а також вживаються як тотожні за змістом.

Держава (лат. imperium, civitas) - це політико-територіальна організація влади найбільш впливової частини соціально неоднорідного суспільства, яка здійснює свою власну політику через апарат управління і примусу і одночасно виступає офіційним представником всього суспільства і здійснює загально-соціальні справи на основі правових норм, що забезпечують узгодження соціально-групових, індивідуальних і суспільних інтересів.

Державна влада - це суспільно-політичні відносини панування і підпорядкування між суб'єктами, засновані на державному примусі [1, c. 26].

Державна влада здійснюється через владні відносини між суб'єктами-можновладцями і підлеглими, які пронизують всі інші складові елементи держави особливим соціальним зв'язком, без якого неможливий соціальний порядок в суспільстві. Якщо державна влада - це спосіб управління суспільством, вміння вступати у владо відносини з підлеглими на принципах компетентності, законності, компромісу, то сама держава - це форма владної організації найбільш впливової частини суспільства. Державна влада - це управлінський елемент держави, так як вона є різновидом соціальної влади, без якої держава не може повноцінно працювати і функціонувати. Але держава не може існувати без влади, але і без народу: так як це соціальна основа держави, її власна територія, так як це просторова основа, без влади, її інститутів, соціальних норм, принципів, методів та ін. державної влади соціальна влада присутня скрізь, де є стійке об'єднання людей, і вона є всюди : в державі, сім'ї, колективі, тобто в тих середовищах, де є реальний шанс і можливість впливати на людей будь-якими засобами. Динаміка розвитку будь-якої організованої спільноти людей-це боротьба між владою і хаосом [7, c. 68].


Дезертирство, аналіз складу кримінального правопорушення


План до курсової роботи:

Дизертирство, аналіз складу кримінального правопорушення

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Дизертирство, аналіз складу кримінального правопорушення,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ ДЕЗЕРТИРСТВА

В Україні, згідно з даними Міністерства оборони України, нараховується 9 268 дезертирів. Дезертирство є одним із найтяжчих і одним із найбільш небезпечних військових кримінальних правопорушень, який, окрім порушення кримінально-правової заборони, порушує конституційний обов’язок громадянина України захищати Вітчизну. Відповідно до ч. 1 ст. 408 ККУ, дезертирство – це самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез’явлення з тією самою метою на службу в разі призначення, переведення, з відрядження, відпустки або з лікувального закладу [6, с. 137].

Самовільним буде вважатися залишення військовослужбовцем строкової служби без дозволу командира розташування військової частини або місця служби. Якщо військовослужбовець отримав дозвіл начальника (командира), який не мав права надавати звільнення, то залишення військової частини або місця служби не буде вважатися самовільним. Відповідальність у такому випадку буде нести особа (начальник/командир), яка допустить порушення порядку звільнення.

Система військових кримінальних правопорушень (як і будь яких інших) має важливе як теоретичне, так і практичне значення. По-перше, вона дає можливість визначити найбільш суттєві ознаки, притаманні військовим кримінальним правопорушенням. По-друге, завдяки цим ознакам військові кримінальні правопорушення відрізняються один від одного. По-третє, система таких кримінальних правопорушень дозволяє відокремлювати військові кримінальні правопорушення від невійськових (загально-кримінальних або спеціально-кримінальних), що є необхідною умовою їх правильної кваліфікації, яка, у свою чергу, уособлює принцип законності у кримінальному праві [8, с. 91].

Цінність систематизації військових кримінальних правопорушень полягає в їх найбільш важливих і стійких функціональних зв’язках з різноманітними галузями права та дозволяє провести правову ідентифікацію з галузевими системами права, наприклад з адміністративним законодавством і законодавством про військову службу, через такі логічні терміни, як поняття, судження та умовивід.


Дитячий малюнок як метод вивчення особистості учня


План до курсової роботи:

Дитячий малюнок як метод вивчення особистості учня

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Дитячий малюнок як метод вивчення особистості учня,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Особливості інтерпретації дитячих малюнків

З тої хвилини як дитина починає барити у руку олівець та водити ним по сторінках альбому, мальовництво дитини стає чудовим способом передачі її думок, відповідно, і їх кращого розуміння. Як тільки потроху діти виростають, розтлумачити їхні малюнки виходить набагато простіше, тому ми можемо одержати фантастичну кількість повідомлення з їхніх творінь. Оцінка дитячих малюнків є гарним інструментом для батьків та рідних на кожному етапі розвитку та розширення кількості малюків в кожному віці школяра. Малюнки - це відверті та невдавані оповідання про життя дитячої душі, про її благо або неблагополуччя, про її радість чи смуток [11].

