ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Поняття та зміст функції держави. Форми і методи здійсненняПоняття та зміст функції держави. Форми і методи здійснення

Поняття та зміст функції держави. Форми і методи здійснення1.1. Поняття та зміст функції держави

Соціальна природа держави перш за все проявляється у функціях, так як будь-який феномен найбільш яскраво виражається тоді, коли він діє.

Держава виникла тому, що після розпаду родових структур, тільки вона могла забезпечити своєю організацією рішення загальних справ, об'єднаних обмінними відношеннями індивідів.

Перед будь-якою державою постає більше або менше коло завдань, на вирішення котрих вона спрямовує свої матеріальні ресурси, ідеологічні та політичні зусилля. З всієї сукупності таких зусиль можна виділити деяку їх кількість, в яких виявляється сутність держави і без котрих вона не може повноцінно діяти як найважливіша складова частина політичної системи суспільства.

Головні завдання і цілі держави, на тій або іншій стадії її розвитку, обумовлюються економічними, політичними, соціальними та іншими умовами її існування. Виходячи з цього, основні напрямки її діяльності, тобто її функції, мають об'єктивний характер, обумовлений потребами життя суспільства [7, с.46].

Здійснення функцій держави має постійний, систематичний характер і відбувається протягом всього часу існування об'єктивно обумовлених завдань, що стоять перед державою.

У той же час державні функції не є щось раз і назавжди застигле і незмінне. Вони виникають, здійснюються і розвиваються у відповідності з тими завданнями, що належить виконувати державні у конкретних історичних умовах. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Поняття та зміст функції держави. Форми і методи здійснення.

Таким чином, функції держави знаходяться в тісному зв'язку між собою і з тими суспільними відносинами, на які держава намагається активно впливати у відповідності зі своїми потребами, всією своєю політикою. Саме функції держави характеризують саму суть державного, впливу на суспільні відносини.

Необхідно, однак відмітити, що сучасною юридичною наукою запропонована трактована функція держави не тільки як напрямків її цінності, але й механізму державного впливу на суспільні процеси. І це вірно, так як виконуючи деякі функції в тих чи інших сферах життя суспільства, держава одночасно за допомогою реформ, які проводяться, різного роду перетворень, правового регулювання суспільних відносин, впливає на стан суспільних процесів. Здійснення конкретних функцій може як стабілізувати умови розвитку суспільства, так і посилювати кризове її становище.

Таким чином, функції держави можна визначити як основні напрямки її діяльності по управлінню суспільством, включаючи механізм державного впливу на розвиток суспільних процесів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Поняття та зміст функції держави. Форми і методи здійснення,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Поняття та зміст функції держави. Форми і методи здійснення


Маркетингове забезпечення конкурентних переваг підприємства


План до курсової роботи:

Маркетингове забезпечення конкурентних переваг підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Маркетингове забезпечення конкурентних переваг підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття конкурентоспроможності підприємства

Конкурентоспроможність є однією з основних категорій, що широко використовується в теорії та практиці економічних наук, багатоаспектним поняттям, що в перекладі з латинської мови означає суперництво, боротьба за досягнення найкращих результатів [1, с. 28].

Основою розуміння сутності поняття конкурентоспроможності підприємства є дослідження М. Портера, який оприлюднив теорію конкурентної переваги, згідно з якою конкурентоспроможність підприємства може бути оцінена у межах груп підприємств, які належать до однієї галузі [2].

Г. М. Скудар продовжив думку М. Портера, стверджуючи, що конкурентоспроможність – це багатостороння економічна категорія, яка може розглядатися на рівні товару, товаровиробника, галузі, країни. Він обґрунтовує те, що конкурентоспроможність обумовлена економічними, соціальними та політичними факторами позиції країни або товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринках [3, с. 31]. В умовах глобальної економіки конкурентоспроможність може визначатися також як здатність країни або підприємства протистояти міжнародній конкуренції на власному ринку й ринках інших країн.

Професор В. Андріанов вважає, що показник конкурентоспроможності країни об'єднує конкурентоспроможність товару, виробника та конкурентоспроможність галузі. У загальному вигляді її можна визначити як здатність країни в умовах вільної торгівлі виробляти товари та послуги, що відповідають світовим вимогам [4, с. 39].

