ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Реалізація функції контролю на підприємствіРеалізація функції контролю на підприємстві

Реалізація функції контролю на підприємстві1.1. Види контролю

Контроль - найважливіший фундаментальний елемент керування. Всі функції керування, такі як: планування, мотивація, створення організаційних структур, нерозривно пов'язані з контролем. Контроль - це процес досягнення організацією намічених цілей. Він необхідний для виявлення й дозволу виникаючих проблем раніше, ніж вони придбають серйозні наслідки. Самі по собі мети, плани й структура організації визначають її напрямок діяльності, контроль же розподіляючи зусилля направляє виконання робіт. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Реалізація функції контролю на підприємстві.

Термін “контроль” викликає насамперед негативні емоції й асоціюється з безліччю обмежень, примусом, відсутністю самостійності. У результаті сутність контролю найчастіше неправильно розуміється людьми. Зводити контроль просто до якихось обмежень - у корені невірно.

У науці менеджменту виділяють три основних види контролю, які відрізняються як за часом їхнього здійснення, так і по змісту.

Попередній контроль - це здійснення комплексу організаційних і матеріально-технічних мір спрямованих на гарантоване виконання директивних вказівок (вироблення правил, підготовка співробітників, забезпечення матеріально-технічних і соціально-психологічних умов праці) [7,с.45]. Даний вид контролю здійснюється до початку фактичних робіт. Основним засобом здійснення попереднього контролю є реалізація певних правил, процедур і ліній поводження [10,с.327]. В організаціях попередній контроль використовується в трьох ключових областях: стосовно людських, матеріальних і фінансових ресурсів.

Поточний контроль здійснюється безпосередньо в ході проведення робіт і базується на вимірі фактичних результатів роботи й коректуванню їх заради досягнення бажаних цілей. Важливим елементом поточного контролю є зворотний зв'язок. Зворотний зв'язок дуже важливий, тому що організація є відкритою системою.

Заключний контроль порівнює отримані результати з необхідними. Оцінка результатів контролю ведеться з метою вдосконалювання методів контролю й досягнення виховних цілей [1,с.53]. Заключний контроль може бути представлений у вигляді зборів, нарад, зустрічей , на яких аналізуються результати проведеного контролю.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Реалізація функції контролю на підприємстві,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Реалізація функції контролю на підприємстві


Особенности и роль детского психоанализа в теории Француазы Дольто


План до курсової роботи:

Особенности и роль детского психоанализа в теории Француазы Дольто

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особенности и роль детского психоанализа в теории Француазы Дольто,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

Особенности и роль детского психоанализа в теории Француазы Дольто

Слова Фрейда «вы работаете не только для науки, пользуясь единственной и никогда не повторяющейся возможностью разобраться в тайнах невроза. Вы доставляете вашим больным не только самое действенное лечение против их страданий, каким мы в настоящее время располагаем; вы вносите долю своего участия также и в просвещение масс, от которого мы ждем самой основательной профилактики против невротических заболеваний косвенным путем через посредство авторитета общества», звучат как напутствие всей работе Ф. Дольто - детского психоаналитика, автора глубочайшей теории бессознательного образа тела, психоаналитика, вышедшего из врачебного кабинета в публичное пространство, для профилактики страданий путем ранней социализации.

Начиная свой творческий путь педиатром Поликлиники Ней, Центра К. Бернара, Ф. Дольто, не имея в виду становиться психоаналитиком, а проходя в этот период жизни только собственный анализ, невольно привносит в свою деятельность тот аналитический подход, который захватывает ее все больше и больше.

«Техника» Дольто - между значимым телом и языком. Тело подает знаки о желании субъекта. Свои наблюдения и выводы она обобщает в кандидатской диссертации «Психоанализ и Педиатрия: важнейшие понятия психоанализа; шестнадцать случаев наблюдения за детьми», направленной, прежде всего, педиатрам. Диссертация была первым опубликованным текстом Ф. Дольто. «Психоанализ и педиатрия» - эта работа разделена на две части. В первой Ф. Дольто излагает в вполне читаемой форме основы психоанализа. Вторая часть посвящена 16 наблюдениям за детьми и представлению её метода [1, с. 145].

