ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Основні принципи формування змісту навчанняОсновні принципи формування змісту навчання

Основні принципи формування змісту навчання1.1. Суть змісту освіти і його історичний характер

Поняття освіти вельми складне і багато аспектне. У найзагальнішому визначенні освіта - це процес і результат засвоєння людиною систематизованих знань, навиків і умінь, розвиток розуму, формування світогляду і пізнавальних процесів. Освіченою людиною можна назвати таку, яка володіє загальними ідеями, принципами і методами, що визначають загальний підхід до розгляду багатообразних фактів і явищ, має в своєму розпорядженні високий рівень розвинених здібностей, уміння застосовувати вивчене на практиці.


Отже, в поняття освіти включені не тільки знання, навики і уміння як результат навчання, але і уміння критично мислити, творити, оцінювати з етичних позицій все, що відбувається навколо, як процес що нескінченно розгортається в діяльності і спілкуванні людини з людиною. Досягається це шляхом включення людини в найважливіші види діяльності. Тим самим під освітою людини розуміється наступне. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Основні принципи формування змісту навчання.

Освіта - це суспільне організований і нормований процес постійної передачі попередніми поколіннями подальшим поколінням соціально значущого досвіду, що є в онтогенетичному плані становлення особи у відповідності з генетичною програмою і соціалізацією особистості [24, с. 12].

У своєму структурному зрізі, освіта, як і навчання є триєдиним процесом, що характеризується такими його сторонами, як засвоєння досвіду, виховання якостей поведінки, фізичний і розумовий розвиток. Тим самим освіта детермінована певними уявленнями про соціальні функції людини.

У сучасній вітчизняній педагогічній науці існують різні концепції змісту освіти, коріння яких йде в минуле - в теорію формальної і теорію матеріальної освіти. Кожна з них пов'язана з певним трактуванням місця і функцій людини в світі і суспільстві. Придбати курсову на тему - Основні принципи формування змісту навчання, можна вже сьогодні!.

Вигляд, який приймає авторитаризм у визначенні змісту освіти в тому, чому потрібно вчити школярів. Існують три найбільш поширені концепції змісту освіти з погляду відповідності їх завданню формування творчої, самостійно мислячої людини та демократичного суспільства.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Основні принципи формування змісту навчання,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Курсовая работа бесплатно

План до курсової роботи:

Основні принципи формування змісту навчання


Показники, методи оцінки та чинники підвищення якості продукції


План до курсової роботи:

Показники, методи оцінки та чинники підвищення якості продукції

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Показники, методи оцінки та чинники підвищення якості продукції,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ОСНОВНІ РІЗНОВИДИ

Якість продукції — це сукупність властивостей продукції, які зумовлюють її придатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення.

Якість визначається мірою співвідношення товарів, робіт, послуг до умов та вимог стандартів, договорів, контрактів, запитів споживачів. Прийнято розрізняти якість продукції, роботи, праці, матеріалів, товарів, послуг.

Якість продукції — це економічна категорія, тому що вона належить до найважливіших понять економічної науки, яка відображає істотні сторони економічних явищ та процесів. Це пов'язано з тим, що в сучасному світі діяльність будь-якого підприємства, його непохитне становище на ринку товарів і послуг визначається рівнем конкурентоспроможності. У свою чергу, конкурентоспроможність пов'язана з двома показниками— рівнем ціни і рівнем якості продукції [15, с. 205].

Якість - це економічна категорія, яка відображає сукупність властивостей продукції (технічних, технологічних, економічних, екологічних тощо), що зумовлюють ступінь її здатності задовольняти потреби споживачів відповідно до свого призначення.

Рівень якості - це кількісна характеристика міри придатності того чи іншого виду продукції для задоволення конкретного попиту на неї у порівнянні з відповідними базовими показниками за фіксованих умов споживання.

Якість продукції в цьому випадку займає перше місце. Якщо підприємство змінює ціну на товари, конкуренти, довідавшись про це, відразу можуть прийняти відповідні дії. Інша ситуація виникне в тому випадку, коли підприємство змінює якість свого товару, що сприймається покупцем як його поліпшення. Швидко дізнаються про це і конкуренти, але вони не можуть відразу вжити відповідних заходів, як це відбувалося при зміні ціни.


Поліпшення безпеки та охорони праці і здоровя молодших працівників в плодоовочівництві


План до курсової роботи:

Поліпшення безпеки та охорони праці і здоровя молодших працівників в плодоовочівництві

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Поліпшення безпеки та охорони праці і здоровя молодших працівників в плодоовочівництві,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття, суть та ознаки охорони праці

Однією з найважливіших умов, що забезпечує стабільну та безпечну трудову діяльність, є охорона праці.

