ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Прибуток підприємства, шляхи його максимізації, напрями використанняПрибуток підприємства, шляхи його максимізації, напрями використання

Прибуток підприємства, шляхи його максимізації, напрями використання1.1. Неокласична економічна теорія

Максимізація прибутку
Неокласичні економісти вважають, що основною метою фірми є максимізація прибутку. Згідно з цією теорією поведінка фірми нагадує «чорний ящик»:
- відсутній поділ між володінням і управлінням фірмою, менеджер є одночасно власником фірми;
- відомі доходи і витрати фірми;
- фірма виробляє тільки один продукт;
- фірма діє раціонально, тобто максимізує прибутки за рахунок інших завдань.

Проти даної теорії економісти наводять такі аргументи:

  1. В сучасних корпораціях на організаційному рівні володіння відділено від управління.
  2. Менеджери володіють дуже малим і пакетом акцій і тому менше всього схильні вибирати максимізацію прибутку за основну мету своєї діяльності.

В даний час багато дослідників погоджуються з тим, що неприбуткові цілі є більш важливими для фірм. Це привело до розвитку управлінських теорій фірми. Згідно з цими теоріями вважається, що менеджери можуть бути більше заінтересовані у вирішенні завдань, які максимізують їхні власні цілі. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Прибуток підприємства, шляхи його максимізації, напрями використання.

До основних неприбуткових цілей фірми належать: максимізація надходжень від реалізації, максимізація зростання і максимізація управлінської корисності.

Менеджери більшою мірою орієнтуються на зростання оборотів, ніж на прибутки. Причина цього полягає в тому, що їхня винагорода часто залежить більше від обсягів реалізації, ніж від прибутків фірми. Емпіричні дослідження взаємозв'язку між платнею керівництва компанії і рівнем її діяльності показують, що: Придбати курсову на тему - Прибуток підприємства, шляхи його максимізації, напрями використання, можна вже сьогодні!.

  1. зростання заробітків вищого керівного складу компаній прямо залежить від зростання реалізації, але слабо пов'язано із загальними доходами акціонерів і взагалі не пов'язано з поточними прибутками компаній.

2. Зростання винагороди менеджерам вищого рівня більше у тих компаніях, які розширювалися за рахунок поглинань, а не внутрішнього зростання.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Прибуток підприємства, шляхи його максимізації, напрями використання,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Прибуток підприємства, шляхи його максимізації, напрями використання


Склад та порядок формування Конституційного Суду в зарубіжних країнах


1.1. Конституційна юрисдикція в зарубіжних країнах

Якщо законодавча і виконавча влада покладаються конституціями саме на вищі державні органи (парламент, глава держави та уряд), то судова – на всю сукупність судових органів від низових до верховних. Кожен з судових органів розглядає і вирішує конкретні справи абсолютно самостійно, керуючись виключно законом. Носієм судової влади є всі судові органи, а не тільки верховний суд.

Судова влада – згідно з теорією розподілу влад самостійна і незалежна сфера публічної влади (поряд із законодавчою і виконавчою), яка представляє собою: а) сукупність повноважень щодо здійснення правосуддя; б) систему державних органів які здійснюють ці повноваження [7, c. 372].

Соціальна роль судової влади (в демократичному суспільстві) полягає в тому, щоб в юридичних конфліктах забезпечувати панування права, вираженого в різних нормативно-правових актах. Здійснюючи правосуддя, судова влада вводить державне насильство в цивілізовані рамки, гарантуючи захист законослухняних громадян від свавілля з боку держави та інших суб'єктів.

Структура судової влади охоплює, передусім, суди.

Організація та діяльність суду, як правило, є предметом не тільки власне законодавчого регулювання, але й конституційного. В діючих конституціях зарубіжних країн немає вказівок на те, як повинна бути організована судова система, з яких інстанцій складається її ієрархічна система. Як правило, вони говорять про верховні суди, які очолюють судову систему, вказуючи при цьому, що нижчі засновуються законом. Пояснюється це тим, що час від часу об'єктивно виникає потреба внесення у судові структури тих чи інших змін, нерідко досить серйозних, не зачіпаючи конституційні тексти [7, c. 381].

