ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Принципи формування державного бюджетуПринципи формування державного бюджету

Принципи формування державного бюджетуРОЗДІЛ 1. Теоретичні основи державного бюджету
1.1.Суть і значення державного бюджету

Для виконання своїх функцiй держава повинна мати достатнi грошовi фонди. Цi фонди вона формує шляхом перерозподiлу валового внутрiшнього продукту.

Найважливiшим засобом, через який держава здiйснює розподiл i перерозподiл внутрiшнього продукту є Державний бюджет. Через бюджет держави вiдтворюється вся багатогранна її дiяльнiсть i забезпечується виконання її заходiв. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Принципи формування державного бюджету.

Розглядаючи бюджет як економiчну категорiю, слiд зазначити, що він вiдображає реальнi виробничi вiдносини, вiдтворює вiдносини розподiлу i перерозподiлу, концентрує рух грошової маси як самостiйної вартостi, що нiбито не пов'язана з рухом товарної маси.

Бюджет є важливим економiчним важелем держави, через який забезпечується контроль за станом виробництва в цiлому. Крiм того, органи державної влади й управлiння, що затверджують i виконують бюджет, мають можливiсть впливати через нього на фiнансову дiяльнiсть мiсцевих органiв влади i управлiння, якi складають, затверджують бюджети адмiнiстративно-територiальних органiв, останнi, як правило, потребують дотацiй i субвенцiй iз загальнодержавних дохiдних джерел.

Дохiдна база всiх бюджетiв формується за рахунок закрiплених законами держави джерел доходiв по вiдповiднiй ланцi бюджетної системи. Через бюджет фiнансова дiяльнiсть органiв управлiння отримує цiлком визначену в

законодавчому i нормативному планi базу для залучення й витрачання грошових коштiв. Бюджет дає органам влади, якi його затверджують, можливість контролювати дiяльнiсть виконавчо-розпорядчих органiв, що складають i виконують бюджет. Хоча можливостi такого контролю обмеженi.

Конституцiєю України надано виняткове право затверджувати бюджет держави Верховнiй Радi, а адмiнiстративно-територiальнi бюджети – вiдповiдним представницьким органам. Пiсля затвердження Державний бюджет набуває сили закону. Бюджети всiх рiвнiв складаються та виконуються згiдно з бюджетною класифiкацiєю.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Принципи формування державного бюджету,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Принципи формування державного бюджету


Класифікація лексичного складу порівнюваних мов (англійська та українська)

1.1. Лексичний склад мови

Лексика (грец. lexikos «словниковий») ? це словниковий склад мови з фразеологією включно. За допомогою лексики ми членуємо навколишній та свій внутрішній світ на частини і кожній із них присвоюємо назву-замінник. Розділ науки про мову, який вивчає лексику в усьому її обсязі, називається лексикологією [1, 12].

Усі слова мови становлять її лексику (словниковий склад). Лексикою називають також певну частину словникового складу мови: лексика абстрактна, лексика термінологічна, лексика побутова, лексика емоційна і т.д. Найбільше багатство кожного суспільства ? його мова, а в мові ? її словниковий склад. Лексичне багатство мови свідчить про рівень розвитку суспільства. В українській мові лише Загальних назв (разом із термінами) кількасот тисяч. А якщо врахувати й те, що багато слів мають не одне, а кілька значень, то стане зрозумілим, наскільки неосяжна лексика високорозвиненої мови. («А мова ? як море», ? сказав письменник С. Плачинда в статті, опублікованій в березні 1987 р. в «Літературній Україні», маючи на увазі лексику) [15, 65].

З розвитком знань про світ мова невпинно зростає. До речі більшість слів у мові становлять спеціальні слова, пов’язані з різними галузями знань, культури, виробництва тощо, і лише приблизно десята частина — це загальновживані слова [10]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Класифікація лексичного складу порівнюваних мов (англійська та українська).