1. Традиційно необхідно оглянути та оцінити, насамперед, колірну гамму малюнка, особливо враховуючи стать дитини-учня, яка намалювала цю картину. Різні джерела та література знайшли розмиті інтерпретації досліджень Люшера про взаємозв’язок «кольору та характеру». У ході дослідження зазначено, що колір відповідає настрою та кольору тестую чого, його внутрішньому стану. Якщо зображення зроблено чорним кольором, то в цьому випадку учень знаходиться в стані депресії, а якщо воно червоне - він занадто агресивний. Оцінюючи колірну гамму дитячих малюнків, важливо звернути увагу на: Чи є у дитини достатній вибір кольорів, які можна використовувати? (Бувають випадки, коли дитина робила «сумний» малюнок лише тому, що коробка з олівцями була одна для всіх, а вона отримувала лише чорно-сірий колір). Як часто наносить колір? Чи завжди вибирає переважно червоний, наприклад олівець, чи це ситуаційний вибір? З якими кольорами учень його поєднуєте?

Таким чином, згідно з дослідженнями Венгера А. Л., темно-коричневий, сірий і чорний як переважні кольори характерні для депресивного стану. Занадто багато червоного підтверджує поточний стан (тут і зараз) тривоги, емоційного напруження. Але, якщо червоний колір завжди є бажаним кольором, це може свідчити про нервозність або посилення конфлікту. Багато червоного в поєднанні з темними тонами - можлива депресія тривоги [4; 11].


Діагностики схильності до суїцидальної поведінки


План до курсової роботи:

Діагностики схильності до суїцидальної поведінки

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Діагностики схильності до суїцидальної поведінки,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Проблема суїциду і суїцидальної поведінки в психологічній науці

Випадки суїциду відомі людству з давніх часів. Вони згадуються в міфах і легендах світу, літературних пам'ятках більшості народів на всіх континентах. Збереглися відомості про суїциду видатних діячів різних часів і народів.

Суїцид, на думку А.Г. Абрумової, - це форма самонаправленого насильства, смерть, наступаюча в результаті довільного самоушкодження або самоотруєння. У правовому сенсі для реєстрації причини смерті суїцид визначається як саморуйнівна дія, вчинена особою, яка усвідомлює свої дії та їх можливі наслідки [2].

О. С. Бек виділяє компоненти суїцидальної поведінки [6, c. 42]:
- пасивні уявлення суїцидальних думок, фантазії на тему своєї смерті, але не на тему позбавлення себе життя як довільної діяльності ("добре б померти", " якби зі мною щось сталося»);
- антивітальні тенденції - ідеї, спрямовані на негативне ставлення до життя;
- суїцидальні думки - це вже активна форма суїцидальності, тобто схильність до суїциду, глибина якої зростає в міру розвитку засобів її здійснення.
- суїцидальні наміри передбачають поєднання наміру, рішення і вольового компонента, що сприяє безпосередньому переходу до зовнішньої поведінки.

Весь період - від виникнення думки про смерть до вчинення суїцидального наміру - називається пресуїцидальним. Його тривалість може варіюватися від декількох хвилин(гострий) до декількох місяців (хронічний).

Як стверджує А. Г. Абрамова, найбільший відсоток суїцидів припадає на підлітків. Вона виявила певні групи підлітків, які можуть вчинити суїцид [1, c. 53]:
- підлітки, які вже намагалися накласти на себе руки;
- підлітки з залежністю (алкоголь, наркотики, токсини), яка призводить до запаморочення свідомості, психічних розладів і депресивних станів;


Дігести і Юстініани та їх роль в міжнародному приватному праві


План до курсової роботи:

Дігести і Юстініани та їх роль в міжнародному приватному праві

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Дігести і Юстініани та їх роль в міжнародному приватному праві,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та історія виникнення дигестів Юстиніана

Дигести (лат. Digesta - «зібране», «наведене в систему») - великий систематизований збірник витягів з праць авторитетних римських юристів, що є найважливішою частиною зводу римського цивільного права corpus iuris civilis.

Повна назва збірки - «пана нашого священного принцепса Юстиніана права очищеного і зібраного з усієї давньої юриспруденції дигести, або пандекти» (лат. Domini nostri sacratissimi principis iustiniani iuris enucleati ex omni vetere iure collecti digestorum seu pandectarum), звідси інша назва - пандекти (грец . «всеосяжний», «всеохопний»).

Дигести були складені за наказом візантійського імператора Юстиніана i в 530-533 роках. Вони складаються з 50 книг, що включають в себе понад 9000 витягів з юридичних творів.

Тексту дигеста (тобто і кожній включеній в них думці конкретного вченого-юриста) була додана сила закону.

