ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Парламентаризм в Україні. Формування ідей парламентаризмуПарламентаризм в Україні. Формування ідей парламентаризму

Парламентаризм в Україні. Формування ідей парламентаризму1.1. Стан парламентаризму

Нині парламенти діють у понад 160 країнах світу. За змістом діяльності вони є насамперед органами законодавчої влади, легіслатурами (від латинського Lex — закон). Водночас у їх діяльності значне місце посідають й інші, окрім законодавчої, функції, зокрема представницька, установча, парламентського контролю, бюджет-но-фінансова, міжнародних зв'язків тощо. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Парламентаризм в Україні. Формування ідей парламентаризму.

Парламенти як інститути державної влади за формою є всенародними зборами (конгресами, асамблеями) або зборами представників народу (депутатів). Це своєрідні постійно діючі форуми, зібрання, на яких обговорюються і вирішуються найважливіші суспільні та державні справи. Вони мають різні назви — Верховна Рада (Україна), Федеральні збори (Росія, Швейцарія), Конгрес (США), стортинг (Норвегія), альтинг (Ісландія), Генеральні кортеси (Іспанія), Генеральний конгрес (Мексика), кнесет (Ізраїль), Національні збори (Єгипет), Все-китайські збори народних представників тощо, — але для усіх них властиві загальні принципи парламентаризму.

Сучасний парламентаризм характеризується наявністю кількох усталених видів парламентів, що різняться своїм статусом, порядком формування, структурою, функціями та іншими ознаками. Зокрема, за своїм статусом розрізняють парламенти президентських парламентських, і змішаних (напівпрезидентських, парламентсько-президентських) республік та монархій [36, с. 82].

Статус парламентів країн з президентською формою правління визначається жорстоким розподілом влад в організації державної влади; це характерно для США та ряду країн Латинської Америки (Бразилія, Венесуела, Мексика та ін.).

Організація влади на засадах парламентаризму дає можливість залучити до участі в управлінні державою найбільш підготовлених дгія цього представників народу. Парламенти діють від імені народу, виражають його волю й інтереси.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Парламентаризм в Україні. Формування ідей парламентаризму,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Парламентаризм в Україні. Формування ідей парламентаризму


Вдосконалення системи управління персоналом

1.1. Поняття управління персоналом підприємства

Управління персоналом багато в чому розвивається одночасно із загальносвітовою цивілізацією. Так, втратила свою актуальність теза про те, що створення сприятливого робочого клімату саме собою забезпечить найкращі результати. Підприємство стали розглядати як сукупність інтересів різних груп, а персонал – як основний елемент всієї системи управління. Широке поширення одержали різні форми участі працівників у процесах організації праці на підприємстві. Таким чином, людський фактор стає стратегічним фактором ефективного функціонування підприємства в сучасних нестабільних умовах ринку.

В умовах ринкової економіки управління персоналом повинно набувати системності і завершеності на основі комплексного рішення кадрових проблем, впровадження нових і удосконалення існуючих форм і методів кадрової роботи.

Комплексний підхід до управління персоналом передбачає урахування організаційно-економічних, соціально-психологічних, правових, технічних, педагогічних і інших аспектів у їхній сукупності і взаємозв'язку при визначальній ролі соціально-економічних факторів.

Системний підхід до управління персоналом передбачає урахування взаємозв'язків окремих аспектів управління кадрами і виражається у розробці кінцевих цілей, визначенні шляхів їх досягнення, створенні відповідного механізму управління, що забезпечує комплексне планування, організацію і стимулювання системи роботи з персоналом [11, 212].

Головним елементом усієї системи управління є персонал, який одночасно може бути як об'єктом, так і суб'єктом управління. Останнє являє собою основну специфічну особливість управління персоналом. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Вдосконалення системи управління персоналом.

Управління персоналом являє собою процес планування, підбору, підготовки, оцінки, навчання та мотивації персоналу, спрямований на ефективне його використання та досягнення цілей підприємства і працівників.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Вдосконалення системи управління персоналом,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Вдосконалення системи управління персоналом


Організаційна структура управління підприємством

1.1. Характеристика організаційної структури підприємства

Організаційна структура управління – це форма системи управління, яка визначає склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів.

В практиці господарювання традиційно розрізняють декілька типів організаційних структур управління.

Організаційна структура управління – це форма системи управління, яка визначає склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Організаційна структура управління підприємством.

В практиці господарювання традиційно розрізняють декілька типів організаційних структур управління.