Словниковий склад мови являє собою не просто набір слів. Слова в мові існують у певній системі та взаємовідношенні. Вони розрізняються за сферою й частотою вживання. Слова якнайтісніше пов’язані з позамовною дійсністю, складові частини якої вони позначають і на зміни в якій оперативно реагують, відбиваючи широкий соціально-історичний досвід носіїв мови. І тому лексична система є найрухливішою, наймобільнішою складовою частиною мови: у ній постійно виникають нові слова, нові значення в існуючих словах, а окремі слова стають застарілими, рідковживаними, а то й зовсім забуваються, залишаючись тільки в писемних пам’ятках. Коли ми говоримо про те, що мова пов’язує минулі покоління із сучасними, зберігає й передає минулий досвід, то маємо на увазі насамперед слова, лексику [11, 24-27].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Класифікація лексичного складу порівнюваних мов (англійська та українська),
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Класифікація лексичного складу порівнюваних мов (англійська та українська)


Індивідуальний проект з курсу Менеджмент ЗЕД

1.1. Види ЗЕД підприємства. Види експортно-імпортних операцій, які здійснює підприємство

Наш зовнішньоекономічний проект виконаний на базі ЗАТ «ІНДАР» ? закрите акціонерне товариство з виробництва інсулінів ? сучасне підприємство фармацевтичної галузі, яке виробляє високоякісні лікарські засоби. Є єдиним в Україні та четвертим в світі підприємством, що здійснює повний цикл виробництва інсуліну ? від субстанції до готових лікарських форм.

Бездоганну якість продукції гарантовано діючою на підприємстві системою управління якістю згідно вимог міжнародного стандарту з відповідної виробничої практики GMP. Висока культура ділової досконалості досягається шляхом постійного поліпшення системи менеджменту підприємства відповідно до принципів і вимог загального керування якістю (TQM) з використанням Європейської моделі досконалості (ЄФУК). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Індивідуальний проект з курсу Менеджмент ЗЕД.

На підприємстві працює високопрофесійна команда однодумців. Вони є тією творчою силою, яка активно впливає на вирішення будь-яких стратегічних завдань та досягнення успіху, лідерства і процвітання компанії.

Анкета підприємства
- Головний власник підприємства ? Держава, якій належить понад 70% акцій підприємства
- Дата заснування ? 1997 року
- Введення заводу в дію ? червень 1999 року
- Форма власності ? колективна
- Форма управління ? правління акціонерів
- Штат працівників ? 300 осіб
- Керівник ? Голова правління, доктор біологічних наук, професор Лазарєв Олексій Павлович
- Спеціалізація ? виробництво препаратів інсулінів
- Основні напрямки діяльності:
виробництво медичної продукції (виробництво субстанцій та готових лікарських форм)
наукові дослідження, розробка нових лікарських форм та впровадження їх у виробництво
розробка та впровадження інноваційних технологій
маркетинг, реалізація, торгові операції, експорт, імпорт
видавнича діяльність
рекламно-інформаційна діяльність.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Індивідуальний проект з курсу Менеджмент ЗЕД,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Індивідуальний проект з курсу Менеджмент ЗЕД


Особливості методики формування інтелектуальних умінь учнів на уроках в початковій школі

1.1 Історичні контексти у формуванні інтелектуальних умінь

Історія вивчення інтелекту налічує більше 300 років. Імена вчених, які займалися вивченням даної проблеми, широко відомі нам сьогодні, в першу чергу, за джерелами, зверненим до питань розвитку обдарованості: К. Гельвецій, Ф. Гальтон, Дж. Гілфорд, А. Біне, Г. Айзенк, Б. Ананьєв, Б. Величковський, В. Дружинін та ін.

Вивчаючи їх спадщину, ми бачимо, як змінюються підходи до вивчення природи інтелекту, психології інтелекту, його механізмів і т.д.

Клод Адріан Гельвецій, розмірковуючи про питання інтелекту в своєму трактаті "Про розум", говорить про першорядну роль виховання (виховання одно освіту) в становленні особистості молодого людино, формуванні його світогляду та світосприйняття і про другорядність впливу середовища, в ко-торую він занурений.

Ф. Гальтон є ярим прихильником теорії спадковості у вивченні питання інтелектуальних здібностей, інтелектуальної обдарованості, талановитості. "Нікуди не можна піти від факту, що схильність набагато перевершує вплив середовища ..." – стверджує він.

