ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Провадження у справах неповнолітніх. Постановлення та виконання вирокуПровадження у справах неповнолітніх. Постановлення та виконання вироку

Провадження у справах неповнолітніх. Постановлення та виконання вироку1. Порядок провадження у справах про злочини неповнолітніх

Велике значення для профілактики злочинності серед неповнолітніх має процесуальна діяльність судів, що здійснюють провадження у кримінальних справах. Ефективні правові заходи, які суди застосовують щодо неповнолітніх, можуть реально сприяти попередженню вчинення ними нових злочинів та виправленню підлітків. Здійснюючи правосуддя, суди повинні забезпечити захист гарантованих Конституцією України прав і свобод як підсудного неповнолітнього, так й інших учасників процесу. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Провадження у справах неповнолітніх. Постановлення та виконання вироку.

Порядок провадження у справах про злочини неповнолітніх, як передбачено ст. 432 Кримінально-процесуального кодексу України (далі — КПК), визначається загальними правилами КПК для провадження кримінальних справ і, крім того, додатковими нормами, викладеними у гл. 36 КПК «Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх». У зазначеній главі містяться норми, якими передбачено підвищення захищеності прав неповнолітніх у кримінальному судочинстві.

У багатьох країнах світу (США, Великобританії, Бельгії, Франції, Німеччині та ін.), на відміну від України, судочинство у справах про злочини неповнолітніх здійснюється спеціалізованими судами різних модифікацій 1. Діяльність таких судів для неповнолітніх оцінюється вченими-юристами досить високо [3, с. 78].

Правосуддя щодо неповнолітніх має бути складовою процесу національного розвитку кожної країни. Відповідно до ст. 9 Конституції чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Тому суди повинні враховувати вимоги міжнародних правових актів, зокрема тих, які стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх.

Провадження кримінальних справ щодо неповнолітніх, що вчинили злочини, здійснюється у межах повноважень єдиної системи процесуальної діяльності органів розслідування, прокуратури і суду, спрямоване на досягнення спільних цілей кримінального процесу і ґрунтується на його загальних принципах. Проте воно має й свої особливості, які спрямовані на вирішення питань відповідальності й покарання неповнолітніх за вчинені злочини. Ці особливості пов'язані з предметом доказування у справах, колом і статусом осіб, які беруть участь у судочинстві з метою підвищення правової захищеності неповнолітніх, здійсненням окремих слідчих дій, гласністю судочинства.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Провадження у справах неповнолітніх. Постановлення та виконання вироку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Провадження у справах неповнолітніх. Постановлення та виконання вироку


Товари, як основа комерційної діяльності

1.1. Поняття та зміст комерційної діяльності

Реформування в торгівлі і переорієнтація торгових підприємств на комерційну діяльність слід здійснювати з урахуванням ряду обставин. По-перше, економічні зміни, що відбуваються, особливості перехідного періоду обумовлюють нові, відмінні від колишніх менталітет і купівельну поведінку українців. По-друге, всі елементи макро- і мікросистеми повинні працювати як єдиний і злагоджений механізм, що забезпечує становлення і розвиток торгових підприємств, що діють в нових умовах господарювання. По-третє, ринкові перетворення в торгівлі необхідно проводити відповідно до економічних принципів ринкової системи, що затвердилися в світовій практиці.

Будь-яка діяльність, у тому числі і комерційна, має певну спрямованість і організовується для досягнення поставленої мети, яку можна назвати цілями функціонування [20]. Будучи атрибутом ринку, комерція формується на його принципах, які служать неодмінною умовою її розвитку. Ринок виступає як система економічних відносин між продавцями і покупцями, основою яких є купівля-продаж товарів, тобто комерційна діяльність. Її мета – збільшення доходів в торгівлі за умови задоволення попиту покупців. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Товари, як основа комерційної діяльності.

