ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Особливості оцінки і самооцінки в молодшому шкільному віціОсобливості оцінки і самооцінки в молодшому шкільному віці

Особливості оцінки і самооцінки в молодшому шкільному віці1.1. Структурно-функціональний аналіз Я - концепції особистості

Найбільш складним утворенням самосвідомості, яке поєднує в собі гностичні і ціннісні компоненти, є Я-концепція людини. Вона включає і психологічний автопортрет, і усвідомлення морального змісту свого життя.

Я-концепція - не сукупність фрагментальних образів Я особистості і оцінок його окремих сторін, а цілісна система поглядів на себе, як на суб’єкта власної життєдіяльності. Я-концепція - динамічна система уявлень людини про себе, в яку входить усвідомлення своїх фізичних, інтелектуальних і інших якостей, а також самооцінка й суб’єктивне сприймання зовнішніх факторів. Я-концепція виникає у людини в процесі соціальної взаємодії, як неминучий і завжди унікальний результат психічного розвитку, як відносно стійкий, і в той же час підданий внутрішнім змінам і коливанням, психічний здобуток [6, С.7-14]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості оцінки і самооцінки в молодшому шкільному віці.

Як наукове поняття Я-концепція ввійшла в спеціальну літературу порівняно недавно. Цікавість до цієї теми була послаблена через панування в науці біхевіористичної традиції. Однак в 50-х роках нашого століття увага до вивчення людського Я зросла. Ця проблема стала центральною в гуманістичному напрямі психології, основоположниками якого були А.Маслоу, К.Роджерс, А.Комбс та інші. Їх ідеї відрізнялися від біхевіоризму та фрейдизму; людську поведінку гуманісти розглядали як зовнішній вплив їх внутрішнього світу, основні причини поведінки - у властивих людям емоціях, ставленнях, переконаннях, цінностях, надіях, сприйняттях і прагненнях. Але ця теорія не була підкріплена фактами, які визначають суспільне життя людини.

Теорія формування Я-концепції, запропонована Е.Еріксоном, розкриває процес становлення самосвідомості в індивідуально-психологічному, але не в особистісному плані.

В літературі, присвяченій Я-концепції, є два розгорнуті визначення:

К.Роджерс (1951): Я-концепція складається з уявлень про власні характеристики і здібності індивіда, уявлень про можливості його взаємодії з іншими людьми та з оточуючим світом, ціннісних уявлень, пов’язаних з об’єктами чи діями і уявлень про мету чи ідеї, які можуть мати позитивну чи негативну спрямованість.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості оцінки і самооцінки в молодшому шкільному віці,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості оцінки і самооцінки в молодшому шкільному віці


Розвиток системи банківського нагляду


План до курсової роботи:

Розвиток системи банківського нагляду

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розвиток системи банківського нагляду,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та економічна сутність банківської системи України та її елементи

У сучасних умовах суттєво зростає роль банківської системи, оскільки вона стає важливою, визначальною складовою ринкового та державного регулювання економіки, забезпечуючи стабільність функціонування та ліквідність у системі ринкових відносин.

Визначальним напрямом сучасного розвитку міжнародних економічних відносин є глобалізація світових господарських зв’язків, що спричиняє суттєві зрушення у світовому просторі та породжує істотні зміни в процесах генезису і функціонування національних банківських систем. За таких умов пріоритетним завданням держав, що інтегруються у світовий фінансовий простір, стає формування стійкого фінансово-кредитного сектору, в тому числі банківського, як базового чинника економічного зростання країн.

Здійснивши критичний аналіз наукової літератури вітчизняних та зарубіжних вчених виокремлено три підходи до вивчення економічної сутності поняття «банківська система»: інституційний, функціональний та системний.

З інституційної точки зору банківська система виступає як «сукупність універсальних і спеціалізованих банків та емісійних банків», «сукупність банківських і небанківських фінансових установ, що виконують окремі банківські операції» [19], «сукупність різних видів банків і банківських інститутів в їх взаємозв’язку, що існує в тій чи іншій країні в певний історичний період», «сукупність банків, що виконують відповідні функції» [66], «як динамічну цілеспрямовану сукупність взаємопов’язаних банківських інститутів, що постійно розвиваються» [35], «сукупність взаємопов'язаних фінансово-кредитних установ (банків)» [45].


