ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Основні засоби, порядок обліку. Визначення, оцінка і класифікаціяОсновні засоби, порядок обліку. Визначення, оцінка і класифікація

Основні засоби, порядок обліку. Визначення, оцінка і класифікація1.1. Визначення, оцінка і класифікація основних засобів

Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів; надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [9, с.164]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Основні засоби, порядок обліку. Визначення, оцінка і класифікація.

Первісна вартість — історична (фактична) собівартість основних засобів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.

Первісна вартість включає:
- суми, сплачені згідно з договором постачальнику (продавцю);
- суми, сплачені організаціям за здійснення робіт за договорами будівельного підряду та іншими договорами;
- суми, сплачені організаціям за інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з придбанням (створенням) основних засобів;
- реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, здійснені у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів;
- сплачені мито, податки та інші платежі, пов’язані з придбанням (створенням) основних засобів, що не відшкодовуються підприємству;
- винагороди, сплачені посередницькій організації, через яку було придбано об’єкт основних засобів;
- витрати з страхування ризиків, пов’язаних із доставкою основних засобів;
- витрати на установку, монтаж, настройку та налагодження основних засобів;
- інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням (створенням) основних засобів та приведенням їх у робочий стан.

Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання. Первісна вартість основних засобів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається як справедлива вартість, погоджена засновниками.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Основні засоби, порядок обліку. Визначення, оцінка і класифікація,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Основні засоби, порядок обліку. Визначення, оцінка і класифікація


Управління конкурентними перевагами підприємства

1.1. Поняття, види конкурентних переваг та середовище, що їх формує

В умовах глобалізації світової економіки глобалізується і конкуренція підприємств-товаровиробників. Практично, це завжди конкуренція з відомими світовими виробниками. Сьогодні не можна розраховувати на те, що знайдеться ринок, недоступний для світових виробників, тому проблема забезпечення конкурентоспроможності власної продукції потребуватиме постійних рішучих дій для свого вирішення.

Проблема підвищення конкурентоспроможності стосується практично всіх сторін життя суспільства. У розвинутих країнах, наприклад, вона постійно перебуває в центрі уваги державних діячів і ділових кіл. Загострення конкурентної боротьби за збут продукції змушує країни постійно шукати нові можливості й резерви для збуту своєї продукції, удосконалювати технологію з метою створення якісних товарів [15, с. 18].

Дослідженнями проблем конкурентоспроможності та конкурентних переваг підприємства займалися такі вчені як Т.Б. Харченко, В. Шкардун, Г.Р. Чупик, І. Коломієць, А.В. Войчак, Р.В. Камишніков та інші. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Управління конкурентними перевагами підприємства.

Конкурентоспроможність – це зумовлене економічними, соціальними та політичними чинниками становище країни або окремого товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринках [13, с. 18].

На нашу думку, конкурентоспроможність – це така позиція підприємства, яка дає змогу йому виграти змагання між підприємцями, яке виявляється на ринку товарів та послуг.

Визначають три рівні суб'єктів конкурентної боротьби:
- мікрорівень (певні види продукції підприємства);
- мезорівень (галузі, корпоративні об'єднання підприємств та організації конгломеративного рівня);
- макрорівень (народногосподарські комплекси).

Конкурентоспроможність у широкому розумінні – це здатність певного об'єкта перемагати в конкурентній боротьбі.

У вузькому значенні слова, конкурентоспроможність:
- товару (послуги) – це здатність товару (послуги) завдяки його властивостям, які є перевагами порівняно з аналогічними властивостями інших товарів (послуг), перемагати у ринковій боротьбі;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Управління конкурентними перевагами підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Управління конкурентними перевагами підприємства


Договоры об оказании услуг. Особенность гражданских правоотношений

1.1. Особенность гражданских правоотношений

В общей теории права правоотношение нередко определяют как урегулированное нормами права волевое общественное отношение, выражающееся в конкретной святи между уполномоченным и обязанным субъектами – носителями субъективных юридических прав, обязанностей, полномочий и ответственности – и обеспечивающееся государством . Возможно также определение правоотношений, как такого специфического волевого общественного отношения, которое возникает на основе соответствующих норм права, участники которых взаимосвязаны субъективными правами и юридическими обязанностями .