У вітчизняній економічній літературі існують різні визначення комерційної діяльності. Наведемо найбільш поширені з них:
- комерційна діяльність – товарно-грошовий обмін, в процесі якого товари від постачальника переходять у власність торгового підприємства з орієнтацією на потреби ринкового попиту;
- комерційна діяльність – особливий вид діяльності, пов'язаний з реалізацією товарів, від якої залежать кінцеві результати підприємницької діяльності;
- комерційна діяльність – це все те, що забезпечує максимальну вигідність торгової операції для кожного з партнерів при першочерговому обліку інтересів і запитів споживачів;
- комерційна діяльність – комплекс операцій, що забезпечують купівлю-продаж товарів і разом з торговими процесами являє собою торгівлю в широкому сенсі слова;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Товари, як основа комерційної діяльності,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Товари, як основа комерційної діяльності


Аудиторський процес та методичні прийоми аудиту

1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ АУДИТУ

Аудит виконує свої функції за допомогою власного методу, який є системою методичних прийомів і конкретних методик.

В економічній літературі зустрічаються різні класифікації методів і методичних прийомів.

Найбільш наочна класифікація методичних прийомів аудита представлена М.Білухою [12, с.5], а саме:
- загальнонаукові методичні прийоми (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія. моделювання,абстрагування, конкретизація, системний та функціонально-вартісний аналіз);
- органолептичні прийоми (інвентаризація, контрольні заміри, вибіркове та суцільне спостереження, технологічний та хіміко-технологічний контроль, експертиза, службове розслідування, експеримент);
- розрахунково-аналітичні прийоми (економічний аналіз, статистичні розрахунки, економіко-математичні методи);
- прийоми узагальнення і реалізації результатів контролю (документування результатів проміжного контролю, аналітичне групування, слідчо-юридичне та систематизоване обґрунтування, прийняття рішень і контроль за їх виконанням).

Схематично класифікація методичних прийомів аудиту, що представлена Білухою М. наведено в додатку А. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аудиторський процес та методичні прийоми аудиту.

Потрібно відмітити, що В.Рудницький [21, с. 145] вважає, що запропонована М.Білухою класифікація не має чіткої ознаки класифікації і є суперечливою. Своє бачення він підтверджує прикладом: метод економічного аналіз і економіко-математичного моделювання одночасно віднесено і до загальнонаукових і до власних методичних прийомів.

Н.Дорош [15, с. 245] висловлює таку думку, хоча аудит нерівнозначний таким поняттям як документальна комплексна ревізія, розрахункова перевірка балансу, судово-бухгалтерська експертиза, аналіз господарської діяльності, але він використовує методи їх дослідження. В основному це поєднання методів документальної ревізії і аналізу господарської діяльності (огляд, опитування, підтвердження, фактичний контроль, документальна перевірка, сканування,аналітичні процедури, перерахунок).

На думку Г.Давидова в аудиті віддає перевагу прийомам та методам, які не є власне аудиторськими – це передусім прийоми та методи статистики і аналізу господарської діяльності: порівняння, групування. деталізація показників,індекси, елюмінування, балансовий, сальдовий [13, с.21].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аудиторський процес та методичні прийоми аудиту,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аудиторський процес та методичні прийоми аудиту


Аналіз матеріальних витрат основного виробництва

1.ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ

Витрати завжди були у центі уваги досліджень різних вчених, їх досліджували ще класики політичної економії. Вчення про витрати розглядалися у працях таких видатних вчених економістів, як А.Сміт, Д.Рікардо, К. Маркс, У. Петті, А. Маршал.

Так, Д. Рікардо вважав, що вартість визначається тільки витратами праці на виробництво. Крім того, він вважав, що витрати виробництва утворюються як кількістю, так і якістю затраченої праці, а також розміром накопиченого капіталу для оснащення праці та часом, протягом якого капітал застосовується з цією метою [21]. Разом з тим витрати виробництва визначалися класиками як ціна виробництва з урахуванням рентних платежів.

Теорія К. Маркса доводить, що витрати виробництва складаються із сукупних затрат живої та уречевленої праці, які вимірюються кількістю суспільно необхідного часу (часу, необхідного для виробництва продукції за певних економічних і організаційно–технологічних умов) [25].

Маршалл А. у своїй праці „Принципи економічної науки” стверджує, що здійснення економічної діяльності потребує використання різних видів праці та застосування капіталу у багатьох формах, що називаються витратами виробництва [19].

Продовжуючи розгляд загальноекономічної сутності витрат, варто зазначити, що проблеми визначення сутності та змісту витрат не залишилися поза увагою сучасних вчених – економістів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аналіз матеріальних витрат основного виробництва.