Розробка виробником програми стимулювання збуту посередників на ринку В2В


План до курсової роботи:

Розробка виробником програми стимулювання збуту посередників на ринку В2В

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розробка виробником програми стимулювання збуту посередників на ринку В2В,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Теоретичні аспекти маркетингової політики комунікацій

Реалізація маркетингових завдань неможлива без ефективної системи комунікацій. Тому що без неї прийнята ціна або вдало обрана система розподілу не можуть дати відповідного результату.

Саме тому одним із чотирьох «китів» маркетингу є комунікаційна політика [9, с. 311].

Маркетингова політика комунікацій – це комплекс заходів, які використовує фірма для інформування, переконання чи нагадування споживачам про свої товари (послуги) [14, с. 18]. Вона реалізується за допомогою відповідного процесу, який зображено на рис. 1.1.

На нашу думку, особливість промислової політики комунікації полягає в тому, що компанія має справу з іншими організаціями, а не з кінцевим споживачем. Маркетолог промислового підприємства повинен не забувати про кінцевого споживача, а бачити бізнес посередників, щоб розуміти, що відбувається з товаром на всьому його шляху.

Головне завдання маркетингової політики комунікацій на промисловому підприємстві є формування ефективного процесу, яке здійснюється за таким алгоритмом [2, с. 179]: аналіз ситуації, виявлення цільової аудиторії, план маркетингових заходів, вибір звернення, вибір засобів поширення інформації, вибір засобів впливу: реклама, пропаганда, стимулювання, персональний продаж, формування каналів зворотного зв’язку, розрахунок бюджету. Отже, основними інструментами комунікаційної політики є: реклама; стимулювання збуту; персональний продаж; пропаганда [4, с. 311].


Розробка дільниці ТО і ПР інженерної паливної апаратури в АТП


План до курсової роботи:

Розробка дільниці ТО і ПР інженерної паливної апаратури в АТП

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розробка дільниці ТО і ПР інженерної паливної апаратури в АТП,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. РОЗРАХУНКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ

1.1 Розрахунок виробничої програми

Вихідні дані для основних марок автомобілів ГАЗ 3309-245 і ВАЗ 21093-70 подані в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1-Вихідні нормативи по ТО і ремонтах

1.1.2 Прийняті коефіцієнти коректування нормативів

Періодичність і трудомісткість технічного обслуговування і поточного ремонту рухомого складу необхідно коректувати згідно ВНТП – СГіП – 46.16.96 за допомогою коефіцієнтів в залежності від таких умов:
? категорії умов експлуатації – К1;
? модифікації рухомого складу та організації його роботи – К2;
? природнокліматичних умов експлуатації рухомого складу – К3;
? кількість одиниць технічно-сумісного рухомого складу – К4;
? способу зберігання рухомого складу – К5.

При проектуванні корегування нормативів в залежності від пробігу рухомого складу з початку експлуатації не проводиться.

Підсумковий коефіцієнт корегування нормативів визначається як добуток окремих коефіцієнтів для таких показників:
? періодичність технічного обслуговування (ТО) – К1 • К3;
? пробіг до капітального ремонту (КР) – К1 • К2 • К3;
? трудомісткість технічного обслуговування (ТО) – К2 • К4;
? трудомісткість поточного ремонту (ПР) – К1 • К2 • К3 • К4 • К5;
? тривалість простою в ТО і ПР – К2;


Розробка маркетингової програми виробничого підприємства


План до курсової роботи:

Розробка маркетингової програми виробничого підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розробка маркетингової програми виробничого підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та функції маркетингової програми підприємства

Наявність різних видів і форм маркетингу вимагала їх системного теоретичного і методологічного осмислення. Це спричинило появу філософії маркетингу, яка об’єднує в єдине ціле потреби та інтереси підприємств і споживачів. Така концепція — вихідний пункт до процесу планування, зокрема для стратегічного маркетингового планування, складання маркетингових програм.

