ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Поняття адміністративного права. Адміністративно-правові відносиниПоняття адміністративного права. Адміністративно-правові відносини

Поняття адміністративного права. Адміністративно-правові відносини1. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання

Кожне суспільство потребує впорядкування суспільних відносин, тобто соціального регулювання. Таке регулювання здійснюється за допомогою соціальних норм - правил поведінки загального характеру, що регулюють різноманітні сфери суспільного життя. Право виступає основним способом регулювання суспільних відносин. Наявні норми права в сукупності утворюють єдину систему загальнообов'язкових правил поведінки. Рівночасно єдність системи права не виключає його поділу на окремі галузі та правові інститути.

Під окремою галуззю права слід розуміти відокремлену сукупність взаємопов'язаних норм, яку об'єднує загальний предмет регулювання. Отже, щоби вияснити специфіку галузі права, необхідно правильно встановити коло однорідних суспільних відносин, що їх регулює конкретна галузь права, і предмет такого регулювання.

Адміністративне право являє собою окрему галузь правової системи України, котра покликана регулювати особливу групу суспільних відносин. Головною їх особливістю є те, що вони виникають, розвиваються і припиняють своє існування у сфері державного управління у зв'язку з організацією та функціонуванням системи виконавчої влади на всіх рівнях управління в державі. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Поняття адміністративного права. Адміністративно-правові відносини.

Для правильного розуміння предмета адміністративного права необхідно зважити на низку важливих обставин, сукупність яких дає можливість визначити його місце у правовій системі.

По-перше, свій регулятивний вплив на суспільні відносини адміністративне право здійснює через управління і цим упорядковує відповідні відносини в державі та суспільстві.

По-друге, основна увага приділяється саме тим відносинам, які виникають із виконанням завдань і функцій державно-управлінської діяльності, тобто передбачається необхідність наявності відповідного суб'єкта виконавської влади. Крім того, потрібна практична реалізація юридично-владних повноважень, що належать зазначеним суб'єктам.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Поняття адміністративного права. Адміністративно-правові відносини,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Поняття адміністративного права. Адміністративно-правові відносини


Діяльність суб'єкта електронної комерції в інфраструктурі товарного ринку

1.1. Сутність та зміст електронної комерції

Сучасні тенденції розвитку Інтернет в світі значно розширили сфери його використання. Якщо первісне середовище Інтернет являло собою засіб розповсюдження інформації, а послідуюча за цим розробка цілого ряду програм, забезпечуючи різні види мережної взаємодії, операційних систем і програм-навігаторів Інтернет дозволили найбільш повно використовувати можливості нового інформаційного середовища, то сьогодні інформаційна концепція мережі починає відходити на другий план. На перше місце виходить використання Інтернет в комерційній діяльності підприємств. Однією з основних складових цього процесу є торгівля, і торгівля не тільки інформаційними продуктами, як самим близьким до характеристик середовища Інтернет, але і традиційними товарами.

Перетворення Інтернет на всесвітню торговельну платформу значно ослаблює необхідність у торговельних посередниках. Маркетинг у глобальній мережі забезпечує отримання й аналіз реакції споживачів на будь-які дії компанії через відстеження поведінки відвідувачів корпоративного Web – сайту – вузла в Інтернет, що містить інформацію про компанію, її товари і послуги.

Виникнення „електронної комерції” як науки було пов’язано з введенням в обіг нових термінів, категорій та понять, таких як: електронний магазин, електронна торгівля, електронний аукціон, електронна вітрина, електронні гроші, електронні платіжні системи, електронний цифровий підпис. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Діяльність суб’єкта електронної комерції в інфраструктурі товарного ринку.

Існує багато визначень основних понять „електронна комерція”, „Інтернет-комерція”, а також близьких до них понять „електронна торгівля” та „Інтернет-торгівля”. Кожний автор відповідно до своєї професійної підготовки та накопиченого досвіду укладає в ці поняття свій зміст [25, с.30].