Так, на думку С.В. Мочерного витрати – це те, у що обходиться підприємству виготовлення товару (тобто витрат на предмети праці, на заміну зношених засобів праці й оплату робочої сили) [20].

В. Марцин вважає, що витрати – це витрати коштів, часу, праці, що пов’язані зі споживанням матеріальних благ і купівлею товарів, отриманням послуг, підготовкою матеріальних благ до споживання [25]. Поділяючи попередню думку, вчені –економісти М. Павлишенко та Г.Вознюк стверджують, що витратами можуть вважатися витрати різних видів економічних ресурсів (праці, сировини, матеріалів, основних засобів, фінансових ресурсів) у процесі виробництва, обігу й розподілу продукції і товарів, що виражені у грошовій формі [25].

Поряд з наведеними, певної уваги заслуговує визначення, наведене у Словнику сучасної економіки Макміллана. Автор переконаний, що витрати – це загалом міра того, що повинно бути віддане для отримання чого–небудь іншого шляхом купівлі, обміну або виробництва [24]. Разом з тим він використовує поняття „альтернативні витрати”, які вимірюють витрати, як вартість усіх речей, від яких необхідно відмовитися, що будуть втрачені або віддані для отримання чогось іншого.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аналіз матеріальних витрат основного виробництва,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аналіз матеріальних витрат основного виробництва


Правовое обеспечение качества продуктов питания

1.1. Понятие обеспечение качества продуктов питания

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье населения. Полноценное питание обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует профилактике заболеваний, продлению жизни людей, повышению работоспособности и создает условия для адекватной адаптации их к окружающей среде. Качество и безопасность продуктов питания является основополагающим фактором, определяющим уровень жизни населения и состояние его здоровья. Требования к обеспечению качества и безопасности продуктов питания закреплены в законодательных, технических и нормативных правовых актах Украины.

Обеспечение населения Украины качественными и безопасными пищевыми продуктами, а промышленности – продовольственным сырьем есть одна из основных задач нашего государства. Основой производства пищевых продуктов и продовольственного сырья выступает сельскохозяйственная продукция, преобладающая масса которой производится сельскохозяйственными товаропроизводителями. Соблюдение предусмотренных действующим законодательством требований относительно безопасности и качества сельскохозяйственной продукции и сырья являются главной обязанностью их товаропроизводителей, поставщиков и продавцов, а также субъектов, которые занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции и сырья. Требования относительно качества пищевых продуктов применяются на всех этапах производственного процесса и их продвижение к конкретным потребителям с соблюдением основоположного правила «качественная сельскохозяйственная продукция – качественные продукты питания» [17, c. 94]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Правовое обеспечение качества продуктов питания.

Под общим понятием качества пищевых продуктов понимают широкую совокупность свойств, которые характеризуют пищевую и биологическую ценность, органолептические, санитарно-гигиенические и другие показатели продукции, а также степень их выраженности [19, c. 31].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Правовое обеспечение качества продуктов питания,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Правовое обеспечение качества продуктов питания


Влив тривалого введення кофеїну на біоелектричну активність гіпоталамусу щурів

1.1. Кофеїн: фармакологічне визначення

Кофеїн відноситься до психостимуляторів. Вони підвищують настрій, здатність до сприйняття зовнішніх подразнень, психомоторну активність. Вони зменшують почуття втоми, підвищують фізичну й розумову працездатність (особливо при стомленні), тимчасово знижують потребу в сні (засоби, що підбадьорюють стомлений організм, одержали назву “допінг” від англійського to dope - давати наркотики).

Кофеїн - алкалоїд, що міститься в листях чаю (кофеїн, що міститься в листях чаю або екстрагований з нього, інколи називають теїном), мате (кофеїн, що міститься в мате або екстрагований з нього, інколи називають матеїном), гуарана, кола та деяких інших. Алкалоїд кофеїн виділив з листя чаю у 1819 році німецький хімік Фридрих Фердинанд Рунг.

