ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Прибуток підприємства. Формування прибутку підприємстваПрибуток підприємства. Формування прибутку підприємства

Прибуток підприємства. Формування прибутку підприємстваПерелік тем курсових робіт, що розміщені на цій сторінці (перейдіть за посиланням):

1.1. Підприємство як суб’єкт господарювання, отримання доходів і економічних відносин

Основною ланкою економіки в ринкових умовах господарювання є підприємства, що виступають у ролі господарюючих суб'єктів. Тут вирішуються питання виробництва продукції та надаються послуги, потрібні суспільству.

Відповідно до Господарського кодексу України підприємство - це основна організаційна ланку народного господарства України, самостійний господарюючий суб'єкт, який здійснює виробничу, науково-дослідницьку та комерційну діяльність з метою задоволення суспільних потреб і отримання відповідного прибутку. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Прибуток підприємства. Формування прибутку підприємства.

Підприємство, як правило, має право юридичної особи, що визначається відокремленістю його майна, відповідальністю за зобов'язаннями цим майном, наявністю поточного рахунку в банку та виступає від свого імені при вирішенні різноманітних питань у вищих посадових органах управління, суду, прокуратури і т.д.

Підприємство як господарюючий суб'єкт здійснює різні види господарської діяльності, не заборонені законом держави, самостійно розпоряджається випущеною продукцією, отриманою виручкою від її продажу та прибутком, що залишився в його розпорядженні.

Для здійснення своєї діяльності підприємство формує майно, яке може належати йому на праві власності або повного господарського ведення.

Під майном господарюючого суб'єкта розуміється сукупність предметів (цінностей), що складає цілісний майновий комплекс підприємства, який забезпечує його підприємницьку діяльність [25, с.47].

До складу майнового комплексу підприємства входять усі види майна, які забезпечують його діяльність: земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання та машини, інвентар, сировина та матеріали, продукція, товари, грошові кошти і т.п. Рух майна, наявного у підприємства в результаті здійснення відповідних господарських операцій з метою отримання нового продукту та прибутку, є підприємницькою діяльністю господарюючого суб'єкта.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Прибуток підприємства. Формування прибутку підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Прибуток підприємства. Формування прибутку підприємства


Облік, аналіз і аудит заробітної плати

2.1 Техніко-економічні показники підприємства та фінансовий стан

Дослідження проводиться на базі Комунального підприємства „Господар”, основним видом діяльності якого є збирання, очищення та постачання води.

Повна назва Підприємства – комунальне підприємство „Господар”. Скорочена назва – КП „Господар”.

Підприємство є юридичною особою і здійснює свою діяльність на принципах повного господарського розрахунку, має окремий баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатки, штампи, а також бланки з власними реквізитами. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з моменту державної реєстрації.

У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями Київської міської державної адміністрації, наказами Головного управління житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації та Статутом. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Облік, аналіз і аудит заробітної плати.

Відповідно до п.2.1 Статуту Підприємство створене з метою отримання прибутку від господарської діяльності із збирання, очищення та розподілення води, а також здійснення контролю за додержанням встановленого порядку її використання.

Предметом діяльності КП „Господар” є:
- утримання водопровідних та каналізаційних мереж;
- забезпечення належного санітарного стану водопровідних та каналізаційних мереж
- укладання договорів з населенням та юридичними особами на використання води;
- залучення коштів фізичних та юридичних осіб з метою фінансування реконструкції водопровідних та каналізаційних мереж та управління цими коштами.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Облік, аналіз і аудит заробітної плати,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Облік, аналіз і аудит заробітної плати


Резерви вдосконалення системи дисциплінарної відповідальності працівників готельного підприємства на прикладі діючого підприємства

1.1. Поняття, принципи і особливості дисциплінарної відповідальності

Застосування заходів дисциплінарного впливу (ст. 140 КЗпП України) по відношенню до окремих несумлінних працівників прийнято називати дисциплінарною відповідальністю. Ця відповідальність є однією із правових форм примусу, яка застосовується до працівників за неналежне виконання своїх обов’язків і її метою є забезпечення дотримання внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

Дисциплінарна відповідальність - це один з видів юридичної відповідальності, яка передбачає обов’язкову відповідальність за дисциплінарну провина працівника перед власником або уповноваженим ним органом і понесення дисциплінарних стягнень, передбачених нормами трудового права.

