ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Особливості методики проведення занять з баскетболу в середньому шкільному віціОсобливості методики проведення занять з баскетболу в середньому шкільному віці

Особливості методики проведення занять з баскетболу в середньому шкільному віці1.1. Цінність фізичного виховання

Основним шляхом виховання особистої фізичної культури у школярів визнається виховання її в процесі різних видів фізкультурної діяльності, направленої на їх фізичне вдосконалення. Фізкультурна діяльність є методологічною основою і системообразуючим чинником виховання особистої фізичної культури у молоді, що вчиться.

Фізкультурна діяльність як система і цілісність є метасистемою для дрібніших систем: учбової, позакласної, позашкільної і внутрісімейної фізкультурної діяльності школярів [9, с.186].

На сучасному науковому рівні недостатньо розглядати явища і процеси на основі механічної системи (простої суми компонентів, що становлять), потрібно розглядати систему, як органічну, пов'язану з її філософським, культурологічним і психолого-педагогічним осмисленням.

З культурологічних позицій виховання особистої фізичної культури у школяра - це освоєння ними суспільних (матеріальних і духовних) цінностей фізичної культури, тобто перетворення їх в особисті цінності. Особиста цінність - це властивість того або іншого суспільного предмету або явища задовольняти потреби, мотиви і інтереси особи. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості методики проведення занять з баскетболу в середньому шкільному віці.

Тому з психолого-педагогічних позицій виховання особистої фізичної культури у школярів представляється як виховання у них потреб, мотивів і інтересу до цінностей фізичної культури і до систематичних занять фізичною культурою як до соціального явища в процесі перерахованих вище видів фізкультурної діяльності. Це означає, що потребністно-мотиваційна сфера є системооутворючим чинником всіх виховних дій (засобів, методів, методик) і формується в процесі соціально-психологічного, інтелектуального і рухового (тілесного) виховання. Причому всі види виховання повинні здійснюватися в єдності (у комплексі), оскільки особа є цілісністю і багатовимірністю.

Таким чином, потреби, мотиви і інтереси школяра до цінностей фізичної культури і до систематичних занять фізичною культурою є психологічним механізмом перетворення суспільних цінностей фізичної культури в їх особисті цінності.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості методики проведення занять з баскетболу в середньому шкільному віці,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості методики проведення занять з баскетболу в середньому шкільному віці


Інноваційна діяльність підприємства (теорія)


План до курсової роботи:

Інноваційна діяльність підприємства (теорія)

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Інноваційна діяльність підприємства (теорія),

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність, цілі та основні напрямки інноваційної діяльності підприємства

Інноваційна діяльність підприємства спрямована на використання результатів наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок для отримання прибутку на основі розширення і оновлення номенклатури продукції (товарів, послуг), застосування нової сировини, використання нових технологій, впровадження нових організаційних структур і освоєння нових ринків. Таким чином, інновація являє собою результат комплексного процесу, що полягає в розробці, організації виробництва, поширення і комерційного використання інновації, що задовольняє конкретну суспільну потребу [47, с. 32]. В ході цього процесу інноваційна ідея набувають економічного змісту, нововведення набуває товарну вартість і виступає на ринку як об'єкта власності.

Визначення поняття «інновація» різними вченими зведено в табл. 1.1.

Розглядаючи інноваційну діяльність як комплекс наукових, технологічних, організаційних, фінансових і комерційних заходів підприємства, спрямованих на комерціалізацію накопичених знань, технологій і устаткування, як результат інноваційної діяльності виділяються нові або додаткові товари і послуги [43, с. 12].

Базовими принципами інноваційної діяльності підприємства є:

? визнання пріоритетного значення інноваційної діяльності для підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства;
? домінування стратегічних аспектів здійснення інновацій, виходячи з їх життєвої значущості для забезпечення конкурентоспроможності підприємства;


Інноваційна діяльність підприємства


План до курсової роботи:

Інноваційна діяльність підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Інноваційна діяльність підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

Інновація являє собою матеріалізований результат, отриманий від вкладення капіталу в нову техніку або технологію, в нові форми організації виробництва, праці, обслуговування і управління, включаючи нові форми контролю, обліку, методи планування, прийоми аналізу і т.д. У міру економічного розвитку суспільства значення інновацій все більше зростає, і на сучасному етапі інновації стають найважливішим інструментом конкурентної боротьби суб'єктів господарювання на всіх рівнях ієрархії - від окремих структурних одиниць підприємств до країн і регіонів в цілому.

