ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Природо-ресурсний потенціал Київської областіПриродо-ресурсний потенціал Київської області

Природо-ресурсний потенціал Київської області1.1. Використання природо-ресурсного потенціалу

Наростаючі темпи використання природних ресурсів зумовлюютть проблему раціонального використання, розширеного відтворення та охорони природних ресурсів. Негативні екологічні наслідки безгосподарського використання ресурсного потенціалу природи стають все більш відчутними. В ринкових умовах необхідно здійснити економічну оцінку природних угідь, що сформує основу для платного природокористування підприємствами різних форм власності і форм господарювання. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Природо-ресурсний потенціал Київської області.

Виробництво аграрним сектором сировини для харчової та переробної промисловості є неможливим без природного середовища як матеріальної основи всякого процесу виробництва. Проте не всі елементи навколишнього природного середовища не в однаковій мірі впливають на виробництво продовольчої сировини. Частина виступають як засоби виробництва, інші як - виробничі ресурси, що становить продуктивні сили та ресурсний потенціал території.

Природні фактори можуть безпосередньо приймати участь в матеріальному виробництві і невиробничій діяльності або ті, що на даному рівні розвитку продуктивних сил можуть впливати на виробництво, але не приймаючи безпосередньої участі в ньому.

Основними показниками економічної ефективності використання, відтворення та охорони природно-ресурсного потенціалу регіону є їх частка у земельній території держави, обсязі валової і товарної продукції, вартості людського потенціалу, прибутку. Досягнення науково-технічного прогресу відкривають нові можливості залучення у виробництво нових видів та більш повного використання залучених у процес суспільного вирробництва природних ресурсів.

Природокористування в агропромисловому комплексі являє сукупність різноманітних форм використання відтворення таохорони природно-ресурсного, сукупністю продуктивних сил виробничих відносин та організаційно-виробничих форм експлуатації людиною об’єктів навколишнього природного середовища для задоволення суспільних потреб.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Природо-ресурсний потенціал Київської області,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Природо-ресурсний потенціал Київської області


Облік валютних операцій. Особливості та значення валютних операцій

1.1. Особливості та значення валютних операцій у господарській діяльності підприємства

Пожвавлення зовнішньоекономічної діяльності, лібералізація міжнародних економічних відносин та стрімкий інтеграційний процес України із світовим товариством, вимагають нових підходів до вивчення питання обліку валютних операцій. Особливістю сучасного етапу економічного розвитку є швидкий ріст міжнародної торгівлі, обмін науково-технічними знаннями і результатами виробничо-технічного співробітництва, також характерний бурхливий ріст ринку послуг (страхових, лізингових, транспортних тощо).

Вирішальну роль в активізації цих процесів має приватний сектор – підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Такі суб’єкти господарювання мають справу з розрахунками з зарубіжними контрагентами, отриманням від нерезидента кредитів, залученням чи здійсненням інвестицій за кордон тощо, тобто із валютними операціями. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Облік валютних операцій. Особливості та значення валютних операцій.

Згідно із вітчизняним законодавством, до валютних операцій відносяться:
- операції, пов’язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;
- операції, пов’язані з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов’язань, предметом яких є валютні цінності;
- операції, пов’язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей.

Підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, провадять операції в іноземній валюті, які повинні відображатись як у національній грошовій одиниці України, так і валюті розрахунків за кожною іноземною валютою окремо. Такі господарські операції є невід’ємною частиною діяльності підприємств, що виходять на зовнішні ринки, і нерідко їх облік становить певні труднощі для бухгалтерів з точки зору правильного відображення валютних операцій на рахунках фінансового та податкового обліку.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Облік валютних операцій. Особливості та значення валютних операцій,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Облік валютних операцій. Особливості та значення валютних операцій


Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків за виплатами працівникам

1. Визначення розрахунків за виплатами працівникам

Оплата праці (заробітна плата) - це винагорода в грошовій або натуральній формі, яка повинна бути виплачена роботодавцем найманому працівникові за виконану ним роботу [18; c. 248]. Розмір цієї винагороди визначено трудовим договором між працівником і власником або уповноваженою ним особою.