Підставою дисциплінарної відповідальності є дисциплінарна провина, склад якої традиційно включає суб'єкт, суб'єктивну сторону, об'єкт і об'єктивну сторону.

Дисциплінарна відповідальність працівників є самостійним видом юридичної відповідальності за неправомірну поведінку. Крім дисциплінарної, існує карна, адміністративна, цивільно-правова й матеріальна відповідальність.

Дисциплінарну відповідальність варто відрізняти від адміністративної, яка наступає за здійснення особою адміністративної провини, тобто за порушення встановлених повноважними органами державного управління загальнообов'язкових правил поведінки (наприклад, правил дорожнього руху, протипожежних правил, правил з техніки безпеки й т.п.). Адміністративна відповідальність (зазвичай у вигляді штрафу) застосовується органами або особами, з якими порушник не зв'язаний відносинами підпорядкування по роботі або службі (наприклад, органами міліції, інспекторами праці й ін.). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Резерви вдосконалення системи дисциплінарної відповідальності працівників готельного підприємства.

Дисциплінарна відповідальність має примусовий характер: на працівника накладають міри примусового впливу, які породжують для нього певні негативні наслідки. Дисциплінарна відповідальність на відміну від матеріальної є однобічною.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Резерви вдосконалення системи дисциплінарної відповідальності працівників готельного підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Резерви вдосконалення системи дисциплінарної відповідальності працівників готельного підприємства


Методика аудиту звіт про фінансові результати

1.1 Економічна сутність та значення аудиту звіту про фінансові результати в господарській діяльності підприємства

Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства – це балансовий прибуток або збиток, які є алгебраїчною сумою результатів від реалізації продукції, робіт і послуг, іншої реалізації, доходів і витрат позареалізаційних операцій та ін. В свою чергу прибуток є джерелом фінансових ресурсів суб’єктів господарювання і держави та одночасно підлягає обов’язковому розподілу. Держава отримує свою частку у вигляді податку на прибуток. Підприємство після цього отримує у власне розпорядження чистий прибуток, який використовується згідно потреб.

Інформація про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний період акумулюється в звіті про фінансові результати.

Але, потрібно відмітити, що правильність визначення фінансових результатів є важливим не тільки суб’єктам господарювання та державі, а іншим користувачам. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Методика аудиту звіт про фінансові результати.

Повний перелік користувачів та їх інформаційні потреби в звіті про фінансовий результат наведено в таблиці 1.1.

Отже, необхідність проведення аудиту обумовлюється потребою користувачів інформації про реальний фінансовий стан суб'єкта господарювання.

Треба також зазначити, що користувачі цієї інформації мають право згідно із ст. 9 Закону України "Про аудиторську діяльність" "виступати замовниками на проведення аудиту та виконання інших аудиторських послуг, визначати обсяги та напрями аудиторських перевірок у межах повноважень, наданих законодавством, установчими документами або окремими договорами".

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Методика аудиту звіт про фінансові результати,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Методика аудиту звіт про фінансові результати


Креативні виборчі технології. Основні складові креативних виборчих технологій

1.1.Історичний розвиток креативних виборчих технологій

Серед сучасних українських вчених, що займаються не лише емпіричними електоральними дослідженнями, але і теоретичним осмисленням проблеми виборчих технологій, можна назвати такі імена, як І.Бекешкина, А. Нельга, А. Полторак, Г.Почепцов, Н. Чурілов Е. Хмелько та ін. Виборчі технології в електоральному процесі транзитивних суспільств вивчають О.Балакірєва, О.Валевський, А.Балашова, І.Жданов, О.Заярна, О.Кордун, Р.Павленко, В.Лісничий, Дж.Наполітан, О.Петров, М.Побокін, Ю.Сурмін, Д.Наріжний, Ю.Яновська та ін. Названі вчені концентрують увагу легальних і легітимних виборчих технологіях, які знаходять своє використання у виборчому процесі України.