Під інноваційною системою зазвичай розуміють елементи організації, супутні інноваційній діяльності, а також взаємини між ними, які закріплюються в регулюючих документах підприємства (статут, положення про підрозділи, посадові інструкції). Для того, щоб будь-який співробітник вільно орієнтувався в документах, краще їх об'єднати в інформаційну базу (наприклад, створити сайт у внутрішній корпоративній мережі), а також зобов'язати юрисконсульта або менеджера з персоналу давати консультації з питань застосування документів [33, с. 96].

Значення інноваційної діяльності для економіки підприємства визначається наступними моментами:

? є фактором конкурентоздатності продукції;
? забезпечує ефективність використання виробничих ресурсів;
? підвищує ступінь адаптивності підприємства до мінливих умов зовнішнього середовища;
? розширює можливості підприємства щодо виходу на зовнішні ринки;
? створює передумови для довгострокової стабільності [39, с. 19].

Таким чином, інновації є однією з важливих форм розширення можливостей економічної системи в сучасному світі. На базі інновацій відбувається об'єднання науки, виробництва і ринку. За останні роки інновації перетворилися з елемента економічного розвитку на загально-соціальний фактор розвитку країни. Інноваційна діяльність - це самостійний об'єкт управління, адже має відносну відокремленістю і свої специфічні характеристики.


Інноваційні підходи до навчання персоналу


План до курсової роботи:

Інноваційні підходи до навчання персоналу

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Інноваційні підходи до навчання персоналу,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність і роль навчання персоналу у забезпечені ефективності функціонування організації

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин професійне навчання персоналу є одним із важливих чинників формування конкурентоспроможності підприємства, адже завдання компанії – не лише вижити, а й залишатися конкурентоспроможною якомога довше. А успіх будь-якого підприємства залежить безпосередньо від продуктивності праці його співробітників. На сьогоднішній день ринок праці висуває досить високі вимоги до кваліфікаційного рівня працівників, набуває значної актуальності підготовка персоналу та підвищення його кваліфікації [14, с. 229].

Професійне навчання персоналу – це один із найважливіших заходів активної політики зайнятості населення, який забезпечує стабільний економічний розвиток, впливає на зменшення рівня безробіття, сприяє збереженню й розвитку трудового потенціалу країни [18, с. 109]. Підготовка кадрів забезпечує підвищення якості професійного складу працівників підприємства, формування в них творчого мислення, уміння працювати в умовах впровадження інновацій та забезпечення на цій основі високої продуктивності праці й ефективної зайнятості [22, с. 47].

Зазначимо, що навчання персоналу є однією із умов його розвитку, що у свою чергу підвищує ефективність господарської діяльності підприємства загалом, тому в таблиці 1.1 дослідимо наукові підходи до визначення сутності економічних категорій «розвиток персоналу» та «навчання персоналу».

Як бачимо, переважно науковці під розвитком персоналу розуміють процес набуття персоналом нових умінь, знань та навиків з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці та ефективності їх праці на підприємстві. Під навчанням персоналу мається на увазі процес отримання працівниками нових знань та компетенцій. таким чином, вплив навчання персоналу на його розвиток є очевидним.


Іноваційний розвиток як основа конкурентних переваг транснаціональних корпорацій


План до курсової роботи:

Іноваційний розвиток як основа конкурентних переваг транснаціональних корпорацій

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Іноваційний розвиток як основа конкурентних переваг транснаціональних корпорацій,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК

Під транснаціональною корпорацією слід розуміти систему підприємств незалежно від форми власності (приватної, публічної, змішаної), що складається з головного підприємства, яке прямо (і/або за допомогою інших центрів прийняття рішень) здійснює діяльність (господарську, економічну чи іншу) за допомогою контрольованих ним відділень (філій, представництв, дочірніх компаній), розташованих у двох або більше країнах.

Отже, ТНК належать, або ними контролюються комплекси виробництва або обслуговування, що знаходяться за межами країни, в якій ці корпорації базуються, які мають широку мережу філіалів і відділень в різних країнах, і які посідають провідне положення у виробництві і реалізації того або іншого товару.