Питання оплати праці в Україні регулюються главою VII Кодексу законів про працю № 322-VIII від 10.12.1971 р. (зі змінами та доповненнями № 3231-17 від 13.05.2011 р.) та Законом України «Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24.03.1995 р. (зі змінами та доповненнями № 21.04.2011 р.) Згідно кодексу та закону заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків за виплатами працівникам.

Заробітна плата буває основна, додаткова (доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій) та інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Фонд оплати праці підприємства – це сукупність індивідуальних заробітків, нарахованих працівникам незалежно від джерела покриття цих затрат: собівартість, прибуток, кошти спеціального та цільового призначення.

Раціональне використання коштів на оплату праці впливає на зростання її продуктивності та зниження собівартості виробництва продукції.

Затрати праці в людино-годинах на одиницю продукції не відображають повною мірою якість живої праці щодо різних професій і категорій працівників, їх досвіду та професійної підготовки. Більш точною оцінкою економічної ефективності використання трудових ресурсів є витрати коштів на оплату праці в розрахунку на одиницю продукції.

В положенні (стандарті) бухгалтерського обліку № 26 „Виплати працівникам” даються наступні визначення [14]:
- вартість поточних робіт, виконаних працівником, - збільшення теперішньої вартості зобов'язання за програмою з визначеною виплатою в результаті виконання робіт працівником у звітному періоді;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків за виплатами працівникам,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків за виплатами працівникам


Підготовка та укладання зовнішньоторговельної угоди на імпорт тютюнових виробів

1.1. Аналіз світового виробництва тютюнових виробів

Основні країни - виробники тютюнових виробів — США, Китай та Великобританія. Найбільша кількість тютюнозалежних споживачів живе в Китаї, Йємені, Камбоджі та Джібуті. Розподіл ринку між компаніями: CNTC (Китай) — 33.7%, Altria (США) — 17.6%, ВАТ (British American Tobacco) (США) — 15.1%, Imperial Tobacco (Великобританія) — 3.6% та інші компанії — 30%. Тютюнова промисловість як правило привертає увагу значної частини іноземних інвестицій. Середня заробітна плата працівників тютюнової компанії перевищує в два рази зарплату співробітників інших підприємств.

Станом на 2011 рік основними виробниками а отже і конкурентами України у даній сфері харчової промисловості виступають такі країни, як: Туреччина, США, Канада, Франція, Швеція, Голландія, Болгарія, Росія, Польща та Німеччина Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Підготовка та укладання зовнішньоторговельної угоди на імпорт тютюнових виробів.

Міжнародна торгівля тютюновими виробами посідає особливе місце в складній системі світогосподарських зв’язків. Виявлення загальних закономірностей розвитку ринку тютюнових виробів ускладнюється різноманіттям виробів, проте тенденції, динаміку та географічну спрямованість товаропотоків на ринку передусім зумовлюють НТП, глобалізаційні та інтеграційні процеси у світовому господарстві. У табл. 1.1 наведемо регіональну світову структуру торгівлі Міжнародна торгівля тютюнових виробів посідає особливе місце в складній системі світогосподарських зв’язків. Виявлення загальних закономірностей розвитку ринку тютюнових виробів ускладнюється різноманіттям виробів, проте тенденції, динаміку та географічну спрямованість товаропотоків на ринку передусім зумовлюють НТП, глобалізаційні та інтеграційні процеси у світовому господарстві. У табл. 1.1 наведемо регіональну світову структуру торгівлі тютюновими виробами за період 1948 – 2010 рр.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Підготовка та укладання зовнішньоторговельної угоди на імпорт тютюнових виробів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Підготовка та укладання зовнішньоторговельної угоди на імпорт тютюнових виробів


Святими місцями України. Сегментація тура "Святими місцями України"

1.1. Особливості туристських ресурсів тура «Святими місцями України»

Паломництво – це поклоніння святиням, а релігійний туризм – знайомство з ними, причому саме як зі святинями, а не як з мистецтвом (архітектурою, іконописом і так далі). Методологічні основи релігійного туризму, його витоки базуються саме на традиціях православного паломництва. Це своєрідне «паломництво» для невоцерковлених людей, що «не дозріли» до справжнього паломництва. В той же час, пізнавального туризму для них вже недостатньо.