Нормы гражданского права (как и другие правовые нормы) регулируют общественное отношения при участии граждан и разных организаций. При этом общественное отношение, будучи урегулированными нормами гражданского права, становятся гражданско-правовыми.

Итак, гражданско-правовые отношения – это форма, благодаря которой нормы гражданского права реализуются в жизни.

Гражданско-правовые отношения являются разновидностью правовых отраслевых отношений, поэтому им присущи признаки и правовых отношений в целом, и отраслевых гражданско-правовых в частности. Последние возникают на основании правовых норм, и именно этот момент объясняет регулирующее влияние права на общественное отношение. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Договоры об оказании услуг. Особенность гражданских правоотношений.

Участники гражданско-правовых отношений имеют субъективные права и обязанности. Признаком правовых отношений является то, что осуществление субъективных прав и выполнение субъективных обязанностей могут обеспечиваться средствами государственного принуждения. Гражданско-правовым отношениям присущ этот признак. Относительно отраслевых особенностей гражданско-правовых отношений, то они обусловлены особенностями предмета и метода гражданского права.

Исходя из сказанного выше, можно очертить такие особенности гражданско-правовых отношений:

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Договоры об оказании услуг. Особенность гражданских правоотношений,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Договоры об оказании услуг. Особенность гражданских правоотношений


Управління якістю продукції. Основи сучасної концепції управління якістю

1.1. Поняття «якість», «управління якістю». Еволюція підходів до управління якістю

Поняття «якість» у широкому розумінні є універсальною філософською категорією, яка охоплює як явища зовнішнього світу, так і свідомість людини. Вважається, що першим проаналізував категорію якості давньогрецький філософ і вчений Арістотель (384 — 322 до р. х.). Арістотель першим проаналізував категорію якості. Він визначив її як "видову відмінність" однієї сутності від іншої, що належить до того ж виду. Арістотель вказував на мінливість якості як зміну стану речей, їх здатність перетворюватись у свою протилежність (справне — пошкоджене, корисне — шкідливе, солодке — гірке, тепле — холодне, біле — чорне).

Німецький мислитель Гегель (1770—1830) вважав, що "якість є взагалі тотожною з буттям визначеність... Щось, завдяки своїй якості, є те, що воно є, і, втрачаючи свою якість, перестає бути тим, чим воно є".

Крім філософського тлумачення якості, є також більш звужене значення слова "якість": якість продукції, якість праці, ділові якості, якість виконавчої майстерності, якість життя тощо. Предметом нашого розгляду буде якість продукції та послуг [28, 123].

Категорія якості продукції є однією з найскладніших серед тих, з якими спеціалістам доводиться мати справу. До категорії якості продукції звертаються під час вибору предметів для задоволення як виробничих, так і індивідуальних потреб, планування виробництва і оцінювання його результатів, визначення його складності і ефективності, організації праці, створення нових виробів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Управління якістю продукції. Основи сучасної концепції управління якістю.

До категорії якості звертаються і тоді, коли виникає необхідність розібратися зі складом і характером властивостей створюваної чи виготовлюваної продукції. Цей перелік можна продовжувати без кінця. Але і цього достатньо для того, щоб зрозуміти: якість продукції — надзвичайно різноманітна за своєю суттю категорія і фахівці з нею мають справу щоденно як у виробничій сфері так і в особистому житті.

Є багато визначень поняття "якість продукції", серед яких найточніше сформульоване визначення цього поняття Європейською організацією з контролю якості: "Продукція вважається хорошої якості, якщо при мінімальних витратах протягом усього її життєвого циклу вона максимально сприяє здоров’ю і щастю людей, які залучені до її проектування і відновлення (повторного використання) за умови мінімальних витрат енергії та інших ресурсів і при допустимій (прийнятній дії на навколишнє середовище і суспільство)".