У країнах англосаксонської правової системи вони утворюють єдину систему, в якій різні гілки замикаються на єдиному верховному суді. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Склад та порядок формування Конституційного Суду в зарубіжних країнах.

Основними ознаками цієї системи є:
- історична прихильність загальному праву;
- визнання правотворчої ролі суду й судового прецеденту як джерела права;
- вироблення процесуальних форм судового переслідування, насамперед судовою практикою;
- винятково апеляційна форма оскарження судових рішень;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Склад та порядок формування Конституційного Суду в зарубіжних країнах,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Склад та порядок формування Конституційного Суду в зарубіжних країнах


Місце Конституційного Суду України в системи держаних органів та судовій системі держави


1.1. Поняття та особливості конституційно-правого статусу Конституційного Суду

Конституція України закріпила здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Всі три види державної влади є самостійними, кожна з них діє в межах своєї компетенції, встановленої конституцією і законами України. Існування судової влади поруч із законодавчою і виконавчою є ознакою демократичної держави. Основне призначення судової влади - забезпечення реалізації принципу верховенства права.

Наявність цієї гілки влади в системі державного управління не є чимось раніше невідомим. Визначення концептуальної влади дається, наприклад, у так званій "досить загальній теорії управління" [11, с. 2]. Зміст визначення зводиться до наступного: концептуальна влада є владою визначеної концепції соціального устрою над суспільством і інститутами держави. Особливе значення концептуальна влада здобуває на початковому етапі формування національної державності. При цьому модель політичної системи (конституція) вже існує, але працює недостатньо ефективно внаслідок того, що співвідношення політичних сил у суспільстві швидко змінюється. Отже, може скластися така кон'юнктура, коли яка-небудь з гілок влади, з частини політичного цілого стане самим цим цілим, безконтрольно скориставшись демократичними процедурами. Останнє ж буде означати крах демократичної організації суспільства. Для запобігання такого результату у процесі державного управління саме і необхідний інститут, що припиняє таку політичну й економічну активність, що хоча і відповідає букві закону, але суперечить його демократичному духові. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Місце Конституційного Суду України в системи держаних органів та судовій системі держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми. Серед вчених, роботи яких присвячені конституційному правосуддю, проблемам формування та діяльності органів конституційного контролю, слід виділити Г. Арутюняна, М. Баглая, С. Боботова, Ж. Овсепяна, В. Лазарєва, Ю. Тодики, В. Тація, Ю.Барабаша та інших.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Місце Конституційного Суду України в системи держаних органів та судовій системі держави,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Місце Конституційного Суду України в системи держаних органів та судовій системі держави


Основні права та обов'язки судді Конституційного суду


1.1. Особливості правового статусу судді Конституційного Суду

Правовий статус судді Конституційного Суду України має особливе значення, оскільки дає можливість зрозуміти яке місце у правовій системі нашої держави займає суддя, а також усвідомити роль судді Конституційного Суду як носія судової влади. Законодавство багатьох країн світу висвітлює поняття особи судді, спираючись на поняття судової влади, аргументуючи це тим, що правосуддя здійснюється виключно судом, де суддя (судді) призначені здійснювати цю діяльність держави, які пройшли спеціальну процедуру призначення чи обрання, володіють спеціальною освітою, досвідом, відповідними моральними якостями.

Дослідження питання визначення правового статусу судді Конституційного Суду України важливе тому, що він вважається єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Повноваження, якими наділений Конституційній Суд України виокремлюють його як орган, що має особливий характер та відповідне місце серед органів державної влади.

З’ясування правового статусу судді Конституційного Суду України необхідно проводити після дослідження поняття “правовий статус” та визначення його складових елементів.