Фізичні властивості кофеїну: Гексогональні призми (після сублімації), тонкі голки, містить 8.5% H2O. Вивітрюється в повітрі. Повна дегідратація відбувається при 80C, сублімується при 178C. Швидка сублімація відбувається при 160-165C під тиском 1 мм. рт. ст. на відстані 5мм. d=1.23. Kb при 19C 0.7E-14. Ka при 25C 1.0E-14. pH 1% розчину 6.9. Водяні розчини солей кофеїну швидко дисоціюють. Спектри поглинання: Hartley, J. Chem. Soc. 87, 1802 (1905). Один грам розчиняється в 46ml води, 5.5ml води при 80C, 1.5ml киплячої води; 66ml спирту, 22ml спирту при 60C; 50ml ацетону; 5.5ml хлороформу; 530ml ефіру; 100ml бензолу, 22ml киплячого бензолу. Вільно розчиняється в піролі; у тетрагідрофурані, що містить близько 4% води; розчиняється в етилацетаті; повільно розчиняється у петролейному ефірі. Розчинність у воді збільшується при додаванні бензоатів, цинаматів, цитратів або саліцилатів лужних металів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Влив тривалого введення кофеїну на біоелектричну активність гіпоталамусу щурів.

Кофеїн (1,3,7-триметилксантин) - один з найбільш відомих лікарських засобів у світі. При прийомі людиною 1 мг/кг кофеїну його рівень у плазмі складає 5-10 цмоль. Звичайний прийом кофеїну на добу з харчовими продуктами складає 3 мг/кг. Добове вживання кількох склянок кави або чаю може викликати значний підйом кофеїну в плазмі, що є шкідливим при певних умовах. Завдяки наявності інших фізіологічно-активних речовин, що є у листях чаю чи кофе негативний вплив на організм кофеїну суттєво не проявляється [5, 6].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Влив тривалого введення кофеїну на біоелектричну активність гіпоталамусу щурів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Влив тривалого введення кофеїну на біоелектричну активність гіпоталамусу щурів


Письмові контрольні роботи з географії 6 клас

1.1 Сутність і завдання контролю в навчально-виховній діяльності школи

Невід’ємним структурним компонентом навчального процесу є контроль та оцінка знань, умінь та навичок учнів. З одного боку, він є завершальним компонентом оволодіння певним рівнем знань, а з другого – своєрідною зв’язною ланкою в навчальній діяльності особистості.

Навчальний процес, контроль засвоєних знань сприяє розвитку пам’яті а мислення учнів, систематизує знання, виявляє прорахунки навчального процесу та сприяє їх запобіганню. Якісно організований процес контролю знань учнів сприяє демократизації, інтенсифікації, диференціації навчального процесу. Він допомагає вчителю отримати об’єктивну інформацію про рівень знань та вмінь учнів.

Контроль – це виявлення, встановлення, оцінка знань учнів, визначення об’єму та рівня засвоєння навчального матеріалу, виявлення успіхів та прогалин у навчанні, з метою удосконалення змісту, методів та засобів організації навчання. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Письмові контрольні роботи з географії 6 клас.

Проаналізуємо основні функції контролю, а саме навчальну, стимулюючу, діагностичну, виховну та оціночну, а також не менш важливі функції управління, корекції та планування.

Навчальна функція полягає в забезпеченні зворотного зв’язку між учителем та учнем як передумови підтримання ефективності навчального процесу. В більшості випадків добре проглядається прямий зв’язок коли учитель знає, який обсяг знань повинен сприйняти учень, але досить складно налагоджується зворотній зв’язок, тобто який обсяг знань, насправді сприйняв учень.

Діагностична функція контролю передбачає виявлення прогалин в знаннях учнів, з метою своєчасного їх усунення.

Стимулююча функція полягає в бажанні кожного учня отримати оцінку результатів навчальної діяльності.

Виховна функція передбачає вплив контролю навчального процесу на формування в учнів таких якостей як організованість, працьовитість, дисциплінованість, відповідальність, сумлінність, працьовитість, наполегливість, дбайливість та інші важливі якості.

Оціночна функція. Здійснюється у двох напрямках: оцінюється процес діяльності та активності школярів, а другий напрямок – результат навчальної діяльності учня.

Функція управління полягає в керівництві навчання на основі запланованої навчальної взаємодії вчителя та учня.