  1. Лінійна організаційна структура управління – це така структура між елементами якої існують лише одноканальні взаємодії. За лінійної структури кожний підлеглий має лише одного керівника, який і виконує всі адміністративні та спеціальні функції у відповідному підрозділі.
  2. Функціональна організаційна структура управління – це така основу якої становить поділ функцій управління між окремими підрозділами апарату управління. За функціональної структури управління кожний виробничій підрозділ отримує розпорядження одночасно від кількох керівників функціональних підрозділів підприємства.
  3. Лінійно – функціональна організаційна структура управління – це така, яка спірається на розподіл повноважень та відповідальності по функціях управління та прийняття рішень по вертикалі., ця структура дозволяє організувати управління за лінійною схемою (директор – начальник цеху – майстер), а функціональні відділи апарату управління підприємства лише допомогають лінійним керівникам вирішувати управлінські завдання. При цьому лінійні керівники не підпорядковані керівникам фунціональних відділів апарату управління [13, 114].

4) Дівізіональна організаційна структура управління – така, яка характерна тим, що кожний виробничій підрозділ (дівізіон, відділення) корпорації має свою власну, досить розгалужену структуру управління, що забезпечує його автономне функціонування. Лише декілька стратегічних функцій централізовані на рівні адміністрації всієї корпорації.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організаційна структура управління підприємством,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Організаційна структура управління підприємством


Движение неприсоединения. Джавахарлал Неру

Глава 1. Формирование доктрины неприсоединения во второй половине ХХ века. Джавахарлал Неру

Рассмотрим процесс формирования Движения неприсоединения в условиях противоборства двух мировых систем, принявшего особенно резкий характер в период развязанной «холодной войны», а также охарактеризуем политический портрет Д.Неру.

В Индии «архитектором неприсоединения» и «родоначальником» Движения неприсоединения называют Джавахарлала Неру, и ведут отсчет истории этого движения с 1946–1947 гг. Именно тогда Дж. Неру впервые выступил с идеей неприсоединения, и Индия начала осуществлять независимую политику неприсоединения.

Правда, сам термин «неприсоединение» появился только в 50-е годы.

Неру происходил из семьи, принадлежащей к джати бания, относящейся к варне вайшьев. Неру родился 14 ноября 1889 года в Аллахабаде. Его отец Мотилал Неру был одним из руководителей крупнейшей в стране партии Индийский национальный конгресс. Своего сына Джавахарлала (чьё имя переводится с хинди как «драгоценный рубин») он отправил в престижную английскую школу в Харроу [21, с.84].

В 1912 году Неру окончил юридический факультет Кембриджского университета и вернулся в Индию. Он поселился в Аллахабаде и работал в адвокатской конторе отца. Одновременно Неру стал одним из активистов ИНК, боровшегося за независимость Индии ненасильственными средствами. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Движение неприсоединения. Джавахарлал Неру.

На родную землю он смотрел глазами человека, получившего европейское образование и глубоко усвоившего западную культуру.

Знакомство с учением Ганди помогло вернуться на родную почву и синтезировать европейские идеи с индийской традицией. Неру, как и другие лидеры ИНК, исповедовал доктрину Махатмы Ганди. Колониальные власти неоднократно бросали Неру в тюрьмы, где он провёл в общей сложности около 10 лет. Неру принял активное участие в инициированной Ганди кампании несотрудничества с колониальными властями, а затем — в кампании бойкота британских товаров [23, с.39].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Движение неприсоединения. Джавахарлал Неру,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Движение неприсоединения. Джавахарлал Неру


Особливості спілкування підлітків з однолітками і дорослими та напрямки психологічної підтримки

1.1. Особливості психічного розвитку особистості в підлітковому віці

Підлітки часто проявляють дивну комбінацію зрілості й хлоп'яцтва в період переходу з дитинства в дорослість. Це незграбна, а часом і комічна суміш є важливою функцією в розвитку. Те, як підлітки справляються зі стресом, викликаним тілесними змінами й новою рольовою поведінкою, залежить від розвитку їх особистості в попередні роки [6, с. 522].

Підлітковий вік як перехідний від дитинства до зрілості завжди вважався критичним, однак криза цього віку значно відрізняється від криз молодших віків. Він є самим гострим і тривалим. Це пов’язане із узгодженим впливом на підлітка цілого ряду соматичних, психологічних і соціальних факторів [9, с. 429].

