ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Право і особистість. Правовий статус особи на сучасному етапіПраво і особистість. Правовий статус особи на сучасному етапі

Право і особистість. Правовий статус особи на сучасному етапі1.1. Ідеї про права людини в країнах стародавнього світу.

Витоки явища, яке згодом стали називати правами людини, беруть свій початок з найдавніших часів людської історії. Ідеї про цінність і недоторканність життя, про рівність людей перед вищими силами містяться ще в прадавніх міфах і віруваннях. А згодом, в античні часи, подібні погляди набули широкого поширення у Стародавній Греції. Вони стали закономірним наслідком полісної форми демократії і були пов'язані переважно з поняттям громадянства, яке передбачало рівність усіх членів полісу в користуванні правами та свободами, насамперед політичними. Отже, давньогрецькі погляди про права людини сформувались у загальному руслі міфологічних уявлень про те, що поліс (місто - держава) і його закони мають божественне походження і спираються на божественну справедливість. Право взагалі і права окремих людей - членів поліса беруть початок, згідно з цим уявленням, не в силі, а в божественному порядку справедливості. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Право і особистість. Правовий статус особи на сучасному етапі.

Так, вже за часів «гомерівської Греції» (кінець II тис. до н.е.) елліни оперували такими поняттями, як «діке» (правда, справедливість), «теміс» (звичай, звичайне право), «тіме» (особиста честь) «номос» (закон). Божественна за своєю суттю справедливість у Гомера виступала як об'єктивна основа і правовий критерій. І тільки те, що відповідало тодішнім поглядам на справедливість, сприймалось як право.

Дуже чітко ідея єдності справедливості полісу й закону прослідковується в поемах давньогрецького поета Гесіода (VIII-VII ст. до н.е.) «Теогонія» та «Роботи і дні». Для Гесіода Справедливість (Діке) і Доброзаконність (Евномія) - це сестри богині, дочки верховного олімпійського бога Зевса і богині правосуддя Феміди. Відомий афінський державний діяч і законодавець Солон (близько 638 - 559 pp. до н.е.) розумів закон (і його владу) як поєднання права і сили. Поряд з відмінністю між правом і законом його конструкція містила в собі і розуміння полісного закону як загальної (для всіх вільних) форми офіційного визнання і вираження прав членів полісу. Така загальність закону виражала вимогу правової , рівності: всі громадяни рівні перед законом, перебувають під його захистом і підкоряються його загальнообов'язковим нормам.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Право і особистість. Правовий статус особи на сучасному етапі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Право і особистість. Правовий статус особи на сучасному етапі


Турция в годы Второй мировой войны. Турция на пороге Второй мировой войны

1.1. Геополитическое положение Турции

Турция является мощным субрегиональным лидером с собственной системой интересов. Особое положение Турции по отношению к Европе, с одной стороны, относительно исламского Юга – с другой, создает особую геополитическую конфигурацию ее национальных интересов. Европе трудно воспринять Турцию как ее неотъемлемую часть, она воспринимается как нечто чужеродное. Участие Турции в Североатлантическом Альянсе является скорее следствием "холодной войны" и геостратегических предпочтений США, чем осознание общих европейских интересов. Затянувшийся конфликт с более "европейской" Грецией, Кипрская проблема, особая позиция в Боснийский кризис, в отношении к курдов – все это не способствует скорейшему включению Турции в другие европейские структуры . Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Турция в годы Второй мировой войны. Турция на пороге Второй мировой войны.

Турецкие амбиции в Балканском регионе основываются на убеждении, что распад СССР и СФРЮ дал Турции уникальный шанс вернуть в новых формах свой политический, экономический, культурный и военный влияние в границах бывшей Османской империи. Именно мусульманское население должно стать одним из основных инструментов этого влияния.

Турции предоставляется серьезная поддержка со стороны Соединенных Штатов. Для турецких аналитиков характерно представление, что все так называемые круги евразийской безопасности, которые включают в себя ЦЕ, Балканы, регион Черного моря, Кавказ, Восточное Средиземноморье, Ближний Восток и Центральную Азию, накладываются и пересекаются именно в том месте, где расположена Турция, с учетом новых условий значительно повышает ее значение как члена НАТО и вероятность перерастания ее в регионального лидера. При этом явное стремление к господству в регионе прикрывается гуманитарной риторикой: Турция якобы оказывает помощь "новым странам" в поиске ими "настоящей идентичности, свободной от внешних факторов и давления" . Придбати курсову на тему - Турция в годы Второй мировой войны. Турция на пороге Второй мировой войны, можна вже сьогодні!.

