ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Проблеми раціонального використання та охорони природних ресурсів Чорного та Азовського моряПроблеми раціонального використання та охорони природних ресурсів Чорного та Азовського моря

Проблеми раціонального використання та охорони природних ресурсів Чорного та Азовського моря1.1. Зміст раціонального використання та охорони природних ресурсів

Геоекологічна ситуація в Україні тісно пов'язана зі станом природних умов і природних ресурсів, з потребами в ресурсах, технологіями їх добування, перероблення, використання, утилізацією відходів та ін. Це стосується мінерально-сировинних, кліматичних, водних, земельних, біотичних (рослинні, тваринні), рекреаційних ресурсів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Проблеми раціонального використання та охорони природних ресурсів Чорного та Азовського моря.

Мінерально-сировинні ресурси істотно впливають на розвиток економіки, галузей господарства, культури, вони можуть бути причиною збройних конфліктів. Україна виділяється потужною мінерально-сировинною базою. Адже, займаючи лише 0,4 % території світу, маючи 0,8 % кількості населення, наша держава може добувати близько 5 % загальносвітових мінерально-сировинних ресурсів. А за показниками окремих з них Україна значно випереджає багато держав. Так, вона добуває 25% марганцевих, 10 — залізних руд, 5 % світової мінеральної сировини і продуктів їх перероблення.

Однак свою нинішню потребу в нафті Україна власними ресурсами задовольняє тільки на 8, у газі — на 22 %. Загальна кількість мінеральних ресурсів, їх різноманітність в Україні оцінюються 8 балами за десятибальною шкалою. В її надрах розвідано більш як 200 видів корисних копалин, відкрито близько 20 тис. їх родовищ. З 90 видів корисних копалин, що мають промислове значення, експлуатується 61. Це — залізні, марганцеві і уранові руди, вугілля, титан, Циркон, сірка, каолін, ртуть, графіт, нафта і газ, нерудна металургійна і цементна сировина, будівельні матеріали, мінеральні води, гіпс тощо2.

В Україні розвідано близько 300 родовищ, що є базою нафтогазової промисловості. Найбільш перспективним за видобутком нафти і газу вважається Дніпровсько-Донецький регіон, де зосереджено до 85 % ресурсів вуглеводнів України. Відкрито газові родовища в Передкарпатті. Розширюються пошуки нафти на Чорноморському шельфі. Використання мінерально-сировинних ресурсів супроводиться їх великими втратами через недосконалу технологію добування. У надрах залишається близько 70 % нафти, 40 — вугілля, 25 — металевих руд, 50 % — солі. Відходи гірничодобувної промисловості займають більш як 50 тис. гектарів сільськогосподарських угідь.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Проблеми раціонального використання та охорони природних ресурсів Чорного та Азовського моря,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Проблеми раціонального використання та охорони природних ресурсів Чорного та Азовського моря


Управління інноваційною діяльністю в готельному комплексі "Турист"

1.1. Сутність управління інноваційною діяльністю в розвитку економічних відносин на сучасному етапі

В умовах зростання конкуренції національні підприємства втрачають ринки збуту продукції через її низьку конкурентоспроможність. Несприятлива ринкова кон'юнктура, значне зношення основних фондів, застарілі технології, відсутність джерел інвестування зумовлюють те, що велика кількість промислових підприємств і далі скорочують обсяг виробництва при одночасному зниженні рівня прибутковості.

Наприкінці XX століття стало очевидним, що рівень розвитку і динамізм інноваційної сфери — науки, наукомістких галузей та підприємств, світових ринків технологій створює основу відсталого економічного зростання. Технологічний прогрес змінив масштаби і структуру виробництва індустріально розвинених країн і суттєво вплинув на якість життя й добробут населення. Враховуючи світовий і вітчизняний досвід, можна відзначити, що активізація інноваційної діяльності в Україні — проблема національна. Але вона сьогодні не розв'язується.

Інноваційна діяльність — вид діяльності, пов'язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт, введений на ринок, в новий чи покращений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до соціальних послуг. [20, с. 18-23] Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Управління інноваційною діяльністю в готельному комплексі «Турист».