Релігійний туризм – це відвідини святих місць в пізнавально-просвітницьких цілях. У широкому сенсі релігійний туризм – це релігійна освіта туристів, екскурсантів. Це, як правило, їх перше знайомство з православ'ям і православною церквою, релігією і культурою, в першу чергу – духовною. Без цього зрозуміти і прийняти православну релігійну культуру неможливо [7, 62].

На жаль, нерідко нерозуміння суті паломництва виявляється як серед туристських фірм, що активно діють, туроператорів, так і серед організаторів цій діяльності з боку Церкви. Зокрема, нерідко використовуються терміни і вирази: паломницький тур, екскурсія по монастирю і тому подібне. На нашу думку, необхідно чітко відмежовувати паломництво як явище релігійного життя від екскурсії – прояви життя мирського, світського.

Релігійний туризм для багатьох людей, раніше байдужих до православної віри, стає справжнім засобом воцерковлення. Це має також важливе місіонерське значення. Адже нині храми і монастирі відвідують люди (особливо молодь), вельми далекі від православної віри, релігії. Саме для таких туристів паломницька подорож, ймовірно, стане першим в їх житті зіткненням з Церквою з Богом. Для багатьох туристів відкривається «світ православної віри».

Таким чином, можливо прибути в храм або монастир з метою поклоніння святиням, а можна – просто на екскурсію. У цьому немає нічого негожого. Добре, що сьогодні маси відвідувачів, туристів цікавляться православними святинями, їх архітектурою, прагнуть більше дізнатися про діяльність Церкви.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Святими місцями України. Сегментація тура «Святими місцями України»,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Святими місцями України. Сегментація тура «Святими місцями України»


Конкуренція у кримінальному праві. Поняття конкуренції кримінально-правових норм

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ

Конкуренцією кримінально-правових норм називається передбачення певного діяння двома (кількома) кримінально-правовими нормами одночасно. О.А. Герцензон називав конкуренцією наявність двох чи кількох законів, які рівною мірою передбачають караність певного діяння [6, 21]. Характерною особливістю конкуренції кримінально-правових норм є те, що вона виникає лише тоді, коли було вчинено один злочин (на відміну від повторності чи сукупності злочинів). Але такий злочин має ознаки, передбачені двома (кількома) кримінально-правовими нормами, тобто при кваліфікації такого злочину виникає конкуренція двох чи більше кримінально-правових норм.

Вирішення конкуренції – це розв'язання питання про те, яка з конкуруючих кримінально-правових норм має бути застосована у конкретному випадку. Конкурують між собою кримінально-правові норми, які передбачають відповідальність за умисне вбивство (статті 115, 116, 117, 118 КК), за зловживання посадовими повноваженнями (статті 191, 364, 365, 366, 368 КК), за посягання на життя особи з мотиву помсти за її службову діяльність (ст. 112, п. 8 ч. 2 ст. 115 і ст. 348, 379 КК), за посягання на статеву свободу жінки (статті 152, 153, 154 КК), за посягання на власність (статті 185, 186, 187, 189, 190, 191 КК) та деякі інші.

Конкурувати між собою можуть дві або декілька кримінально-правових норм. Конкуренція зумовлюється диференціацією кримінально-правових норм, прагненням законодавця диференціювати кримінальну відповідальність, посилюючи її в одних нормах і пом'якшуючи в інших, а також недосконалістю системи кримінального законодавства. Але конкуренція кримінально-правових норм мас і позитивну сторону, оскільки сприяє розвиткові кримінального законодавства [13, 240]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Конкуренція у кримінальному праві. Поняття конкуренції кримінально-правових норм.