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Управління якістю продукції. Основи сучасної концепції управління якістю,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Управління якістю продукції. Основи сучасної концепції управління якістю


Грошово-кредитна політика як складова державного регулювання економіки

1.1. Сутність і цілі грошово-кредитної політики

Головним результатом функціонування грошової системи є розроблення і реалізація певної грошово-кредитної політики. Позитивний вплив цієї політики на розвиток економіки визначає ефективність самої грошової системи.

Грошово-кредитна політика — це комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці, забезпечення зайнятості населення та вирівнювання платіжного балансу.

У сучасній вітчизняній економічній літературі спостерігається певне розходження в поглядах на можливості грошово-кредитної політики. Так, Михасюк І.Р., Швайка Л.А. стверджують, що грошово-кредитна політика – оперативне і гнучке доповнення до бюджетної політики, вона ґрунтується на принципах монетаризму і має низку переваг над фіскальною політикою [12, с. 214]. Савлук М.І., Мороз А.М., Лазепко І.М. вважають, що грошово-кредитна політика доповнює бюджетну [14, с. 114]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Грошово-кредитна політика як складова державного регулювання економіки.

Таке розходження в позиціях українських авторів щодо розуміння сутності грошово-кредитної політики є відображенням основних концептуальних напрямків у сучасній західній економічній науці. Складність та неоднозначність трансформаційного періоду в Україні дає змогу для його диверсифікованої інтерпретації. У Законі України "Про Національний банк України" грошово-кредитна політика визначається, як "комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості" [2]. На наш погляд, таке декларування змісту грошово-кредитної політики зроблене "на виріст", з розрахунку можливого використання всього арсеналу грошово-кредитної політики, яку провадять в економічно розвинені країни.

У системі державного регулювання грошових систем чільне місце відводиться кон'юнктурній політиці, яка реалізується через регулятивний вплив держави на ринкову кон'юнктуру, на співвідношення сукупного попиту і сукупної пропозиції. За способом і характером впливу на грошовий обіг, виділяють заходи фіскальної та монетарної політики і заходи прямого впливу.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Грошово-кредитна політика як складова державного регулювання економіки,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Грошово-кредитна політика як складова державного регулювання економіки


Піар в Україні. Паблік рилейшнз в Україні

1.1. Поняття «Public relations»

Public relations – це сучасний соціальний інститут, метою якого є сприяння встановленню взаєморозуміння між організаціями та громадськістю. Власне психологічний зміст діяльності Public relations полягає у налагодженні продуктивної взаємодії та безперешкодної циркуляції інформації, що дає підстави визначати PR як особливий вид соціальної комунікації, для якого характерно: налагодження комунікації між окремими суспільними організаціями та сегментованими колами громадськості; наявність як безпосереднього, так і опосередкованого контакту між ними; діалогічний характер поширення інформації, яскраво виражена спрямованість на досягнення взаємодії та взаємного прийняття учасників комунікації [35, с. 3].

У вітчизняній науці та практиці часто ототожнюють категорії паблік рилейшнз та зв'язки з громадськістю. Але ж доскональне вивчення вживання термінів “паблік рилейшнз”(PR) та “зв'язки з громадськістю” в науковій літературі, в офіційних документах щодо інформаційної політики держави в практиці комунікативної діяльності органів влади дозволяє зробити висновок, що є певна різниця в змісті цих категорій. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Пиар в Украине. Паблік рилейшнз в Україні.

Поняття “зв'язки з громадськістю” входить як складова в більш широкий термін, яким є PR. Зв'язки з громадськістю можуть здійснюватись з використанням PR-технології, або без неї. Зв'язок з громадськістю як необхідний контакт органів влади з громадянським суспільством є необхідною базою. Тоді як PR надає контактові певний відтінок, значення, сенс. Застосування PR передбачає такий спосіб представлення населенню інформації, який повинен показати соціальне значення дій суб'єкта управління, підкреслити значущість самих дій, організації, лідерів в очах громадськості, привернути до них увагу суспільства. Крім того, “зв'язки з громадськістю” можуть здійснюватись не тільки за допомогою ЗМК (засобів масової комунікації), але й мати характер індивідуальних контактів, звернень громадян та їх прийому посадовими особами. Але ж на жаль, в сучасному українському дискурсі категорії “паблік рилейшнз” і “зв'язки з громадськістю” набувають однакового змісту. Це й зумовлюється тим, що слід зупинитись головним чином на розкритті та тлумаченні саме терміну “паблік рилейшнз” [22].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Пиар в Украине. Паблік рилейшнз в Україні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Пиар в Украине. Паблік рилейшнз в Україні


