ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Поняття юридичних фактів. Підстави цивільних правовідносинПоняття юридичних фактів. Підстави цивільних правовідносин

Поняття юридичних фактів. Підстави цивільних правовідносин1. Поняття юридичних фактів. Підстави цивільних правовідносин

Правові норми, що обґрунтовані в цивільному законодавстві, самі по собі не породжують, не змінюють і не припиняють цивільних правовідносин. Для цього необхідно настання передбачених правовими нормами обставин, які називаються цивільними юридичними фактами. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Поняття юридичних фактів. Підстави цивільних правовідносин.

Конкретні життєві факти, з якими норми права зв'язують виникнення, зміна або припинення правовий відносин. Такі факти є юридичними тому, що, по-перше, вказівка на них утримується в нормі права (гіпотезі), по-друге, з наявністю цих фактів норми права зв'язують настання юридичних наслідків, тобто виникнення, зміна або припинення правовідносин (суб'єктивних прав або юридичних обов'язків).

Тому юридичні факти виступають як сполучна ланка між правовою нормою й цивільним правовідносинами.

Слід зазначити, що зв'язок між юридичним фактом й юридичними наслідками, що наступили, не носить характеру причинно-наслідкового зв'язку (зв'язку причини й наслідки); це зв'язок, заснований на велінні, наказі норма права. Зникає норма – переривається зв'язок між фактами і юридичними наслідками.

Без юридичних фактів не встановлюються, не змінюються й не припиняються жодні цивільне правовідносини. Так, Цивільний Кодекс передбачає можливість установлення, зміни або припинення правовідносини оренди. Однак для того, щоб зазначені цивільні правовідносини виникли, необхідне укладання договору, передбаченого ЦК.

У науковій і навчальній літературі під юридичними фактами розуміються конкретні життєві обставини, що викликають відповідно до норм права настання тих або інших правових наслідків - виникнення, зміна або припинення правового відношення. «Життєві факти, - самі по собі не мають якусь іманентну властивість бути або не бути юридичними фактами. Вони стають юридичними фактами тільки тоді, коли їм таке значення надається нормами права. Факти того самого виду можуть бути або не бути юридичними фактами залежно від того, як вони розцінюються зведеної в закон волею панівного класу».

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Поняття юридичних фактів. Підстави цивільних правовідносин,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Поняття юридичних фактів. Підстави цивільних правовідносин


Державні органи як суб'єкти трудового права України

1.1. Поняття і класифікації суб’єктів трудового права

У юридичній літературі під суб'єктами права розуміють учасників суспільних відносин, яка на основі чинного законодавства визнаються власниками суб'єктивних прав і відповідних обов'язків. Під суб'єктами трудового права розуміють учасників індивідуальних і колективних трудових відносин, які на основі чинного законодавства мають трудові права і відповідні обов'язки. Основними суб'єктами трудового права є працівник і власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа – роботодавець як сторони трудових відносин [14].

Суб'єкти трудового права – більш широке поняття, ніж суб'єкти трудових правовідносин. Як зазначає професор М. Матузов, поняття "суб'єкти права" і "суб'єкти правовідносин" в принципі рівнозначні, хоча в літературі з цього приводу робляться певні застереження. По-перше, конкретний громадянин як постійний суб'єкт права не може бути одночасно учасником усього правовідносини, по-друге, новонароджені, малолітні діти, душевнохворі особи, будучи суб'єктами права, не є суб'єктами більшості правовідносин; по-третє, правовідносини - не єдина форма реалізації права [1, c. 482].

Суб'єктами трудового права є: підприємство, установа, організація; трудовий колектив; профспілковий орган підприємства, установи, організації або інший уповноважений на представництво трудовим колективом орган; соціальні партнери на державному, галузевому, регіональному рівнях в особі представників відповідних об'єднань профспілок або інших представницьких організацій трудящих і об'єднань власників або уповноважених ними органів, державні органи; місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Державні органи як суб'єкти трудового права України.

У загальній теорії держави і права суб'єкти права розподіляються, перш за все, на індивідуальні та колективні (схема 1.1) [1, c. 483].

Залежно від видів суспільних відносин, які є предметом трудового права, суб'єктів даної галузі права можна класифікувати на: 1) суб'єкти індивідуальних трудових відносин (індивідуальні суб'єкти трудового права), 2) суб'єкти колективних трудових відносин (колективні суб'єкти трудового права); 3) інші суб'єкти трудового права.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Державні органи як суб'єкти трудового права України,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Державні органи як суб'єкти трудового права України


Електронні платежі і розрахунки. Характеристика платіжного обороту

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ ТА РОЗРАХУНКІВ

Електронні платежі в сучасному розумінні з'явилися в 60-70-х рр. минулого сторіччя. Тоді банки почали успішно використовувати телекомунікаційні мережі для електронного переказу грошових коштів, тоді ж з'явилися перші електронні термінальні пристрої - POS-термінали і банкомати. І звичайно, історія електронних платежів нерозривно пов'язана з банківськими картками, які стали їх локомотивом. Вже до 1980 р. було випущено 73 млн. карток Visa і 55 млн. карток MasterCard [5;c.121].