Електронна комерція (Е-комерція) – це поняття, що описує процес купівлі, продажу або обміну виробів, послуг та інформації за допомогою глобальної комп’ютерної мережі Інтернет [7, с. 6].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Діяльність суб’єкта електронної комерції в інфраструктурі товарного ринку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Діяльність суб’єкта електронної комерції в інфраструктурі товарного ринку


Митна політика держави та напрямки її вдосконалення

1.1. Зміст митної політики та принципи її здійснення

Від ефективності державної політики залежать такі важливі показники, як рівень життя в країні, темпи соціального розвитку, економічна безпека та авторитет країни в цілому. Виходячи з цього можна стверджувати, що розробка та втілення політики держави в різних сферах суспільного життя є одним з головних пріоритетів не тільки органів виконавчої влади, а й органів законодавчої влади, на які покладена функція законотворчості.

Сфера митної справи завжди мала велике значення для України. Здійснення митної справи відбувається в рамках митної політики України.

Стаття 2 Митного кодексу України визначає митну політику, як систему принципів та напрямків діяльності держави в сфері забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі [2, Ст.2]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Митна політика держави та напрямки її вдосконалення.

Гребельник О.П. констатує, що під нею розуміється комплексна система заходів, спрямованих на забезпечення економічного суверенітету країни, охорону державних кордонів, реалізацію зовнішньоекономічної стратегії через сферу митних відносин [14, c. 83]. Запропоноване визначення не виглядає повним, з урахуванням того, що реалізація митної політики спрямована на забезпечення національної безпеки, об’єктом якої є в тому числі й економічний суверенітет країни, та спрямована на реалізацію не тільки зовнішньоекономічної стратегії, а й на реалізацію загальнодержавної стратегії.

Митна політика для держави є одним з головних засобів здійснення державного регулювання зовнішньоекономічних відносин, стимулювання вітчизняного товаровиробника та захисту внутрішнього ринку країни. Аналізуючи дану статтю митну політику можна сприймати, як сукупність заходів, спрямованих на виконання митними органами покладених на них функцій. Розробка напрямків митної політики та механізмів її реалізації є виключним правом держави.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Митна політика держави та напрямки її вдосконалення,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Митна політика держави та напрямки її вдосконалення


Фінансові ризики суб'єкта господарювання та управління ними

1.1.Сутність фінансових ризиків

У фінансовому менеджменті ризик розглядається як ймовірність несприятливого результату. Серед найбільш поширених у фінансовому менеджменті підходів ризик інтерпретується як можливість відхилення фактичних результатів господарських операцій від прогнозованих. Чим ширше діапазон можливих відділень, тим вище ризик здійснення господарської операції. При цьому під результатом господарської операції переважно розуміють рівень її доходності або відношення суми отриманих платежів до суми понесених витрат у відсотках.

Таким чином, слід зазначити, що ризик і доходність вимірюються в одному напрямку: чим вище ризик. тим більший рівень доходності має генерувати господарська операція.

Ризик характеризується такими основними ознаками:
- Існування невизначеності: ризик виникає лише тоді, коли існує можливість не єдиного розвитку подій.
- Наявність діючого суб'єкту, ризик виникає лише у ситуації, коли суб'єкт приймає рішення діяти.
- Можливість оцінки: дія повинна супроводжуватися попередньою прогностичною оцінкою можливостей і наслідків її здійснення.

Різноманіття та складність економічних відносин між суб'єктами господарювання в умовах ринку обумовило існування великої кількості підприємницьких ризиків.

На рисунку 1.1 зображено загальну класифікацію ризиків.

Фінансові ризики представляють собою ризики, що супроводжують фінансову діяльність суб’єкта господарювання. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Фінансові ризики суб'єкта господарювання та управління ними.