Відповідно до Закону «Про інвестиційну діяльність» інноваційна діяльність ? одна з форм інвестиційної діяльності, що здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу. [11]

Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні насамперед регулюється Законом України "Про інноваційну діяльність" (ВРУ від 04.07.02 №40/IV), де представлені термінологія та основні аспекти державного регулювання в сфері інноваційної діяльності, охарактеризовано правовий режим інноваційних проектів, продуктів, інноваційних підприємств та методологію їх державної реєстрації, а також особливості фінансової підтримки та міжнародного співробітництва в сфері інноваційної діяльності.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Управління інноваційною діяльністю в готельному комплексі «Турист»,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Управління інноваційною діяльністю в готельному комплексі «Турист»


Методика формування у молодших школярів естетичних почуттів до природи на уроках образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі

1.1. Основні завдання естетичного виховання молодших школярів

Насамперед зауважимо, що естетичне виховання – цілеспрямований процес формування творчо активної особистості дитини, здатної бачити, відчувати, любити, захоплюватися, творити красу в природі, житті та мистецтві, сформулюємо і головну мету цього процесу – виховання культури людських почуттів.

Високий рівень естетичної культури особи забезпечується взаємодією впливу на неї різних факторів – суспільного життя, краси природи, творів мистецтва. Головна особливість естетичного виховання полягає в багатогранності, цілісності його впливу на людину. Прекрасне завжди виступає як могутній стимул діяльності і спілкування. Тому вчителі приділяють велику увагу розкриттю самого поняття краси людини, запобігаючи тим самим захопленню дітей псевдоідеалами. Необхідно сформувати в учнів розуміння краси праці, краси творчості.

Серед засобів цілеспрямованого впливу на естетичний розвиток учнів особливе місце належить різним видам мистецтва, зокрема тим, з якими вони ознайомлюються із школі: література, музика, образотворче мистецтво [15, с. 4].

Таким чином, школа покликана дати своїм вихованцям основи естетичної культури, сформувати у них готовність та вміння відчувати красу життя, праці, звичку оцінювати всі факти і явища дійсності за критерієм краси. Останній ґрунтується на усвідомленому інтересі до мистецтва, розумінні його ролі в ідеологічній боротьбі, в духовному збагаченні людини, на чітких уявленнях про ідейно-художні цінності, створені людством. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Методика формування у молодших школярів естетичних почуттів до природи на уроках образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі.

Важливою умовою успішного естетичного розвитку учнів є виховання у них інтересу до того чи іншого виду творчої діяльності. У молодших школярів це може бути колекціонування, малювання, ліплення, конструювання. Діти мають включатися у цю діяльність із бажанням, воно ї є тієї рисою, яка сприяє духовному збагаченню дитини.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Методика формування у молодших школярів естетичних почуттів до природи на уроках образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Методика формування у молодших школярів естетичних почуттів до природи на уроках образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі


Розповсюдження християнського вчення в США

1.1. Сутність християнства, історія його виникнення та розповсюдження

Християнство (від грецького слова christos - "помазанник", "Месія") зародилося як одна з сект іудаїзму в I ст. н.е. у Палестині.

Починаючи з III ст. до н.е., тобто після завоювань Олександра Македонського, на всій території східного Середземномор'я й далі, аж до басейну Каспію, активно йшов процес еллінізації, що виражалося в потужному впливі грецької мови і культури. Цей вплив був настільки великим, що вже через кілька десятиліть, до кінця III ст. до н.е. євреї, які жили в елліністичному оточенні за межами Палестини, в більшості своїй забули рідну мову і в повсякденному житті використовували грецьку мову.

В цьому і була основна причина того, що був потрібен переклад Святого Письма євреїв на грецьку мову, який і був здійснений в Александрії на межі III-II ст. до н.е.

Була й інша причина, теж досить важлива. Євреї, як і інші народи, що опинилися під владою греків, прагнули показати новим володарям багатство своєї культурної спадщини. Саме грецький переклад згодом став Священним Писанням Старого Завіту в ранньої християнської церкви. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Розповсюдження християнського вчення в США.