Від конкуренції кримінально-правових норм треба відрізняти їх колізію, яка є результатом неузгодженості між окремими нормами закону, суперечностей між ними, дублювання норм. Не можна погодитися з тим, що для колізії характерна наявність кількох норм, що за змістом суперечать одна одній. За таким розумінням усі норми перебувають у колізії, оскільки більшість із них розходяться за змістом. Якраз навпаки, у колізії перебувають норми, тотожні за змістом. Колізія кримінально-правових норм – це лише наслідок недоліків побудови системи кримінального законодавства, ніякого позитивного значення вона не має. Перебувають у колізії, наприклад, норми ст. 188 КК з нормами статей 185-191 КК.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Конкуренція у кримінальному праві. Поняття конкуренції кримінально-правових норм,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Конкуренція у кримінальному праві. Поняття конкуренції кримінально-правових норм


Рекламна діяльність підприємства та напрямки її удосконалення

1.1. Рекламна діяльність – як інструмент маркетингової комунікації підприємства

Основу ринкового господарювання складають:
• вільний вибір будь-якою юридичною і цивільною особою не заборонених законом форм господарської діяльності;
• доступ до різних видів ресурсів, обмежений лише платоспроможністю, тобто наявними власними або позиковими засобами;
• вільний вибір економічних зв'язків;
• вільне формування цін, залежне від попиту і пропозиції на товари;
• вільний рух капіталів;
• формування внутрішніх і міжгалузевих пропорцій під впливом динаміки цін і прибутків.

Суб'єктами ринкових стосунків виступають підприємці, що є носіями господарської ініціативи. Це означає, що вони володіють адміністративною і економічною незалежністю і правом розпоряджатися виробничими ресурсами і виробленою продукцією, тим самим повністю включається механізм ринкової конкуренції, однією з головних вимог якої, є максимально можливе, причому, повніше чим у конкурентів, пристосування виробничої і комерційної діяльності товаровиробників і торгових посередників до споживачів ринку і кон'юнктури, що складається, і припускає, перш за все, необхідність організації виробництва і реалізації продукції за принципом «пропонуємо, що вимагає ринок», «наш товар кращий», тобто на основі вивчення ринку. Ігнорування вказаного принципу або недостатня увага до нього обертається неконкурентоздатністю, крайнім виразом якої, є банкрутство. Дотримання принципу «наш товар кращий» передбачає здійснення підприємством рекламної діяльності. Метою дослідження у даному підрозділі магістерської роботи виступає встановлення
маркетингової суті реклами та рекламної діяльності підприємства; дослідження місця рекламної діяльності підприємства у системі маркетингових комунікацій.

Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Рекламна діяльність підприємства та напрямки її удосконалення.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Рекламна діяльність підприємства та напрямки її удосконалення,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Рекламна діяльність підприємства та напрямки її удосконалення


Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв'язків Білорусії

1. Значення і види зовнішньоекономічних зв’язків Білорусії, загальні закономірності та принципи їх розвитку.

Білорусія (офіційна назва - Республіка Білорусь) розташована на північному сході Європи. Вона межує на заході з Польщею (605 км), на північному заході - з Литвою (502 км) і Латвією (141 км), на сході і північному сході - з Росією (959 км), на півдні - з Україною (891 км). Країна має вигідне географічне положення, яке має стратегічне значення щодо сполучення заходу і сходу, півночі і півдня. Відстань від Мінська до Варшави становить 500 км, до Москви - 700 км, до Берліна - 1060 км, до Відня - 1300 км.

Населення країни становить 9,7 млн. осіб, з них: Білоруси - 81%, росіяни - 11%, поляки - 4%, українці - 2% та інші. Столицею Білорусії є місто Мінськ, населення якого складає 1,68 млн. осіб.

Білорусь є членом ООН, ЮНЕСКО, ЮНІДО, МОП, ВООЗ, Ради Європи, СНД, ОБСЄ.