В актив Національного банку України (НБУ) сьогодні можна занести принаймні два приналежних йому досягнення. По-перше, це приборкання інфляції на Україну, по-друге, побудова загальнонаціональної платіжної системи [1]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Електронні платежі і розрахунки. Характеристика платіжного обороту.

Центральне місце в цій системі займає система електронних платежів НБУ, що експлуатується з початку 1994 р. Її впровадження дозволило повністю відмовитися від поштових і телеграфних авізо, значно підвищити швидкість і надійність проведення платежів, забезпечити їх безпеку і конфіденційність. В даний час система електронних платежів обслуговує більшість вироблених в національній валюті між банківськими установами Україні розрахунків.

Послугами системи в тій чи іншій мірі користуються всі комерційні банки. За даними НБУ, середня кількість трансакцій, щодня проходять через електронну систему платежів, перевищує 250 тис, середній час виконання трансакції - 20 хвилин, щоденний оборот становить близько 1,5 млрд. дол.

Перехід на систему електронних платежів поклав початок епосі автоматизованих платіжних систем на Україні. Технологічні правила її функціонування де-факто стали стандартом в області міжбанківських розрахунків і визначили напрямок розвитку платіжних систем національних комерційних банків як частини загальнонаціональної платіжної системи. Паралельно з розвитком системи електронних платежів вдосконалюється нормативна база міжбанківських розрахунків. Прийняте НБУ "Положення про міжбанківські розрахунки на Україну" визначило їх способи організації та форми. Готується до розгляду закон про електронні платежі.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Електронні платежі і розрахунки. Характеристика платіжного обороту,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Електронні платежі і розрахунки. Характеристика платіжного обороту


Відшкодування збитків завданих під час введення надзвичайного стану

1.1. Передача, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану

Передача, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану передбачено законопроектом України. Законопроект визначає механізм передачі, примусового відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб. Визначено, що примусове відчуження майна в умовах правового режиму воєнного або надзвичайного стану може здійснюватися з попереднім повним відшкодуванням його вартості. У разі недостатності коштів для попереднього повного відшкодування за примусово відчужене майно таке майно примусово відчужується з наступним повним відшкодуванням його вартості.

Примусове вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану здійснюється без відшкодування вартості такого майна. Також передбачено, що примусове відчуження або вилучення майна у зв'язку із введенням і виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Криму, обласними, районними, Київською або Севастопольською міськими держадміністраціями або виконавчим органом відповідної місцевої ради. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Відшкодування збитків завданих під час введення надзвичайного стану.

Відзначається, що в місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування. Примусове відчуження, вилучення та передача майна в умовах правового режиму воєнного стану з метою виконання військово-транспортному обов'язку планується в мирний час у порядку, який визначається Кабінетом міністрів.

"Передбачено, що примусове відчуження або вилучення майна, необхідного для попередження або ліквідації ситуацій, які стали причиною введення правового режиму надзвичайного стану, здійснюється за рішенням органу виконавчої влади, Ради міністрів Криму, військового командування, органу місцевого самоврядування, на яких відповідно до указу Президента про введення правового режиму надзвичайного стану покладено здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Відшкодування збитків завданих під час введення надзвичайного стану,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Відшкодування збитків завданих під час введення надзвичайного стану


Упаковка в системі планування продукту. Пошук нових можливостей впакування

3.1. Пошук нових можливостей впакування у антикрозивій стратегії підприємства

Нинішня криза в своїй основі відрізняється від попередніх лише причинами і деталями. Основні процеси так ж, хоч і протікають в різних країнах з різною динамікою і різними деталями та спробами вирішення проблем. І якщо виходити з основних стратегій антикризових технологій, то напрями можливих реакцій бізнесу сьогодні є достатньо ясними. Споживач нікуди не зник, усі старі проблеми у споживача залишилися, тільки на них наклалися нові проблеми.

У представників пакувальної індустрії є свої переваги і свої недоліки. Основна їх перевага в тому, що якість і функціональність упаковки має величезне значення для будь-якого виробника будь-якої продукції. Але для того, щоб упаковка була затребувана і сплачена, вона повинна вирішувати проблеми клієнта. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Упаковка в системі планування продукту. Пошук нових можливостей впакування.

До недоліків, властивих підприємств пакувальної галузі, відносяться, перш за все, особливості, що визначають "вторинність", не самодостатність упаковки як такої. Такого роду продукція до кінцевого споживача може потрапити тільки разом з вмістом. Це обумовлює і необхідність тісної прив'язки до свого замовника в пошуку інновацій. Але ж ця особливість, у разі тісних партнерських відносин з клієнтом, може служити основою синергетичних ефектів.