Праця як спільна діяльність здійснюється в економічних інтересах роботодавця та під його керівництвом (тобто є несамостійною і характеризує працівника як найману особу).

Виходячи з цього виникає необхідність захистити працівника від надмірної експлуатації з боку роботодавця та зобов’язати останнього створити безпечні умови праці.

Працівник, у свою чергу, в процесі трудової діяльності повинен виконувати встановлені правила поведінки.

За умов становлення ринкових відносин у державі, переходу від адміністративно-командних методів управління суспільними відносинами у сфері застосування праці до ринкових, плюралізму форм власності на засоби виробництва, правове регулювання охорони праці потребує нового концептуального підходу. Це зумовлено тим, що головною цінністю будь-якої цивілізованої правової держави є громадяни і в силу цього безумовним є пріоритет життя і здоров’я працівника порівняно з результатами виробничої діяльності.

Проголосивши в Конституції України життя і здоров’я людини найвищою соціальною цінністю, гарантувавши їй право на відповідні, безпечні та здорові умови праці, держава тим самим взяла на себе обов’язок забезпечити всім громадянам захист їх здоров’я і життя в процесі трудової діяльності. Цей обов’язок полягає в законодавчому закріпленні правових норм, що визначають умови і порядок реалізації конституційного права громадян на належні, безпечні і здорові умови праці, юридичні засоби охорони даного права, а також правові засоби захисту цього права у випадку його порушення.


Політична система суспільства, поняття, елементи


План до курсової роботи:

Політична система суспільства, поняття, елементи

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Політична система суспільства, поняття, елементи,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та ознаки політичної системи суспільства

Перед тим, як перейти до з’ясування змісту поняття «політична система», доцільно встановити, що взагалі означає поняття «система».

Термін «система» був уведений у науковий обіг австрійським біологом Людвігом фон Берталанфі, який у своїй праці «Загальна теорія систем» визначив систему як певну цілісність, що складається із взаємозалежних елементів [17, с. 89]. Система (у пер. з грец. – поєднання, утвір) – це сукупність визначених елементів, між якими існує закономірний зв’язок частин чого-небудь чи взаємодія [7]. Кожна система характеризується не тільки наявністю певних зв’язків та відносин між елементами, що її утворюють, але й нерозривною єдністю з навколишнім середовищем (суспільство в цілому), взаємодіючи з якими система проявляє свою цілісність та згуртованість.

Термін «політична система» суспільства належить до відносно нових понять, що набуло широкого використання в суспільних науках тільки в наш час. Необхідність виділення його в політичній доктрині, зазначає В.С. Журавський, зумовлена значним розширенням у ХХ столітті сфери політичних дій державних інститутів, політичних партій, суспільно-політичних організацій, рухів, що пов’язані з боротьбою за політичну владу та її здійснення [6, с. 9]. У науковій літературі щодо визначення змісту указаного терміна розрізняють два підходи: соціологічний та правовий.

Соціологічний підхід визначає політичну систему як динамічний механізм, що перетворює імпульси від оточення і від самих політичних структур на політичне рішення, які формують політичну поведінку та громадянську позицію індивідуума. Прибічником соціологічної концепції був відомий американський вчений Девід Істон. Він відомий такими працями, як «Політична система» (1953), «Концептуальна структура для політичного життя» (1965), «Системний аналіз політичного життя» (1965). Саме Д. Істон уперше застосував системний підхід до аналізу політики.


Поняття і види соціальних норм, їх характеристика


План до курсової роботи:

Поняття і види соціальних норм, їх характеристика

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Поняття і види соціальних норм, їх характеристика,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та види соціального регулювання суспільних відносин

Перші уявлення про суспільство як систему співжиття людей формувались з найдавніших часів розвитку інтелектуальної культури людства. Вагоме значення для формування знань про суспільство мають погляди античних мислителів Платона, Аристотеля, їх учнів та послідовників. У теоретично-філософській уяві стародавніх мислителів суспільство у буквальному розумінні цього слова ототожнювалося з державою. Аристотель визначав людину як істоту політичну або державну, таким чином, закономірності розвитку суспільства і держави ототожнювалися.

На відміну від мислителів античності, філософи середньовіччя проводили розмежування між соціумом і державою, але, з огляду на особливості розвитку епохи, ці ідеї були підпорядковані загальновизнаному теологічному характеру досліджень. Н. Макіавеллі був одним із перших, хто розглядав державу як одну зі складових соціуму, більш широкого і фундаментального утворення. Мислителі пізнього середньовіччя в дослідженні суспільства також приділяли велику увагу державі, її підрозділам і структурам, а перші дослідження суспільства як специфічного утворення і форми людського співжиття були несміливими і непослідовними. Про соціум як цілісну систему соціальна філософія могла сказати надзвичайно мало.