Ця початкова спорідненість з іудаїзмом надзвичайно важлива для розуміння коренів християнської релігії - виявляється й у тому, що перша частина Біблії, Вітхий завіт, - священна книга як іудеїв, так і християн (друга частина Біблії, Новий завіт, визнається тільки християнами і є для них найголовнішою) [7, с. 18].

Поширюючись у середовищі євреїв Палестини і Середземномор'я, християнство вже в перші десятиліття свого існування завоювало прихильників і серед інших народів.

Виникнення і поширення християнства припало на період глибокої кризи античної цивілізації, занепаду її основних цінностей. Християнське вчення приваблювало багатьох людей, що розчарувалися в римському суспільному устрої. Воно пропонувало своїм прихильникам спосіб внутрішнього порятунку: відхід від зіпсованого, гріховного світу у себе, всередину власної особистості, грубим плотським задоволенням протиставляється суворий аскетизм, а зарозумілості і пихатості "сильних світу цього" - свідома смиренність і покірність, що будуть винагороджені після настання Царства Божого на Землі.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Розповсюдження християнського вчення в США,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Розповсюдження християнського вчення в США


Міжнародні стандарти захисту прав споживачів досвід для України

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

В умовах посилення монополізації економіки стало очевидним, що споживач є незахищеною стороною у взаємовідносинах з підприємцями. Ця проблема пов'язувалась також зі створенням могутньої рекламної індустрії та розвитком засобів масової інформації, зростанням обсягів виробництва предметів довгострокового користування, використанням хімічних продуктів, синтетичних та інших штучних матеріалів, розвитком інституту споживчого кредиту з високими ставками [34, с.3].

Споживачем визнається непрофесіонал, який придбає товари та послуги для задоволення особистих потреб. Таким чином, критерієм, який вирізняє споживача, є його непрофесіоналізм: він придбає товари і послуги з метою особистого користування, а не для подальшої переробки або продажу. Мова йде, перш за все, про фізичних осіб — споживачів товарів і послуг. Однак у Статуті захисту споживачів, що затверджено Європейською радою ще в 1973 р., до споживачів вперше були віднесені не тільки фізичні, але й юридичні особи, які придбають товари і послуги з метою особистого користування.

Таким чином, ані в законодавстві, ані на практиці не склалось єдиної інтерпретації поняття «споживач», що, безперечно, негативно відбивається на захисті інтересів споживачів, оскільки не завжди є можливість визначити, хто є «непрофесіоналом», а хто — особою, яка придбає товар для ведення підприємницької діяльності. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Міжнародні стандарти захисту прав споживачів досвід для України.

У розвинених країнах і країнах, що розвиваються, законодавство із захисту прав споживачів або повністю базується, або значною мірою враховує основний міжнародно-правовий документ у цій галузі — підготовлені економічною і соціальною радою ООН (ЕКО-СОС) Керівні принципи для захисту інтересів споживачів, які були схвалені Генеральною Асамблеєю ООН резолюцією від 9 квітня 1985 р. № 39/248.

1.1. Понятійно-категоріальний апарат дослідження

Споживач — фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Міжнародні стандарти захисту прав споживачів досвід для України,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Міжнародні стандарти захисту прав споживачів досвід для України


Маркетинг інноваційних товарів у сфері дослідницько-інформаційних послуг

1.1. Класичні засади маркетингового менеджменту на підприємствах в сучасних умовах (вплив глобалізаційних та кризових явищ)

Перехід України від адміністративно-командної до ринкової економіки суттєво вплинув на функціонування ринку та усіх її складових, внаслідок чого підвищився рівень конкуренції підприємств. Тому, сьогодні виникає потреба у ринковій орієнтації управління, у такому методі управління, що передбачає певне стратегічне мислення в управлінні підприємством. Однією з базових умов для стабільного розвитку організацій є маркетинговий менеджмент.