Функція корекції контролю полягає в корекції навчаючих вправ та досягнення адекватності прийомів контролю учбових завдань.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Письмові контрольні роботи з географії 6 клас,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Письмові контрольні роботи з географії 6 клас


Формування портфеля стратегій. Методи формування портфеля стратегій

1.1 Поняття та суть портфеля стратегій

Стратегії, що випливають з ознак стратегічної конкурентоспроможності у сукупності утворюють портфель стратегій. Ці стратегії покликані забезпечити високу адаптивність підприємства до змін зовнішнього середовища. Під адаптивністю розуміється здатність підприємства прийняти загрози зовнішнього середовища без прояву їхнього негативного впливу на діяльність підприємства або зменшення цього впливу до рівня несуттєвого.

Стратегія підприємства – це систематичний план його потенційної поведінки в умовах неповноти інформації про майбутній розвиток середовища та підприємництва, що включає формування місії, довгострокових цілей, а також шляхів і правил прийняття рішень для найбільш ефективного використання стратегічних ресурсів, сильних сторін і можливостей, усунення слабких сторін та захист від загроз зовнішнього середовища задля майбутньої прибутковості [13].Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Формування портфеля стратегій. Методи формування портфеля стратегій.

Стратегія підприємства має кілька рівнів декомпонування, кожному з яких відповідає стратегія певного рангу, тобто, портфель стратегій підприємства має ієрархічну будову. У мультибізнесовому підприємстві (багатопрофільному, диверсифікованому, що виробляє різнотипну продукцію) застосовують чотирирівневу стратегію, до якої входять:

  1. Корпоративна (загальна) стратегія, що одночасно є портфельною.
  2. Конкурентні (ділові, бізнесові) стратегії.
  3. Функціональні стратегії.
  4. Операційні стратегії.

У одно бізнесовому підприємстві (вузькопрофільному, що виробляє однотипну продукцію) застосовують трьохрівневу стратегію, до якої входять:

  1. Корпоративна стратегія, що одночасно є конкурентною (діловою, бізнесовою).
  2. Функціональні стратегії.
  3. Операційні стратегії.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Формування портфеля стратегій. Методи формування портфеля стратегій,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Формування портфеля стратегій. Методи формування портфеля стратегій


Вибір і обгрунтування стратегій маркетингу

1.1. Значення стратегій маркетингу в діяльності підприємства

Поняття „маркениг“ для України досить нове і неоднозначне. Воно походить від англійського market - ринок, базар. Мarketing - діяльність у сфері ринку. В сучасній літературі можна зустріти різні визначення маркетингу.

Маркетинг – це теорія і практика прийняття управлінських рішень відносно продуктово-ринкової стратегії організації на основі дослідження факторів зовнішнього маркетингового серидовища з метою якомого повнішого задоволення потреб споживачів і реалізації інтересів виробника [12; c. 112].

Офіційним визначенням Американської маркетингової асоціації є наступне: маркетинг являє собою процес планування і здійснення концепцій ціноутворення, прочування і розподілу ідей, товарів та послуг для проведення обміну, який задавольнить мету окремих людей і підприємств. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Вибір і обгрунтування стратегій маркетингу.

Котлер Ф. вважав, що маркетинг - вид людської діяльності, направлений на задоволення потреб за допомогою обміну [1; c. 249].

Ж.-Ж. Ламбен – що маркетинг - це соціальний процес, спрямований на задоволення потреб і бажань людей і організацій шляхом забезпечення вільного конкурентного обміну товарами і послугами, що надають цінність покупцям.

Фірма "Юнилевер" – що маркетинг - це планування і здійснення всебічної діяльності, пов'язаної з продукцією, із метою здійснення оптимального впливу на споживача для забезпечення максимального споживання при оптимальній ціні й одержання в результаті цього довгострокового прибутку [1; c. 250].