Пошук теоретичних моделей, які б адекватно відтворювали природу і сутність суспільства, історію його розвитку і механізми функціонування, триває й досі.

Наголосимо, що суспільство, як сукупність всіх соціальних процесів, вивчається багатьма суспільними дисциплінами: філософією, соціологією, правознавством, етнографією, антропологією, психологією, мовознавством тощо. Філософія розглядає суспільство як форму життєдіяльності людей, спосіб їх соціальної організації, тобто систему, що розвивається на основі об'єктивних соціальних законів.


Поняття і склад правових відносин


План до курсової роботи:

Поняття і склад правових відносин

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Поняття і склад правових відносин,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Передумови виникнення, зміни і припинення правовідносин

Суспільні відносини перебувають у постійному розвитку, що спричинює їх виникнення, зміну та припинення. У зв’язку з цим для розвитку конкретних правовідносин потрібні особливі, притаманні тільки цим правовідносинам, підстави та умови їх виникнення та припинення в необхідній кількості та порядку накопичення. Водночас, такі врегульовані відносини не позбавляються свого змісту, який їм притаманний (зокрема, економічного, політичного та ін.), а лише підлягають видозміні, отримуючи певну нову додаткову якість. Держава не наділена повноваженнями, які б дозволяли їй використовуючи певні правові засоби на свій розсуд змінювати первинний характер окремо взятих відносин, а також сприяти виникнення нових відносин.

Держава повинна використовувати закони з метою прискорення процесу розвитку відносин, враховуючи при цьому тенденції їх розвитку та сприяти прояву позитивних зрушень та всіма доступними засобами та заходами стримувати негативні і морально застарілі зв’язки та процеси. Право у цьому випадку виступає як регулятор та стабілізатор суспільних відносин. Наглядним прикладом є сучасні ринкові відносини, що сформувалися в Україні, адже їх формування відбулось за умови врахування наявних правових норм та їхнього позитивного впливу на реальне життя. В подальшому можливий розвиток лише за умови прийняття відповідних правових актів, які сприятимуть легалізації відповідних змін, що сприятиме прискоренню розвитку таких відносин. Проте існують правовідносини, які виникають тільки як правові і в іншій якості існувати не можуть. Наприклад, конституційні, адміністративні, процесуальні, кримінальні тощо [6, с. 227].


Поняття та класифікація суб'єктивних прав людини


План до курсової роботи:

Поняття та класифікація суб'єктивних прав людини

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Поняття та класифікація суб'єктивних прав людини,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРАВА І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ

Термін "право" використовується в процесі спілкування людей досить часто, відображаючи при цьому різні аспекти їх соціального життя. Так, "право" означає можливості, які має соціальний суб'єкт, набір (систему) спеціальних правил соціальної поведінки загального характеру, відповідність форм явища його сутності тощо. Серед усіх трактувань терміна "право" доцільно розрізняти такі значення, як:

- певні можливості, які має соціальний суб'єкт;
- кумулятивні системи правових норм, за допомогою яких здійснюється регулювання суспільних відносин;
- оцінка показника - істинність, реальність, надійність певних соціальних явищ.

Залежно від сфери суспільних знань, в якій вживається цей термін, його розрізняють філософські, соціологічні, психологічні та інші тлумачення, які мають загальні та відмінні риси, пов’язані з особливостями предмета наукового дослідження та засобами, якими користуються так. Кожне з тлумачень права відображає лише певні його сторони, аспекти, наскільки право є предметом вивчення окремої науки, тому лише синтез, інтеграція всіх визначень права може відображати його характеристики як цілісного соціального явища, але у цьому випадку глибинні знання права залежать від рівня розвитку суспільних наук загалом.

Тривалий час вважалося, що вітчизняна юридична наука спирається на єдину юридичну доктрину, засновану на "безумовних" положеннях марксистсько-ленінської теорії суспільного розвитку. Але тепер на місці всепоглинаючого марксизму-ленінізму з'явився плюралізм теорій, концепцій, доктрин, що знайшли своє належне відображення і в юриспруденції, яка сьогодні характеризується різноманітними підходами у визначенні сутності, зміст, форми існування права, коли поряд з нормативним розробляються й інші підходи до правового мислення - соціологічний, системний, аксіологічний, функціональний тощо. [2, c. 51]


Поняття та основні ознаки правової держави


План до курсової роботи:

Поняття та основні ознаки правової держави

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Поняття та основні ознаки правової держави,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Ідея виникнення правової держави та її поняття

Концепція держави як організації, що діє на основі закону, почала формуватися на ранніх стадіях розвитку людської цивілізації. Ідея верховенства права була пов'язана з пошуком більш досконалих і справедливих форм життя. Мислителі античності (Сократ, Демокрит, Платон, Арістотель, Полібій, Цицерон) намагалися виявити такі зв'язки і взаємодії між правом і державою, які б забезпечували гармонійне функціонування суспільства. Вчені з давніх часів вважали, що найбільш розумним і справедливим є єдина політична форма спільноти людей, в якій закон є обов'язковим як для громадян, так і для самої держави.