Структура об'єктивної сторони складу злочину, порушення вимог законодавства про охорону праці

1.1. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю

Беручи до уваги значний вклад науковців в розробку проблеми нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства слід відмітити, що в зазначених працях суб’єкти нагляду та контролю розглядались фрагментарно лише з огляду на тематику дисертаційних досліджень. Звідси, метою статті є дослідження нагляду та контролю за дотримання трудового законодавства в Україні.

Будь які правовідносини, і трудові не є виключенням, мають свій суб’єктивний склад певну систему суб’єктів. З юридичної точкизору, під системою слід розуміти певну сукупність взаємозв’язаних елементів, що володіють наступними ознаками: а) єдина правова основа створення і функціонування системи; б) порівнянний правовий статус окремих елементів системи; г) правова регламентація всіляких зв’язків між елементами, що диктуються міркуваннями економічної доцільності і правової несуперечності; ґ) погоджені правила і звичаї ділового звороту, на основі яких функціонують елементи системи, і забезпечення певного рівня їх дотримання; д) правові наслідки виходу кожного окремого елементу з правових зв’язків, що створюють єдність системи[5] в межах певних правовідносин.

Основними суб’єктами трудових правовідносин є роботодавець та працівник. Цілком логічно, виникає питання – чи можна віднести контролюючі органи до суб’єктів трудових правовідносин? На нашу думку, суб’єкти нагляду та контролю це теж суб’єкти трудових правовідносин, адже їх діяльність безпосередньо пов’язана з трудовими правовідносинами і має значний вплив на них. Завдяки їх зусиллям досягається забезпечення трудових прав працівників, відновлення порушених прав та недопущення нових порушень. Вважаємо, найбільш повно прослідкувати значення діяльності суб’єктів нагляду та контролю за трудовим законодавством України можна через призму статистичної інформації щодо їх діяльності. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Структура обєктивної сторони складу злочину, порушеня вимог законодавства про охорону праці.

Так, упродовж 2008 року за фактами умис ної невиплати заробітної плати, вчинення при цьому посадових та інших злочинів прокурорами порушено 1647 кримінальних справ, з яких 1481 (83 %) скеровано до суду. За прокурорського втручання до відповідальності притягнуто понад 8 тис. посадовців, відшкодовано майже 600 млн. грн. заборгованості із заробітної плати.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Структура обєктивної сторони складу злочину, порушеня вимог законодавства про охорону праці,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Структура обєктивної сторони складу злочину, порушеня вимог законодавства про охорону праці


Підготовка та укладання зовнішньоторговельної угоди на імпорт дитячого харчування

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ УГОДИ НА ІМПОРТ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

Для здійснення регулювання зовнішньоторговельної діяльності держава використовує систему заходів, заснованих на сукупному поєднанні та використанні економічних і адміністративних методів у відповідності до законодавства України. Законодавством України закріплена можливість застосування методів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоторговельної діяльності. Використання обох цих методів відповідає загальносвітовій практиці. За допомогою митно-тарифного регулювання більшість країн світу вирішують питання не тільки захисту національного виробника та поповнення державного бюджету, але й взагалі питання економічної безпеки країни.

Митно-тарифні міри – це сукупність організаційних, економічних та правових заходів, здійснюваних в установленому чинним законодавством порядку державними органами і направлених на регулювання зовнішньоторговельної діяльності. В основу реалізації митно-тарифного регулювання закладено застосування митного тарифу [16, 574].

