ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Право на працю. Державні гарантії трудових правПраво на працю. Державні гарантії трудових прав

Право на працю. Державні гарантії трудових прав1. Поняття, зміст та міжнародні стандарти права людини на працю

Право на працю — одне з фундаментальних прав людини, встановлене міжнародно-правовими актами і визнане усіма державами світу. Це право належить до групи соціально-економічних прав і в загальному сенсі відображає потребу людини створювати і здобувати джерела існування для себе і своєї сім'ї, реалізовувати свій творчий потенціал, виражати свою особистість. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Право на працю. Державні гарантії трудових прав.

Держава створює умови для ефективної зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці і підвищенню трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує перепідготовку осіб, вивільнюваних у результаті переходу на ринкову економіку. Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.

Порядок укладення трудового договору - це встановлена чинним законодавством процедура підписання та оформлення трудового договору. Порядок укладення трудового договору та перелік необхідних при цьому документів залежить від:
- категорії працівників, які приймаються на роботу (неповнолітні, особи з обмеженою працездатністю тощо);
- умов праці (важкі, шкідливі та ін.);
- підстав виникнення правовідносин (результати виборів, перемога в конкурсі, направлення навчального закладу чи служби зайнятості тощо);
- особливостей роботи (допуск до державної таємниці) та інших чинників.

При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати трудову книжку. Без трудової книжки можливе прийняття на роботу лише за сумісництвом. Працівник зобов'язаний при вступі на роботу пред'явити також паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Неповнолітні, яким ще не виповнилось 16 років, подають свідоцтво про народження. Військовослужбовці, звільнені з військової служби, подають військовий квиток. Звільнені з місць відбування кримінального покарання зобов'язані подати довідку про звільнення. Документи про освіту, професійну підготовку обов'язково подаються, якщо це необхідно для допуску до відповідної роботи.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Право на працю. Державні гарантії трудових прав,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Право на працю. Державні гарантії трудових прав


Розробка психолога-консультанта з подружніми конфліктами

1.1 Типові міжособистісні подружні конфлікти та фактори, які впливають на їх виникнення

Залежно від суб'єктів взаємодії сімейні конфлікти підрозділяються на конфлікти між: подружжям, батьками та дітьми, подружжям та батьками жінки чи чоловіка, бабусями (дідусями) і онуками.

Ключову роль у сімейних відносинах грають подружні конфлікти. Вони частіше виникають через незадоволення потреб подружжя. Виходячи із цього виділяють основні причини подружніх конфліктів:

  • психосексуальна несумісність подружжя;
  • незадоволення потреби в значимості свого «Я», неповага почуття достоїнства з боку партнера;
  • незадоволення потреби в позитивних емоціях: відсутність турботи, уваги і розуміння;
  • пристрасть одного з подружжя до надмірного задоволення своїх потреб (алкоголь, наркотики, фінансові витрати тільки на себе тощо);
  • незадоволення потреби у взаємодопомозі та взаєморозумінні з питань ведення домашнього господарства, виховання дітей, у відношенні до батьків тощо;
  • розходження в захопленнях.

Крім того, виділяють фактори, що впливають на конфліктність подружніх відносин. До них відносять кризові періоди в розвитку сім'ї [13, c. 64]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Розробка психолога-консультанта з подружніми конфліктами.

Перший рік подружнього життя характеризується конфліктами адаптації один до одного, коли два «Я» стають єдиним «Ми». Відбувається еволюція почуттів, закоханість зникає та члени подружжя з'являється такими, якими вони є. Відомо, що в перший рік життя сім'ї ймовірність розлучення велика, до 30% загальної кількості шлюбів.

Другий кризовий період пов'язаний з появою дітей. Ще незміцніла система «Ми» піддається серйозному випробуванню. Що ж лежить в основі конфліктів у цей період?

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Розробка психолога-консультанта з подружніми конфліктами,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Розробка психолога-консультанта з подружніми конфліктами


Система видатків місцевих бюджетів м. Біла Церква

1.1. Сутність та зміст видатків місцевих бюджетів

Статтею 142 Конституції України визначено: «Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад… Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою» [1]. Таким чином, фінансовою основою місцевого самоврядування виступають доходи місцевих бюджетів. Стаття 63 Бюджетного кодексу України визначає наступну структуру місцевих бюджетів [2]: «Місцевий бюджет відповідно до цього Кодексу містить в собі надходження і витрати на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати складають єдиний баланс відповідного бюджету». Бюджет є тим інструментом фінансової системи, що зачіпає всі сфери функціонування держави. Важливу poль для фiнaнcувaння coцiaльнoгo poзвитку, peгулювaння eкoнoмiки дepжaви, cпpияння швидкому poзвитку pинкoвиx вiднocин, зaбeзпeчeння мaкpoeкoнoмiчнoї cтaбiльнocтi в eкoнoмiцi нaлeжить бюджету. Він є нeвiд’ємнoю чacтинoю pинкoвиx вiднocин i oднoчacнo важливим зacoбoм peaлiзaцiї дepжaвнoї пoлiтики. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Система видатків місцевих бюджетів м. Біла Церква.