Країна успішно розвивається, про що свідчать динаміка внутрішнього валового продукту (ВВП). В 2011 році ВВП становить 274282 млрд.руб., що на 5,3% більше ніж в 2010 році. Світова криза кінця 2008 року викликала зниження темпу росту ВВП, що видно з рис. 1.1. (Додаток А) Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв’язків Білорусії.

Зовнішньоекономічна діяльність — це заснована на взаємовигідних економічних відносинах діяльність у галузі міжнародної торгівлі, руху капіталів, міграції робочої сили, передачі технологій.

Основними видами зовнішньоекономічної діяльності Білорусії є зовнішня торгівля, фінансово-кредитні операції, підприємницька діяльність, науково-технічна кооперація з іноземними підприємцями, надання їм різноманітних послуг. Ці напрями діяльності регулюються, з одного боку, державою в особі її органів, а з іншого - недержавними органами управління економікою (біржами, торговельними палатами, спілками тощо) та самими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на підставі укладених між ними координаційних угод.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв’язків Білорусії,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв’язків Білорусії


Особливості ціноутворення в транспортній галузі

1.1. Сутність та значення цінової політики підприємства

Ціна як важлива складова ринкової економіки є еквівалентом обміну товарів. У загальному вигляді це кількість грошей, за яку продавець бажає продати товар, а покупець – купити його.

Через ціну формується більшість економічних відносин у суспільстві. Це стосується як сфери виробництва товарів, так і сфери їх обігу, реалізації. Ціна стосується безпосередньо утворення, розподілу та використання грошових нагромаджень, тобто всіх товарно-грошових відносин [16, с. 18]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості ціноутворення в транспортній галузі.

На наш погляд, ціна – це певна міра вартості будь-якої споживчої корисності і яка визначається з урахуванням затрат на виготовлення певного блага.

В умовах ринкової економіки важливого значення набуває питання розв’язання проблеми, що значною мірою стосується питання ціни та ціноутворення на підприємстві. Зумовлено це економічною сутністю ринкової ціни, котра являє собою суттєвий економічний важіль у системі фінансового механізму підприємства. Вона безпосередньо впливає на ефективність маркетингової діяльності підприємства та сприяє встановленню відповідних відносин між ним і ринком збуту продукції. При цьому основна її функція в процесі підприємницької діяльності полягає в забезпеченні запланованого рівня прибутку від реалізації продукції [3, с. 49].

У системі ринкового механізму ціна є об'єктивною економічною категорією, що функціонує відповідно до діючих економічних законів. Відображаючи певну модель управління економікою, вона являє собою її похідну в умовах підприємства. В процесі товарного обміну продукції вона характеризує вартість як визначену еквівалентну ціннісну кількість аналогічних товарів. Співвідношення, яке виникає в процесі обміну різних товарів, дістало назву мінової вартості. Враховуючи, що в процесі купівлі-продажу гроші виступають як вартісний еквівалент, ціна у даному разі характеризує відповідну кількість грошей, яка віддається за право придбання у власність конкретного товару [11, c. 36].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості ціноутворення в транспортній галузі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості ціноутворення в транспортній галузі


Громадянськість поезії Євгенія Маланюка

РОЗДІЛ 1. Вплив історико-культурного середовища на становлення світоглядних та естетичних поглядів Євгена Маланюка

Як відомо, основи світосприймання кожної людини (йдеться про увесь комплекс осягнення світу в його природно-географічному, соціокультурному та інших виявах) закладаються ще в дитинстві. Проте світовідчуття та світобачення письменника, завдяки особливій психічній організації творчо обдарованої особистості, мають свою специфіку. З одного боку вона полягає вже у своєрідному “прочитанні” феномена світу майбутнім письменником, а з іншого – в тому, що саме у письменника, зокрема, і завдяки його творчості, існує найтісніший зв’язок, найширша потреба опиратися на сформовані у дитинстві константи світобачення, як і звертатися до світу дитинства загалом. Причому останнє не зводиться лише до естетичного “відкриття” письменником краю, рідних місць, їх історії, побуту, фольклору, етнографії, природи тощо. Хоч мала батьківщина, безумовно, стає джерелом творчості для письменника. Але рідний край, ті ж самі реалії (історія, родина, природа, фольклор, побут тощо), стаючи частинкою душі письменника, повнозначною складовою його духової біографії, отримують естетичну значимість і справляють вплив на творчість. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Громадянськість поезії Євгенія Маланюка.