Виходячи з даних тверджень, можемо відмітити, що є можливість виділити такі три основні рівні, на яких здійснюється управління конкурентоспроможністю:


Маркетингове управління асортиментною політикою підприємства


План до курсової роботи:

Маркетингове управління асортиментною політикою підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Маркетингове управління асортиментною політикою підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність маркетингової товарної політики підприємства

Діяльність підприємства, орієнтованого на ефективний, довгостроковий, поступовий розвиток, передбачає вирішення таких основних завдань, як забезпечення стійких конкурентних переваг, завоювання міцних ринкових позицій, збільшення обсягу реалізованої продукції (товару) й чистого прибутку.

Товар визначається як річ, послуга або ідея, яка складається із сукупності матеріальних і нематеріальних характеристик, завдяки яким їх купують в обмін на гроші чи інші цінності. Маркетингова товарна політика визначається як комплекс заходів зі створення товарів (послуг) і управління ними для задоволення потреб споживачів і отримання підприємством прибутку. Рішення про освоєння певного інноваційного товару у більшості підприємств є комплексним, бо вони пропонують, як правило, не один товар, а цілу товарну групу [7, с. 70].

Товарна політика належить як до загальних корпоративних проблем підприємства, так і до проблем суто маркетингу, однією із функцій якого є розроблення товару та планування асортименту з орієнтацією на вимоги ринку. Дослідження питань товарної політики підприємств вимагає визначення ролі та місця його інноваційної діяльності у досягненні основної мети – створенні ефективних взаємовигідних обмінів на ринку. Продукт з часом змінюється, будь то споживчий або промисловий товар.

В умовах стрімкого і мінливого економічного, конкурентного й соціально-культурного середовища, зумовленого глобалізацією світового господарства, підприємству для збереження достатньої конкурентоспроможності необхідно здійснювати ефективне управління товарним портфелем, ґрунтуючись або на технологічному розвитку, або на організаційних ноу-хау.


Маркетингові дослідження брендів (на прикладі ТОВ Спік Ап Київ)


План до курсової роботи:

Маркетингові дослідження брендів (на прикладі ТОВ  Спік Ап Київ)

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Маркетингові дослідження брендів (на прикладі ТОВ Спік Ап Київ),

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Роль брендінгу в маркетинговій діяльності підприємства сфери послуг

Навколишнє комерційне інформаційне поле переповнене різними пропозиціями. І успіх товару або послуги, що пропонується на ринку, дуже залежить від її популярності, упізнаності, популярності, від довіри покупця до бренду.

Поява поняття «бренд» було пов'язане у першу чергу з клеймом виробника товару, за допомогою якого майстер своїм ім'ям підтверджував якість та походження. Товар, що мав таке тавро, користувався більш високим попитом. Сьогодні «бренд» - це скоріше створений у покупця чуттєвий образ, який спирається на якість, привабливість і конкурентоспроможність продукції. «Коробочка почуттів» - говорить про нього відомий маркетолог Девід Аакер [2].

Розвиток сучасної світової економіки відбувається в напрямі глобалізації, основним проявом якої є інтернаціоналізація торговельно-економічної діяльності за умов зростання впливу брендів на розвиток економік країн, що розвиваються.

Поява на українському ринку в кінці ХХ - на початку ХХІ ст. ряду успішних національних брендів («Roshen», «Корона», «Світоч», «Хортиця», «Nemiroff», «Оболонь», «Олейна», «Миргородська», «Чумак», «Союз-Віктан» та ін.) вимагає з’ясування генезису і шляхів їх виходу на економічну орбіту. Більшість українських брендів перебувають на початковому етапі свого формування.

Аналіз тенденцій становлення та розвитку останніх за сучасних умов дасть можливість виявити їх вплив на розвиток економіки та перспективи створення нових успішних українських брендів, виведення українських брендів на світовий ринок і підвищення їхньої конкурентоспроможності.