Сейчас Турция увеличивает флот и, в частности, объясняется это серьезными проблемами в Средиземном (Кипр) и Эгейском морях. Приоритеты политики Турции ясны: сохранение устойчивой и значительного преимущества, в том числе и военно-морской, над основным противником - Грецией.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Турция в годы Второй мировой войны. Турция на пороге Второй мировой войны,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Турция в годы Второй мировой войны. Турция на пороге Второй мировой войны


Народная драма как театр представление. Особенности народной драмы

1.1. Особенности драмы как литературного рода и театрального жанра

Драма (ОТ греч. браца — «действие») — род литературы. Драма выступает одним наряду с эпосом и лирикой одним из трех родов литературы.

Основу литературной драмы составляет действие. Это приближает ее к эпосу: в обоих случаях присутствует объективное изображение жизни, которое выявляется посредством описания событий, поступков, столкновения героев, борьбы, то есть через явления, составляющие внешний мир. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Народная драма как театр представление. Особенности народной драмы.

Теория драмы в ее историческом развитии непременно отображала все изменения в литературном и сценическом творчестве, которые происходили в течение тысячелетий. Аристотель в своем труде «Поэтика» разработал теорию трагедии, определив которую как подражание важному и завершенному действию, которое имеет определенный объем, реализуется через действие, а не через рассказ и вызывает сочувствие и катарсис, на многие века сформулировало подходы к драме.

Н. Буало, Ф. Шиллер, Г.-В.-Ф. Гегель, Ф. Прокопиевич, М. Довгалевский также в основу своих концепций драмы ставили действие. Однако подходы у каждого из них были разными.

Теория времени классицизма отмечалась нормативностью. Отдельные советы, которые давал, например, Н. Буало («Искусство поэтическое») содержали требования, которые существенно ограничивали творческую активность писателя (единство действия, места и времени).

Универсальные нормативы классицизма испытали изменения в период Просветительства: состоялась демократизация драмы и ее языка.

В начале XIX ст. оригинальную драматургическую систему создали романтики (Дж. Байрон, П. Шелли, В. Гюго). В течение последних веков драма стала активно читаться, переходя из искусства сценического действия в искусство художественного слова. Придбати курсову на тему - Народная драма как театр представление. Особенности народной драмы, можна вже сьогодні!.

Теоретики литературы отмечают два жанровых типа драмы:

«аристотелевская», или «закрытая». Она раскрывает характеры персонажей через их поступки. Для такой драмы присуще фабульное построение с необходимыми для этого атрибутами — завязкой, развитием действия, кульминацией и развязкой. В ней сохраняется хронология событий и поступков действующих лиц на относительно ограниченном пространстве.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Народная драма как театр представление. Особенности народной драмы,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Народная драма как театр представление. Особенности народной драмы


Виховання самостійності у дітей середнього дошкільного віку

1.1 Проблема розвитку самостійності дітей середнього дошкільного віку у психолого-педагогічній літературі

Завданням даного параграфу є – визначення особливостей розвитку дітей середнього дошкільного віку та їх самостійності у процесі трудової діяльності. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Виховання самостійності у дітей середнього дошкільного віку.

Середній дошкільний вік дитини знаходиться у рамках 4-5 років [6].

Особливості розвитку дітей середнього дошкільного віку. Діти 4-5 років діють більш цілеспрямовано на відміну від молодших дошкільнят. У них вже спостерігається активний перехід від спільної діяльності з дорослим до самостійної. Активний перехід до самостійної діяльності пов'язаний з набуттям досвіду в опануванні різними самостійними діями, освоєнні окремих операцій у різних видах продуктивної діяльності. Це важливо для морально-трудового виховання дітей середнього дошкільного віку [6, с. 27].

