ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Правові відносини. Поняття, види та зміст правовідносинПравові відносини. Поняття, види та зміст правовідносин

Правові відносини. Поняття, види та зміст правовідносинРозділ 1. Правові відносини.
1.1. Поняття, види та зміст правовідносин

Правовідносини – наслідок дії права як соціального і державного інституту. Правовідносини – це суспільні відносини, урегульоване нормами права, учасники якого мають відповідні суб’єктивні права і юридичні обов’язки. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Правові відносини. Поняття, види та зміст правовідносин.

У додержавному родовому суспільстві правовідносин не було, тому що там не було права. Це означає, що правовідносини не мислимі поза правом або без права. Є лише відносини, що об’єктивно вимагають або не вимагають потребуючого правового опосередкування. Якщо норма права – статистичний стан правового врегулювання, то правовідносини – динамічний. Категорія “правовідносини” є однією з центральних у загальній теорії права і дозволяє усвідомити, яким образом право впливає на поводження людей.

Під виникненням правовідносин розуміють умови, що породжують правові відносини. Придбати курсову на тему - Правові відносини. Поняття, види та зміст правовідносин, можна вже сьогодні!.

Виділяються два види передумов виникнення правовідносин:
- Матеріальні (загальні)
- Юридичні (спеціальні)

До матеріального відносяться життєві інтереси і потреби людей, під впливом яких вони вступають у відповідні правовідносини. У широкому розумінні під матеріальними передумовами вважається система соціально-економічних, культурних і інших обставин, що обумовлюють об’єктивну необхідність правового регулювання тих або інших суспільних відносин. До матеріальних передумов можна віднести також наявність об’єкта правовідносин (того, із приводу чого особи вступають у дані юридичні зв’язки), не менш двох суб’єктів і відповідне поводження учасників правовідносин. “Інтерес – от що скріплює членів цивільного суспільства ... Ніхто не може зробити що-небудь, не роблячи цього разом з тим, заради яких-небудь своїх потреб”.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Правові відносини. Поняття, види та зміст правовідносин,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Правові відносини. Поняття, види та зміст правовідносин


Маркетингове дослідження Автомобільного машинобудування

1.1. Ємкість ринку, динаміка за останні три роки

Розвиток провідних держав світу на початку 21 століття свідчить, що правильно обрана стратегія розвитку автомобілебудівельної галузі як пріоритетної, сприяє в значній мірі росту економіки та зайнятості населення. Це підтверджує досвід таких країн. Як Чехія, Польща, Туреччина та інших, які зробили ставку на забезпечення потреб транспортної системи держави за рахунок авто трастових засобів власного виробництва, що сприяло росту показників економіки в цілому.

Автомобілебудівельна галузь в Україні нараховує сьогодні близько 170 підприємств на яких за 2010 рік виготовлено товарної продукції на суму 13,46 млрд.грн. темп росту до відповідного періоду минулого року становить 148,8%. Реалізовано продукції на суму 13,98 мілліардів грн. так, якщо обсяг виробництва у 2010 році складав 1,45 млрд.грн., то у 2011 році він виріс у 9,5 разів та складав відповідно 13,5 мілліардів гривень.

Проте не зважаючи на помітні успіхи вітчизняних автовиробників обсяг виробництва автомобільної техніки в Україні не відповідає її можливостям та потребам, що підтверджується наявністю помітної диспропорції між темпами зростання попиту і пропозиції [3,4,2]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Маркетингове дослідження Автомобільного машинобудвання.

Так обсяги продажів нових автомобілів за 2010 рік в порівнянні з 2009 роком збільшилися майже на 40%, а темпи приросту виробництва склали лише 27%. Про можливість збереження даної тенденції свідчить той факт, що кількість автомобілів на душу населення в Україні значно нижча за загальноєвропейські показники. Так на тисячу жителів України сьогодні припадає лише 145 автомобілів, у Польщі – 20, у країнах Центральної та Східної Європи – 300, а в Німеччині майже 600 авто.

У зв’язку з цим автомобілебудівельні підприємства мають бути здатними задовольнити зростаючі потреби внутрішнього ринку в автомобільній техніці, забезпечувати розширення поставок автомобільної техніки на експорт та фінансувати власний розвиток забезпеченням функціонально-вартісного аналізу техніки, технологій, організації та управління.