Её работа как психоаналитика утвердилась, и она стала активно участвовать во французском психоаналитическом движении, в частности, в первом разрыве этого движения, произошедшем в 1953 году. Вместе с Ж. Лаканном, Ж. Фавез-Бутоннер, Ф Дольто участвовала в создании Французского общества психоанализа.


Особисті (громадянські) права та свободи


План до курсової роботи:

Особисті (громадянські) права та свободи

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особисті (громадянські) права та свободи,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та види природних прав і свобод людини

Одним з важливіших принципів вільної демократичної держави і основою народовладдя є верховенство Закону та його неухильне дотримання.

Основним Законом держави була та залишається Конституція, як втілення істотних прав людини (громадянина) на справедливість, свободу та добробут.

З правами людини тісно пов'язані, проте не ототожнюються, права громадянина. Останні торкаються лише тих осіб, на яких поширюється громадянство, тобто особливий зв'язок між людиною і державою. Він полягає у специфічній взаємній відповідальності між ними: держава зобов'язана піклуватися про своїх громадян, хоча б де вони перебували, забезпечувати захист їхніх прав і свобод, а громадяни мають дотримуватися приписів, встановлених державою в інтересах усього суспільства.

У юридично-навчальній літературі, існує декілька класифікацій конституційних прав і свобод, але суттєво вони не відрізняються.

Таким чином, права та свободи людини і громадянина можна умовно поділити на декілька розділів (за сферами суспільного життя):

Особисті права громадян України - "це права, що передбачені для задоволення особистих потреб, інтересів людини" [16, с.7].

Політичні права - "передбачені для забезпечення можливості участі в здійсненні народовладдя, участі в управлінні державними суспільними справами".

Економічні права - "використання їх дає можливість особистості реалізувати себе, отримати економічну незалежність через створення матеріальних і духовних благ та їх розподіл, задовольнити побутові чи інші потреби" [16, с. 8].

Соціальні та культурні права - "надають можливість брати участь в розподілі матеріальних та суспільних благ, гарантують безпеку для життя і здоров'я, вільний шлях до духовних цінностей, передбачують можливість задоволення культурних потреб та їх розвитку" [16, с. 9].


Особисті немайнові права, які забезпечують соціальне існування фізичних осіб в Україні 2


План до курсової роботи:

Особисті немайнові права, які забезпечують соціальне існування фізичних осіб в Україні 2

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особисті немайнові права, які забезпечують соціальне існування фізичних осіб в Україні 2,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

У ст. 270 ЦК України насамперед виділяються особисті немайнові права, попередньо врегульовані в Конституції України: право на життя (ст. 27 Конституції України), право на охорону здоров'я (ст. 49 Конституції України), право на безпечне життя і здоров'я довкілля (ст. 50 Конституції України), право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції України), право на недоторканність особистого і сімейного життя (ст. 32 Конституції України), право на повагу до гідності та честі (ст. 28 Конституції України), право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 31 Конституції України), право на недоторканність житла (ст. 30 Конституції України), право на вільний вибір місця проживання та на свободу пересування (ст. 33 Конституції України), право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості (ст. 54 Конституції України). Однак даний перелік не є вичерпним і може бути доповнений як самою Конституцією України, так і ЦК України та іншими законами.

Але зрозуміло, що передбачити повний перелік даних прав у законах видається нереальним, то му законодавець встановлює можливість розширювального тлумачення особистих немайнових прав навіть незалежно від того, закріплені вони в законі чи ні. При цьому за основу має братися те, чи відповідає дане особисте немайнове право вимогам, що висуваються до даного виду цивільних прав, передбачених ст. 269 ЦК України. Тому важливо не лише визначити повний перелік особистих немайнових прав, а й здійснити їх класифікацію залежно від того чи іншого правового критерію.