Разом з тим у процесі морально-трудового виховання дітей середнього дошкільного віку зустрічаються і нові труднощі, які обумовлені їх віковими особливостями. Це низький рівень самооцінки, самоконтролю, організаційних навичок і культури діяльності в цілому. Діти не завжди вміють співвіднести свої можливості з майбутньою діяльністю. З огляду на ці труднощі, вихователю слід орієнтуватися в роботі на позитивні особливості цього віку, допомагають вихованню дітей у праці: бажання діяти, прагнення до самостійного виконання завдань, активність. При виконанні завдань дітьми цього віку відсоток досягнення мети вдвічі вище, ніж у малюків. Діти середнього дошкільного віку можуть вже досить об'єктивно оцінювати вчинки товаришів і з повагою говорити про них. Вони переживають разом з однолітками їхні успіхи й невдачі, виявляють різні форми взаємодопомоги; більшість дітей (понад 90%) відрізняють гру від праці. У порівнянні з малюками трудова діяльність у дітей 4-5 років набуває більшу самостійність, хоча поки що вона має не Придбати курсову на тему - Виховання самостійності у дітей середнього дошкільного віку, можна вже сьогодні!.
стільки творчий, скільки виконавський характер. Рівень організаційних умінь і культури діяльності цих дітей ще низький. Тому ініціатива в організації трудової діяльності як і раніше належить дорослим: найчастіше ставить за мету педагог, він же допомагає встановити послідовність операцій, досягти наміченого результату. Участь дорослого в праці (спільна праця) поки залишається одним з провідних у керівництві трудовою діяльністю.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Виховання самостійності у дітей середнього дошкільного віку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Виховання самостійності у дітей середнього дошкільного віку


Заробітна плата, процент, рента, прибуток як форми факторних доходів

1.1. Доходи населення та їх диференціація

Доходи учасників ринкової економіки розподіляються за факторами виробництва (земля, праця, капітал, здібності до підприємництва). У ринковій економіці вважається нормальним і припустимим будь-який доход, який отримується в результаті участі у вільній конкуренції на ринках товарів і послуг, капіталів і робочої с. Тут визначаються і високі доходи тих, хто має успіхи у підприємницькій діяльності, і низькі доходи тих, хто зазнав у ній невдачі. Причому низький дохід може бути наслідком недостатніх трудових зусиль тих чи інших підприємців, працівників найманої праці, а також результатом змін кон'юнктури ринку. Основними каналами доходів населення є: Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Заробітна плата, процент, рента, прибуток як форми факторних доходів.
- трудові доходи робітників (заробітна плата, премія і т.д.);
- доходи від підприємництва (прибуток);
- доходи від власності (рента, відсотки і т.д.);
- доходи від індивідуальної трудової діяльності;
- інші надходження (спадщина, аліменти, гонорар) [25, c. 194].

Отже, під доходами населення розуміємо суму грошових засобів і матеріальних благ, які отримані або створені громадянами за певний проміжок часу. Роль доходів визначається тим, що рівень споживання населення прямо залежить від рівня доходів. Їх можна поділити на грошові і натуральні доходи. Придбати курсову на тему - Заробітна плата, процент, рента, прибуток як форми факторних доходів, можна вже сьогодні!.

Грошові доходи населення включають усі надходження грошей у вигляді оплати праці працюючих осіб, доходів від підприємницької діяльності, пенсій, стипендій, різних допомог, доходів від власності у вигляді відсотків, дивідендів, ренти, сум від продажу цінних паперів, нерухомості, продукції сільського господарства, різних виробів, доходів від наданих різних послуг та ін. Натуральні доходи включають перш за все продукцію, вироблену домашніми господарствами для власного споживання.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Заробітна плата, процент, рента, прибуток як форми факторних доходів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Заробітна плата, процент, рента, прибуток як форми факторних доходів


Міжнародно-правові аспекти діяльності Всесвітньої організації охорони

1.1. Всесвітня організація охорони здоров’я та історія її створення

Всесвітня організація охорони здоров'я почала функціонувати 7 квітня 1948 р. після того, як 26 держав-членів 00Н ратифікували її статут. Ця дата щорічно відмічається як Всесвітній день здоров'я. Створенню ВООЗ передували багаторічні зусилля, спрямовані на налагодження міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров'я. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Міжнародно-правові аспекти діяльності Всесвітньої організації охорон.