Вище зазначене свідчить про те, що наявність значного потенціалу для розвитку машинобудівельного комплексу та економіки України загалом за рахунок відродження автомобільної галузі, що залежить від впровадження на державному рівні заходів, які б сприяли пожвавленню інноваційної та інвестиційної діяльності у галузі, а саме:

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Маркетингове дослідження Автомобільного машинобудвання,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Маркетингове дослідження Автомобільного машинобудвання


Механізм встановлення ринкової рівноваги. Ринкова динаміка

1.1. Сутність та структура ринку

У процесі становлення і розвитку товарно-грошових відносин формується такий найважливіший їх інституційно-організований і системоутворюючий елемент, як ринок. Тому причини виникнення товарно-грошових відносин, певною мірою, пояснюють становлення та формування товарного обігу й ринку. У той же час, ринок як самостійне явище являє собою складне утворення, що має свою власну структуру, специфічні умови функціонування і розвитку. З часу виникнення ринку різні напрями та школи економічної думки неоднозначно трактували його сутність. [2, c. 299]

У працях А. Сміта і Д. Рікардо поняття «ринок» не отримало чіткого визначення, оскільки вони відносили його до зовнішніх, поверхневих явищ економіки, а тому використовували переважно при характеристиці ринкового попиту. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Механізм встановлення ринкової рівноваги. Ринкова динаміка.

Першу спробу дати наукове трактування ринку через визначення місця його дислокації зробив французький економіст О. Курно. На його думку, це – будь-який район, де взаємовідносини покупців і продавців настільки вільні, що ціни на одні й ті самі товари мають тенденцію легко і швидко вирівнюватися. Англійський економіст А. Маршалл стверджував, що чим досконаліше ринок, тим більше тенденція до того, щоб у всіх його пунктах в один і той же час за одну і ту ж річ платити однакову ціну. У підручнику "Економікс" ринок розглядається як «інститут або механізм, який зводить покупців (представників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів і послуг. Американський економіст П. Хейне говорив, що ринок – це набір взаємозв'язків, або процес конкурентних торгів. Наведені визначення свідчать про те, що їх автори виходять із західної традиції в розумінні предмета економічної науки, тобто не звертаються до вивчення виробничих, або економічних відносин. Крім того, у перших двох визначеннях акцентується увага на тенденцї ринку до вирівнювання цін і, таким чином, виявляється його важлива функція. При цьому не слід обмежувати ринок лише сферою товарного обміну, оскільки ринок передбачає і грошовий обіг, у тому числі обіг цінних паперів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Механізм встановлення ринкової рівноваги. Ринкова динаміка,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Механізм встановлення ринкової рівноваги. Ринкова динаміка


Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту молока

1.1 Аналіз світового ринку товару

У міру того, як заглиблюється процес розвитку ринкової економіки, діяльність підприємств і економічна ефективність їх виробництва всі більшою мірою залежать від взаємин підприємств із споживачами, постачальниками і конкурентами.

У вирішенні завдань по забезпеченню продовольством населення особлива роль належить харчовою і переробної промисловості, що є сукупністю галузей промисловості, однією з яких є молочна.

Ринок молока і молочних продуктів займає друге місце в системі продовольчих ринків країни після зернового, сучасний стан і тенденції розвитку якого окрім інших багато в чому визначають національну продовольчу безпеку.Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту молока.

Україна входить в десятку світових споживачів молока і молочної продукції і є крупним молочним ринком. При цьому вона залишається одним з найбільш перспективних з погляду зростання споживання молочної продукції, особливо в сегменті молочних продуктів з високою доданою вартістю. Об'єм споживання молока і молочної продукції в натуральному виразі в Україні стійко росте в середньому на 9% в рік впродовж останніх п'яти років. В даний час ємність ринку молока складає близько 7,5 млн. тонн і оцінюється за різними джерелами від 4,5 до 6 млрд. доларів США на рік.

У 2008 році ємність ринку скоротилася за рахунок безпрецедентного зростання цін на сире молоко.

У короткостроковій перспективі виробники на ринку молока не передбачають збільшення об'єму ринку і швидше прогнозують можливий незначний спад із-за кризи можливих скорочень доходів громадян.

У той же час, зважаючи на низький рівень споживання молока і молочних продуктів в цілому, експерти розглядають ситуацію, що склалася, на ринку як довгострокову можливість для збільшення ємності ринку і об'єму споживання молока і молочних продуктів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту молока,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту молока


Кадровий потенціал та його використання

1.1. Організаційна стратегія як основа формування кадрової політики

Розвиток виробничої сфери діяльності в сучасній Україні характеризується слабким контролем за зовнішнім середовищем організації (спрямований вплив суспільно-політичних сил на ринкову поведінку фірми); виникненням складних проблем у внутрішньо фірмовому управлінні (на увазі обмеженості темпів зростання виробничо-збутової діяльності і обмеженості ресурсів); переходом до новому технічному базису, що спирається на наукомісткі види діяльності; зміною характеру праці у зв'язку з автоматизацією виробництва; глобалізацією ринків і структури промисловості; швидкими і безперервними організаційними і технологічними змінами [5].

Сучасні дослідники та аналітики відзначають такі значимі тенденції в розвитку і управлінні сучасним виробництвом:
• Від автономного самозабезпечення - до безмежного партнерства;
• Від ієрархічних і (або) централізованих структур до пластичним і децентралізованим, мережевим структурам;
• Від патріархальних моделей управління - до делегування повноважень;
• Від орієнтації на великі обсяги і низьку собівартість - до орієнтації на якість, швидкість і нововведення;
• Від закритої організаційної системи - до відкритій системі. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Кадровий потенціал та його використання.