Наприклад, коли пакувальники, виробничники і фінансові організації зможуть домовитися про створення альянсів, наприклад, у вигляді консорціумів. І якщо такі консорціуми почнуть реалізацію роздрібної кількості не з 300-процентною надбавкою, а всього з 25-50-процентною? Ще один варіант це змінити психологію. Він полягає у тому, що керівники підприємств переходять від політики "перечекати кризу" до політики "переграти кризу". Виходячи з практики роботи на підприємствах і з підприємствами – змінити психологію в звичайних умовах не просто. У основі такої роботи лежить створення на підприємстві системи підприємницького менеджменту. Суть такого менеджменту полягає в зміні психології найманого і байдужого до кінцевого результату співробітника на психологію команди однодумців, що бачать не тільки свою вузьку ділянку процесу бізнесу, а усю технологію створення споживчої цінності кінцевої продукції.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Упаковка в системі планування продукту. Пошук нових можливостей впакування,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Упаковка в системі планування продукту. Пошук нових можливостей впакування


Сучасний підхід підприємства до формування товарного асортименту

1.1. Поняття про асортимент та торгову номенклатуру товарів

Асортимент - велика сукупність товарів, об'єднаних загальною ознакою (сировина, призначення, виробник і ін.), усередині якої виділяються більш дрібні сукупності, що різняться за іншими ознаками [13, c. 44]. Таким чином, асортимент представляє собою систему окремих елементів, об'єднаних в угруповання за однією окремою ознакою. Між угрупованнями існують певні зв'язки.

Розрізняють промислові й торговельні, прості й складні, укрупнені й розгорнуті, комбіновані й змішані асортименти товарів.

Промисловий асортимент представляє собою набір товарів, що випускаються галуззю промисловості, підприємством або іншими виробниками (підприємства громадського харчування, приватні підприємці, ательє індивідуального пошиття й ін.). Як правило, підприємства випускають невелике число найменувань товарів, що дозволяє їм удосконалювати технологію виготовлення цих товарів, підвищувати їх якість, поліпшуючи споживчі властивості, тобто, підприємства випускають невеликі асортименти товарів, що не відрізняються розмаїтістю видів і різновидів.

Торговельний асортимент представляє собою сукупність товарів, які реалізуються у торговельній мережі. Торговельна мережа - це сукупність всіх торговельних підприємств (оптових і роздрібних), що займаються реалізацією товарів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Сучасний підхід підприємства до формування товарного асортименту.

Торговий асортимент містить у собі набір товарів, що випускаються вітчизняними й закордонними виробниками. Він відрізняється більшою розмаїтістю, аніж промисловий.

Торговий асортимент може розглядатися відносно до одного або декількох торговим підприємств, до всієї торговельної мережі. Асортимент торгового підприємства представлений номенклатурою товарів, які продає дане підприємство.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Сучасний підхід підприємства до формування товарного асортименту,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Сучасний підхід підприємства до формування товарного асортименту


Телебачення як пріоритетний тип реклами

1.1 Сутність і характеристика реклами

Телевізійна реклама - найдорожча, престижна й масова. Правда, це не означає, що абсолютно завжди вона ефективна. Реклама на телебаченні традиційно вважається основним носієм реклами для широкого кола споживачів. Цей сегмент залишається самим великим (у грошовому вираженні) і самим динамічним із традиційних рекламних ринків.

Якщо розглянути специфіку рекламування товарів на телебаченні, то тут насамперед рекламуються ходові товари: пиво, прохолодні напої, побутова хімія, засоби по догляду за волоссям, молочні продукти, послуги стільникового зв'язку тощо. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Телебачення як пріоритетний тип реклами.

Рекламу на телебаченні варто використовувати, якщо фірма [21, c. 34]:
- прагне придбати максимально широку популярність;
- у найкоротший термін має намір вивести новий товар на споживчий ринок;
- має намір організувати широку торговельну мережу або мережу побутового обслуговування. Споживач із ряду однорідних закладів скоріше обере той, що регулярно показують по телебаченню й зайде саме туди;
- має намір затвердити свій престиж. Сам факт появи реклами на телебаченні говорить про заможність рекламодавця, і після декількох прокатів в ефірі він може розраховувати на зміцнення ділової репутації, довіру клієнтів.

Телебачення - саме різнобічне із всіх рекламних засобів. Воно переконує клієнтів силами діючих демонстрацій, впливаючи на свідомість і підсвідомість потенційних покупців найбільшою кількістю способів. Одна з його сильних сторін полягає в здатності підсилювати вербальне повідомлення візуальним, і навпаки. Коли ви дивитеся телевізор, то бачите мовця та світ, що рухається, що створює ілюзію тривимірного простору на двомірній площині телеекрана.

Телебачення є самим масовим по охопленню споживачів засобом реклами, а телереклама володіє здатністю впроваджувати у свідомість телеглядачів те, що необхідно рекламодавцеві. Найважливішою перевагою телереклами є можливість демонстрації зображення, що рухається, показу в дії рекламованого об'єкта, а також здатність розвертати дію в просторі й часі.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Телебачення як пріоритетний тип реклами,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Телебачення як пріоритетний тип реклами