В Україні кожного року відбувається формування та виконання більше, ніж 12 тисяч різних бюджетів [59]. Зрозуміло, що для успішного виконання державою своїх зобов'язань, необхідно певним чином їх впорядкувати та визначити їхню взаємодію. Це відбувається шляхом адміністративно-територіального устрою і врегульовання нормами права. Структура бюджетної системи України врегульована Бюджетним кодексом і включає декілька видів місцевих бюджетів (рисунок 1.1).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Система видатків місцевих бюджетів м. Біла Церква,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Система видатків місцевих бюджетів м. Біла Церква


Особливості дистанціювання у спілкуванні старшокласників

1.1. Спілкування як категорія психології

Значення спілкування в житті людини і суспільства важко переоцінити. Потреба у спілкуванні є однією з найважливіших людських потреб. Вона притаманна кожній людині і розвивається з віком. Так, новонароджена дитина потребує контакту з матір’ю. Дитина середнього шкільного віку не мислить своє життя без спілкування з однолітками. Молоді люди прагнуть розширити коло своїх контактів, удосконалити взаємодію з іншими, глибше пізнати світ людей та своїх близьких. Представники похилого віку досягають досить високого рівня спілкування з навколишніми та нерідко використовують свої уміння для передачі досвіду молодшому поколінню.

За умов, коли число інформаційних зв’язків у світі постійно збільшується, спілкування набуває ще більшої значущості. Адже завдяки спілкуванню (безпосередньому, опосередкованому, усному, письмовому тощо) відбувається передача та отримання інформації окремими людьми і їхніми групами. Саме спілкування є тим невичерпним джерелом інформації, завдяки якому ми дізнаємося про події у світі, здобутки в усіх сферах життя: політичного, економічного, духовного тощо.

Отримання людиною інформації дає змогу збагатити свої знання, удосконалити діяльність, відрегулювати поведінку, внести необхідні зміни до структури своїх вчинків [5, с. 165]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості дистанціювання у спілкуванні старшокласників.

Зростання значущості спілкування, що спостерігається протягом ХХ – початку ХХІ ст. спричинило посилення уваги до нього з боку учених. Пов’язані з цим феноменом проблеми висвітлено у працях Б. Ананьєва, Г. Андреєвої, М. Кагана, Н. Казаринової, В. Куніциної, О. Леонтьєва, М. Лісіної, Б. Ломова, В. Мясищева, М. Обозова, Л. Орбан-Лембрик, С. Рубінштейна, Б. Паригіна, В. Погольші, В. Семиченко.

Спільним у цих дослідженнях є визнання спілкування закономірною формою існування людини й суспільства, необхідною умовою їх розвитку, основним засобом виявлення людської сутності. Це надає явищу спілкування особливої значущості – від його ефективності залежить не лише якість соціального становлення особистості, а й особливості перебігу суспільних процесів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості дистанціювання у спілкуванні старшокласників,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості дистанціювання у спілкуванні старшокласників


Кредитування підприємства короткостроковими банківськими позиками

1. Необхідність та призначення позикового капіталу

Капітал - це усі засоби виробництва, створені людьми з метою збільшення виробництва товарів і послуг. Капітал включає машини, будівлі, споруди, засоби пересування, інструменти, запаси сировини, напівфабрикатів, патенти, ноу-хау і т. п.

Для створення нового капіталу потрібні не лише власні засоби фірми, але і позикові кошти, за використання яких стягується певний відсоток.

Позиковий капітал - капітал, що утворюється за рахунок позик: отримання кредитів, випуску і продажу облігацій, отримання коштів по інших видах грошових зобов'язань. Позиковий капітал призначається для фінансування діяльності підприємств.[3, c. 96] Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Кредитування підприємства короткостроковими банківськими позиками.

В процесі своєї діяльності підприємство використовує позикові кошти, що отримуються у вигляді:

1. Кредиту від комерційних банків і інших підприємств.

В цьому випадку вартість позикового капіталу дорівнює процентній ставці кредиту і визначається шляхом договірної угоди між кредиторами і позичальником у кожному конкретному випадку окремо.

Позиковий відсоток - це ціна, що сплачується власникам капіталу за використання їх позикових коштів впродовж певного періоду. Позиковий відсоток виражається через ставку цього відсотка за рік. Ставка позикового відсотка впливає на інвестиційні рішення підприємства.

Позиковий капітал, що притягається у вигляді банківських кредитів і інших форм, покриває додаткову потребу підприємства в засобах. При цьому основними критеріями умов кредитування банком служать надійність фінансового стану підприємства і оцінка його фінансової стійкості.

2. Випуску облігацій, що мають заданий термін погашення і номінальну процентну ставку.