Відповідно, і в управлінні людськими ресурсами також назріли передумови перетворення стратегічних пріоритетів кадрової роботи. Це переорієнтація:
• Від вузької спеціалізації і обмеженої відповідальності за доручену роботу - до широких професійним і посадовим профілів;
• Від спланованого кар'єрного шляху - до інформованому і гнучкого вибору траєкторії професійного розвитку;
• Від відповідальності менеджерів за розвиток персоналу - до відповідальності самих працівників за власний розвиток;
• Від контролю над проблемами, з якими стикаються працівники, - до створення можливостей для всебічного професійного зростання кожного працівника;
• Від ухилення від зворотного зв'язку з підлеглими - до її активного пошуку;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Кадровий потенціал та його використання,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Кадровий потенціал та його використання


Мікросистема та її основні характеристики

1.1. Поняття мікросистеми

Об'єктом мікроекономічних досліджень є мікросистема. Оскільки мікросистема виступає як система економічних відносин між господарюючими суб'єктами, то аналізувати її можна в трьох аспектах: через з'ясування того, які суб'єкти вступають у ці відносини, з приводу чого ці відносини складаються і який основний зміст цих відносин.

Сутність і закономірності переходу України від адміністративно-командної до ринкової форми організації господарювання є чітке розуміння очікуваного ефекту і особливостей цього переходу, що випливають з природи конкурентної організації мікросистеми, умов переходу України до ринкової економіки, обраних моделей переходу до ринку.

Аналіз сукупності сутнісних рис ринку, основних економічних важелів та інструментів зумовлює з'ясування змісту всієї сукупності категорій і законів, відносин, які виражають характер і внутрішній механізм існування мікроекономічної системи.

Якщо розглядати мікроекономічну систему з точки зору змісту економічних відносин, які складаються в ній, то виявляється, що мікросистема - ринкова система. Ринок - це спосіб взаємодії економічних суб'єктів, заснований на ціновій системі і конкуренції. Це особливий механізм координації економічних дій [3;c.144]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Мікросистема та її основні характеристики.

Ринковий зв'язок, який встановлюється між продавцем і покупцем, має деякі відмінні риси:
- рівноправне становище учасників. Це означає, що ні продавець, ні покупець не повинен мати можливостей позаекономічного примусу контрагента до вступу у відносини обміну. Звичайно, це не виключає монопольного положення декого з учасників ринкового зв'язку, але в цьому випадку примус буде мати економічний характер;
- використання принципу економічного виграшу як основного критерію доцільності вступу в ринковий зв'язок.

Можна виділити три основні правила, якими керуються учасники обміну:

  1. обмін повинен приносити виграш;
  2. кожен прагне здійснити угоду з максимальним виграшем для себе,

3) краще здійснити угоду з меншим виграшем, ніж взагалі відмовитися від неї;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Мікросистема та її основні характеристики,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Мікросистема та її основні характеристики


Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту медичного препарату

1.1. Аналіз світового ринку інсуліну

Лікарі розрізняють два типи захворювань на цукровий діабет.

Діабет 1-го типу звичайно виникає в дитинстві й ранній юності. Імунна система руйнує клітки підшлункової залози, які виробляють інсулін, що перетворить глюкозу в інші форми енергії, що різко підвищує рівень цукру в крові й за певних умов небезпечно для життя. Експерти говорять, що ці порушення викликані сполученням генетичної уразливості й екологічних факторів, серед яких збільшення маси тіла, не перенесені в раннім дитинстві інфекційні захворювання й народження шляхом кесарева перетину.

Діабетом 2-го типу страждають набагато більше людей, чим першого типу, він виникає при недостачі інсуліну або коли клітки стають несприйнятливі до вироблюваного організмом інсуліну. Цей тип діабету тісно пов'язаний із хронічним ожирінням, що стало справжньою епідемією в промислово розвинених країнах у результаті малорухомого способу життя й переходу на солодку й жирну їжу. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту медичного препарату.

Найбільша кількість форм випуску (21) і пропозицій мають препарати інсуліну середньої тривалості дії (53 пропозиції, або 46,49% від всіх пропозицій по інсулінах). Відповідно найменше пропозицій було по інсулінах тривалої дії, представлених на ринку препаратами ультратард HM виробництва «Novo Nordisk» і MK суінсулін ультралонг «Індар». Вони мають всього 6 пропозицій, що склало 5,26%. Якщо розглядати асортименти в розрізі фірм-виробників, то найбільше пропонувалися препарати компанії «Novo Nordisk» (мал. 1). Препарати цієї фірми сьогодні становлять основу експортних асортиментів інсулінів. У середньому на один закордонний препарат доводилося 2,5 пропозиції, на вітчизняний ? 2,9 пропозицій оптових фірм-посередників.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту медичного препарату,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту медичного препарату