Фінансові ризики характеризуються ймовірністю виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрати доходів, капіталу чи ліквідності. Фінансові ризики виникають у зв’язку з рухом фінансових потоків і проявляються, в основному, на ринках фінансових ресурсів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Фінансові ризики суб'єкта господарювання та управління ними,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Фінансові ризики суб'єкта господарювання та управління ними


Кредити фізичних осіб. Сутність споживчого кредиту та формування ціни на ринку

1.1 Сутність споживчого кредиту та формування ціни на ринку споживчого кредиту

Сутністю споживчого кредиту є надання банками грошових коштів позичальникам на купівлю будь-яких товарів (оплату послуг) або надання торговими організаціями товарів у розстрочку. Споживчі кредити видаються банками та установами небанківського типу (наприклад, ломбардами), торговельними організаціями, приватними особами і т. д. Ці кредити забезпечуються заставою (гарантіями, порукою), але можуть видаватися без забезпечення. Забезпечення кредиту підвищує ймовірність його погашення, яке буває разовим або з розстрочкою платежу [10].

Споживчі кредити бувають цільовими (товарними) і нецільовими (на потреби, овердрафти). Товарний кредит видається на покупку конкретного товару шляхом безготівкового розрахунку, а на невідкладні потреби клієнту даються готівкові грошові кошти, причому в більшій сумі і з меншими відсотками, ніж у товарного кредиту.

По термінах кредитування споживчі кредити поділяють на короткострокові (до 1 року), середньострокові (від року до п'яти років) і довгострокові кредити. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Кредити фізичних осіб. Сутність споживчого кредиту та формування ціни на ринку.

На сьогоднішній день існують дві форми споживчого кредиту: прямий споживчий кредит (кредитні та платіжні карти) і споживчий кредит під поруку, торгових фірм (банк укладає договір з торговою організацією про кредитування її покупців, а торгова організація укладає з покупцями договору кредитування). Потім дані договори отримує банк, який виплачує організації торгівлі більшу частину суми кредиту фірмі, а приблизно 10-12% зараховує на блокований рахунок, що збільшує ймовірність погашення кредиту в строк. Прямий споживчий кредит цікавий тим, що за взятий у кредит товар треба менше віддавати грошей. Банки намагаються спростити процедуру видачі кредиту на невідкладні потреби. Для цього випускаються всілякі пластикові карти, за якими, ймовірно, майбутнє [10].

За окремими споживчими кредитами відсотки утримуються на момент отримання кредиту, за іншими – в момент їх погашення. Виплата відсотків по частині з них проводиться однаковими внесками, по всіх інших кредитах оплата може змінюватися, що заздалегідь обумовлено в договорі кредиту.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Кредити фізичних осіб. Сутність споживчого кредиту та формування ціни на ринку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Кредити фізичних осіб. Сутність споживчого кредиту та формування ціни на ринку


Недосконала конкуренція та її види. Особливості недосконалої конкуренції

1.1. Теорії недосконалої конкуренції

Джоан Робінсон (Joan Robinson) (1903-1983), яка в 1930-ті рр., в один час з Едвардом Чемберленом (Edward Chamberlin), розробила теорію недосконалої конкуренції. Робінсон здобула собі заслужену славу людини, здатного відстоювати крайні, суперечні позиції. Вона вперше заявила про себе в 1933 р., опублікувавши роботу «Економічна теорія недосконалої конкуренції» (The Economics of Imperfect Competition), яка допомогла зламати непорушне панування припущень про досконалу конкуренцію в умах економістів. Надалі, як один з найбільш ранніх і помітних попередників кейнсіанської макроекономіки, Робінсон взяла участь у жаркої дискусії серед видатних американських економістів про сутність капіталу та життєздатності капіталізму. В кінці своєї кар'єри вона приділяла все більшу увагу проблемам розподілу доходу та нестабільності капіталістичної системи, уникаючи при цьому математичних методів, які до того часу стали загальноприйнятим інструментом економічної теорії. Деякі вважають, що вона заплатила високу професійну ціну за своє іконоборство - Комітет з нобелівським премій так і залишив без уваги її видатний внесок у розвиток економічної науки [3].