Сьогодні «фундаментом» світової економіки є понад 500 ТНК. Загалом у світі діють приблизно 60 тис. фінансово-промислових груп і ТНК, які розширилися за межі країн свого базування і мають в своєму арсеналі приблизно 250 тис. філіалів. Вони контролюють 50% світового промислового виробництва, а також проводять майже 70% операцій торгівлі у світі [5, с. 4].

Найбільші ТНК мають річний обсяг продажу в сотні млрд. дол. США, близько 500 ТНК мають обсяг збуту за рік в понад 18 млрд. дол., а середньорічний обсяг продажу – кілька сотень млн. дол. ТНК реалізують 80 % продукції, яка виробляється в галузі електроніки та хімії, 95 % – фармацевтики, 76 % – продукції галузі машинобудування. ТНК контролюють 90 % світового ринку пшениці, кукурудзи, кави, тютюну, лісоматеріалів, залізної руди, 85 % – ринок міді і бокситів, 80 % – чай та олово, 75 % – сира нафта, банани, натуральний каучук [7, с. 289].

100 найбільших ТНК сконцентрували в своїх «руках» світову економічну могутність. Це такі, як Microsoft, ExxonMobil, Nestle, Ford, PhillipMorris, Citigroup, GeneralElectric, Johnson&Johnson, WaiMartStores, IBM, BP, RoyalDutch/Shell.


Історія розвитку лікарських форм


План до курсової роботи:

Історія розвитку лікарських форм

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Історія розвитку лікарських форм,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Зародження фармакології в Стародавньому світі

Історія медицини і фармакології свідчить про те, що відбір, показання до трансформаційних змін і оцінка ефективності лікарських засобів протягом століть мали суто емпіричний характер. Спочатку був безсистемний пошук ліків з усього, що оточувало людину для полегшення її страждання через хвороби. Древня медицина Тибету говорила, що немає в природі такої речовини, яка б не була придатна в якості ліків. Ще з ІІ – ІІІ століття до нашої ери збереглися глиняні таблички з даними про лікувальні властивості окремих лікарських рослин і правила їх використання.

Перші відомості про лікарські засоби і їх опис містять давньоєгипетські папіруси. Відомо близько 1200 медичних текстів різного віку і змісту. Час написання папірусів – приблизно 1900- 1250 рр. до н. е. Найбільша кількість відомостей виявлена в двох з них: Еберса і Е. Сміта. Перший – своєрідна терапевтична енциклопедія, другий – хірургічний довідник, в якому описується 48 випадків з хірургічної практики. В «Папірусі Еберса» подана величезна кількість рецептів, згадується близько 450 хвороб. Лікували їх більш ніж 700 видами ліків. Єгипетські лікарі користувалися матеріалами тваринного, рослинного і мінерального походження. Серед них м'ясо, жовч і жир тварин, в тому числі крокодилів. Широке визнання отримав як лікарський препарат вже в ті далекі часи мед (в папірусах він згадується до 60 разів) [4, с. 6].

Головним лікарським засобом того часу був складний засіб під назвою купхі, який єгиптяни курили. Рецепти його збереглися в «Папірус Еберса». Також широко використовувався опіум. При створенні лікарств єгиптяни використовували продукти кедра, кипарису, вино, жири тварин, жовч, а також різноманітні отрути. Єгиптянам була відомо не тільки велика кількість лікарських речовин, але і різні форми їх приготування – пластирі, мазі, примочки, припарки, відвари, пігулки [14, с. 11].


Казкотерапія як засіб виховання дітей з інтелектуальною недостатністю


План до курсової роботи:

Казкотерапія як засіб виховання дітей з інтелектуальною недостатністю

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Казкотерапія як засіб виховання дітей з інтелектуальною недостатністю,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та значення казкотерапії як важливого психотерапевтичного методу

Казка – це найбільш утаємничений та непоясненний продукт загальнолюдської свідомості, що застосовується для позначення різноманітних історій сакрального сенсу; своєрідна матриця, що відображує більшість життєвих проблем, ситуацій і душевних конфліктів людей, сутність яких залишається незмінною протягом тисячоліть і властива як пращурам, так і нащадкам. Існування цих конфліктів люди можуть не усвідомлювати, але їх руйнівна сила від того не зменшується.

Казка – це не лише витвір народного фольклору, яка дарує дітям щастя повноцінного дитинства, а й один із засобів арт-терапії. Саме завдяки казці діти виростають такими, якими вони є, адже в ній за образами й сюжетами заховано психотерапевтичні методи подолання різноманітних проблем, підказки про те, як саме треба поводитись у тій чи іншій ситуації та навіть елементи, що формують характер. У казці є повний перелік людських проблем і методи їх розв'язання [10, с. 20].