Загальний напрямок у розвитку дорослості підлітків може бути різним, і кожний напрямок може мати безліч варіантів. Наприклад, для одного «інтелектуала» книги й знання - головне в житті, а багато в чому іншому він – «дитя»; інший - теж класний «інтелектуал» - вдома читає статті по електроніці й захоплений радіотехнікою, але ледарює на уроках, надзвичайно зайнятий питанням відповідності свого вигляду моді й вище всього цінує спілкування з більш дорослим дітьми, з якими можна поговорити про все, починаючи від сенсу життя й закінчуючи питанням про кращу перукарню; третього «інтелектуала» особливо не вабить дорослість у її зовнішніх проявах, але він посилено виховує в собі якості мужності, а у відносинах з однолітками протилежної статі поводиться, на їхню думку, як дитина - смикає за краватку, куйовдить зачіски. У цих трьох варіантах, подібних за одним параметром, розвиток дорослості відбувається по-різному, і при цьому формуються різні за змістом життєві цінності. Важливість підліткового періоду визначається тим, що в ньому закладаються основи й намічається загальний напрямок у формуванні моральних і соціальних установок особистості. У юнацькому віці триває їхній розвиток. [22]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості спілкування підлітків з однолітками і дорослими та напрямки психологічної підтримки.

Уява про неповторність, винятковість власного «Я» - результат подальшого розвитку самосвідомості, тобто уяви у дитини про саму себе. В основі цього процесу лежить насамперед розвиток абстрактно-логічного мислення. У старших школярів з'являється стійке тяжіння до абстракції, до міркування про речі, які їх цікавлять, але в яких вони нерідко слабко розбираються [2, с. 56].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості спілкування підлітків з однолітками і дорослими та напрямки психологічної підтримки,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості спілкування підлітків з однолітками і дорослими та напрямки психологічної підтримки


Бізнеспланування підприємницької діяльності

1.1. Сутність та роль бізнес-планування підприємницької діяльності

Бізнес-планування (ділове планування) - самостійний вид планової діяльності, яка безпосередньо пов'язана з підприємництвом.

В умовах ринку нереально домогтися стабільного успіху в бізнесі, якщо не планувати ефективно його розвитку, не акумулювати постійно інформацію про власні стан і перспективи, про стан цільових ринків, положенні на них конкурентів і т. д.

Необхідно не тільки точно представляти свої потреби на перспективу в матеріальних, трудових, інтелектуальних, фінансових ресурсах, а й передбачати джерела їх отримання, вміти виявляти ефективність використання ресурсів у процесі роботи підприємства.

Бізнес-план - це документ, який містить усю необхідну інформацію, що характеризує бюджетний, кредитний або інвестиційний проект, обґрунтовує доцільність та можливість його здійснення, демонструє позитивні макроекономічні результати від його реалізації, а також має аргументовано доводити, що позичальник буде в змозі виконати свої зобов'язання. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Бізнеспланування підприємницької діяльності.

Необхідність складання бізнес планів випливає з Постанови Кабінету Міністрів України вiд 30.06.2010 № 567 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2010 році державних гарантій щодо виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання державного сектору економіки, залученими для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей». В даному НПА встановлюється необхідність подання бізнес-плану проекту.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Бізнеспланування підприємницької діяльності,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Бізнеспланування підприємницької діяльності


Транснаціональні банки у світовій фінансовій системі

1. Суть, види та особливості функціонування транснаціональних банків у сучасній фінансовій системі

Учасниками світової фінансової системи є транснаціональні банки, великі компанії, небанківські фінансові організації, центральні банки і державні органи, а також міжнародні фінансові організації. Фінансові посередники призначені перетворювати заощадження, тобто доходи фізичних та юридичних осіб, а також держави, які залишені для зберігання, в капіталовкладення [8; c. 548].

Світова фінансова система є дворівневою:
- перший рівень – це міжнародні комерційні (універсальні та спеціалізовані) банки;
- другий рівень – це міждержавні фінансові установи.

Така система забезпечує оптимальну побудову зв'язків як по вертикалі, так і по горизонталі. Як фінансові посередники виступають всі господарюючі суб'єкти, головною функцією яких є здійснення фінансових операцій. Сюди не входять організації, які здійснюють фінансові операції для обмеження груп учасників ринкових відносин, які делегували їм цю функцію, тобто брокери, нотаріуси. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Транснаціональні банки у світовій фінансовій системі.

Транснаціональна компанія (корпорація) це — компанія (корпорація), що володіє виробничими підрозділами в декількох країнах [9]. За визначенням Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), ТНК — це «підприємства, що складаються з материнського підприємства та його закордонних філіалів», при цьому ТНК можуть як набувати статусу корпорації, так і не мати цього статусу. ТНК створює систему міжнародного виробництва, розподілену між кількома країнами, але контрольовану з одного центру — материнської компанії.