Дослідження Дж. Робінсон присвячувалися таким проблемам, як дослідження зрушень в механізмі ринкової конкуренції, монополізації ринку. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Недосконала конкуренція та її види. Особливості недосконалої конкуренції.

Джоан Вайолет Робінсон (1903-1983) закінчила Кембріджський університет, почавши свій шлях у науку як послідовниця А. Маршалла, але вже з перших кроків зробила перегляд вихідних постулатів неокласики. Свою знамениту роботу вона написала у віці всього 30 років. З 1965 по 1971 рік була професором Кембриджського університету.

Як і Е. Чемберлін, Дж. Робінсон ставить перед собою вихідну завдання – з'ясувати механізм встановлення цін в ситуації, коли виробник виступає монопольним власником власної продукції, тобто чому ціна має саме таку величину і чому покупець погоджується купити товар за встановленою продавцем ціною, що приносить йому монопольний прибуток. Але подальші міркування автора багато в чому розходяться з логічними побудовами Е. Чемберліна [6].

«Диференціація продукту» не є, на думку Робінсон, єдиною умовою монополії. У ряді місць своєї книги вона пов'язує монополію з концентрацією виробництва, з великим виробництвом, бо тільки таким чином утворюються організації, які контролюють ціни.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Недосконала конкуренція та її види. Особливості недосконалої конкуренції,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Недосконала конкуренція та її види. Особливості недосконалої конкуренції


Перспективи просування на міжнародний ринок продукції ТОВ Індустріал - Мінерал Груп

1.1 Сутність політики просування товарів та управління нею

Маркетингові комунікації дозволяють здійснювати передачу повідомлень споживачам, метою яких є зробити продукти і послуги компаній привабливими для цільових аудиторій. Дійсно, ефективні комунікації зі споживачами стали ключовими факторами успіху будь-якої організації.

Підприємства різного виду діяльності постійно просувають свої товари і послуги до споживачів і клієнтів, намагаючись реалізувати кілька цілей: Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Перспективи просування на міжнародний ринок продукції ТОВ Індустріал – Мінерал Груп.
• інформувати перспективних споживачів про свій продукт, послугу, умови продаж;
• запевнити покупця віддати перевагу якраз цим товарам і маркам;
• примусити покупця діяти — поведінка споживача спрямовується на те, що ринок пропонує в даний момент, а не відкладати покупку на потім.

Суть політики просування полягає у ефективному застосуванні комунікаційних засобів, донесенні правильної і необхідної інформації, врахуванні національного менталітету і стереотипів великих споживацьких кіл, правильному виборі посередників (комунікаторів). Ключовими факторами ефективної політики просування товарів та комунікаційної політики підприємства є [12, c. 35]:
– цілі комунікації. Передавач повідомлення повинен чітко знати, які аудиторії він хоче захопити, яку відповідь отримати. Дві найбільш значні групи для маркетингових комунікацій — споживачі і торгівельні організації. Інші аудиторії — робітники, службовці, акціонери, державні установи, по відношенню до яких організація намагається скласти приємне враження від результатів своєї діяльності.
– підготовка повідомлення. Потрібно враховувати попередній досвід користувачів товару і особливості сприйняття повідомлень цільової аудиторії. Якщо аудиторія не сприйняла посланого їм повідомлення, комунікація не відбудеться.
– планування каналів. Продавець повинен передавати свої повідомлення на каналах, які ефективно доводять його повідомлення до аудиторії. Щоб комунікаційне повідомлення досягло цілі, воно повинне забезпечити перший вплив – привернути увагу. Тут вибір правильного засобу відіграє вирішальну роль. Підготовка повідомлення і планування каналів передачі – ці задачі звичайно виконуються рекламними агентствами або компаніями, що спеціалізуються на виборі інформаційних засобів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Перспективи просування на міжнародний ринок продукції ТОВ Індустріал – Мінерал Груп,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Перспективи просування на міжнародний ринок продукції ТОВ Індустріал – Мінерал Груп