Політичні креативні технології виникають в галузі public relations. Словосполучення public relations (англ. – взаємовідносини з громадськістю) вперше використав понад двісті років тому, у 1807 році, третій президент США Томас Джефферсон. Автор Декларації незалежності США вважав, що без цілеспрямованого конструювання відносин з громадськістю демократія є просто неможливою. Поняття «public relations» застосовувалося ще в 1830-х роках, позначаючи дії заради суспільного блага [1,с.15]. Американський автор М.Менчер запропонував наступне визначення, яке вже встигло стати майже хрестоматійним: «паблік рілейшнз – це функція менеджменту, дає оцінку ставленню громадськості, ідентифікує політику та дії індивідуума або організації з громадськими інтересами і реалізує програму дій задля знаходження суспільного розуміння та прийняття» [2,с.347]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Креативні виборчі технології. .Основні складові креативних виборчих технологій.

Поняття «паблік рілейшнз» у своєму розвитку пройшло кілька етапів, пов’язаних з ускладненням соціального організму в західних суспільствах. Від моделі реклами, або «publicity», яка відрізняється однобічним маніпуляторським підходом (нині ця модель застосовується в 12-15% практики та повністю відсутня у соціально-політичних сферах), до двосторонньої симетричної моделі (передбачає взаєморозуміння й партнерство з об’єктом впливу, відмову від пропаганди, фальсифікацій і брехні). Питома вага останньої моделі постійно збільшується. І хоча вона займає нині 12-15% практики, експерти стверджують, що майбутнє належить саме цій моделі [3,с.174].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Креативні виборчі технології. .Основні складові креативних виборчих технологій,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Креативні виборчі технології. .Основні складові креативних виборчих технологій


Сучасний стан і перспективи українсько-китайської співпраці

РОЗДІЛ 1. РОЗГЛЯД ЕКОНОМІКИ ДОСЛІДЖУВАНИХ ДЕРЖАВ

Реальний ВВП України за ІІ квартал 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. зріс на 3,8%, номінальний ВВП за звітний період склав 316,5 млрд.грн.

Зростання валової доданої вартості у ІІ кварталі 2011 р. порівняно з ІІ кварталом 2010 р. відбулося у будівництві (на 21,7%), фінансовій діяльності (на 11,9%), виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води (на 10,1%), переробній промисловості (на 8,7%), добувній промисловості (на 5,8%), транспорті та зв’язку (на 5,8%), торгівлі (на 1,6%), сільському господарстві (на 1,1%). Скорочення виробництва валової доданої вартості зафіксовано за такими видами економічної діяльності як операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям (на 5,2%), освіта (на 4,6%), охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (на 1,7%), державне управління (на 0,8%).

У вересні 2011 р. порівняно з серпнем 2011 р. загальний обсяг випуску промислової продукції зменшився на 0,3%. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Сучасний стан і перспективи українсько-китайської співпраці.

У переробній промисловості обсяги виробництва зросли на 1,0%. Нарощено обсяги випуску промислової продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 10,5%), машинобудуванні (на 5,2%), обробленні деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів (на 3,8%). Падіння обсягів промислового виробництва зафіксовано у виробництві коксу, продуктів нафтоперероблення (на 14,7%), целюлозно-паперового виробництва; видавничої справи (на 4,5%), на підприємствах з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (на 3,8%), металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (на 3,6%), хімічної та нафтохімічній промисловості (на 2,3%), легкої промисловості (на 0,4%).

У добувній промисловості обсяг випуску промислової продукції збільшено порівняно з серпнем 2011 р. на 0,8%, у т.ч. у добуванні паливно-енергетичних корисних копалин – на 2,0%, а у добуванні корисних копалин, крім паливно-енергетичних зменшено на 0,7%.