Маркетингова програма - це намічений для планомірного здійснення, об’єднаний єдиною метою та залежний від певних строків комплекс взаємопов’язаних завдань і адресних заходів соціального, економічного, науково-технічного, виробничого, організаційного характеру з визначенням ресурсів, що використовуються, а також джерел одержання цих ресурсів [35, с. 347].

Програми маркетингу - комплекс взаємопов’язаних заходів, що визначають дії підприємства на певний період на всіх етапах його функціонування (виконання ним своїх функцій).

Ці програми можуть бути короткострокові (до одного року), середньострокові (до 5 років) і довгострокові (до 10-15 років). Багато фірм органічно поєднують їх в одну. Вона є основою для розробки планів НДДКР, випробування дослідних зразків продукції, виробництва, збуту, сервісного обслуговування, оптимальних запасів продукції на складі, розрахунку фінансових витрат тощо. Таку програму, як правило, складають на 3—5 років, а за зміни внутрішніх і зовнішніх умов постійно коригують і доопрацьовують [28, с. 15].


Роль запозичень у збагаченні словникового складу французької мови


План до курсової роботи:

Роль запозичень у збагаченні словникового складу французької мови

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Роль запозичень у збагаченні словникового складу французької мови,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Соціолінгвістичний стан розвитку французької мови

Розвиток і пов’язані з ним зміни, як переконують численні приклади протягом історії людства, є невід’ємною рисою всіх мов. Проте ці зміни відбуваються далеко неоднаково та з різною інтенсивністю в різних мовах. Переважно лише значне нагромадження нових рис у мові, пов’язане до того ж із прийняттям її суспільством як нормативних, тобто загальновизнаних, спричиняється до набуття мовою нової якості. Це явище стосується й французької мови, яка зазнає дуже відчутних змін, що спричинені як тривалим періодом розвитку сучасної французької мови (як відомо, становлення французької мови розпочалося ще задовго до нашої ери й відбувалося під впливом інших мов, які зіграли велику роль у формуванні її словникового складу), так і особливо бурхливими зовнішніми умовами її розвитку. Ці зміни особливо відчутні в лексиці, але також і в фонетиці й певною мірою навіть у граматиці.

Отже, процес запозичень характерний для будь-якого проміжку в історії французької мови, проте джерела запозичень та їх кількість змінюються залежно від періоду. Перехід слова з однієї мови в іншу завжди супроводжується асиміляцією цього слова (фонетичною, морфологічною, словотвірною та семантичною), в результаті якої слово набуває характеристик, що притаманні власне одиницям мови, що запозичує та привносить у мову певні свої особливості. Запозичення слів з однієї мови в іншу завжди є джерелом збагачення цих мов. Проте потрібно уважно слідкувати, щоб потік іншомовних слів не перетворився на нашестя, в протилежному випадку власні фонди мови збідніють. Саме ця загроза очікує французьку мову, у випадку, якщо повністю відкриються клапани для експансії англіцизмів та американізмів, часто непотрібних, спотворюючих значення та іноді смішних у вимові, яка їх перекручує.


Роль організації Ліги Арабських держав в регіональних конфліктах


План до курсової роботи:

Роль організації Ліги Арабських держав в регіональних конфліктах

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Роль організації Ліги Арабських держав в регіональних конфліктах,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Концептуально – правові засади миротворчої діяльності ЛАД

У 2012 році ЛАД відзначила своє 68-річчя, що ознаменувало важливість регіональної арабської системи та показало її унікальний характер.

Фактично, Ліга пройшла кілька етапів свого розвитку і «пере жила» кілька спроб реорганізації, які довели прагнення модернізувати саму арабську регіональну систему.