Дж. Гілфорд говорить про інтелект як структурному з'єднанні здібностей людини; в залежності від об'єднаних видів здібностей можна говорити про характер інтелектуальної обдарованості, про специфічних інтелектуальних можливостей конкретної людини.Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості методики формування інтелектуальних умінь учнів на уроках в початковій школі.

У науці представлені самі різні точки зору на природу інтелекту, на способи його оцінки і вимірювання, проте основним способом, збереженими до нашого часу і зміцнивши свої позиції, залишається метод тестового дослідження [3; 6; 7; 12; 23].

Вимірюючи та оцінювання рівень інтелектуального розвитку інтелектуальних здібностей людино, вчені приходять до висновку, що дана людині від природи здатність до розумного пізнання є потужним природним ресурсом людської цивілізації.

Сучасний вітчизняний автор – вчений, доктор психологічних наук, професор Інституту психології РАН Холодна Марина Олександрівна у своїх працях піднімає проблему інтелекту: "Інтелект – як здоров'я: коли він є і коли він працює, його не помічаєш і про нього не думаєш, коли ж його недостатньо і коли в його роботі починаються збої, то нормальний хід життя порушується".

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості методики формування інтелектуальних умінь учнів на уроках в початковій школі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості методики формування інтелектуальних умінь учнів на уроках в початковій школі


Особливості комплексного дослідження споживача в залежності від типу ринку

1.1. Основні положення теорії споживання та її маркетинговий аспект

Перші спроби розробки теорії споживання пов'язані з цілою низкою ключових фігур суспільствознавства XIX-XX століть. К. Маркс висунув ідею товарного фетишизму. Американець Т. Веблен в кінці XIX ст. запропонував теорію показного (престижного) споживання. Німецький соціолог Г. Зіммель висунув ряд ключових ідей теорії моди. Німецький соціолог і економіст В. Зомбарт запропонував концепцію розкоші. Інший німецький соціолог М. Вебер сформулював концепцію статусних груп і протестантської етики. Ці імена часто цитуються в маркетингових дослідженнях споживання [2].

Більш конкретні дослідження поведінки споживачів з'явилися пізніше. Логіку виникнення цього напряму приблизно така: економічна наука породила маркетинг, одним з розділів якого є "Поведінка споживачів". Надалі з маркетингу виділилася самостійна дисципліна "Поведінка споживачів" [12].

Вперше курси маркетингу стали читатися в американських університетах у 1902 р. Але лише наприкінці 1920-х – початку 1930-х рр. викладачі, які читали ці курси, стали вважати себе більш маркетологами (marketing scholars), ніж економістами. Протягом 1930-х рр. створення Американської маркетингової асоціації і створення періодичного органу – "Journal of Marketing" – символізували вже відділення маркетингу від економічної теорії (economics). Розвиток "Поведінки споживача" як окремої навчальної дисципліни почалося в США в 1950-і рр. в рамках кафедр маркетингу комерційних коледжів і бізнесшкол. Дослідження ж споживчої поведінки у Північній Америці і Європі почалися раніше. Так, вже в кінці 1920-х – початку 1930-х рр. Пол Лазарсфелд (Lazarsfeld) і його колеги у Відні проводили за допомогою опитувань споживачів вивчення ринку ряду товарів повсякденного попиту [12]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості комплексного дослідження споживача в залежності від типу ринку.

Для маркетингових досліджень споживчої поведінки з самого початку було характерно фокусування уваги на окремому індивіді-споживачеві. Як вірно зауважив один критик, маркетологи вивчали споживача як вивчають рибу рибалки, а не іхтіологи.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості комплексного дослідження споживача в залежності від типу ринку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості комплексного дослідження споживача в залежності від типу ринку


Фотожурналістика в Маріуполі сучасний стан та перспективи

1.1. Історія розвитку фотожурналістики

До 1880 друкарське обладнання не могло правильно відтворювати фотознімки. Зазвичай по фотографії художником виготовлялася гравюра, з якою і вироблялася друк. Перші репортажні фотографії з полів Кримської війни (1853-1856), зроблені британськими репортерами, такими як Вільям Сімпсон (William Simpson) [1] з Illustrated London News або Роджер Фентон (en: Roger Fenton) [2], були опубліковані саме таким чином . Аналогічно, за фотографіями Метью Брейді (en: Mathew Brady) Громадянської війни в США були зроблені гравюри для публікації в Harper's Weekly. Оригінальні зображення зазвичай показувалися на виставках або копіювалися фотографічним способом в обмеженій кількості примірників.