У виробництві та розподіленні електроенергії газу та води обсяги виробництва зменшено на 9,6%.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Сучасний стан і перспективи українсько-китайської співпраці,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Сучасний стан і перспективи українсько-китайської співпраці


Формування асортиментної політики виробничого підприємства

1. Сутність та формування товарного асортименту на виробничому підприємстві

Ухвалюючи рішення про виробництво, необхідно визначити склад продукції, що випускається: по видах, типах, сортах, розмірах і марках, тобто асортимент.

Товарний асортимент – група товарів, тісно зв'язаних між собою або через схожість їх функціонування, або внаслідок того, що їх продають одним і тим же групам клієнтів, або через одні і ті ж типи торгових закладів, або в рамках одного і того ж діапазону цін.

Асортиментом є сукупність товарів, призначених [8, с.95]:
- для певної області застосування;
- для продажу в певному ціновому інтервалі;
- для реалізації в конкретних магазинах, супермаркетах, бутиках і т.д.;
- для певної категорії споживачів.

Асортимент товарів конкретизується по їх видах, різновидах, найменуваннях і т.д.

Вид – сукупність товарів, що відрізняються індивідуальним призначенням і ідентифікаційними ознаками. Достатньо часто вид товару визначається по їх зовнішньому вигляду, а для продуктів харчування – додатково на смак, запаху, консистенції. Хоча ці ознаки і не є безумовними, але через доступність і простоту їх найчастіше використовують на практиці. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Формування асортиментної політики виробничого підприємства.

Різновид – сукупність товарів одного вигляду, що відрізняються рядом особливих ознак.

Найменування – сукупність товарів певного вигляду, що відрізняються від товарів того ж виду власною назвою і індивідуальними особливостями, обумовленими підбором сировини, матеріалів, а також конструкцією і технологією виробництва.

Номінальне найменування – іменна узагальнена назва товару, що випускається різними виробниками.

Марочне найменування – індивідуальне найменування товару, що випускається певним підприємством.

Формуванню товарного асортименту передує розроблення асортиментної концепції. З останньою ототожнюють побудову оптимальної асортиментної структури товарного пропонування. За її основу беруть споживчі вимоги певних груп (сегментів ринку), а також необхідність забезпечити підприємству найефективніше використання сировинних, технологічних, фінансових та інших ресурсів для виготовлення продукції з низькими витратами.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Формування асортиментної політики виробничого підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Формування асортиментної політики виробничого підприємства


Туроператорська та турагентська діяльність підприємств туризму

РОЗДІЛ 1. Законодавча база, що регулює діяльність у сфері туризму в Україні

Вітчизняна туристична галузь відіграє надзвичайно важливу роль у соціально-економічному житті країни. Зростає її статус та зацікавленість держави в подальшому розвитку галузі, посилюється вплив туризму практично на всі сфери життя і діяльності людини. Прийнятий Верховною Радою України 15 вересня 1995 року Закон "Про туризм" констатує: "Держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку національної культури та економіки і створює сприятливі умови для туристичної діяльності."

Що особливо важливо, це визначення повністю відповідає рекомендаціям Гаазької міжпарламентської конференції з туризму (10-14 квітня 1989 р.) - найавторитетнішого туристичного форуму сучасності, де зазначено: "Країни повинні визначити свої національні пріоритети та роль туризму в "ієрархії"" таких пріоритетів, а також оптимальну стратегію розвитку туризму в рамках цих пріоритетів".

Рекомендації конференції містять також тези, що мають винятково важливе значення для розвитку туризму. Вони стосуються ролі парламентських, урядових та інших державних інституцій в організації туристичної діяльності, а також планування розвитку туризму: "Необхідно, щоб державна влада на всіх рівнях у всіх країнах, особливо парламенти, відігравали активну роль у справі створення сприятливих умов для туризму і, зокрема, надавали фінансові та інші ресурси для реалізації всеохоплюючих програм, присвячених туризму [19, c. 20]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Туроператорська та турагентська діяльність підприємств туризма.