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про Єдиний митний тариф» [1], єдиний митний тариф – це систематизований звід ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі цієї території. Єдиний митний тариф України встановлює на єдиній митній території України обкладення митом предметів, що ввозяться на митну територію України або вивозяться з цієї території. Ставки Єдиного митного тарифу України є єдиними для всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності, організації господарської діяльності та територіального розташування, за винятком випадків, передбачених законами України та її міжнародними договорами. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Підготовка та укладання зовнішньоторговельної угоди на імпорт дитячого харчування.

Застосування тарифних заходів ґрунтується на нормативних положеннях Митного кодексу [2], Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [3], а також Закону України від 15.02.1992 р. «Про Єдиний митний тариф» та Гармонізованої системи опису та кодування товарів, введеної Брюссельською конвенцією в 1983 р., яка являє собою номенклатуру, котра включає товарні позиції і субпозиції та цифрові коди, що до них належать, згруповані за певними ознаками за групами та розділами та базується на міжнародно-визнаних нормах і розвивається у напрямі максимальної відповідності до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і правил митної справи.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Підготовка та укладання зовнішньоторговельної угоди на імпорт дитячого харчування,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Підготовка та укладання зовнішньоторговельної угоди на імпорт дитячого харчування


Мотивація діяльності дітей як чинник їх уваги

1.1. Теоретичні підходи до проблеми формування мотивації діяльності у старших дошкільнят

Мотивація вивчається у рамках різних наук, таких як психологія, філософія, економіка. Проблема мотивації піднімається в роботах А.Маслоу, Д. МакКлеланда, С. Адамса, В. Врума, Річі – Мартіна. Вивченню цього питання присвячені праці і багатьох провідних вчених України: О.А.Грішнової, А.М. Шляхтенко, А.Г. Семенова, О.О. Бондаренко, В.Ф. Грищенко, які визначають мотивацію, як процес спонукання кожного індивіда до активної діяльності для задоволення власних потреб.

До основних понять, які використовуються в психології для пояснення спонукальних моментів у поведінці людини належить мотивація і мотив. При поясненні сутності цих категорій доцільно уяснити поняття “потреба”. Так, у процесі взаємодії в індивіда постійно виникають різноманітні потреби, задоволення яких є необхідним для розвитку організму й особистості [2, с. 81].

Американський психолог А. Маслоу вважає, що в людини з народження послідовно виявляються та супроводжують її дорослішання сім рівнів потреб: 1) фізіологічні потреби; 2) потреба в безпеці; 3) потреба в прихильності і любові; 4) потреба у визнанні й оцінці; 5) потреба в самоактуалізації – реалізації своїх можливостей, здібностей і талантів [10, с. 56]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Мотивація діяльності дітей як чинник їх уваги.

Водночас кожна вища потреба задовольняється лише після зняття нижчих потреб та переживається особистістю у формі емоційно забарвлених потягів, прагнень і бажань. Потреби – це активні стани особистості, які виявляють її залежність від конкретних умов існування та спричиняють діяльність, спрямовану на задоволення цієї залежності [18, с. 351]. Вони – рушійна сила розвитку особистості, її цілеспрямованості.

Розвиток потреб пов’язано зі світоглядом, що розуміється нами як система поглядів і переконань людини. Переконання – це усвідомлені потреби, які спонукають особистість діяти згідно з власними цілями та ціннісними орієнтаціями. На основі потреб формуються мотиви – усвідомлені спонукання людини до діяльності або поведінки. Створена нами модель надає можливість відстежити тісний взаємозв’язок між потребами і мотивами та в цілому окреслює мотиваційне поле особистості (рис. 1).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Мотивація діяльності дітей як чинник їх уваги,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Мотивація діяльності дітей як чинник їх уваги


Психологічні умови розвитку довільності психічних процесів у дошкільному віці

1.1. Основні підходи до трактування поняття "довільність", співвідношення понять "довільність" та "воля"

У психології існують різні визначення довільності. Найбільш цікавим мені видається визначення, дане В.А. Іванніковим в його книзі "Психологічні механізми вольової регуляції" (1991). У цьому визначенні В.А. Іванніков постарався зібрати воєдино всі основні характеристики цього психічного феномену. З його точки зору "довільний процес є відчутний або усвідомлюваний процес з придбаним новим життєвим значенням (змістом) і спрямований на досягнення обраного суб'єктом результату; процес, початок, закінчення, затримка або зміна якого визначається життєвою необхідністю, але не змушується нею".