Ще в середині XIX ст. європейські країни, насамперед Франція, виступали з ініціативами обговорення питань охорони здоров'я на міжнародному рівні. В Парижі 23 липня 1851 р. було проведено Першу міжнародну санітарну конференцію, на якій країни-учасниці прийняли рішення про створення першої міжнародної нерелігійної організації охорони здоров'я — Міжнародного бюро суспільної гігієни. Протягом другої половини XIX ст. в Європі пройшло 10 таких конференцій, на яких робилися перші спроби щодо налагодження механізму міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров'я. Так, на конференції, яка проходила у Венеції 1892 р., було підписано першу санітарну конвенцію, що регулювала правила морського карантину. І хоча ця конвенція була дуже обмеженою, бо торкалася тільки випадків захворювання на холеру та розповсюджувалася лише на кораблі, що прибували зі Сходу на Захід, вона становить інтерес саме як перший реальний наслідок міжнародного співробітництва в галузі гігієни та охорони здоров'я [15, c. 56]. Придбати курсову на тему - Міжнародно-правові аспекти діяльності Всесвітньої організації охорон, можна вже сьогодні!.

На початку XX ст. з розвитком спеціальних медичних знань поширюється співробітництво у медичній та санітарно-гігієнічній галузях. У 1902 р. у Вашингтоні створюється Міжнародне санітарне бюро (у 1923 р. перейменоване у Панамериканське санітарне бюро); у 1909 р. — Міжнародне бюро суспільної гігієни; у 1923 р. — Організація охорони здоров'я Ліги націй,яка мала великі матеріальні ресурси та вільно користувалася послугами членів міжнародних наукових товариств у разі потреб у консультаціях фахівців з проблем, що становили інтерес для міжнародних досліджень.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Міжнародно-правові аспекти діяльності Всесвітньої організації охорон,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Міжнародно-правові аспекти діяльності Всесвітньої організації охорон


Исламский фактор в партийно-политической жизни Пакистана

1.1. Историческое развитие исламского политического движения

Исламизм – один из многих терминов, которые определяют политическую активность под эгидой религии. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Исламский фактор в партийно-политической жизни Пакистана.

Существуют понятия «фундаментализм», «политический ислам», «традиционализм», «нативизм», «джихадизм», «ревайвализм». Однако до сих пор актуальным остается понятие «салафийя» .

В средние века салафитами называли богословов и политиков, которые призывали одноверцев вернуться к истинному исламу. В призыве к «заблудшим» не было обвинений в следовании другой, неисламской цивилизационной модели.

Даже крестовые походы не повлияли на салафитские установки. Лишь с ХVІІІ ст. мировоззрение мусульманского мира начинает формироваться под действием дихотомии “Запад-Восток”.

Начиная из Карловацкого мира (1699), который рассматривается как первое деление Османской империи, султанское правительство постепенно теряло владение в Европе, позже в Африке и Азии. Участие Османской империи в Тройном альянсе, или второй антифранцузской коалиции (1798-1801) стало одним из немногих примеров успешной борьбы против европейцев. Война приняла форму джихада, провозглашенного фирманом султана Селима, ІІІ (сентябрь, 1798). Однако этот джихад был особенным: впервые в истории Османская империя вела войну с европейским государством, которое публично порвало с христианством. Борясь за симпатии мусульманского Ближнего Востока, Наполеон на встрече с мусульманским духовенством заявил: «Я ненавижу христиан, я разрушил религию, сбросил их алтари, убил их священников, разбил их кресты, отрекся от их веры». При вторжении в османский Египет был выдан манифест, который провозглашал французов поборниками ислама, потому что они «уничтожили власть папы, который постоянно настраивал христиан против мусульман». Придбати курсову на тему - Исламский фактор в партийно-политической жизни Пакистана, можна вже сьогодні!.

В борьбе с французскими интервентами Селим ІІІ оперся на военную помощь христианских России и Англии, что допускалось юристами ханифитской и шафиитской религиозно правовых школ и имело прецеденты в истории Османской государства. Новым было то, что победы коалиции были добыты оружием не мусульман, а христианских союзников. Эти события обусловили рост политического сознания мусульманского мира.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Исламский фактор в партийно-политической жизни Пакистана,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Исламский фактор в партийно-политической жизни Пакистана