ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Педагогічний процес в позашкільних закладахПедагогічний процес в позашкільних закладах

Педагогічний процес в позашкільних закладахРозділ І. Фактори позашкільного виховання

Головна особливість позашкільного педагогічного процесу полягає в тому, що він будується на взаємній співтворчості педагогів і дітей, на їхній дружбі і духовній спільності, визнаній самостійності особистості дитини на взаємоповазі і взаємній зацікавленості у суспільному успіхові у результаті діяльності. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Педагогічний процес в позашкільних закладах.

Психологи довели, що співтворчість можлива тільки за сприятливих міжособистісних стосунків, духовно-психологічного комфорту. В атмосфері внутрішньої скутості і напруги кожний стає духовно біднішим, примітивнішим, ніж є насправді.

Багатство духовних зв’язків є необхідною умовою і гарантом всебічного розвитку особистості. Тому найпершим завданням позашкільного педагогічного процесу є створення таких психологічно-педагогічних умов, за якими дитина з першого дня перебування у позашкільному закладі змогла б реалізувати хоча б мінімум товаристських очікувань.

Педагогічний процес у позашкільному закладі - явище більш виховне, аніж дидактичне, бо основною його характеристикою є не пізнання, а духовні стосунки.

Цей процес за своєю природою схожий на розв’язання важливих життєвих ситуацій, які стимулюють свідоме й активне бажання самовдосконалюватися й оновлюватися. Якщо таке прагнення стає невід’ємною рисою особистості, то це і є найвагоміший результат позашкільного виховання, бо схильність дитини до оновлення має сильну енергію.

Отже, позашкільний педагогічний процес не можна ототожнювати з навчанням. Перед ним не ставиться завдання опрацьовувати державний стандарт загальної освіти.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Педагогічний процес в позашкільних закладах,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Педагогічний процес в позашкільних закладах


Стандартизація керування документаційними процесами міжнародна практика

1.1. Поняття документаційного процесу

Сучасний документаційний процес включає: забезпечення своєчасного і правильного створення документів (документування); організацію роботи з документами (отримання, передача, обробка, облік, реєстрація, контроль, зберігання, систематизація, підготовка документів для здачі в архів, знищення).

Документування – це процес створення та оформлення документа. Державний стандарт визначає документування як «запис інформації на різних носіях за встановленими правилами».

Існує три форми організації документаційного процесу: централізоване, децентралізоване та змішане діловодство. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Стандартизація керування документаційними процесами міжнародна практика.

За централізованої форми організації діловодства всі операції з обробки документів зосереджуються (централізуються) в єдиному для всієї установи центрі – канцелярії, загальному відділі чи у секретаря.

Децентралізована форма передбачає розосередження діловодних операцій між структурними підрозділами установи, при цьому в кожному з них виконується щодо однорідний набір діловодних операцій.

Не слід змішувати децентралізовану форму організації діловодства, при якій діловодні операції виконуються в різних структурних підрозділах установи, з організаційної структурою служби діловодства, що має спеціалізовані підрозділи: експедиції, машбюро, контрольні групи тощо.

При змішаній формі операції виконують централізовано (прийом, реєстрація, контроль, розмноження документів) і децентралізовано (Довідково-інформаційне обслуговування, зберігання документів, формування справ).

Форму організації діловодства вибирають з урахуванням розміру установи, обсягу документообігу, складу структурних підрозділів. У дрібних установах (коли документування здійснюється безпосередньо у підрозділах), а також в територіально роз'єднаних (розташованих, наприклад, в різних районах великого міста) вибирають централізовану форму. У більшості ж установ і організацій використовують змішану форму організації.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Стандартизація керування документаційними процесами міжнародна практика,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Стандартизація керування документаційними процесами міжнародна практика


Метафори у словесно-образній системі поетичної мови Ліни Костенко

1.1. Аналіз метафоричних генітивних іменникових сполучень

Багатьох поетів називали поетами метафори. Це закономірно. Л. Костенко теж поет метафори. Метафору в поетичному тексті можна розглядати з різних боків. За граматичними ознаками метафори диференціюються за частинами мови, що зумовлює їх структурні особливості.

Структура метафори залежить від того, які семантичні відношення вона виражає. Відповідно до цього семантичне ядро поетичних метафор становить прикметникова, іменникова чи дієслівна ознака. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Метафори у словесно-образній системі поетичної мови Ліни Костенк.

Серед іменникових сполучень найпоширенішими структурами, які засвідчують процес метафоризації, є генітивні конструкції. Неоднозначно вирішується питання відносно конструкцій з генітивом у лінгвістичній науці. У роботах А.Б. Анікіної, Н.О. Басілої, О.В. Бєльского та інших генітивна конструкція розглядається як метафорична. Ю.І. Левін і В.П. Григор'єв відносять її до родового порівняння, але В.П. Григор'єв допускає і подвійну характеристику ? порівняння в метафорі.