Завдяки задоволенню цих потреб формується ціла низка якостей особистості:

  1. автономність, що виражається в прагненні дотримуватися своєї особистої думки, своїх переконань і поглядів;
  2. активність, що передбачає здатність виявляти ініціативу в спілкуванні, уміння організувати увагу партнерів, стимулювати їхню комунікативність, управляти процесом спілкування, емоційно відгукуватися на стан партнерів;
  3. соціальна компетентність, що складається з кількох компонентів;

мотиваційного, що визначає ставлення до іншої людини (вияв доброти, уваги, співчуття);


Класифікація дебіторської заборгованості


План до курсової роботи:

Класифікація дебіторської заборгованості

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Класифікація дебіторської заборгованості,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Економічна сутність дебіторської заборгованості

Актуальною темою на сучасному етапі існування будь-якого підприємства та впливає на стан економіки країни в цілому, що підтверджується станом та динамікою дебіторської заборгованості підприємства і є негативним явищем, так як суттєво впливає на його фінансовий стан, внаслідок відволікання грошових коштів з обороту. Тому дебіторська заборгованість є дуже важливим елементом оборотних активів, що впливає на ефективне функціонування підприємства.

Аналіз публікацій науковців, щодо визначення сутності дебіторської заборгованості показав, що більшість авторів посилаються на Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», але всі дослідники підтвердили, що це заборгованість підприємства та відволікання грошових коштів з діяльності підприємства. З метою проведення якісного обліку та аналізу дебіторської заборгованості й управління нею, необхідно визначити ознаки її класифікації та методику проведення економічного аналізу, що є подальшим напрямом дослідження [3].

Усі фірми намагаються здійснювати продаж товару з негайною оплатою, але вимоги конкуренції змушують погоджуватися на відстрочку платежів, в результаті чого з'являється дебіторська заборгованість.

Дебіторською заборгованістю являється грошова сума, яку підприємство повинно виплатити покупцям. Окрім цього дебіторська заборгованість являється важливою частиною оборотних активів підприємства, так як саме вони здійснюють прямий вплив на те, яку позицію займають готівкові грошові кошти та платежі.

Дебіторську заборгованість вважають важливим компонентом оборотних активів підприємства. У тому випадку, коли один суб’єкт господарювання продає товарні цінності іншому, оплата за зазначені товари приходить не одразу. Найбільшу частку у структурі дебіторської заборгованості займає несплачений рахунок за продукцію, яку поставлено. Окрім цього специфічним елементом заборгованості дебіторів являються векселі до отримання, які за своєю суттю можна розглядати як цінний папір (комерційний цінний папір).


Класифікація кримінальних правопорушень


План до курсової роботи:

Вплив податкової політики на економічну і соціальну стабільність в державі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Вплив податкової політики на економічну і соціальну стабільність в державі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та значення податкової політики для забезпечення економічної і соціальної стабільності в державі

Податкова політика – це діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків. Саме через податкову політику держави відбувається становлення і розвиток податкової системи держави. Основними принципами податкової політики є фіскальна і економічна ефективність, соціальна справедливість.

Історичний розвиток суспільства зумовив становлення податку як невід'ємного та обов'язкового атрибуту державної влади. Саме завдяки посередництву таких інструментаріїв, держава отримала змогу виконувати свої функції як основне соціополітичне, культурне, економіко-правове об'єднання груп осіб, які мали спільні інтереси та територію проживання.

Початкові зародки вчення про податки, які поклали початок теорії оподаткування, з'явилися в Епоху Просвітництва. Вони дістали назву атомістичної теорії, згідно якої податок розуміють як результат договору між сторонами, за яким підлеглий вносить державі плату за різні послуги [22]. Головними представниками згаданої теорії стали Ш. Монтеск'є, Т. Гоббс, С.Вольтер, О. Мірабо. Зокрема, Ш. Монтеск'є зазначав: «Податок - частина, яку кожний громадянин надає із свого майна для того, щоб отримати охорону тієї частини, що залишилась або використати її з більшою насолодою». Вольтер притримувався думки, що «сплачувати податок означає віддавати частину свого майна, щоб зберегти залишкове» [22].