Нинішній і майбутній розвиток туризму потребує активнішої підтримки з боку урядів у плані інформації та просування туризму, а також забезпечення інфраструктури; необхідно освоювати нові ринки, робити кроки щодо забезпечення співпраці в усіх сферах - державних і приватних - в інтересах максимального заохочення сектора туризму.

Туризм необхідно планувати на комплексній основі, брати до уваги всі аспекти законодавства, що стосуються інших секторів, таких як транспорт, зайнятість, охорона здоров'я, сільське господарство, зв'язок та ін.".

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Туроператорська та турагентська діяльність підприємств туризма,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Туроператорська та турагентська діяльність підприємств туризма


Стратегія управління конкурентоспроможністю підприємства на прикладі ЗАТ Житомирські ласощі

1.1 Поняття конкурентоспроможності підприємства та значення управління нею в сучасних умовах

Потрібно відмітити, що поняття конкурентоспроможності є широковживаним і одночасно багатозначним. Конкурентоспроможність є однією з основних категорій, що широко використовується в теорії та практиці економічних наук, виступає багатоаспектним поняттям.

Наявність різних підходів до розуміння конкурентоспроможності зумовлена перш за все тим, що категорію і показники рівня конкурентоспроможності вивчають різні економічні науки, і кожна з них пропонує свої визначення, методи її оцінки та шляхи підвищення. У найбільш загальному розумінні конкурентоспроможність можна визначити як здатність протистояти конкурентам та перемагати їх. Таким чином, в дослідженні термінології конкурентоспроможності чітко проявляється тенденція до зведення даної економічної категорії до «здатності» або «спроможності». [17]

Також, потрібно відмітити, що конкурентоспроможність – це сукупність виробничих, соціальних, управлінських чинників систем та їх взаємодії у часі і просторі, що є достатньою умовою виробництва (реалізації) продукту і відображає динамічний стан реалізації потенціалу шляхом задоволення потреб споживачів. Конкурентоспроможність підприємства можна трактувати як перевагу його продукції перед аналогічною у конкурентів.

Конкурентоспроможність як економічне явище і невід’ємний атрибут ринку досліджується у працях зарубіжних і вітчизняних вчених, у яких пропонується різне тлумачення конкурентоспроможності. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Стратегія управління конкурентноспроможністю підприємства на прикладі ЗАТ Житомирські ласощі.

Сьогодні існує велика низка тлумачень поняття «конкурентоспроможність підприємства». Основні з них представлено на рис. 1.1.

Поняття конкурентоспроможності тісно пов’язане з поняттям життєздатності суб'єктів економіки. Виходячи з цього конкурентоспроможність суб'єктів мікроекономічного рівня, і зокрема підприємства, природно визначати як їх здатність нескінченно довго здійснювати відтворювальний цикл за рахунок власних ресурсів в умовах конкуренції, тобто як життєздатність підприємства в конкурентному середовищі.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Стратегія управління конкурентноспроможністю підприємства на прикладі ЗАТ Житомирські ласощі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Стратегія управління конкурентноспроможністю підприємства на прикладі ЗАТ Житомирські ласощі


Аналіз непроцентних доходів банку. Аналіз непроцентних доходів банку

2.1.Загальна інформація про ПАТ "Акціонерний Комерційний банк "Конкорд".

ПАТ "АКБ "КОНКОРД" є міжрегіональним універсальним банком, який створений на підставі рішення установчих зборів засновників від 25 травня 2005 року та зареєстрований Національним банком України 7 серпня 2006 року за №308 [12].

Спочатку банк був закритим акціонерним товариством. У зв'язку з приведенням діяльності банку у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а саме набуття 24.06.2009 року банком статусу акціонерного товариства публічного типу на підставі рішення Загальних Зборів Акціонерів від 30.04.2009 року ЗАТ АКБ „Конкорд“ офіційно перейменовано в Публічне акціонерне товариство „акціонерний комерційний банк „Конкорд“ [12].