Незважаючи на те, що заклик до арабської єдності був вже давно зроблений, ідея створення арабської організації, яка б об’єднала всі арабські країни, ще так не викристалізовувалась, як після Другої світової війни. Арабський світ сам «заклав перший камінь» свого історичного розвитку:

- по-перше, атмосфера війни була сприятливою для активізації опозиційних рухів у підмандатних арабських країнах. Тоді виникла необхідність встановлення певного балансу між різними політичними силами арабських країн, активну роль серед яких відіграв Єгипет;
— «необхідність об’єднання була зумовлена небезпекою сіоністського руху, масовою еміграцією єврейського населення на палестинські землі, планами створення Держави Ізраїль»;
— існував значний обсяг торгівельного обміну та обміну робочою силою між арабськими країнами, що міг забезпечити матеріальну, духовну і культурну основу майбутнього об’єднання [42].

Можна вважати, що свій початок ЛАД бере з підписання договору «Про дружбу та союз» між Саудівською Аравією та Іраком 2 квітня 1936 року. В преамбулі договору сказано: «Обидві високі договірні сторони працюватимуть у напрямку об’єднання ісламської та арабської культур, а також військових організацій їхніх країн шляхом обміну науковими та військовими місіями». Цей договір був відкритий до підписання для інших арабських країн. 29 квітня 1937 року до нього приєдналась Народно-демократична Республіка Ємен.


Роль податків у міжнародному бізнесі


План до курсової роботи:

Роль податків у міжнародному бізнесі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Роль податків у міжнародному бізнесі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність податків, їх роль та функції

Податки характеризуються як фінансова категорія. Вони опосередковують відносини між різними формами власності і здійснюють рух вартості між правовласниками. На відміну від фінансів, податкові відносини мають односторонній характер – надходження коштів від платників до держави.

За економічним змістом податки виражають фінансові відносини між державою і платниками податків. Їх основне призначення – створення фонду грошових коштів для фінансового забезпечення виконання державою своїх функцій. Вони, з одного боку, забезпечують фінансову базу держави й виступають головним знаряддям реалізації її економічної політики, а з іншого, виступають як «податковий тягар платника», втрати його добробуту, зумовлені зниженням доходів, спричиненого їх оподаткуванням. Складові, що виражають суперечливість оподаткування, формують фінансово-економічні відносини між державою, суб'єктами підприємництва та громадянами. Основне протиріччя податкових систем полягає у невизначеності потреб в податкових надходженнях та можливостей їхнього отримання.

Історично податки є найдавнішою формою фінансових відносин. Податкова система бере свій початок з 6 ст. до н.е. (594 рік до н.е. реформи Солона в Афінах) [1, с. 69]. Проте в ті часи не було постійних фіксованих внесків у державну казну. Надходження до держави (королю) мали форму воєнної здобичі, контрибуції та конфіскації, данини, підношень і дарунків.

На території західної Європи першим постійним податком, обов'язковим платежем була церковна десятина. З розвитком суспільства та поділом його на соціальні групи за ознакою майнового стану та появою держави здійснювався процес становлення та розвитку податкових систем.


Роль та місце редактора в сучасному кінопроцесі


План до курсової роботи:

Роль та місце редактора в сучасному кінопроцесі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Роль та місце редактора в сучасному кінопроцесі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Підготовчий етап

Початком редакторської діяльності прийнято вважати підготовчий етап. Його можна охарактеризувати як організаційно-творчий. Він включає в себе: визначення тематичної спрямованості, відповідної профілю видавництва, телеканалу, радіостанції; рубрики, проекту, а також вибір автора і роботу з ним щодо уточнення та коригування завдання.

Вибір теми визначається суспільно-соціальною значимістю, актуальністю, своєчасністю її освітлення.

На цьому ж етапі (з урахуванням специфіки друку, радіо, телебачення) вибирають виразні засоби, за допомогою яких проект або програма отримають найбільш продуктивне і доцільне втілення. Беручи участь у вирішенні спільних завдань (наприклад, у виборчій кампанії), різні засоби масової інформації повинні ефективно взаємодіяти, а не дублювати один одного.

Редактор повинен бути добре поінформований і, беручи до уваги зміни в житті суспільства (політичні, економічні, соціальні), проявляти «гнучкість» в роботі.

При підготовці нових проектів крім заявок і пропозицій журналістів треба враховувати побажання фахівців, думки читачів, глядачів, слухачів, результати рейтингів.

