ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Реструктуризація підприємства. Поняття реструктуризації, Причини та етапиРеструктуризація підприємства. Поняття реструктуризації, Причини та етапи

Реструктуризація підприємства. Поняття реструктуризації, Причини та етапиРОЗДІЛ І. Загальна характеристика реструктуризації підприємства
1.1. Сутність та мета реструктуризації

Стабілізація вітчизняної економіки та поступове нарощування економічного потенціалу країни безпосередньо пов'язані з реалізацією активної структурної політики, яка вважається ключовим елементом загальної стратегії розвитку первинних ланок (підприємств, організацій) і в цілому суспільного виробництва. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Реструктуризація підприємства. Поняття реструктуризації, Причини та етапи.

Сучасний стан економіки на макро- і мікрорівні характеризується деформованою структурою виробництва. Тому одним із стратегічних завдань більш ефективного розвитку виробничого потенціалу є його структурна перебудова. Останню можна здійснювати, з одного боку, за допомогою проведення ефективної політики реструктуризації та санації потенційно конкурентоспроможних підприємств, а з іншого — через ліквідацію (повне перепрофілювання) збиткових і збанкрутілих підприємств.

Основою стабільного розвитку національної економіки є конкурентоспроможність її підприємств, що здійснюють успішний бізнес. Сучасним ринковим інструментом підвищення ефективності підприємств є реструктуризація, яку у загальному вигляді можна визначити як їх адаптацію до роботи в умовах, які постійно змінюються. Це зумовлює необхідність трансформації організаційно-правових форм, структур, їх систем менеджменту та принципів взаємодії з контрагентами і державою. [2, ст. 43]

Реструктуризація підприємств як процес їх пристосування до мінливих умов зовнішнього середовища властива ринковій економіці. Вона розглядається як комплекс заходів, спрямованих на «виживання» підприємств в умовах кризи або викликаних потребою реалізації їх нової стратегії незалежно від того, породжена вона загальною макроекономічною ситуацією, зміною загальної кон'юнктури чи дією внутрішніх для підприємств чинників.

Реструктуризація означає пристосування структури ресурсів, що використовує підприємство, до нових цін і умов, а також зміну параметрів виробництва відповідно до існуючих на ринку вимог. Реструктуризація, як правило, включає організаційні зміни на підприємствах, що часто виражаються в їх поділі на більш дрібні суб'єкти підприємницької діяльності.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Реструктуризація підприємства. Поняття реструктуризації, Причини та етапи,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Реструктуризація підприємства. Поняття реструктуризації, Причини та етапи


Стратегія виробництва підприємства. Етапи розробки стратегії виробництва

1.1. Сутність стратегії виробництва

Виробнича стратегія - це довгострокова програма конкретних дій по створенню й реалізації продукції підприємства. Стратегічні рішення в сфері виробництва приймаються за наступними напрямками [13, c. 201]:
- фокусування виробничих потужностей;
- використання виробничого персоналу;
- розвиток організації виробництва;
- керування якістю продукції;
- розвиток виробничої інфраструктури;
- організація взаємин з постачальниками й іншими партнерами по кооперації;
- керування виробництвом.

Базова стратегія виробництва. Суть даної стратегії полягає у балансуванні виробничих потужностей робочої сили й обсягу продукції, що випускається. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Стратегія виробництва підприємства. Етапи розробки стратегії виробництва.

При формуванні базової стратегії враховуються [16, c. 45-46]:

  • технічний рівень виробничого процесу й можливість модернізації встаткування;
  • кваліфікаційний потенціал і рівень забезпеченості виробничого процесу трудовими ресурсами;
  • можливості швидкого переналагодження встаткування й інші необхідні дії, пов'язані із імовірними змінами структури, обсягу й строків виконання виробничих замовлень.

Виділяють три альтернативи базової стратегії виробництва:

  1. Повне задоволення попиту - підприємство виробляє стільки продукції, скільки її потрібно на ринку. Запаси продукції при цьому мінімальні, а витрати на її виробництво можуть бути високими в наслідок постійної зміни обсягу випуску.
  2. Виробництво продукції за середнім рівнем попиту - при нагромадженні запасів продукції з падінням попиту й задоволенні зростаючої потреби ринку за рахунок даних накопичень.

3. Виробництво продукції за найнижчим рівнем попиту (стратегія песиміста) - відсутні на ринку товари виробляють конкуренти або підприємства-партнери.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Стратегія виробництва підприємства. Етапи розробки стратегії виробництва,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Стратегія виробництва підприємства. Етапи розробки стратегії виробництва


Дослідження стану фінансового забезпечення державного медичного страхування

2.1 Аналіз організації державного медичного страхування


На сьогодні в Україні діють наступні системи державного загальнообов’язкового соціального страхування, що пов’язані із галуззю охорони здоров’я:

  1. Соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності та витратами, зумовленими похованням.
  2. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Закон України «Про страхування» передбачив здійснення медичного страхування в обов'язковій і добровільній формах.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності діє відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" від 18 січня 2001 року № 2240 - ІІІ і є правонаступником Фонду соціального страхування України, який було утворено у 1991 році. Наглядова рада Фонду 15 осіб (по 5 від кожної сторони). Фонд є самоврядною організацією, управління якого здійснюється на паритетних засадах представниками від держави, роботодавців та застрахованих осіб. До складу правління Фонду сторонами делегується по 15 представників, до Наглядової ради - по п'ять. Строк їх повноважень складає 6 років. Правління і наглядова рада очолюються представником кожної сторони протягом 2 років. В даний час головою правління та головою наглядової ради є представники від сторони держави.