Таке розмаїття факторів, важливих для дослідження творчої особистості, потребує їх певної систематизації, що значно полегшить оцінку процесу їх впливу на митця.

1.1. Формування національного самоусвідомлення поета

Є.Маланюкові випало народитися в самому центрі України, на території, якій довелося на багато віків стати перехрестям вітчизняної історії, роздоріжжям складного українського життя. Поетова Архангородщина була околицею античного світу, окраїнною землею Київської Русі, північним форпостом Золотої Орди, згодом – турків і татар, покордонням Гетьманщини та Речі Посполитої, межовою землею Гетьманщини, а пізніше Російської імперії та Дикого поля.

Розмірковуючи у “Нарисах з історії нашої культури” над фактом перебування наших далеких пращурів у “ північному сегменті” культурного поля античної Еллади, Євген Маланюк писав, що те мусило дати “ величезні наслідки, які жили, живуть і житимуть в нас, в нашій підсвідомості, в нашому організмі, крові і жилах” [13, c.69]. Простеживши основні аспекти геополітичних, культурно-історичних та природно-географічних факторів життя покордоння, вкупі із таким фактором, як змішання народів і рас, можна зробити певні висновки про менталітет порубіжців, який, безумовно, щедро відлунює і в долі та творчості Євгена Маланюка.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Громадянськість поезії Євгенія Маланюка,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Громадянськість поезії Євгенія Маланюка


Прогалини в праві шляхи їх усунення та подолання

1.1. Загальне поняття та види прогалин у праві

У юридичній літературі прогалина у праві традиційно визначається як відсутність норми права або нормативного акту. На наш погляд, дане визначення не містить усіх істотних ознак такого явища в праві як прогалина.

Виділяючи прогалину в праві, слід ураховувати певний набір обов'язкових рис даного явища.

1. Прогалину в праві слід розуміти як відсутність не будь-якої норми права, а саме норми права, яка безпосередньо регулює розглянуті правозастосовувачем суспільні відносини.

Регулятивність норми права – це здатність норми права встановлювати права та обов'язки в учасників відносин.

Безпосередня регулятивность є відповідність умов гіпотези норми права кваліфікуючим обставинам індивідуально-певних суспільних відносин. При кваліфікації спочатку правозастосовувач встановлює об'єктивні та суб'єктивні обставини справи, а потім здійснює пошук норми права. Пошук здійснюється шляхом встановлення відповідності між обставинами справи та обставинами, які змоделював законодавець у гіпотезі норми права.

Тільки в результаті такої інтелектуально-вольової діяльності може бути встановлена прогалина у праві. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Прогалини в праві шляхи їх усунення та подолання.

2. Прогалина у праві має місце в тому випадку, коли відсутня норма права ( правило поведінки), що безпосередньо регулює конкретні суспільні відносини не тільки в певному нормативному документі, але й у системі права в цілому.

При цьому слід враховувати, що відсутність даної норми в окремому нормативному акті зовсім не означає її відсутності в іншому законі, нормативному договорі, правовому звичаї.

Реформування правової системи України на шляху до розбудови громадянського суспільства супроводжується значними змінами законодавства, прийняттям нових законодавчих актів, адже успішна реалізації глибоких політичних, економічних і соціальних реформ не можлива без відповідного законодавчого забезпечення.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Прогалини в праві шляхи їх усунення та подолання,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Прогалини в праві шляхи їх усунення та подолання