Сучасний етап розвитку ринкових відносин, певні глобалізаційні та кризові явища в Україні визначають необхідність забезпечення високої конкурентоспроможності українських підприємств, що передбачає не тільки інтенсивний розвиток виробництва, але й також вимагають вдосконалення методів організації виробничої та господарської діяльності, механізму ринкових інструментів, основним з яких є формування маркетингового менеджменту.

Для кращого розуміння сутності поняття “маркетинговий менеджмент”, розглянемо маркетинг і менеджмент як окремі системи знань.

Термін “маркетинг” у перекладі з англійської мови “market” означає “ринок” та виник у економічній літературі США на межах XIX-XX ст. В основі маркетингу лежить ідея людських потреб. На початку XX ст. існувало комерційне розуміння маркетингу як метод збуту, мета якого полягала у тому, щоб знайти покупця для продукції, котру виробник в змозі випускати. Протягом досить тривалого періоду, маркетинг у свідомості більшості, існував як набір інструментів, які призначені для просування виготовленої продукції на ринок, перетворення його в товар незалежно від споживчих якостей. Проте, у другій половині 70-х років маркетинг перетворився в доктрину сучасного бізнесу, в основний засіб взаємодії між організацією та її зовнішнім середовищем. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Маркетинг інноваційних товарів у сфері дослідницько-інформаційних послуг.

У класичному розумінні маркетинг – це вид підприємницької діяльності, який керує просуванням товарів і послуг від виробників до споживачів або користувачів. Інше розуміння маркетингу як соціального процесу, за допомогою якого прогнозується, розширюється та задовольняється попит на товари і послуги шляхом їх розробки, просування і реалізації [1].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Маркетинг інноваційних товарів у сфері дослідницько-інформаційних послуг,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Маркетинг інноваційних товарів у сфері дослідницько-інформаційних послуг


Поняття вини, форми вини. Характеристика умислу та його видів

1.1. Історичний аспект виникнення інституту вини

Для того, щоб виникло злочинне діяння, винний повинен стати у відоме відношення до правової норми, відношення, що є у вигляді посягання на реальне буття цієї норми. Але вимога винності як умова караності далеко не завжди визнавалася кримінальним законодавством. У історії права ми зустрічаємо на це різні відповіді, що стоять залежно від культури народу, від властивостей його юридичного мислення.

Так в стародавньому праві ми усюди зустрічаємося з періодом так званого фізичного ставлення: не розрізнялося умисне і необережне спричинення шкоди, до них прирівнювалися і випадкові пошкодження.

Але потроху на зміну цього погляду є інший: до фактичного ставлення приєднується, як його доповнення, ставлення моральне. У зовнішній шкоді шукають прояви внутрішньої винності діючого.

Вина є суб'єктивною стороною злочину, його психологічним змістом. Всякий злочин по радянському праву являло собою або конкретну дію або бездіяльність, або певну діяльність. Так само як для радянського кримінального права незнайоме об'єктивне ставлення, так для нього незнайомі відповідальність «за думки», «за небезпечний стан особи» [9, с. 40].

У монографії Хвостова М. «Вина в радянському трудовому праві» ми знаходимо наступні рядки: «...проблема вини, суб'єктивної сторони злочину є однією з центральних проблем радянського кримінального права. Від її правильного рішення залежить побудова найважливіших інститутів кримінального права, конструкції складів конкретних злочинів, зміцнення законності в діяльності органів, що ведуть боротьбу із злочинністю». Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Поняття вини, форми вини. Характеристика умислу та його видів.

Проблема вини була ареною гострої ідеологічної боротьби з проявами буржуазної правової ідеології. Завданням радянських правознавців було викриття антирадянських вигадок «знавців» радянського права, зокрема, і з питання про провину як необхідній умові кримінальної відповідальності.