Більшу частину дигестів складають норми приватного права, крім того, вони регулюють деякі публічно-правові питання, а також містять виклад ряду загальних принципів права.

Дигести являють собою видатний правової пам’ятник не стільки VІ століття, скільки I-III століть - епохи розквіту римської класичної юриспруденції.

Склавши основний предмет рецепції римського права, дигести мали значний вплив на становлення сучасного громадянського законодавства і науки цивільного права, а також на формування загальної теорії права [14].

Дигести Юстиніана - найбільш відомий і великий збірник фрагментів творів римських юристів I-III ст.

Дигести Юстиніана складають другу, найбільш об’ємну частину corpus juris civilis звіду цивільного права - під цією загальною назвою частини юстініанівської кодифікації були з’єднані певні норми права в середні століття починаючи з XII століття імператором Юстиніаном І.


Договір банківського рахунку, правова природа договору банківського рахунку


План до курсової роботи:

Договір банківського рахунку, правова природа договору банківського рахунку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Договір банківського рахунку, правова природа договору банківського рахунку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття і загальна характеристика договору банківського рахунку

Починаючи вивчення правової природи договору банківського рахунку, слід перш за все зазначити, що елементи, притаманні договору про банківський рахунок як інституту цивільного права, існували і раніше.

Договір депозиту був відомий римському праву. У дореволюційній літературі та працях про право перших років радянської влади договір банківського рахунку, який тоді називали поточним рахунком, розглядалася в рамках банківського вкладу. Простий поточний рахунок був найпоширенішим видом депозитних операцій [16, c. 73].

На сьогоднішній день, згідно з положеннями Цивільного кодексу України, договір банківського рахунку виділяється в окрему незалежну форму, незалежно від того, чи вирішено тривалий спір про наявність чи відсутність договору змішаного банківського рахунку, який включає елементи договорів, комісії, інструкції, зберігання.

Банківські рахунки регулюються загальними нормативними актами держави - Конституцією України, Цивільним кодексом та спеціальними актами банківського законодавства.

Правове регулювання банківського рахунку здійснюється на основі значної кількості нормативно-правових актів, що належать до різних галузей законодавства України. Цивільний кодекс України не визначає поняття "банківський рахунок", але цей термін міститься в деяких статтях ЦК України. Більше того, глава 72 Цивільного кодексу України називається "Банківський рахунок" [1].

За своєю суттю зазначений вище інститут є комплексним, оскільки поєднує публічно-приватний та правовий аспекти. Публічно-правовий аспект банківського рахунку полягає в регулюванні взаємозв'язку між формуванням системних підходів банків до вступу та здійсненням правовідносин за операціями з рахунками клієнтів. Ці підходи розробляються систематично з урахуванням численних факторів, передбачених банківським законодавством та ролі Національного банку України в цьому процесі.


Документування в управлінській діяльності. Управлінська документація. Порядок створення організаційних документів


План до курсової роботи:

Документування в управлінській діяльності. Управлінська документація. Порядок створення організаційних документів

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Документування в управлінській діяльності. Управлінська документація. Порядок створення організаційних документів,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. 1. Документообіг як рух потоків документів у системі управління

Документообіг – це рух документів в організації, установі з часу їх отримання або створення до завершення виконання або відправлення. Правильна організація документообігу сприяє оперативному проходженню документів в апараті управління, рівномірному завантаженню підрозділів і посадових осіб, позитивно впливає на управлін­ський процес загалом.

Документообіг в установі існує у вигляді потоків документів, які циркулюють між пунктами опрацювання інформації (керівниками установи і структурних підрозділів, фахівців) і пунктами технічного опрацювання документів (експедиція, машбюро, копіювально-розмножувальна служба) [7].

Розрізняють потоки вхідних, вихідних і внутрішніх документів.

Потік вхідних документів формують документи, які надходять з інших (вищих) інстанцій і які скеровують керівникам, структурним підрозділам, окремим виконавцям. Потік вихідних документів становлять документи, створені в установі для скерування адресатам за її межами.

Потік внутрішніх документів формують документи, які створені і циркулюють в установі та не виходять за її межі.

Основні параметри потоків документів:
­ напрям потоку, який визначають пунктами від­правлення і призначення;
­ обсяг потоку, який визначають кількістю документів, які проходять за одиницю часу;
­ структура потоку, яку визначають різновидами документів, авторством;
­ режим потоку, який визначають періодичністю руху документів через пункти опрацювання [3, с. 55].

Практика діловодства сформувала такі принципи раціональної організації документообігу:

Рух документів повинен бути прямим, тобто слід обирати маршрути за принципом одноразового перебування документа в одному структурному підрозділі або у одного виконавця.