Транснаціональні банки це - великі кредитно-фінансові установи з широкою мережею закордонних представництв, філій і відділень [14]. Є основними посередниками в міжнародному русі позикового капіталу. Контролюють валютні й кредитні операції на світовому ринку. Для діяльності таких банків характерна висока частка міжнародних операцій, глобальний характер діяльності, широкий спектр та універсальність послуг. Основними клієнтами є транснаціональні корпорації, іноземні представництва і державні інститути, міжнародні організації.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Транснаціональні банки у світовій фінансовій системі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Транснаціональні банки у світовій фінансовій системі


Дослідження самооцінки у підлітковому віці та психокорекція непорозумінь

1.1. Особливості психічного розвитку особистості в підлітковому віці

Підлітки часто проявляють дивну комбінацію зрілості й хлоп'яцтва в період переходу з дитинства в дорослість. Це незграбна, а часом і комічна суміш є важливою функцією в розвитку. Те, як підлітки справляються зі стресом, викликаним тілесними змінами й новою рольовою поведінкою, залежить від розвитку їх особистості в наступних роках [6, с. 522].

Підлітковий вік як перехідний від дитинства до зрілості завжди вважався критичним, однак криза цього віку значно відрізняється від криз молодших віків. Він є самим гострим і тривалим. Це пов’язане із узгодженим впливом на підлітка цілого ряду соматичних, психологічних і соціальних факторів [8, с. 429].

Виникнення почуття дорослості в підлітка - одне із центральних психологічних новотворів віку. Воно визначається порушеннями у фізичному й статевому дозріванні, розвитком соціальних функцій, розширенням прав і обов'язків у родині. Сприяють цьому умови, що вимагають від дитини самостійності, допомоги дорослим, поважного тону з боку дорослих [1]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Дослідження самооцінки у підлітковому віці та психокорекція непорозумінь.

Загальний напрямок у розвитку дорослості підлітків може бути різним, і кожний напрямок може мати безліч варіантів. Наприклад, для одного «інтелектуала» книги й знання - головне в житті, а багато в чому іншому він – «дитя»; інший - теж класний «інтелектуал» - вдома читає статті по електроніці й захоплений радіотехнікою, але ледарює на уроках, надзвичайно зайнятий питанням відповідності свого вигляду моді й вище всього цінує спілкування з більш дорослим дітьми, з якими можна поговорити про все, починаючи від сенсу життя й закінчуючи питанням про кращу перукарню; третього «інтелектуала» особливо не вабить дорослість у її зовнішніх проявах, але він посилено виховує в собі якості мужності, а у відносинах з однолітками протилежної статі поводиться, на їхню думку, як дитина - смикає за краватку, куйовдить зачіски. У цих трьох варіантах, подібних за одним параметром, розвиток дорослості відбувається по-різному, і при цьому формуються різні за змістом життєві цінності. Важливість підліткового періоду визначається тим, що в ньому закладаються основи й намічається загальний напрямок у формуванні моральних і соціальних установок особистості. У юнацькому віці триває їхній розвиток. [22].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Дослідження самооцінки у підлітковому віці та психокорекція непорозумінь,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Дослідження самооцінки у підлітковому віці та психокорекція непорозумінь


Історичні аспекти встановлення митної справи в Україні

1.1. Передумови виникнення митної справи. Розвиток митної справи в Київській Русі

Митна охорона кордонів, як один з елементів державності, існувала на території України здавна, точкою підрахунку служить епоха Київської Русі. Київські князі підтримували вже довільно широкі торговельні зв'язки, насамперед з Візантією, що служила основним ринком збуту таких предметів експорту, як хутро, мед, віск та ін. Саме в цей період з'являються зачатки митної справи в Україні.

Тут, у Київській Русі, ми знаходимо витоки самого поняття митного регулювання, в тому числі і термінології, яка склалася в цій галузі в українській науці і практиці.

Про митну службу Київської Русі можна говорити умовно, оскільки лише з плином часу, в міру створення і зміцнення централізованої держави йшло становлення структур та інститутів, які складали ядро митної служби. Але існують численні факти історії, які дозволяють стверджувати про 1000 - льотній період існування в Україні митної справи [12].

В усякому разі, ще у Стародавній Русі стягували мито за провезення товарів через зовнішні чи внутрішні застави, за оренду торгових площ, за заступництво торговим людям. При цьому розрізнялося «мито сухе» - під час перевезення товарів по суші і «мито водяне» - під час перевезення по воді. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Історичні аспекти встановлення митної справи в Україні.