Правовий статус містить у собі фактично соціальний статус, який представляє собою реальне положення людини у даній системі суспільних відносин. Право покликане закріпити це положення, поміщаючи його у певні законодавчі рамки. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Основні права та обов'язки судді Конституційного суду.

Правовий статус представляє собою складну, узагальнюючу категорією, яка відображає весь комплекс зв’язків людини з суспільством, державою, колективом, оточуючими людьми. Саме ця різноманітність зв’язків, які постійно змінюються, призводить до постійної зміни статусу людини. Сукупність статусів, що характеризують особистісні і соціальні позиції однієї і тієї ж людини, називають статусним набором. Однак, серед безлічі різноманітних статусів, якими володіє одна й та сама людина, можна виділити головний статус, який вирішальним чином визначає соціальні позиції людини у цілому [31, с. 140-141].

Деякі наковці, зокрема О. Лукашева та В. Карташкін, вважають, що “визначення правового статусу індивіда повинно підкреслювати соціальне значення поняття. Це може бути досягнуте виходом за межі лише юридичних категорій, шляхом встановлення зв’язку прав та обов’язків з соціальною діяльністю людей.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Основні права та обов'язки судді Конституційного суду,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Основні права та обов'язки судді Конституційного суду


Сучасні екологічні проблеми Австралії


1.1. Фактори та причини виникнення екологічних проблем

Жодна країна, якою б делікатною та уважною вона не була до своєї екології, не може, так чи інакше, уникнути проблем з навколишнім середовищем і екологічною обстановкою. Самі австралійці та більшість приїжджих вважають П’ятий континент найбільш чистою частиною світу. Але, на жаль, як це часто буває, і він не уникнув своїх власних проблем з екологією.

Найпотужніша туристична індустрія Австралії спрямована на демонстрацію найвигідніших і найпривабливіших рис країни без особливого збитку для екології - і це працює, але відповідальні австралійці знають, що наявні в країні проблеми з природою хоч, може бути, і не на слуху у світової громадськості, але вони серйозні і загрожують в майбутньому стати найголовнішою проблемою для них (рис. 1.1).

Як і більшість постіндустріальних країн, Австралія стикається зі стандартними проблемами міської цивілізації: забрудненість міст сміттям і вихлопними газами автотранспорту. Але з цими проблемами більш-менш вдається справлятися, що, до речі, підтверджують численні туристи. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Сучасні екологічні проблеми Австралії.

Як вважають дослідники, руйнувати довкілля в Австралії почали не білі колоністи, а пращури місцевих тубільців, які в даний час живуть в більшій гармонії з природою і завдають менше шкоди, ніж «цивілізовані» австралійці. Як відомо, аборигени теж не народилися в Австралії, а заселили П’ятий континент близько 60 тисяч років тому. Вчені Австралійського національного університету (Australian National University) прийшли до сенсаційного висновку, що саме аборигени знищили «супертварин» Австралії. Але з цим не всі погоджуються.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Сучасні екологічні проблеми Австралії,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Сучасні екологічні проблеми Австралії


Сучасний стан та проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Україні


1.1. Передумови розвитку суб’єктів господарювання сільського туризму

В Україні сільський зелений туризм, екотуризм та аграрний туризм оцінюється та досліджується як один із пріоритетних напрямів забезпечення комплексного розвитку сільських територій, диверсифікації аграрного виробництва та збільшення ємкості регіональних продовольчих ринків. У своєму функціонуванні він орієнтується насамперед на ті регіони країни, де існують відповідні рекреаційні ресурси та соціально-економічна потреба у цьому виді господарювання. Повною мірою до таких регіонів належить Херсонська область, де є сприятливі рекреаційні та культурно-історичні ландшафти, значна приморська та прирічкова берегова лінія. При цьому економіка регіону ґрунтується переважно на промисловому та аграрному виробництві і у сільській місцевості диверсифікована вкрай недостатньо. У цьому розумінні агротуризм не конкурує, а доповнює традиційні напрями та форми господарювання, де використовуються просторові природні ресурси.