Державний нагляд за додержанням законодавства по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню здійснюється Міністерством праці та соціальної політики України. На рисунку 2.1 наведемо структуру Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Дослідження стану фінансвого забезпечення державного медичного страхування.

Відповідно до Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 року № 16/98-ВР (ст. 14) Фонд провадить збір та акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та здійснює інші функції згідно з затвердженим Статутом Фонду.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Дослідження стану фінансвого забезпечення державного медичного страхування,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Дослідження стану фінансвого забезпечення державного медичного страхування


Прикметникові синоніми у поетичних творах Ліни Костенко

1.1. Поняття про синоніми

Вивчення лексичної системи мови проводиться в кількох напрямках. Один з них – вивчення історії окремого слова, яке живе й розвивається лише за тісного контакту з іншими словами.

Однією з найважливіших системотвірних категорій у лексиці вважається синонімія. «Слова ніколи не існують самостійно, і нове слово повинне зіткнутися із синонімами й антонімами, значення яких воно до певної міри змінить, водночас зміниться й ланцюг асоціаій» [4, с. 28].

На думку мовознавців, значення слова – багатовимірне утворення. У ньому фіксуються різні аспекти мисленнєвого відображення номінованих предметів та явищ. Один з них пов’язаний з репрезентацією ознак і властивостей позначуваних предметів – денотатів. Це – денотативний план лексичного значення. Другий – сигніфікативний – репрезентує його поняттєвий зміст. Денотативний та сигніфікативний аспекти утворюють предметно-поняттєве ядро лексичного значення, або інтерсіонал (у сучасному термінозначенні). Це найстійкіший компонент значення, якому протиставляється змінна смислова периферія – імплікаціонал лексичного значення. Це цілий комплекс предметно-образних зв’язків і відношень, де об’єктивується не чітко детермінована (обумовлена), а вірогіднісна структура позначуваного фрагмента дійсності. Еволюція лексичних значень слів можлива завдяки цим властивостям мови [2, с. 30].

Синоніми визначаються як усталені в мовному вжитку, різні за звуковою формою пари або ряди лексичних одиниць, що належать до однієї частини мови і характеризуються семантичною спільністю, а також частковою взаємозамінністю. Необхідними й достатніми критеріями синонімії слів є їхня співвіднесеність з одним чи кількома пов'язаними між собою поняттями, семантична спільність, функціональна еквівалентність [31, с. 5]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Прикметникові синоніми у поетичних творах Ліни Костенко.

В основу опису синонімів покладено змістові відношення лексико-семантичних варіантів. Близькість зіставлюваних лексичних одиниць установлюється шляхом компонентного аналізу значень як на основі дефініцій тлумачних словників, так і через спостереження контекстуальних уживань слів у мові.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Прикметникові синоніми у поетичних творах Ліни Костенко,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Прикметникові синоніми у поетичних творах Ліни Костенко


Правове регулювання використання офшорних зон у господарській діяльності в Україні

1.1 Історіографія, джерельна база та методологія дослідження правового регулювання використання офшорних зон у господарській діяльності

Історія виникнення та становлення офшорних зон починається з 60-х років двадцятого століття, коли спостерігалося їх масове виникнення у формі територіальних офшорних утворень. Це свідчить про молодість основних світових офшорних центрів. Макроекономічні процеси доводять, що офшорні зони можна віднести до невід'ємних явищ світового економічного життя.

Офшорні фінансові центри розповсюджені по усьому світу. За оцінками ООН від 60 до 90 держав в світі здійснюють розвиток офшорної індустрії на своїй території [15, c. 28].

Проаналізуємо передумови виникнення у світі офшорних зон. Найвагомішою передумовою виникнення офшорних зон був часовий збіг можливості розвитку й необхідності виникнення даного процесу, тобто – офшорних зон. У свою чергу, можливість виникнення у світі офшорних зон обумовили два найголовніших фактора. По - перше, це знеміцнення військово-політичної напруги у світовій дипломатичній обстановці наприкінці 50-х рр. По-друге - набуття державної незалежності більшістю колишніх колоній. На території таких вільних держав спочатку й почали формуватися офшорні зони. У світовій економіці 60-х рр. спостерігалася необхідність створення вільних офшорних зон, яка підштовхнула процес створення офшорних зон по всьому світу.