У поезії Л. Костенко ці конструкції виявляють тематичну різноманітність щодо поєднаних конкретно-чуттєвих понять: крихта порятунку, лісів солодка млява, золоте шаленство голови, губ розплавлений метал, настільний теніс розмов, клубочок болю, вітрів свавілля. Такі конструкції дуже економні, у стислій формі містять глибокий зміст, зберігаючи метафоричну основу (перенесення, порівняння), вони ? водночас ? прозорі, зрозумілі і без контексту, автономно:

Посмішки,
цвітіння людських облич ?
червоні троянди пристрасті,
білий гнів ломикаменю,
колюча шипшина зневаги
сині іриси втоми...

Метафорична генітивна конструкція містить у собі смислове ядро, тобто виражає думку або ідею, підпорядковану задуму поетеси. Кожен компонент такого словосполучення виражає певну семантику, яка тією чи іншою мірою стосується всього речення або контексту.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Метафори у словесно-образній системі поетичної мови Ліни Костенк,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Метафори у словесно-образній системі поетичної мови Ліни Костенк


Організація обслуговування автотуристів у кемпінгах

1.1. Нормативно-правове регулювання суб'єкту господарювання

В Україні створення нових малих підприємств у сфері готельного господарства пов'язане з багатьма труднощами і вимагає розробки комплексу заходів для підтримки цих підприємств. Основними причинами гальмування приватного підприємництва у готельній сфері є відсутність достатніх стартових коштів, високі кредитні ставки, неабиякий ризик банкрутства та інше. При сприянні малому готельному бізнесу слід виходити з того, що пільги можуть мати тимчасовий характер: якщо на першому етапі держава підтримає становлення малого приватного готельного бізнесу, в майбутньому ця сфера може перетворитися на стабільне джерело бюджетних надходжень [4, 247-260].

Ефективність роботи підприємств туристичної індустрії залежить від багатьох чинників, а саме [8, 22-24]:
- державної політики в галузі туризму;
- організаційної структури галузі;
- законодавчо-нормативного забезпечення діяльності туристичної галузі;
- стану матеріально-технічної бази галузі;
- наявності розвинутої інфраструктури туризму;
- раціональної організаційно-методичної побудови функцій управління.

Умовою рівноправного входження України у світове співтовариство є належне правове забезпечення діяльності туристичної галузі, що відповідатиме вимогам міжнародних стандартів. Нормативною базою для здійснення діяльності в сфері туристичної індустрії є закони України та підзаконні акти. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Організація обслуговування автотуристів у кемпінг.

Конституція України гарантує свободу пересування, вільний вибір місця проживання кожному, хто на законних підставах перебуває на території України. Дане право надається всім громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, ? за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організація обслуговування автотуристів у кемпінг,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Організація обслуговування автотуристів у кемпінг


Організація бронювання різних видів послуг та їх інформаційно-технічне забезпечення

1.1. Нормативно-правове регулювання суб'єкту господарювання

Діяльність готельного господарства в Україні регламентується відповідним законодавством.

Основними нормативними документами, що регламентують надання готельних послуг в Україні є наступні:
• Закон України "Про туризм"
• ДСТУ 4268:2003 р. "Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги"
• ДСТУ 4269:2003 "Послуги туристичні. Класифікація готелів"
• ДСТУ 4527:2006 р. "Послуги туристичні. Засоби розміщення. Термін та визначення"
• ДБН В.2.2-20-2008 р. "Готелі"
• "Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення", затв. Наказом Державної туристичної адміністрації України № 19 від 16.03.2004 р.
• "Порядок надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)", затв. Постановою КМУ № 297 від 15.03.2006 р. та ін. (Додаток А).

Розглянемо Закон України "Про туризм" детальніше. Цей Закон визначає загальні правові, організаційні, виховні та соціально-економічні засади реалізації державної політики України в галузі туризму. Метою Закону є створення правової бази для становлення туризму як високорентабельної галузі економіки та важливого засобу культурного розвитку громадян, забезпечення зайнятості населення, збільшення валютних надходжень, захист законних прав та інтересів туристів і суб'єктів туристичної діяльності, визначення їх обов'язків і відповідальності. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Організація бронювання різних видів послуг та їх інформаційно-технічне забезпечен.

Дія цього Закону поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з наданням туристичних послуг, а також на громадян, які їх отримують.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організація бронювання різних видів послуг та їх інформаційно-технічне забезпечен,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Організація бронювання різних видів послуг та їх інформаційно-технічне забезпечен


Призначення та основні характеристики верстата 2М55

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРСТАТА 2М55

Металоріжучі верстати є основним типом заводського устаткування, призначеним для виробництва всіх сучасних машин, приладів, інструментів і інших виробів, тому кількість метало ріжучих верстатів, їх технічний рівень в значній мірі визначають виробничу потужність країни.