Найчастіше сільський зелений туризм як додаткова діяльність на селі являє собою форму діяльності сільськогосподарської ферми або двору. Отже, він тісно пов'язаний із сільським господарством. Як приклад, можемо відзначити, що найбільш успішні агрооселі у розвинутих західних країнах паралельно займаються сільськогосподарською діяльністю, або ця діяльність і є головною для агрооселі. Саме сільське господарство в агрооселі є однією з атракцій для туристів. При цьому вони можуть взяти участь у ній.

Для України, де велика частина населення, що проживає у містах, має родичів у селі або періодично навідується у сільську місцевість, така атракція, певна річ, не є найголовнішою, але для деяких жителів великих міст це є все ж актуальним і такою можливістю не слід нехтувати. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Сучасний стан та проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Україні.

Сільський зелений туризм є одним з видів екологічного туризму, який останнім часом набуває поширення і продовжує активно розвиватися в багатьох європейських країнах. Не є винятком і Україна. Характерно, що в розвинених країнах світу такий вид відпочинку користується попитом не лише у людей середнього достатку, а й у заможної частини населення.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Сучасний стан та проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Україні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Сучасний стан та проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Україні


Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитки туризму в ОАЕ


1.1. Сутність ринку туристичних послуг

Туристична індустрія це одна з найбільш динамічних галузей, що швидко розвиваються в світовому господарстві. Туризм входить до трьох найбільш експортних галузей, поступаючись нафтовидобувній промисловості й автомобілебудуванню. На даний час туризм є найрентабельнішою сферою світового господарства.

Обґрунтовано, що ринок туристичних послуг є найбільш комплексним поняттям і відображає сукупність економічних відносин між туристами, туристичними підприємствами й іншими суб’єктами господарювання з приводу виробництва, реалізації та споживання туристичних продуктів і послуг та руху грошей, що відбиває інтереси суб’єктів ринкових відносин у межах певного регіону (міста, області, країни, світу).

Об’єктом на туристичному ринку виступає туристичний продукт як сукупність туристичних послуг або окремі туристичні послуги, що розробляються й реалізуються на основі маркетингової стратегії та з урахуванням уподобань і мотивацій туристів. Суб’єктами туристичного ринку є туристи / екскурсанти, виробники туристичних товарів і послуг, туроператори, турагентства, а також органи державної влади та місцевого самоврядування, заклади освіти в галузі туризму [3, c. 35].

Просторова й часова відірваність процесів виробництва та споживання туристичних продуктів і послуг зумовила складну структуру туристичного ринку. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитки туризму в ОАЕ.

Критичний аналіз наукової літератури дозволив сформулювати положення щодо її організації. До складу досліджуваного ринку входять три основні компоненти: туристи / екскурсанти, туристичні ресурси та туристичні підприємства, ефективне поєднання яких визначає загальну ефективність функціонування ринку туристичних послуг та визначає структурно-логічну побудову його статистичного дослідження (рис. 1.1).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитки туризму в ОАЕ,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитки туризму в ОАЕ


Педагогічні особливості відродження української національної культури засобами позакласної роботи в 1-4 класах


1.1. Негативні зміни культурних пріоритетів в суспільстві

Багаторічні заборони пропаганди культури Заходу на пострадянському просторі спричинили інтерес до неї. Коли ця культура прийшла до нас, ейфорія вседозволеності «змела» моральні кордони. В Україну широким потоком полилося все, що поробив «вільний» світ. Змінилася культурна домінанта, економічний чинник почав переважати над етичним, «дешева» інформація почала витісняти високе мистецтво, активізувалася психологічна обробка молоді через засоби маскультури. Практично нанівець звівся логічний зміст пісні; начебто на рівні епатажу мусується теза про ницість молодого покоління. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Педагогічні особливості відродження української національної культури засобами позакласної роботи в 1-4 класах.