У ЦК України всі особисті немайнові права, залежно від цільового призначення, поділяються на:

- особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи (право на життя, здоров'я, свободу, особисту недоторканність тощо);
- особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи (право на ім'я, індивідуальність, особисте життя тощо).


Особисті немайнові права, які забезпечують соціальне існування фізичних осіб в Україні


План до курсової роботи:

Особисті немайнові права, які забезпечують соціальне існування фізичних осіб в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особисті немайнові права, які забезпечують соціальне існування фізичних осіб в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

Розділ І. Види-особистих немайнових прав

У ст. 270 ЦК України насамперед виділяються особисті немайнові права, попередньо врегульовані в Конституції України: право на життя (ст. 27 Конституції України), право на охорону здоров'я (ст. 49 Конституції України), право на безпечне життя і здоров'я довкілля (ст. 50 Конституції України), право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції України), право на недоторканність особистого і сімейного життя (ст. 32 Конституції України), право на повагу до гідності та честі (ст. 28 Конституції України), право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 31 Конституції України), право на недоторканність житла (ст. 30 Конституції України), право на вільний вибір місця проживання та на свободу пересування (ст. 33 Конституції України), право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості (ст. 54 Конституції України). Однак даний перелік не є вичерпним і може бути доповнений як самою Конституцією України, так і ЦК України та іншими законами.

Але зрозуміло, що передбачити повний перелік даних прав у законах видається нереальним, то му законодавець встановлює можливість розширювального тлумачення особистих немайнових прав навіть незалежно від того, закріплені вони в законі чи ні. При цьому за основу має братися те, чи відповідає дане особисте немайнове право вимогам, що висуваються до даного виду цивільних прав, передбачених ст. 269 ЦК України. Тому важливо не лише визначити повний перелік особистих немайнових прав, а й здійснити їх класифікацію залежно від того чи іншого правового критерію.

У ЦК України всі особисті немайнові права, залежно від цільового призначення, поділяються на:

- особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи (право на життя, здоров'я, свободу, особисту недоторканність тощо);
- особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи (право на ім'я, індивідуальність, особисте життя тощо).

Однак серед науковців немає єдиної точки зору щодо однаковості критерію класифікації особистих немайнових прав. Одну з перших класифікацій запропонував В. А. Рясенцев, який вирізняє п'ять видів особистих немайнових прав: 1) особисті права, сутність яких складають немайнові блага, невіддільні від особистості (життя, здоров'я, недоторканність особистості);


Особливості використання додаткових засобів під час підготовки спортсменів


План до курсової роботи:

Особливості використання додаткових засобів під час підготовки спортсменів

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості використання додаткових засобів під час підготовки спортсменів,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Історія виникнення дзюдо як виду бойового мистецтва

Дзюдо (з японської мови «М'який шлях»), також часто використовується назва «Шлях гнучкості» - японське бойове мистецтво, філософія і спортивне єдиноборство без зброї, створене наприкінці XIX століття на основі дзюдзюцу японським майстром бойових мистецтв Дзігоро Кано, який також сформулював основні правила і принципи тренувань і проведення змагань.

На відміну від боксу, карате та інших ударних стилів єдиноборств, основою дзюдо є кидки, больові прийоми, утримання і задушення, як в стійці, так і в партері. Удари і частина найбільш травмонебезпечних прийомів вивчаються тільки у формі ката. Як вид спорту, дзюдо характеризується складним характером підготовки, що вимагає умовно рівної уваги до розвитку всіх фізичних якостей спортсмена, необхідністю освоєння важко координаційної техніки виконання прийомів, больових прийомів, утримань і задушення, як в стійці, так і в партері, що базується на управлінні різноспрямованим і нециклічне рухом власного тіла і пари протиборчих тел.