Можна зробити загальний висновок: попередня робота з автором - це насамперед орієнтація його в тому, що йому належить зробити. Підготовчий період закінчується для редактора з отриманням від автора рукопису. Настає найвідповідальніший момент у роботі редактора - власне редагування. У цьому творчому процесі умовно можна виділити дві сторони: робота над змістом (наукове редагування) і робота над композицією, мовою і стилем (літературне редагування) [3].


Роль та функції держави у системі соціального партнерства


План до курсової роботи:

Роль та функції держави у системі соціального партнерства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Роль та функції держави у системі соціального партнерства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Становлення системи соціального партнерства

Соціальне партнерство - це ідеологія, форми та методи узгодження партнерів соціальних груп для забезпечення їхньої конструктивної взаємодії. Стабільність суспільної системи та ефективність ринкової економіки залежать насамперед від характеру взаємин підприємців і працюючих за наймом[18,c.92].

Суб’єктами соціального партнерства є: держава; профспілки, які представляють інтереси найманих працівників; роботодавці, їх об’єднання.

Державу, як суб’єкт соціального партнерства, представляють виконавчі органи влади (міністерства, відомства, регіональні органи). Держава в соціальному партнерстві виконує функції гаранта, арбітра, контролера, умовлювача та ін.

Профспілки є головним інститутом соціального захисту найманих працівників. Їх основною метою є підвищення заробітної плати, збереження робочих місць для членів профспілки, участь трудящих в управлінні виробництвом і розподілі продукту, покращення умов праці.

Спілки роботодавців представляють інтереси роботодавців в соціальному партнерстві. Вони полягають в проведенні узгодженої технічної, економічної і соціальної політики, розвитку виробництва без потрясінь і деструктивних конфліктів.

В 1993 р. створена Національна Рада соціального партнерства (НРСП). Це консультативний орган, вона звітує безпосередньо президентові.

Погодження інтересів найманих працівників з роботодавцями в сфері соціально-трудових відносин здійснюється шляхом переговорів і завершується укладанням колективних договорів і угод. Система колективних договорів і угод – це основна форма реалізації соціального партнерства[8].


Роль України в ООН. Співпраця в економічній галузі


План до курсової роботи:

Роль України в ООН. Співпраця в економічній галузі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Роль України в ООН. Співпраця в економічній галузі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Передумови створення та основні напрямки діяльності ООН

Перша Міжнародна конференція миру була скликана в Гаазі в 1899 році для розробки угод по мирному доланні криз, попередженню і правилам ведення війни. Конференція прийняла Конвенцію про мирне рішення міжнародних зіткнень і заснувала Постійну Палату Третейського Суду, що початку свою роботу в 1902 році.

Попередником ООН була Ліга Націй, організація, задумана при схожих обставинах під час Першої світової війни й заснована в 1919 році відповідно до Версальського договору «для розвитку співробітництва між народами й для забезпечення їм миру й безпеки».

Міжнародна організація праці також була створена відповідно до Версальського договору в якості асоційованого з Лігою. Ліга Націй припинила свою діяльність внаслідок своєї нездатності запобігти Другій світовій війні [38].

Друга світова війна, що розпочалася 1 вересня 1939 р. агресією Німеччини проти Польщі, наочно показала, що Ліга Націй не впоралася зі своїм головним завданням - недопущенням нової світової війни. У зв’язку з цим у роки Другої світової війни виникла ідея створення нової міжнародної політичної організації, яка б змогла надійно забезпечити мир і безпеку народів Землі після її закінчення. Перший імпульс у формуванні цієї ідеї був наданий Атлантичною хартією, підписаною президентом США Ф.Д. Рузвельтом і прем’єр-міністром Великої Британії В. Черчіллем 14 серпня 1941 р., І Декларацією уряду СРСР на Міжсоюзній конференції в Лондоні 24 вересня 1941 р. На договірно-правовому рівні ця ідея вперше була закріплена в Декларації про дружбу й взаємодопомогу уряду Радянського Союзу й уряду Польської Республіки від 4 грудня 1941 р.