Крім того, існують думки, що:
Маркетинг - це соціальний процес, метою якого є одержання за допомогою прямого обміну або ринку необхідних товарів і послуг як для окремих індивідів і соціальних груп, так і на рівні підприємства;
Маркетинг - це механізм забезпечення нормального рівня життя (для конкретного моменту часу);
Маркетинг - система організації всієї діяльності фірми по розробці, виробництву і збуту товарів і наданню послуг на основі комплексного вивчення ринку і реальних запитів споживачів із метою одержання високого прибутку.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Вибір і обгрунтування стратегій маркетингу,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Вибір і обгрунтування стратегій маркетингу


Роль емпатії у мiжособистiсних вiдносинах

1.1. Проблема емпатії у працях зарубіжних та вітчизняних психологів

У сучасній психології будь-який прояв емоційної активності людини, по суті є співпереживанням, співчуттям, внутрішнім сприянням, розглядається в рамках єдиної проблеми емпатії.

Емпатію прийнято трактувати або як здатність людини розуміти світ переживань іншого, або як здатність брати участь в емоційному житті іншого. Як правило, в якості об'єкта емпатії розглядається інша людина, але в ряді досліджень в якості об'єкта емпатії виступає нейтральний предмет, природа чи образ мистецтва, спостерігачем в процесі сприйняття. Поняття емпатії відносять і до чисто рефлексивних (усвідомлених) процесам розуміння, і до явищ чуттєвого пізнання, а іноді виявляють у емпатії ознаки і того, й іншого. [16]

Історія становлення поняття емпатії сходить до поняття симпатії (А. Сміт, Спенсер, Шопенгауер) і поняття відчуття (Фішер, Лотце, Ліппс). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Роль емпатії у мiжособистiсних вiдносинах.

Поняття симпатії існувало ще в давньогрецькій філософії і трактувалося в стоїків як духовна об'єктивна спільність всіх речей, в силу якої люди співчувають одне одному. У етичних системах Сміта (1895), Спенсера (1876), Шопенгауера (1896) симпатія розуміється як природна властивість людської душі співчувати, співпереживати іншій людині, що регулює взаємини між людьми, як на основі совісті, справедливості й альтруїзму.

Теорія симпатії найбільш повно і послідовно була розроблена Шелером (1926). Для нього симпатія є не тільки співучасть у емоційному житті іншого, а й поділ його почуттів. Це інтенціональний акт, спрямований на пізнання особистості іншого як найвищої цінності. В акті симпатії реалізуються потенційні можливості людини, на якому б рівні не здійснювалася симпатія — на органічному або духовному. У відповідності до рівнів співучасті Шелер розробив класифікацію форм симпатії від нижчих (наслідування, ввідчування) до вищих, аж до космічного почуття.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Роль емпатії у мiжособистiсних вiдносинах,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Роль емпатії у мiжособистiсних вiдносинах


Методи та iнструменти ризик-мененжменту

1.1. Сутність ризиків у контексті ризик - менеджменту

У ризик-менеджменті ризик розглядається як ймовірність несприятливого результату. Серед найбільш поширених у фінансовому менеджменті підходів ризик інтерпретується як можливість відхилення фактичних результатів господарських операцій від прогнозованих. Чим ширше діапазон можливих відділень, тим вище ризик здійснення господарської операції. При цьому під результатом господарської операції переважно розуміють рівень її доходності або відношення суми отриманих платежів до суми понесених витрат у відсотках.

Таким чином, слід зазначити, що ризик і доходність вимірюються в одному напрямку: чим вище ризик. тим більший рівень доходності має генерувати господарська операція.

Ризик характеризується такими основними ознаками [13, c. 44]:
- Існування невизначеності: ризик виникає лише тоді, коли існує можливість не єдиного розвитку подій.
- Наявність діючого суб'єкту, ризик виникає лише у ситуації, коли суб'єкт приймає рішення діяти.
- Можливість оцінки: дія повинна супроводжуватися попередньою прогностичною оцінкою можливостей і наслідків її здійснення.

Різноманіття та складність економічних відносин між суб'єктами господарювання в умовах ринку обумовило існування великої кількості підприємницьких ризиків. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Методи та iнструменти ризик-мененжменту.

На рис. 1.1 зображено загальну класифікацію ризиків.

Ризики характеризуються ймовірністю виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрати доходів, капіталу чи ліквідності. У широку розумінні ризики найчастіше пов’язують з операційними, інвестиційними ризиками та ризиками структури капіталу.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Методи та iнструменти ризик-мененжменту,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Методи та iнструменти ризик-мененжменту