Складальник мит називався «Митником». Одночасно стягувалися збори з продажу товарів, введення яких належало духовенству, саме духовенство в ті часи завідувало «над вагами» і отримувало мита з товарів, які продавалися.

Слід зазначити, що в ті далекі часи митна справа здійснювалося від випадку до випадку, епізодично, являючи собою додатковий, побічний результат зовнішньої і внутрішньої політики держави. Зовнішня торгівля в Київської Русі, по-перше, зводилася до вивезення данини і, по-друге, перебувала у винятковому веденні київського князя, його наближених до нечисленної групи заможних громадян.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Історичні аспекти встановлення митної справи в Україні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Історичні аспекти встановлення митної справи в Україні


Поняття правотворчості та її види. Принципи правотворчості

1.1. Поняття та сутність правотворчості

Відомо, що трансформація українського суспільства та держави наприкінці XX століття розпочалась із загальної лібералізації суспільного та економічного життя. У сфері управління економікою вона зводилася до перегляду відповідних функцій держави і певної відмови від суцільного та прямого державного втручання у діяльність господарюючих суб'єктів та переходу до принципів ринкового регулювання. Результатом такого роду змін мала б стати розробка ефективних, прозорих та справедливих нормативно-правових актів для усіх суб'єктів суспільних відносин. Відсутність розроблених теоретико-методологічних засад науково обґрунтованої технології моделювання та прийняття нормативно-правових актів чи інших державних рішень призвела до: порушення вимог справедливості і моральності у нормотворчому процесі; непрозорості та непередбачуваності процесу прийняття державних рішень; неефективності та марнотратства ресурсної бази через відсутність економічного аналізу наслідків реалізації державних рішень, а також перевірки того, чи досягаються під час реалізації державних рішень ті цілі, котрі декларувалися при ухваленні цих рішень. Така ситуація призвела до появи величезної кількості нормативно-правових актів, які не відображають суспільні інтереси, характеризуються безліччю колізій та протиріч, мають декларативний характер і не виконується.

Починаючи з 60-х років XX ст. уже формується певне уявлення про правотворчу діяльність, яка відповідно відображала специфіку тих суспільних відносин, які існували в той час. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Поняття правотворчості та її види. Принципи правотворчості.

В основному під поняттям правотворчості розуміли форму державного управління суспільством, що виражається в діяльності органів держави, громадських організацій, у різних формах безпосередньої демократії спрямованих на встановлення, зміну або скасування правових норм за уповноваженням або з санкції держави [1].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Поняття правотворчості та її види. Принципи правотворчості,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Поняття правотворчості та її види. Принципи правотворчості


Антикризове управління підприємством. Принципи здійснення антикризового управління

1.1. Сутність та функціональний зміст антикризового управління підприємством

Антикризове управління залежно від стадії (глибини) кризи можна поділити на такі підвиди:

  1. передкризове управління, яке здійснюється для своєчасного виявлення та розв'язання проблем (прийняття рішень) з метою запобігання кризі;
  2. управління в умовах кризи, метою якого визнається стабілізація нестійких станів та збереження керованості системи;
  3. управління процесами виходу з кризи, яке здійснюється з метою мінімізації втрат та втрачених можливостей під час виведення підприємства зі стану кризи [24, 59].

Безумовно, будь-яке управління в певним мірі повинно бути антикризовим, і тим більше стає таким по мірі вступу підприємства у стадію кризового розвитку. Ігнорування цього обумовлює суттєві негативні наслідки, а врахування сприяє безболісному, бархатному проходженню кризи. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Антикризове управління підприємством. Принципи здійснення антикризового управління.

Можливість здійснення антикризового управління базується на наступних положеннях теорії кризи:
- кризові явища можуть бути певним чином керованими, тобто кризи можливо передбачати, очікувати, викликати, прискорювати, запобігати, відтягувати; їх зовнішній прояв та наслідки - пом'якшувати;
- до криз можливо та необхідно готуватися;
- управління в умовах кризи потребує застосування особливих підходів, спеціальних знань та навичок [28, 35].

Можливість антикризового управління визначається насамперед людським фактором. Тільки усвідомлена діяльністю людини дозволяє шукати та знаходити шляхи виходу з критичних ситуацій, концентрувати зусилля для розв'язання найбільш складних та болючих проблем, накопичувати досвід переборення криз та творчо використовувати його з врахуванням реалій поточної макроситуації та особливостей господарської системи підприємства.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Антикризове управління підприємством. Принципи здійснення антикризового управління,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Антикризове управління підприємством. Принципи  здійснення антикризового управління