Заздалегідь непередбачувані тактичні ситуації диктують необхідність постійного прийняття швидких і ефективних тактичних рішень, зміни напряму і рівня прикладених зусиль від максимальних за рівнем і амплітуді, до заснованих на повному розслабленні та найвищої точності. Наявність вагових категорій накладає необхідність стратегічно продуманої фізіологічної підготовки до змагань, рішення частою завдання набору або згонки власної ваги, а також використання індивідуальних антропометричних особливостей і антропометричних особливостей суперника для досягнення перемоги та побудови ефективного тактичного малюнка сутички.

Для досягнення високого ступеня готовності до ведення ефективного поєдинку в дзюдо передбачена програма спортивної підготовки. Спортивна підготовка – це тренувальний процес, який підлягає плануванню, включає в себе обов'язкове систематичне участь у спортивних змаганнях, спрямований на фізичне виховання і вдосконалення спортивної майстерності осіб, які проходять спортивну підготовку, і здійснюється на підставі державного завдання на надання послуг з спортивної підготовці або договору надання послуг з спортивної підготовки згідно з цією програмою.


Особливості використання заголовків у мережевих виданнях


План до курсової роботи:

Особливості використання заголовків у мережевих виданнях

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості використання заголовків у мережевих виданнях,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та основні види мережевих видань

Засоби масової інформації нині – це не тільки телебачення, радіо чи преса. Реалії сьогодення демонструють виникнення подвійної природи для традиційних медіа, коли до звичної форми існування додається ще один аналог чи навіть унікальний вид) – примірник в Інтернеті. Актуальність статті визначається ситуацією, яка склалася в системі медіа, спричиненою виникненням і поширенням нового комунікативного каналу – Інтернету та виходом традиційних ЗМІ у віртуальний онлайн світ [4, с. 79].

ЗМІ в Інтернеті представляють надзвичайно перспективний медіа-сектор, який невпинно зростає і здійснює помітний вплив як на решту ЗМІ, так і на весь інформаційний простір у цілому. Новим його назвати не можна, оскільки кібержурналістика зародилась близько десяти років тому, але по-справжньому серйозну увагу медіа-дослідників він почав привертати порівняно недавно. Це пояснюється тим, що перші інтернет-видання мали незначну аудиторію і сприймалися суспільством «радше як непорозуміння, аніж реальний засіб масової інформації» [21, с. 13].

З тих пір ставлення до мережевих видань кардинально змінилося. Сьогодні, коли очевидним є той факт, що Інтернет стрімко відбирає аудиторію у так званих «традиційних ЗМІ», відіграючи важливу і навіть деякою мірою провідну роль у формуванні медіа-реальності, виявилось, що існують пов’язані з ним проблеми, які вимагають ретельного вивчення і термінового вирішення. Одна з них – це якість медіа-інформації у веб-мережі, причому викликає стурбованість як зміст, так і форма подання повідомлень.

Онлайнова журналістика досі розвивалася практично стихійно, в багатьох випадках у створенні матеріалів застосовувались і продовжують застосовуватися самодіяльні, аматорські, низькопробні підходи. У той же час деякі онлайнові видання, безсумнівно, можна віднести до зразкових у своїй галузі.


Особливості внутрішньо-корпоративного PR та етичні цінності компанії


План до курсової роботи:

Особливості внутрішньо-корпоративного PR та етичні цінності компанії

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості внутрішньо-корпоративного PR та етичні цінності компанії,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Історія дослідження застосування корпоративного PR

Як сукупність засобів впливу на громадську думку та своєрідна соціальна практика паблік рілейшнз (public relations, або PR) існують із давніх часів. Інституювання їх як професійної діяльності відбулося внаслідок дії відповідних законів, під впливом традицій і потреб демократичного суспільства, якому притаманні ринкова система господарювання, активне функціонування громадських об’єднань, партій, незалежної преси й інші елементи демократичного середовища.