Маркетингові дослідження у рекламному бізнесі


План до курсової роботи:

Маркетингові дослідження у рекламному бізнесі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Маркетингові дослідження у рекламному бізнесі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Роль і сутність маркетингових досліджень

Маркетингові дослідження є ефективним ринковим інструментом, за допомогою якого досягаються цілі суб’єктів господарювання. В сучасних умовах цей інструмент дедалі частіше прагнуть використовувати у своїй діяльності успішні підприємства, оскільки у них виникають такі обставини, які змушують та дозволяють це здійснити. Однак не менш, а, в окремих випадках, і більш важливе значення, маркетингові дослідження мають для тих підприємств, які втратили можливість функціонування на належному рівні, але не повністю втратили власний потенціал [7, с. 11].

Процес ревіталізації (vita з лат. «життя», повернення до життя) занепадаючих і підтвердження запланованого напряму процвітаючих підприємств, базується на унікальних для кожного підприємства рекомендаціях, засобом реалізації яких є маркетингові дослідження. Їх зміст полягає в тому, що при функціонуванні підприємства в умовах жорсткої конкуренції виникають непередбачені обставини, а за ними – і ризик, спрямований на руйнування поставлених цілей. Якщо ж вчасно використати як ревіталізант маркетингові дослідження, то за цих обставин створюються умови, за яких на основі вдалих управлінських рішень можна досягти певного позитивного ефекту. Маркетингові дослідження дозволяють зібрати, обробити, оцінити, проаналізувати, узагальнити усю необхідну інформацію про будь-які ринкові елементи і на її основі можна не лише повернути до життя занепадаючі підприємства, але й забезпечити сталий розвиток процвітаючих.

Ревіталізація розпочинається тоді, коли виникають непередбачені обставини в зоні найвищого ризику, бо саме тут достатньо прийняти ефективне рішення, щоб не отримати, як мінімум, збитків, а, як максимум, не збанкрутувати.


Маркетинговое управление ассортиментом товаров


План до курсової роботи:

Маркетинговое управление ассортиментом товаров

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Маркетинговое управление ассортиментом товаров,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Товарный ассортимент: понятие, структура, основные характеристики

Ассортимент продукции — это совокупность разновидностей продукции каждого наименования, отличающихся соответствующими технико-экономическими показателями (типоразмерами, мощностью, производительностью, дизайном и т. п.). Номенклатура и товарный ассортимент включают выпускаемую продукцию, спрос на которую сохраняется, а также новую продукцию, экспериментальные образцы принципиально новых изделий [11].

Ассортимент - это достаточно большая совокупность товаров, объединенных каким-либо общим признаком (сырье, назначение, производитель и пр.), различающихся друг от друга по другим признакам. Различают промышленный и торговый, простой и сложный, комбинированный и смешанный, развернутый и укрупненный ассортимент товаров.

Промышленный ассортимент представляет собой набор товаров, выпускаемых отдельной отраслью промышленности или отдельным предприятием.

Торговый ассортимент — совокупность товаров, реализуемых в торговой сети. Торговая сеть — это совокупность всех торговых предприятий (оптовых и розничных), занимающихся реализацией товаров. Торговый ассортимент включает набор товаров, выпускаемых как отечественными, так и зарубежными производителями. Он отличается большим разнообразием, чем промышленный ассортимент.

Представленный на торговом предприятии ассортимент товаров определяет его тип (универмаг, универсам) и форму торгового обслуживания. Кроме того, в магазинах одного типа, но разной торговой площади, ассортимент будет отличаться по количеству групп и видов товаров. В этом случае торговые предприятия будут подразделяться на универсальные и специализированные, магазины с комбинированным и смешанным ассортиментом.


Маса грошей в обігу та методи її вимірювання


План до курсової роботи:

Маса грошей в обігу та методи її вимірювання

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Маса грошей в обігу та методи її вимірювання,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття маси грошей в обороті

Маса грошей в обігу - це загальна сума залишків грошей у всіх їх формах, які перебувають у розпорядженні суб'єктів економіки у певний момент часу [23, с. 85].

Показник грошової маси має велике значення для економічної стабільності в країні, оскільки саме гроші опосередковують оборот валового внутрішнього продукту. Виконання грошами своїх функції сприяє більш повному використанню виробничих потужностей та трудових ресурсів.