Зростаюча з часів «перебудови» відкритість функціонування і розвитку української культури за своїм змістом є формою входження у світовий культурно-інформаційний простір і разом з тим оприлюдненням тих здобутків культури, які протистояли офіційним нормативам соціалістичного реалізму або не були визнані. Цей процес супроводжувався інтенсивним проникненням на терени нашої країни продукції інших культур, особливо західної, а також нового потоку творів російської культури. Якщо кращі здобутки західної класики й елітарної культури були досить відомі в Україні й раніше, у часи «перебудови», то предметом інтересу наших сучасників стала раніше у нас стримувана масова культура і, насамперед, в жанрах відеофільмів — еротики, трилерів, «мильних опер», «бестселерів» багаторічної давності, значна частина яких суворо заборонена цензурою західних країн. Американізація, вестернізація, наступ «кітчевої» масової культури призвели до майже повної «окупації» вітчизняного кінопрокату, в значній мірі телебачення, до спотворення образу американської і європейської культури в сприйнятті нашого сучасника та поглинання того інтересу до національної культури, який тільки-но пробудився. Навальна, агресивна пропаганда західних цінностей у їх не кращих зразках певною мірою деформує ще не усталену систему національних цінностей, робить привабливим для молоді «героїв» західного світу, часто чужих нашій моралі і нашому менталітету, що викликає протест громадськості, особливо інтелігенції [17].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Педагогічні особливості відродження української національної культури засобами позакласної роботи в 1-4 класах,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Педагогічні особливості відродження української національної культури засобами позакласної роботи в 1-4 класах


Стан та перспективи розвитку пригодницького туризму в Україні


1.1. Сутність пригодницького туризму (вказати порівняльну характеристику спортивного, екстремального і пригодницького туризму)

Пригодницький туризм об'єднує всі подорожі, пов'язані з активними способами пересування та відпочинку на природі, що мають на меті отримання нових відчуттів, вражень, поліпшення туристом фізичної форми та досягнення спортивних результатів.[3]

Сюди відносяться такі види туризму:
- альпінізм;
- скелелазіння;
- льодолазіння;
- рафтінг;
- спелеотуризм;
- гірський туризм;
- пішохідний туризм;
- водний;
- лижний і гірськолижний туризм;
- каньйонінг;
- кінний туризм;
- маунтбайк;
- дайвінг;
- парапланеризм.

Багато з цих видів туризму з'явилися недавно і вважаються екстремальними, оскільки пов'язані з великим ризиком. Разом з тим це найприбутковіший, хоча і дорогий, вид екотуризму.

Пригодницький туризм часто називають «важким екотуризмом» у зв'язку з тим, що жага до пригод туристів тут превалює над мотивами охорони природи. Географія і тематика пригодницьких турів досить обширна і різноманітна. Зазвичай це групові тури. Специфічною рисою такого туризму є отримання різних ліцензій, які дозволяють полювання, риболовлю, вивіз трофеїв.[19] Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Стан та перспективи розвитку пригодницького туризму в Україні.

Пригодницький туризм пов'язаний з певним ризиком, тому для забезпечення безпеки таких турів необхідні висококваліфіковані інструктори, провідники. Даний вид туризму має досить високу вартість, і його можна віднести до розряду елітарного відпочинку.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Стан та перспективи розвитку пригодницького туризму в Україні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Стан та перспективи розвитку пригодницького туризму в Україні


Векселі, їх види, механізм функціонування та формування вексельного обігу в Україні


1.1. Вексель та його види

Для ефективного використання векселя в економіці, перш за все, необхідно мати уявлення про його правову природу і умови обігу. Цивільне законодавство, як відомо, відносить вексель до категорії цінних паперів, які є предметом діяльності учасників цивільних правовідносин. Підходи до визначення поняття “вексель” розглянемо у додатку А.

В іноземній та вітчизняній економічній літературі поняття «вексель» трактується досить неоднозначно. Наявність різних точок зору стосовно поняття «вексель» зумовлено насамперед складністю вексельних відносин, а також тим фактом, що в чинному законодавстві України відсутнє чітке визначення цього терміну [1, с. 114].