Металоріжучий верстат є машиною, за допомогою якої шляхом зняття стружки із заготівки отримують з необхідною точністю деталі заданої форми і розмірів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Призначення та основні характеристики верстата 2М55.

Верстат 2М55 призначений для свердлення, зенкерування, розгортання, нарізування, різьблення мітчиками і так далі, в крупних деталях, а за наявності спеціальних пристосувань — і для операцій, що характерні для розточувальних верстатів. На базі верстата випускають верстат з ЧПУ 2М55Ф2.

Наведемо головні технічні характеристики верстата:
- найбільший діаметр свердлення 50 мм;
- виліт шпинделя від утворюючої колони в межах 375—1600 мм;
- число частот обертання шпинделя 21;
- межі частот обертання шпинделя 20—2000 об/хвилина;
- число подач 12;
- межі подач шпинделя 0,056—2,5 мм/об;
- габаритні розміри верстата 2665х1030х3430 мм.

Оброблювані деталі встановлюють на столі верстата в патронах, в лещатах та ін. Інструмент з конічним хвостовиком 1 вставляють безпосередньо в конічний отвір шпинделя 2 (рисунок 1.1, а) або через перехідні втулки (рисунок 1.2 б), якщо конус хвостовика не відповідає конусу отвору шпинделя. Інструмент з циліндровим хвостовиком закріплюють в цангових патронах. Якщо обробка отворів здійснюється набором різних інструментів, то найзручніше застосувати швидкозмінний патрон (рисунок 1.1, в).

Для зміни втулки з інструментом слід підняти кільце 4 на корпусі 1, при цьому кульки 5 розійдуться під дією відцентрової сили і змінну втулку 2 із закріпленим в неї інструментом звільниться. Упор 3 обмежує переміщення кільця 4.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Призначення та основні характеристики верстата 2М55,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Призначення та основні характеристики верстата 2М55


Запозичення як один з засобів поповнення та розвитку словникового складу української та арабської мови

1.1. Погляди на запозичення у мові ? руйнівне явище чи цілком природний процес

Низка найменувань предметів і понять ? іменників, рідше якостей ? прикметників та дій ? дієслів ще з давніх часів переходили від однієї мови до іншої. Шляхи переймання слів, природно, не обмежуються рухом від мови до мови або навіть від діалектів до діалектів. Точна характеристика їх неодмінно передбачає врахування також і розшарування суспільства ? тих соціальних груп, які засвоюють або можуть засвоювати лексику від відповідних же іншомовних соціальних груп [21].

Запозичені слова не сприймаються мовцями як чужорідний складник, а отже не потребують пояснень щодо форми і значення. На відміну від іншомовних слів, які розглядаються у спеціальних словниках, запозичені слова подаються в загальних словниках разом із питомою лексикою. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Запозичення як один з засобів поповнення та розвитку словникового складу української та арабської мов.

Розрізняють два способи проникнення в мови запозичених слів: проникнення усне й писемне (книжне). Перший демонструє радикальніше пристосування засвоєного слова в середовищі, що його перейняло, а іноді навіть змінило чи спотворило в дусі так званої народної етимології. Коло засвоюваних усно понять, поряд з культурними, може охоплювати примітивно-побутові, лайливі й под. Найдавніша частина запозичених слів в українській мові сягає ще праслов'янського періоду й тому має відповідники в інших слов'янських мовах. Ці запозичення походять з готської або діалектів прагерманської мови (верблюд, віск, дар, капуста, князь, котел, лар, лев, лихва, млин, пила, рама, скло, стадо, тин, труба, хижа, хліб, хміль, хобот, черешня, шолом). Серед запозичень, що усно входили до української мови в різні часи, були тюркізми (слова половецького, татарського й турецького походження або засвоєні через посередництво цих мов), наприклад: аршин, байрак, балик, барабан, баран, батіг, башлик, беркут, боярин, гаплик, гарбуз, євшан, ішак, кабак, кавун, казан, карий, качан, кинджал, козак, кумис, очкур, сазан, сарай, табун, таган, таз, товар, халва, харч, хоругов, чабан, чумак, яруга. [20, 102-114]

Наявна в українській мові також значна кількість слів (близьких до тюркізмів) арабського й іранського (перського) походження: азимут, азурит, алгебра, алкоголь, атлас, базар, балахон, бірюза, булат, візир, гарем, домбра, зеніт, іслам, караван, кумач, магазин, мечеть, могорич, намаз, нафта, нашатир, собака, тахта, халат, шакал, шатро, шахи.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Запозичення як один з засобів поповнення та розвитку словникового складу української та арабської мов,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Запозичення як один з засобів поповнення та розвитку словникового складу української та арабської мов