Особливе місце в розвитку теорiї податкiв, їх вiдображенні в господарських операцiях належить представникам класичної школи в особi А. Смiта i Д.Рiкардо та їх послiдовникiв, якi найглибше розробили питання економiчної природи податкiв. А. Смiт стверджує, що податок, – це справедлива цiна за послуги держави. Вiн писав: “Витрати уряду щодо своїх пiдданих – те саме, що витрати управлiння вiдносно господарiв великого помістя, зобов'язаних брати участь у цих витратах у розмiрi доходiв, отримуваних кожним із цього помiстя” [16, с.78].


Контроль та нагляд за діяльністю суб'єктів господарювання


План до курсової роботи:

Контроль та нагляд за діяльністю субєктів господарювання

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Контроль та нагляд за діяльністю субєктів господарювання,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання

Контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, як і будь-який інший контроль, визначається як органічна складова частина, функція керування. Через контрольні повноваження держава в особі уповноважених органів може перевіряти законність господарської діяльності тієї чи іншої особи, дотримання передбачених умов її здійснення, а тим самим гарантувати захист прав споживачів і інших підприємців від недобросовісної конкуренції чи порушення законних прав і інтересів. Саме через контроль забезпечується реалізація інтересів держави та формування дохідної частини державного бюджету.

Контроль, у перекладі з французької («controle») означає перевірку або спостереження з метою перевірки. Цей термін можна трактувати як спостереження, нагляд, перевірку з метою протидії чомусь небажаному [8, с. 123].

Утім, у більш загальному значенні під контролем розуміється система відносин з приводу систематичного спостереження і перевірки ходу функціонування відповідного об'єкта деякого суспільного, виробничого або іншого процесу контролюючими органами, установами, уповноваженими особами з метою встановлення відхилень об’єкта контролю від заданих параметрів [9, с. 78].

У сучасному світі можна виділити два основні підходи до сутності державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання. Перший – консервативний, що передбачає активне втручання держави у сферу економіки, посилений державний контроль за діяльністю суб’єктів господарської діяльності. Другий – ліберальний, що передбачає мінімальне втручання держави у сферу приватних економічних відносин, коли держава виконує тільки роль «нічного сторожа»; відповідно, і державний контроль за діяльністю суб’єктів господарських відносин є мінімальним. Крім того, можна виділити і третій підхід, який поєднує елементи перших двох: держава активно втручається та контролює лише деякі галузі народного господарства і майже не втручається в інші [12].


Крайня необхідність як обставина, що виключає злочинність діяння


План до курсової роботи:

Крайня необхіність як обставина, що виключає злочинність діяння

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Крайня необхіність як обставина, що виключає злочинність діяння,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Історичний аналіз розвитку законодавства про крайню необхідність

Про важливість вивчення крайньої необхідності свідчить історія її розвитку в теорії кримінального права. Еволюція поняття крайньої необхідності відбувалася в процесі встановлення права на самооборону життя і здоров'я, при цьому крайня необхідність розглядалася разом з необхідною обороною як єдине поняття. Таким чином, за часів Стародавнього Риму право завдавати шкоди виникає як в стані необхідної оборони, так і в стані крайньої необхідності. Навіть римські претори вважали, що самооборона від незаконного нападу в разі крайньої необхідності є одним з природних прав кожної людини.

У римських законах XII таблиць (451-449 рр. до н. е.) ми можемо спостерігати більш приблизний підхід до сучасного поняття крайньої необхідності, оскільки передбачається захист власності.

Таким чином, власнику було дозволено вбити нічного злодія, а також денного злодія, якщо він чинив опір. Однак було заборонено вбивати злодія протягом дня або якщо він прийшов зі зброєю, але не використовував її. Крім того, римські закони XII таблиць припускали, що протягом дня, якщо злодій чинив опір, господар повинен був кричати, щоб його почули, і бігти на допомогу. Таким чином, згідно із законом, людина повинна використовувати наявні засоби для усунення небезпеки, а вбивство, хоча і вважалося законним за певних умов, розглядалося як крайній засіб [21, c. 127].

Погляди на крайню необхідність як обставину, що виключає покарання за вчинене діяння, виникли в XVIII столітті в Європі. Німецькі юристи, такі як Гроцій, Пуффендорф, Матей, Вольф та інші, присвячують свої праці крайній необхідності. Їх погляди ґрунтувалися на доктрині природного права, яка визнавала існування природних прав людини.