Так, Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18 червня 1991 року визначає вексель як цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю). Дане визначення більшою мірою стосується простого векселя, якщо до уваги взяти саме безумовність зобов'язання векселедавця сплатити певну суму. Для переказного векселя характерним є те, що безумовне зобов'язання і сплатити певну суму після настання строку бере на себе акцептант. Особливості законодавчого регулювання вексельного обігу розглянемо у додатку Б.

Недостатньо глибокий рівень теоретичних розробок щодо векселя та складність вексельних відносин зумовлюють різноманітність поглядів науковців-економістів на економічну сутність векселя та роль вексельного обіг. Так, іноземні економісти, зокрема Доунс Джон, Гудман Жордан Елліон [2, с. 65] розглядають вексель як документ, що є доказом заборгованості боржника кредитору. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Векселі, їх види, механізм функціонування та формування вексельного обігу в Україні.

Серед вітчизняних дослідників також немає одностайної думки щодо сутності векселя. Так, у посібнику Ю. Лисенков, В. Ляшко «Вексель в хозяйственном обороте» наводять визначення векселя, ідентичне законодавчому визначенню. В.А.Мельник у посібнику «Ринок цінних паперів. Довідник керівника підприємства» зазначає, що вексель — це письмове боргове зобов'язання встановленої форми, що дає його власнику право вимагати від боржника сплати зазначеної у векселі суми грошей у зазначений строк.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Векселі, їх види, механізм функціонування та формування вексельного обігу в Україні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Векселі, їх види, механізм функціонування та формування вексельного обігу в Україні


Договір оптової купівлі-продажу. Правове регулювання договору


1.1. Договір оптової купівлі-продажу як окремий вид цивільно-правового договору

В системі правового регулювання товарно-грошового обміну особливе місце займає договір купівлі-продажу, як універсальна і доцільна правова форма опосередкування товарно-грошових відносин. За своєю юридичною природою цей договір є складною і гнучкою правовою формою, в яку можуть перетворюватися різні за своїм характером майнові правовідносини. Це важливо підкреслити, оскільки в умовах централізованої економіки сфера дії договору купівлі-продажу обмежувалася переважно роздрібною торгівлею.

Таким чином, договір купівлі-продажу слід розглядати як родове поняття відносно різних видів договорів, характерних не лише для роздрібної, але й оптової торгівлі, яка стає в Україні домінуючою сферою товарно-грошового обігу. У зв’язку з цим дедалі актуальнішими стають проблеми переосмислення ролі і місця договору купівлі-продажу у регулюванні відносин суб’єктів оптового ринку, розширення сфери його застосування, а також удосконалення цивільно-правового забезпечення договірних відносин в оптовій торгівлі [4].

Актуальність проблеми теоретичного і практичного характеру відносно договору купівлі-продажу в оптовій торгівлі як інституту цивільного права, вдосконалення його нормативно-правового регулювання посилюється по мірі розширення масштабів його використання, звуження сфери регламентації цього договору адміністративними методами, реалізації загально дозвільного принципу регулювання відносин в оптовій торгівлі і введення нових кодексів – Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Договір оптової купівлі-продажу. Правове регулювання договору.

Нова кодифікація цивільного і господарського законодавства України не тільки не усунула “білі плями” у правовому регулюванні договірних відносин в оптовій торгівлі, але й ще більше ускладнила цей процес унаслідок дублювання і паралелізму суперечливих норм права, які містяться у главі 54 Цивільного кодексу України і главі 30 Господарського кодексу України. Деформація цивільно-правових засад регулювання договірних відносин у сфері оптової торгівлі може призвести до вихолощення юридичної сутності договору купівлі-продажу, звуження його функцій і зниження ролі цього договору в ефективній реалізації товарно-грошових відносин в оптовій торгівлі. В цілому виникають складні науково-теоретичні і практичні

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Договір оптової купівлі-продажу. Правове регулювання договору,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Договір оптової купівлі-продажу. Правове регулювання договору