Усе це вимагало налагодженої взаємодії, співпраці влади і держави з громадянами, соціальними групами і всією спільнотою, вивчення і врахування їх думок, очікувань, ймовірних реакцій при ухваленні політичних, управлінських рішень і в практичній роботі загалом. На основі цих процесів з часом сформувався цілісний комплекс аналітико-інформаційних та організаційно-психологічних засобів, методів роботи з громадською думкою, тобто паблік рілейшнз (ПР).

Зародження ПР як сфери професійної діяльності пов’язано із соціально-політичною практикою США, де принципи демократії, розвинутість громадянського суспільства традиційно передбачають обізнаність народу про події в країні, врахування думок і запитів громадськості в управлінні. В авторитарних державах, навпаки, засобом впливу на громадськість, як правило, є пропаганда або адміністративний примус.

Паблік рілейшнз як систему засобів переконання американців у законності певної точки зору почали використовувати у 70-ті роки XVIII ст. під час боротьби за незалежність від Англії. Її організатори Семюель Адамс та інші, намагаючись забезпечити якнайширшу суспільну підтримку ідеї незалежності, розсилали листи проти англійського правління і проводили відповідні зустрічі з громадськістю, друкували брошури з аргументами на користь державності.


Особливості діяльності християнських церков США в першій половині XIX ст.


План до курсової роботи:

Особливості діяльності християнських церков США в першій половині XIX ст.

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості діяльності християнських церков США в першій половині XIX ст.,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

Розділ 1. Внутрішня і зовнішня діяльність протестантських церков

Америку не раз захльостували хвилі релігійної екзальтації. Так, країна пройшла через релігійний сплеск, що одержав назву Великого пробудження, що й об'єднав кілька протестантських плинів у спробі подолати самовдоволення релігії в 1740 р. Ще одне Велике пробудження струснуло Нову Англію на зорі XІX століття.

Освоєння нових володінь ішло традиційним шляхом: придбані землі оголошувалися територіями США, які потім одержували статус штатів або ділилися на нові території з наступним перетворенням у штати. Так, наприклад, в 1812 році землі Луїзіани, що лежать до півночі від 33- й паралелі, були перетворені в Територію Міссурі, яка була поділена на п'ять округів .

Аж ніяк не всі священнослужителі Нової Англії симпатизували заклику відродити «очищену» віру. Деякі відкидали кальвіністську доктрину приречення, згідно з якою Бог виділив «вибраних» - тих, хто буде врятований, і ні творячи добрі справи, ні аби що неможливо змінити долю, призначену кожній людині. Деякі священики вчили, що всі люди мають волю волі й можуть знайти порятунок. Інші ж дотримувалися ще більш ліберальних поглядів, відкидаючи багато традиційні християнські вірування. «Серйозний вплив на них виявила ідея прогресу, у цілому характерна для США. Наука скорегувала розуміння природного світу, і, вторячи цьому процесу, розум повинен зробити переоцінку релігійних доктрин», - вважали вони .

Навіть втратившись законодавчої й фінансової підтримки штатів, церкви продовжували квітнути в десятиліття, що пішли за революцією. В основі республіканського релігійного відновлення, що одержав назву «Друге Велике Пробудження», лежало зрушення в теологічному мисленні. Ідея відродження, що вже встигнула ствердитися в Європі, в 1790-х роках добралася й до Американської республіки. Євангелічна лихоманка охопила всі верстви населення. До 1850 року, буквально всі Сполучені Штати виявилися усередині біблійного пояса .


Особливості забезпечення соціального розвитку територіальних громад на прикладі м. Вінниця


План до курсової роботи:

Особливості забезпечення соціального розвитку територіальних громад на прикладі м. Вінниця

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості забезпечення соціального розвитку територіальних громад на прикладі м. Вінниця,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Стан вивчення поняття «громада» як соціального феномена

Розглядаючи сутність громади як соціального феномена в практиці вітчизняної соціальної роботи, доцільно звернутися до тлумачення цього терміну зарубіжними науковцями, зокрема до літератури з проблем розвитку англійської та американської моделей соціальної роботи, в якій значна увага приділяється визначенню змісту терміну «громада» (community).