Проблема вини виходить за рамки кримінального права і права взагалі. Вина є не тільки правовою, але і філософсько-етичною категорією, використовуваною при обґрунтуванні всіх видів відповідальності, що існують в суспільстві політичної відповідальності, моральної відповідальності, відповідальності перед громадською організацією її члена, правової відповідальності.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Поняття вини, форми вини. Характеристика умислу та його видів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Поняття вини, форми вини. Характеристика умислу та його видів


Формування інтелектуальної готовності дітей до шкільного навчання

1.1. Поняття готовності дитини до шкільного навчання в психологічній та педагогічній науках

Навчальна діяльність, яка стає головною для дитини при вступі до школи, вимагає розвитку у дошкільників багатьох якостей. Серед них можна назвати такі, як мова, мислення, пам'ять, увага, сформованість позитивного ставлення до навчання, достатній запас знань та ін. При цьому для позначення рівня підготовленості фахівці найчастіше використовують поняття «готовність до навчання в школі».

Готовність до навчання в школі – це такий розвиток якостей дошкільника, яке забезпечує успішне виконання вимог майбутньої навчальної діяльності.

Готовність дитини до навчання в школі – предмет численних досліджень вітчизняних і зарубіжних учених (Л.С. Виготський, А.В. Запорожець, В. В. Давидов, Л.І. Божович, Венгер, Г. Гетпер, А. Керн та ін.) [8].

У психології готовність дитини до навчання у школі розглядається як сукупність морфологічних та психологічних особливостей дитини старшого дошкільного віку, що забезпечує успішний перехід до систематичного організованого навчання. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Формування інтелектуальної готовності дітей до шкільного навчання.

У психолого-педагогічній літературі наявні різноманітні підходи до розгляду суті, структури, змісту, умов готовності до навчання в школі. Так, А.В. Запорожець під готовністю дитини до школи має на увазі цілісну систему якостей та властивостей, що характеризують досягнення дитиною нової, вищої стадії фізичного, розумового, морального й естетичного розвитку. М. І. Лисина і Г. І. Капчеля [23]у своєму дослідженні виділили: загальну підготовку дітей до шкільного навчання (яка включає запас знань, умінь і навичок); спеціальну підготовку дітей до шкільного навчання (навчання старших дошкільників елементам навчальної діяльності); позитивне ставлення до школи. Є.В. Проскура виділяє в психологічній готовності до школи розумову, мотиваційну, емоційно-вольову готовність і готовність до спілкування. О.И. Радіна обов'язковими показниками готовності до школи вважає певний рівень розумового і фізичного розвитку, колективних навичок поведінки дитини, орієнтування в соціальному оточенні.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Формування інтелектуальної готовності дітей до шкільного навчання,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Формування інтелектуальної готовності дітей до шкільного навчання


Психологічні умови довільності психічних процесів у дошкільному віці

1.1. Основні підходи до трактування поняття "довільність", співвідношення понять "довільність" та "воля"

У психології існують різні визначення довільності. Найбільш цікавим мені видається визначення, дане В.А. Іванніковим в його книзі "Психологічні механізми вольової регуляції" (1991). У цьому визначенні В.А. Іванніков постарався зібрати воєдино всі основні характеристики цього психічного феномену. З його точки зору "довільний процес є відчутний або усвідомлюваний процес з придбаним новим життєвим значенням (змістом) і спрямований на досягнення обраного суб'єктом результату; процес, початок, закінчення, затримка або зміна якого визначається життєвою необхідністю, але не змушується нею".

Необхідною умовою виникнення довільності є мотивація. У тварин і маленьких дітей це безпосередня мотивація, виражена в безпосередніх мотивах. Необхідно домовитися про те, що, слідом за Л.І. Божович, під мотивом розуміється все, що спонукає людину до дії. Тому в якості мотиву розглядається не тільки предмет задоволення потреби (як у А. Н. Леонтьєва), а й потреби, інтереси, переживання, бажання, афект і т.д. [10,с. 103]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Психологічні умови довільності психічних процесів у дошкільному віці.