Банк надає повний спектр кредитно-фінансових послуг, включаючи обслуговування фізичних та корпоративних клієнтів, послуги з цінними паперами та консультаційні послуги. Юридична адреса банку: м. Дніпропетровськ, вул.. Артема буд. 94. Головою правління банку є Міняйло Валентин Францевич 1954 року народження, головний бухгалтер — Колосенко Катерина Антонівна 1971 року народження.

Банк є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, кореспондентський рахунок в Управлінні Національного банку України в Дніпропетровській області, круглу печатку зі своїм повним офіційним найменуванням, фірмовий бланк зі своєю назвою та інші атрибути. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аналіз непроцентних доходів банку. Аналіз непроцентних доходів банку.

Банк "Конкорд" надає кваліфіковані банківські послуги, працюючи з клієнтами на високому професійному рівні, застосовуючи новітні технології та безцінний досвід. В наслідок чого, має репутацію надійної та стабільної фінансової установи, діяльність якої орієнтована на інтереси клієнтів

Банк діє відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", інших Законів, які регулюють банківську діяльність, нормативно-правових актів Національного банку України.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аналіз непроцентних доходів банку. Аналіз непроцентних доходів банку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аналіз непроцентних доходів банку. Аналіз непроцентних доходів банку


Матеріальна відповідальність працівника, поняття, підстави виникнення, види, порядок відшкодування

1.1. Поняття матеріальної відповідальності

Матеріальна відповідальність працівників - це один з видів юридичної відповідальності, що виражається в обов’язку працівників покрити повністю або частково матеріальну шкоду, що була заподіяна з їх вини.[13]

Професор Н.М Хуторян зазначає, що «об’єктивна позитивна матеріальна відповідальність у трудовому праві – це сукупність норм, які передбачають майнові обов’язки однієї сторони трудового правовідношення, спрямовані на забезпечення майнових прав та виконання майнових обов’язків іншою стороною трудового правовідношення, та закріплюють матеріальні заходи заохочення за їх належне виконання.

Суб’єктивна позитивна матеріальна відповідальність, на думку Н.М. Хуторян, у трудовому праві – це належне виконання стороною трудового правовідношення майнових обов’язків, спрямованих на забезпечення майнових прав та виконання майнових обов’язків іншою стороною трудового правовідношення, та застосування матеріальних заходів заохочення за їх належне виконання.

Так, в об’єктивному аспекті негативна матеріальна відповідальність являє собою сукупність норм, які встановлюють матеріальні санкції за заподіяння матеріальної і/або немайнової шкоди стороні трудових правовідносин та можливість застосування засобів примусу для реалізації цих санкцій у випадку відмови від їх добровільного виконання.

Суб’єктивна ж негативна матеріальна відповідальність є добровільне чи примусове перетерпіння стороною трудового правовідношення негативних наслідків майнового характеру, закріплених у санкції правової норми, за заподіяння матеріальної і/або немайнової шкоди іншій стороні трудового правовідношення». [9, с.125] Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Матеріальна відповідальність працівника, поняття, підстави виникнення, види, порядок відшкодування.

Суть матеріальної відповідальності працівників полягає у його зобов’язанні відшкодувати пряму дійсну шкоду, завдану ним роботодавцеві винними протиправними діями (бездіяльністю).[11, c. 105-107]

Правовою основою для застосування матеріальної відповідальності є норми КЗпП України глава IX «Гарантії при покладанні на працівників матеріальної відповідальності за збиток, заподіяний підприємству, установі, організації». Загальні правила щодо умов та порядку застосування цієї відповідності містяться у статтях 130-138 КЗпП.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Матеріальна відповідальність працівника, поняття, підстави виникнення, види, порядок відшкодування,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Матеріальна відповідальність працівника, поняття, підстави виникнення, види, порядок відшкодування