У разі нестабільності грошової системи, можна спостерігати інфляційні процеси в економіці, що, в свою чергу, призводить до уповільнення економічного розвитку і стає причиною негативних коливань рівня виробництва та зайнятості, зростання цін та зменшення купівельної спроможності грошової одиниці, зниження доходів населення. Порушення взаємозв'язку між грошовою системою та виробництвом, обміном, розподілом і споживанням неодмінно призводить до виникнення протиріч в економічному житті. Одночасно чутливість і вразливість грошового ринку можна використати в позитивному напрямі, зокрема, для впливу і регулювання окремих макроекономічних показників і економіки в цілому [26, с.111]. Саме тому регулювання грошової маси є важливим і головним напрямом державної грошово-кредитної політики.

Грошова маса виступає як сума купівельних та платіжних засобів, що обслуговують господарський обіг і належать державі, фірмам та окремим особам.

Величина грошової маси визначається як загальна сума всіх грошових запасів, що перебувають на визначений момент часу (кінець місяця чи року) у будь-якій грошовій формі (у банкнотах, депозитах, облігаціях чи інших формах у населення та в банківських установах).


Масова комунікація як фактор формування суспільної свідомості в Україні


План до курсової роботи:

Масова комунікація як фактор формування суспільної свідомості в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Масова комунікація як фактор формування суспільної свідомості в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність поняття «масова комунікація» та її елементи

Перш ніж аналізувати зміст комунікації, звичайно, слід з'ясувати, що ж таке масова комунікація, які її складові, як вона функціонує, які особливості діяльності окремих засобів мас-медіа тощо. Це тим більш необхідно тому, що й досі у вітчизняній науці про журналістику точаться суперечки навколо поняття «масова комунікація». Ці суперечки залишилися нам унаслідок протистояння Сходу і Заходу, яке відбивалося не тільки в політиці чи гонці озброєнь, але й в науці.

Узагалi, термiн «комунiкацiя» виник вiд латинського communicare, що означає «радитися». Поняття «масова комунiкацiя» виникло на початку ХХ століття у США. Його автор психолог Ч. Кулi.

Повідомлення масової комунікації відіграють велику роль у житті людей, тому, звичайно, привертають до себе увагу дослідників. Треба зауважити, що й досі в соціології масових комунікацій залишається чимало «білих плям».

Цим, зокрема, зумовлені різні погляди на ключове поняття «масова комунікація».

Більш-менш широке визначення дано у «Філософському словнику»: Масова комунікація — це «процес поширення інформації (знань, духовних цінностей, моральних і правових норм тощо) за допомогою технічних засобів (преса, радіо, кінематограф, телебачення) на кількісно великі, розміщені у різних місцях аудиторії» [38]. Через 12 років це визначення було трохи удосконалено «передача інформації за допомогою технічних засобів (через пресу, радіо, телебачення, кіно, звуко- і відеозапис) на масову, розташовану у різних місцях, неоднорідну і анонімну аудиторію з метою утвердження духовних цінностей і здійснення ідеологічного, політичного, економічного і організаційного впливу на оцінки, думки і поведінку людей» [39]. Деякі дослідники звертають увагу насамперед на момент спілкування: масова комунікація — це «аналіз спілкування, що здійснюється шляхом використання засобів масової комунікації


Медичне страхування в зарубіжних країнах


План до курсової роботи:

Медичне страхування в зарубіжних країнах

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Медичне страхування в зарубіжних країнах,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність медичного страхування

Для того, щоб зрозуміти систему медичного страхування та її особливості в різних країнах світу, передусім варто визначити саме поняття «медичного страхування», його суб’єктно-об’єктний склад та основні елементи.

Більшість українських та зарубіжних науковців сходяться у визначенні, що медичне страхування - це особлива організаційна форма страхової діяльності, що передбачає соціальний захист інтересів населення в охороні здоров'я [14-16; 24-25]. Медичне страхування - це страхування на випадок втрати здоров'я з будь-якої причини. При медичному страхуванні не передбачається ризик смерті або дожиття до певного віку чи до закінчення терміну дії договору. Тому воно відноситься до ризикових видів страхування.

Як зазначає Т.І.Стецюк, суб’єктами медичного страхування є страхувальники, застраховані, страховики та медичні установи [27, с. 142].