Довільна поведінка вперше народжується разом з бажанням дитини. Саме від його бажання залежить, чи буде здійснений довільний рух. Наприклад, на яскравий світ малюк рефлекторно замружиться, не заплющити очі він не може, оскільки це захисний рефлекс. Якщо в полі зору немовляти потрапить яскрава іграшка, то він на деякий час зорово зосередиться на ній, і це також буде рефлекторним рухом очей - орієнтовний рефлекс на новий об'єкт. Якщо ж ця іграшка тривалий час буде висіти перед очима дитини, і він потягнеться до неї ручкою, то це вже буде довільний рух, тому що дитина захотіла обстежити цю іграшку. Але він може і не захотіти цього зробити, і тоді його ручка не потягнеться до іграшки. Перші довільні рухи, а потім і дії є імпульсивними, що відповідають безпосередньо чинним мотивам.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Психологічні умови довільності психічних процесів у дошкільному віці,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Психологічні умови довільності психічних процесів у дошкільному віці


Суб'єкти спадкових відносин. Особливості спадкових правовідносин

1.1. Характеристика та система спадкових правовідносин

Ст.1216 ЦК України містить наступне поняття спадкування - спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Більшість вищезгаданих авторів підтримує думку законодавця, що під спадкуванням слід розуміти набуття майнових і деяких особистих немайнових прав і обов'язків (спадкової маси) фізичної особи, яка померла (спадкодавця), спадкоємцям та іншими особами в порядку спадкового правонаступництва. У даному випадку під майном слід розуміти сукупність прав і обов’язків, активів і пасивів, наявного майна померлого, його права, вимоги до інших осіб, а також його борги, які він не встиг погасити при житті, вимоги по відшкодуванню шкоди, заподіяної спадкодавцем. Із сказаного можна зробити висновок, що спадкуванням називається перехід переважно майнових (у деяких випадках немайнових) цивільних прав і обов’язків померлого до інших осіб. Зі смертю суб’єкта припиняються лише правовідносини, що носять суворо особистий характер (наприклад - права на пенсію, допомогу чи інші виплати, пільги і т.д.).

Слід зазначити, що С.Я. Фурса і Є.І. Фурса з 1999 року ввели в доктрину спадкового права термін «спадковий процес», за яким це «регламентовані законодавством юридично вагомі дії повноважених осіб, які зумовлені переходом прав померлої особи до інших осіб» [4]. Тобто, поділивши матеріальну сторону спадкових правовідносин та їх процесуальне здійснення. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Субєкти спадкових відносин. Особливості спадкових правовідносин.

Спадкування, як правовідносини, дуже специфічні, оскільки на перший погляд, порушується конструкція загальних цивільних правовідносин - воно по суті безсуб’єктне, оскільки зі смертю припиняється правоздатність спадкодавця, тому його права та обов’язки переходять до спадкоємців у порядку спадкового правонаступництва, що характеризується цілим рядом особливостей: наявністю фактичного складу, прямо передбаченого законом (наприклад, складання заповіту, смерть спадкодавця, прийняття спадщини за заповітом); сукупністю прав і обов’язків, які переходять до спадкоємців, як єдине ціле; спадкування носить універсальний характер - усі права та обов’язки переходять одночасно й на підставі акту прийняття спадщини.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Субєкти спадкових відносин. Особливості спадкових правовідносин,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Субєкти спадкових відносин. Особливості спадкових правовідносин


Фондовий ринок України становлення і розвиток

1.1. Сутність та передумови створення фондового ринку

Фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо
розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів) [1, ст. 2].

Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам [11, с. 24].
Цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника. В законодавстві передбачено 2 форми цінних паперів: документарна та бездокументарна.

В Україні можуть випускатися такі види цінних паперів:

Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства [1, ст. 6]. Акції можуть бути іменними та на пред'явника, привілейованими та простими. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Фондовий ринок України: становлення і розвиток.

Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого процента (якщо інше не передбачено умовами випуску). Облігації усіх видів розповсюджуються серед підприємств і громадян на добровільних засадах.

Випускаються облігації таких видів: облігації внутрішніх і місцевих позик, облігації підприємств.

Казначейські зобов'язання України - вид цінних паперів на пред'явника, що розміщуються виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу [1, ст. 11].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Фондовий ринок України: становлення і розвиток,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Фондовий ринок України: становлення і розвиток