Поняття «громада» походить із соціологічного тезаурусу і вживається з метою опису соціальних взаємин у межах груп населення або територіальних одиниць. Як засвідчує вивчення різноманітних довідкових та словникових джерел, сьогодні спостерігається полісемія у визначенні сутності та характеристики громади. Підтвердженням цього може бути визначення із Оксфордського тлумачного словника А. Хорнбі [60], в якому громада (community) – це група людей, що об’єднана спільним походженням, расою, соціальним станом, релігійними переконаннями та місцем проживання – районом, населеним пунктом тощо, де розташована низка соціальних інститутів: сім’я, школа, церква, організації сфери дозвілля та медицини.

Сьогодні громада не є лише фізичною територією або скупченням мешканців, вона існує завдяки соціальному перетину психологічних, побутово-економічних та юридичних засад. За твердженням Р. Шеффера та інших сучасних американських авторів, термін «місцева спільнота» означає групу людей у природному навколишньому середовищі з географічними, політичними і соціальними кордонами та досить розвинутим спілкуванням один з одним. Таке спілкування може бути не завжди активним, але воно має бути явним. Люди або групи взаємодіють на певній території для досягнення спільних цілей.

В інших соціологічних підходах громада розглядається як локальна соціальна система, що складається з сукупності елементів, які знаходяться в певних зв’язках і взаємовідносинах, утворюють єдине ціле та здатні міняти свою структуру. Розглядаючи громаду саме з таких позицій,


Особливості мотивації різних категорій працюючих


План до курсової роботи:

Особливості мотивації різних категорій працюючих

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Особливості мотивації різних категорій працюючих,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність мотивації персоналу в умовах організації сучасного типу

Опрацьовуючи теоретичні і прикладні аспекти мотивації, необхідно зосередитися на чинниках, які змушують людину діяти та активізувати її дії. До основних з них, що мають основоположний характер слід віднести потреби, інтереси, мотиви і стимули.

Потреби — це те, що неминуче виникає і супроводжує людину в процесі її життя, те, що є спільним для різних людей, а водночас виявляється індивідуально у кожної людини. Потреби — це відчуття фізіологічного, соціального або психологічного дискомфорту, нестачі чогось, це необхідність у чомусь, що потрібне для створення і підтримки нормальних умов життя і функціонування людини. Правомірним є і трактування потреб як стану нерівноваги, дефіциту, на усунення яких спрямовані дії людини. Потребу можна визначити як і те, що постійно про себе нагадує і від чого людина хоче звільнитися.

За умови, що зміст потреби і можливість її реалізації усвідомлюються людиною, вони приймають форму інтересу до різноманітних благ. Термін «інтерес» має латинське походження і означає «мати значення», «важливо». Певні інтереси обумовлюють появу спонукальних дій, мотивів [11, с. 15].

Термін «мотив» походить від латинського «movere», що означає «приводити в рух», «штовхати». Мотив в економічній літературі трактується по-різному, але найчастіше як усвідомлене спонукання до дії. З різних поглядів на сутність мотивів найбільш плідним є, той, що в ньому мотив розглядається у контексті відображення і вияву потреб та інтересів.

Поведінка людини звичайно визначається не одним мотивом, а їх сукупністю та конкретним співвідношенням їх значущості щодо впливу на мотиваційний потенціал. При цьому один з них може бути основним, провідним, а інші виконують функцію додаткової стимуляції. Безперечно, мотиви виникають, розвиваються і формуються на основі потреб. Водночас вони відносно самостійні, оскільки потреби не визначають однозначно сукупність мотивів, їхню силу і сталість.