Необхідною умовою виникнення довільності є мотивація. У тварин і маленьких дітей це безпосередня мотивація, виражена в безпосередніх мотивах. Необхідно домовитися про те, що, слідом за Л.І. Божович, під мотивом розуміється все, що спонукає людину до дії. Тому в якості мотиву розглядається не тільки предмет задоволення потреби (як у А. Н. Леонтьєва), а й потреби, інтереси, переживання, бажання, афект і т.д. [10,с. 103]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Психологічні умови розвитку довільності психічних процесів у дошкільному віці.

Довільна поведінка вперше народжується разом з бажанням дитини. Саме від його бажання залежить, чи буде здійснений довільний рух. Наприклад, на яскравий світ малюк рефлекторно замружиться, не заплющити очі він не може, оскільки це захисний рефлекс. Якщо в полі зору немовляти потрапить яскрава іграшка, то він на деякий час зорово зосередиться на ній, і це також буде рефлекторним рухом очей – орієнтовний рефлекс на новий об'єкт. Якщо ж ця іграшка тривалий час буде висіти перед очима дитини, і він потягнеться до неї ручкою, то це вже буде довільний рух, тому що дитина захотіла обстежити цю іграшку. Але він може і не захотіти цього зробити, і тоді його ручка не потягнеться до іграшки. Перші довільні рухи, а потім і дії є імпульсивними, що відповідають безпосередньо чинним мотивам.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Психологічні умови розвитку довільності психічних процесів у дошкільному віці,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Психологічні умови розвитку довільності психічних процесів у дошкільному віці


Формування інтересу до навчання у дітей старшого дошкільного віку

1.1. Особливості психофізіологічного розвитку дітей старшого дошкільного віку

Задля виникнення у дитини внутрішньої позиції школяра, сформованості інтересу до навчання, їй необхідно мати певний відповідний рівень психічного розвитку. У період дошкільного дитинства формуються нові психічні утворення у відповідні сензитивні періоди, багато здібностей та якостей, що є необхідними передумовами формування інтересу до навчальної діяльності, готовності до неї.

Старший дошкільний вік характеризується значними змінами як у фізіологічному аспекті розвитку дитини, так і у психологічних змінах.

У період старого дошкільного віку значно збільшується маса мозку дітей, швидко розвиваються його функції.

Це виявляється у тому, що значно зростають порівняно з попередніми стадіями розвитку дитини сила і роль гальмівних процесів, зокрема, удосконалюється умовне і диференційоване гальмування. Ускладнюється і сама структура аналітико-синтетичної діяльності. Так, утворення нових нервових зв'язків відбувається за безпосередньою участю другої сигнальної системи, тобто в обох сигнальних системах одночасно. Завдяки цьому розширюється сфера впливу на розвиток діяльності дитини словесних подразників або сигналів [29, 114]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Формування інтересу до навчання у дітей старшого дошкільного вііку.

У дітей шостого року життя дуже вразлива нервова система, тому вкрай важливо сформувати раціональний режим спокою а навантаження дитини у процесі її життєдіяльності з метою встановлення рівноваги у взаємодії збудження та гальмування.

Соціальний фактор у розвитку старшого дошкільника має характер суттєвих змін відносно попереднього періоду: підготовка дитини до навчання підвищує вимоги з боку дорослих як до суб’єкта різних видів діяльності та спілкування. Оцінювальне ставлення дитини до себе, як і оцінка її іншими також змінюється, причому оцінка дитини дорослими не завжди збігається із оцінкою однолітків.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Формування інтересу до навчання у дітей старшого дошкільного вііку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Формування інтересу до навчання у дітей старшого дошкільного вііку