Передумови виникнення офшорних зон можна поділити на внутрішні та зовнішні. Внутрішній передумовою виступає поглиблення міжнародного поділу праці, що змусило колишні колонії шукати власні конкурентні переваги для того, щоб вижити та знову не потрапити під залежність розвинених країн, які ще більше розвиваються промислово. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Правове регулювання використання офшорних зон у господарській діяльності в Україні.

Розвиток офшорного сектора на територіях колишніх колоній став для тепер незалежних держав одним з найлегшіших та найдоступніших засобів розвитку власного економічного сектору. Це було обумовлено тим, що офшорний сектор економічної системи, виступає єдиним, що не вимагає великих фінансових інвестицій для початку функціонування.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Правове регулювання використання офшорних зон у господарській діяльності в Україні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Правове регулювання використання офшорних зон у господарській діяльності в Україні


Контрабанда. Поняття контрабанди, як суспільно небезпечного явища

1.1. Історичний аспект поняття “контрабанда”

Перше згадування про контрабанду, тобто незаконне нелегальне провезення товарів з однієї країни в іншу зустрічається в давньогрецьких і давньоримських істориків.

У Західній Європі контрабанда з'явилася в XIV- XVI в. в період бурхливого розвитку товарно-грошових відносин, коли держави визнали для себе невигідним безперешкодне ввезення і вивезення товарів, та у законодавчому порядку встановили певні правила провезення товарів через державний кордон. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Контрабанда. Поняття контрабанди, як суспільно небезпечного явища.

Поняття "контрабанда" як правопорушення з'явилося в 14 столітті в період зародження капіталізму і бурхливого розвитку товарно-грошових відносин, коли країни визнали для себе невигідним безперешкодний ввіз і вивіз товарів. Пізніше в законодавчому порядку були встановлені правила провозу товарів через державний кордон. Для здійснення контролю над провозом товарів і стягування мита і інших зборів, установлених державою, на сухопутній границі й у портах були створені спеціальні державні установи – митниці [25, с. 8].

Для здійснення контролю над провезенням товарів і стягуванням мита та інших зборів, встановлених державою, на сухопутному кордоні і в портах були створені спеціальні державні заклади – митниці.

Будь-яке порушення встановлених законом і іншими нормативними актами правил провезення товарів і цінностей через кордон із метою уникнути контролю з боку митниці дістало назву контрабанда, а винні в її здійсненні особи підлягали покаранню.

Митні збори стали набувати ролі знаряддя державної торгової політики у міру виникнення єдиного національного ринку. Цей процес в різних країнах відбувався неординарно і нерівномірно, але всюди він починався з митних обмежень, виникнення яких і послужило поштовхом до розвитку контрабанди. Контрабанда виникла і стала розвиватися як протидія введеним обмеженням і встановленим митним бар'єрам.

Під час ведення воєн в Європі в XVI- XVII століттях, і в періоди між ними, контрабандна торгівля продовжувала зростати, не дивлячись на ухвалення низкою країн спеціальних законів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Контрабанда. Поняття контрабанди, як суспільно небезпечного явища,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Контрабанда. Поняття контрабанди, як суспільно небезпечного явища


Дослідження ринку міжнародного туризму

1.1. Система забезпечення конкурентоспроможності туристичної індустрії

Важливою частиною міжнародних економічних відносин поряд із світовими ринками товарів, капіталу і робочої сили є світовий ринок послуг. Економіка, у якій сектор послуг займає провідні позиції, вважається конкурентоспроможною і має перспективи подальшого росту. Міжнародний туризм сьогодні являє собою динамічну сферу зовнішньоекономічної діяльності, яка в багатьох країнах світу перетворилася в бурхливо зростаючу галузь великого бізнесу.

Туризм є складною системою, в якій тісно переплетені інтереси багатьох галузей економіки, екології, культури, безпеки, зайнятості населення, розвитку туристської інфраструктури. Саме туристична індустрія виступає потужним соціально-економічним і політичним чинником, що визначає розвиток економіки і політику багатьох країн і регіонів світу.

За даними Всесвітньої туристської організації (ВТО) за останні півстоліття поїздки по справах і для відпочинку перетворилися на одну з провідних галузей світової економіки.

У зв’язку із подальшим розкриттям питання слід надати визначення індустрії туризму.

Індустрія туризму – це міжгалузевий господарський комплекс, який спеціалізується на створенні туристичного продукту, здатного задовольнити потреби населення у проведенні свого вільного часу, у подорожах, відпочинку та оздоровленні шляхом виробництва та реалізації товарів і послуг туристичного призначення [56, с. 5]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Дослідження ринку міжнародного туризму.

Елементами туристичної індустрії є підприємства та установи, мета реалізації яких – задоволення певних туристичних потреб.

Розуміння структури туристичної галузі допоможе визначити систему забезпечення конкурентоспроможності підприємств туристичної індустрії, та даної сфери взагалі (рис.1.1.).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Дослідження ринку міжнародного туризму,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Дослідження ринку міжнародного туризму