В цьому випадку вартість капіталу визначається величиною виплаченого по облігації купона або номінальною процентною ставкою облігації, що виражається у відсотках до її номінальної вартості. Номінальна вартість - це ціна, яку заплатить компанія, - емітент утримувачеві облігації в день її погашення. Зрозуміло, що термін, через який облігація буде погашена, вказується при їх випуску.

Ринковий попит на позикові кошти - це сума об'ємів позикових коштів, на які є попит у усіх позичальників при тій або іншій можливій ставці позикового відсотка. Позичальниками є фірми, індивіди, уряди.[5, c. 84]

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Кредитування підприємства короткостроковими банківськими позиками,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Кредитування підприємства короткостроковими банківськими позиками


Брендингові стратегії на світових товарних ринках

1.1 Необхідність використання брендів на світових товарних ринках

Розвиток ринкової економіки в Україні обумовив стрімке зростання динамізму і диференціації ринку. З'являються нові запити споживачів, нові ринки, нова продукція. Вітчизняні компанії – виробники виходять на зовнішні ринки зі жорсткою конкуренцією. Стратегія брендингу, безумовно, повинна реагувати на ці зміни. Конкурентоспроможність підприємств-виробників масового попиту і їхній стійкий розвиток багато в чому обумовлені ефективністю брендингу. Стратегія брендингу визначає, на яких світових товарних ринках працювати, з яким споживачем, товарну, цінову і комунікативну політику. Ефективність брендингу являє собою найважливішу функціональну частину загальної ефективності підприємства та виконує направляючу та інтегруючу роль у комплексних зусиллях підприємства на ринку.

Питанням ефективності брендингу маркетингової стратегії підприємства присвячено праці таких відомих зарубіжних та вітчизняних вчених як Д. Аакер [1], Н. Безрукова, Б. Ванекен [18], М. Ваксильева, Дж. Джоунс, А. Длігач, В. Домнин, С. Девіс, О. Зозульов, Н.Івашова, К. Келлер, Т. Нільсон, Х. Прингл та М. Томпсон, Д. Пейн. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Брендингові стратегії на світових товарних ринках.

Ефективність зовнішньої маркетингової стратегії щодо розвитку брендів виступає як необхідна умова її формування та коректування. В роботах як українських, так і ряду зарубіжних дослідників слід відзначити наявне недооцінювання ролі бренду у визначенні сутності і змісту маркетингової стратегії на світових товарних ринках. Як правило, переважає класична позиція, згідно з якою підприємство задовольняє потреби споживача за допомогою виробництва і продажу товару, відповідно, товар розглядається як центральний елемент маркетингової стратегії. Але в умовах інтенсивного зростання кількості товарів-замінників на більшості світових товарних ринків усе більше значення у формуванні і реалізації зовнішньої маркетингової стратегії підприємства відіграє бренд. Він виступає одночасно як засіб ідентифікації, комунікації і, у випадку формування кола прихильників, як засіб створення додаткової вартості – марочний капітал.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Брендингові стратегії на світових товарних ринках,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Брендингові стратегії на світових товарних ринках


Судова практика вирішення корпоративних спорів

1.1. Поняття і процесуальні особливості при розгляді корпоративних спорів

Корпоративні спори останнім часом можна сказати стали невід'ємною частиною в економічному житті, в різноманітних протиріччях інтересів і системах підприємств. З огляду на це найбільшими “зонами ризиків” у виникненні корпоративних спорів є акціонерні товариства, про це свідчать повідомлення ЗМІ та матеріали судових практик. На сьогоднішній день така ситуація не виключає можливостей виникнення корпоративних спорів і у системах підприємств іншої організаційної форми.

Корпоративні спори, що виникають між учасниками корпоративних відносин, безпосередньо пов'язані з корпоративними інтересами, що спричиняють негативні наслідки для їх учасників або створюють реальні загрози їх настання.

Корпоративні спори у багатьох випадках являють собою загрози настання негативних наслідків для самих підприємств, у системах яких вони виникають, незалежно від їх безпосередньої участі у спорах. Створення механізму запобігання негативному наслідку корпоративного спору або його мінімізації являється можливим через дослідження динаміки спору та фактору ризику обумовленого його перебігом. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Судова практика вирішення корпоративних спорів.

Велике значення для аналізу застосування господарсько-правового засобу у корпоративних відносинах мають визначення стадій розвитку корпоративних спорів та фактору ризику забезпечення корпоративного інтересу при виникненні в системі підприємства корпоративних спорів.

Відповідно до ст. 167 Цивільного кодексу України корпоративні права – це права осіб, частка яких визначається у статному фонді (майні) господарських організацій, що включають правомочності на участь цих осіб в управлінні господарською організацією. Отримання частки прибутку (дивідендів) від даної організації та її активів у разі ліквідації відповідно до закону, передбачені законом та статутними документами організації. Володіння особою корпоративним правом не вважається підприємницькою діяльністю [5].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Судова практика вирішення корпоративних спорів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Судова практика вирішення корпоративних спорів