Фотожурналістика в сучасному розумінні з'явилася в результаті удосконалень в поліграфії та фотографії між 1880 і 1897. Перша напівтонова – репродукція новинний фотографії була опублікованому 4 березня 1880 року в The Daily Graphic (Нью Йорк) [3]. Винайдена у 1887 магнієва спалах (англ. Flash powder) дозволила фотографам, таким як Джейкоб Рійсе (en: Jacob Riis) невимушено знімати в приміщеннях. Починаючи з 1887 року стає можливим відтворювати півтонові фотографії на друкуючому обладнанні [4].

Сучасна фотожурналістика стала можлива з винаходом малогабаритної камери і високочутливих плівок. Поява 35-міліметрової «лійки», яка була створена в 1914 році і випущена в продаж у Німеччині в 1925 році, вніс багато значних змін в кожну область фотографії. Нова камера дозволила фотографам побачити звичайні і звичні об'єкти в нових, більш сміливих перспективи і розширила їхньої можливості краще бачити і оцінювати їх обриси і форми в просторі. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Фотожурналістика в Маріуполі сучасний стан та перспективи.

Арістід Бріан вказує на фотографа, який може потрапити навіть на секретне засідання. Париж. 1931 рік.

Закулісні зйомки відомих міжнародних політичних діячів на конференціях Ліги Націй в кінці 1920-х років робив відмінний юрист, який володів багатьма мовами, Еріх Саломон, який одним з перших став користуватися малогабаритної камерою в інформаційних цілях.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Фотожурналістика в Маріуполі сучасний стан та перспективи,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Фотожурналістика в Маріуполі сучасний стан та перспективи


Маніпуляція в рекламі

1.1. Основні складові маніпулятивного впливу

У сучасних лінгвістичних та психолінгвістичних дослідженнях рекламного дискурсу часто зустрічаємо гіпотези та твердження, де вплив реклами будь-якого виду на реципієнта розглядають як маніпулятивний вплив, а явище мовної маніпуляції відносять до комплексної системи впливу, котрий рекламодавець та створене ним рекламного повідомлення здійснюють на споживача.

До сутнісних характеристик маніпуляції вчені зазвичай відносять наступні його особливості: по-перше, духовний, психологічний вплив, а не фізичний примус або загроза його застосування. Адже, мішенню дій маніпулятора є зокрема психічні структури людської особистості; по-друге, прихований вплив, факт якого не повинен бути помітний для об'єкта маніпуляції. Коли спроба маніпуляції розкривається і викриття стає досить широко відомим, вплив зазвичай припиняється, оскільки розкритий факт такої спроби наносить маніпулятору значні збитки; по-третє, вплив, який вимагає значної майстерності і професійних знань. Якщо мова йде про суспільну свідомість, хоч б й місцевого масштабу, то, як правило, до розробки ма-ніпулятивних заходів зазвичай запрошуються фахівці або застосовуються спеціальні знання [8, с. 12].

Головним же змістом маніпулятивного впливу вважається встановлення контролю над об’єктом впливу з тим, щоб змусити його діяти у спосіб, потрібний для того, хто здійснює маніпулювання.

Аналіз літератури, присвяченої проблемі маніпуляції, дає можливість вирізнити найпоширеніші складові маніпулятивного впливу: Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Маніпуляція в рекламі.
- оперування інформацією;
- приховування маніпулятивного впливу;
- мішені впливу;
- роботоподібність, машиноподобність адресата впливу.

Цілеспрямоване перетворення інформації. Усю різноманіт ність здійснених над інформацією операцій можна згрупувати за кількома параметрами.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Маніпуляція в рекламі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Маніпуляція в рекламі