Страхувальниками в системі обов'язкового медичного страхування для працюючого населення є роботодавці (підприємства,; установи, організації; селянські (фермерські) господарства; особи, котрі здійснюють індивідуальну трудову діяльність; особи які займаються підприємництвом без створення юридичної особи; громадяни, які мають приватну практику у встановленому порядку; громадяни, які використовують працю найманих працівників у особистому господарстві; для непрацюючого населення (дітей, школярів, студентів денної форми навчання, пенсіонерів, інвалідів, безробітних, що зареєстровані в установленому порядку) — органи державного управління, виконавчої влади, місцеві адміністрації.


Мейерхольд як новатор театрального мистецтва


План до курсової роботи:

Мейерхольд як новатор театрального мистецтва

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Мейерхольд як новатор театрального мистецтва,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Початок творчого шляху, акторські роботи

Всеволод Емільйович Мейєрхольд (справжнє ім'я - Карл Казимир Теодор Майергольд) народився 28 січня (9 лютого) 1874 року в Пензі в німецькій родині Еміля Мейергольда, власника винно-горілчаного заводу. Захоплення батьків театром, музикою, участь у домашніх дитячих виставах відіграли важливу роль у формуванні майбутнього режисера.

Інтерес до театру зміцнів у хлопчика під час навчання в гімназії, де Мейєрхольд був учасником аматорських вистав, відвідував пензенський драматичний гурток під керівництвом Дмитра Волкова. Гімназичний курс Мейєрхольд завершив пізно, бо тричі залишався на другий рік.

У 1895 році Мейєрхольд закінчив 2-у Пензенську гімназію і в тому ж році вступив на юридичний факультет Московського університету. Складні відносини з сім'єю призвели до того, що Карл прийняв православ'я і на честь письменника Гаршина вибрав ім'я Всеволод. Тоді ж при відмові від німецького громадянства в російський паспорт було вписане змінене прізвище Мейєрхольд.

У 1896 році Мейєрхольд кинув навчання в університеті та вступив у музично-драматичне училище Московського філармонічного товариства, яке закінчив у 1898 році.

У тому ж році він був запрошений Володимиром Немировичем-Данченком в трупу Московського Художнього театру, де здобув амплуа гострохарактерного актора. За чотири сезони, проведених в МХТ він зіграв 18 ролей, серед яких Трепльов в спектаклі «Чайка», Тузенбах у «Трьох сестрах», Йоганнес Фокерат в «Самотніх», Іоанн в «Смерті Івана Грозного». Мейєрхольд був першим виконавцем ролей Василя Шуйського у виставі «Цар Федір Іоаннович», принца Арагонського в спектаклі «Венеціанський купець», маркіза Форліпополі в «Шинкарці», Тірезія в «Антигоні», Мальволіо в «Дванадцятій ночі».


Менеджмент персоналу, Структура менеджменту персоналу


План до курсової роботи:

Менеджмент персоналу, Структура менеджменту персоналу

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Менеджмент персоналу, Структура менеджменту персоналу,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Роль менеджменту персоналу в ефективному управлінні організацією

Відносно поняття «менеджмент персоналу» відомі наступні визначення: [22, c.24].

1. Менеджмент персоналу - це процес рішення завдань організації шляхом прийому, зберігання, звільнення, вдосконалення і належного використання людських ресурсів.

2. Управління персоналом - самостійна галузь менеджменту, головною метою якої є підвищення виробничої, творчої віддачі і активності персоналу; орієнтація на скорочення долі і кількості виробничих і управлінських працівників; вироблення і реалізація політики підбору і розставляння персоналу; вироблення правил прийому і звільнення персоналу; вирішення питань, пов'язаних з навчанням і підвищенням кваліфікації персоналу.

3. Управління кадрами - процес планування, підбору, підготовки, оцінки і безперервного утворення кадрів, спрямований на раціональне їх використання, підвищення ефективності виробництва і, зрештою, на поліпшення якості життя.

Отже, діяльність будь-якої організації залежить від конкретних людей. Люди визначають придатність устаткування і технології, встановлюють для себе об'єм функцій, обов'язкових до виконання, пристосовують під свої можливості структури організації. Тому люди є центральним і головним елементом у будь-якій системі управління і у будь-якій виробничій системі. Людина в організації (виробничій системі) виконує роль керівника (суб'єкта управління) і виконавця (об'єкту управління).