У період розпаду феодалізму ідея верховенства права, намічена прогресивними мислителями того часу Н. Макіавеллі і іншими. У своїй теорії Макіавеллі зробив спробу викинути контури ідеального стану, що найкраще відповідає потребам свого часу. Мету держави він бачив у можливості вільного використання майна і безпеки для всіх. Боден визначив державу як правовий контроль багатьох сімей та їх приналежність до них. У період ранніх буржуазних революцій у розвитку концепції верховенства права значний внесок внесли прогресивні мислителі: Гротіус, Б. Спіноза, Т. Гоббс, Дж. Локк, С. Монтеск'є, Дідро, Н. Гольбах, та інші. Горацій був першим видатним теоретиком школи природного права .

З метою держави він розглядав захист приватної власності за допомогою такого призупинення, що забезпечило б, щоб кожна людина вільно використовувала своє майно за згодою всіх. Спіноза, один з перших, заклав теоретичні основи демократичної держави, яка, обмежуючись законами, забезпечує реальні права і свободи громадян. Він стверджував, що держава є потужною лише тоді, коли вона гарантує кожному громадянину не тільки цілісність життя, але й задоволення його інтересів, і попереджає сучасних правителів про посягання на власність, безпеку, честь, свободу та інше благо суб'єктів.


Поняття, завдання та функції кримінального права


План до курсової роботи:

Поняття, завдання та функції кримінального права

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Поняття, завдання та функції кримінального права,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та наука кримінального права

Поняття кримінального права використовується в кількох сенсах, а саме:

- незалежна галузь права;
- сфера законодавства України;
- різновид правової науки;
- юридична дисципліна.

Використання поняття кримінального права як галузі права, науки та навчального курсу базується на єдиній правовій базі - системі діючих норм кримінального права, тобто галузі кримінального права України.

Кримінальне право відрізняється від інших галузей внутрішнього права спеціальними завданнями, предметом його захисту, а також конкретним предметом і методом правового регулювання.

Предметом захисту кримінального права України є права і свободи людини і громадянина, власність, громадський порядок і громадська безпека, довкілля, конституційний лад України [3, c. 46].

Це визначення цілком відповідає змісту ст. 3 Конституції України, яка говорить про те, що "людина, її життя та здоров'я, честь та гідність, недоторканність та безпека визнаються в Україні як найвища соціальна цінність" [2].

Слід мати на увазі, що визначено ч. 1 ст. 1 КК, цінності та відносини не регулюються, а лише захищаються кримінальним законодавством. Ці відносини та цінності регулюються іншими галузями права - конституційним, цивільним, адміністративним, земельним тощо. Те, що є предметом захисту кримінального права, є предметом регулювання для інших галузей права.

Предметом регулювання кримінального права є суспільні відносини, які виникають у зв’язку зі скоєнням злочину.


Поняття, сутність і зміст права. Принципи та функції права


План до курсової роботи:

Поняття, сутнсть і зміст права. Принципи та функції права

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Поняття, сутнсть і зміст права. Принципи та функції права,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та ознаки права

Термін «право» вживається у різних значеннях. Теорія права зазвичай досліджує так зване позитивне право – як таке, що існує внаслідок його утвердження певним уповноваженим органом або особою. За цією ознакою воно відрізняється від права природного, яке свідомими діями людей не створюється [4, с. 39].

У позитивному праві слід розрізняти:

а) право об’єктивне, тобто сукупність норм права, що виражені (ззовні об’єктивовані) у відповідних юридичних джерелах (нормативно-правові акти, судові рішення, правові звичаї тощо);
б) право суб’єктивне, яке належить окремим особам (суб’єктам) і полягає в наявності у кожного з них певних юридичних можливостей. Ці суб’єктивні можливості пов’язані зі змістом тих правил, з яких складається об’єктивне право [15, с. 32].

У сучасній юридичній науці термін «право» використовується в декількох значеннях.

По-перше, правом називають соціально-правові домагання людей, наприклад, право людини на життя, право народів на самовизначення тощо. Ці домагання обумовлені природою людини та суспільства і вважаються природними правами.

По-друге, під правом розуміється система юридичних норм. Це – право в об’єктивному розумінні, через те що норми права створюються і діють незалежно від волі окремих осіб.

По-третє, цим терміном визначають офіційно визнані можливості, якими користуються фізичні або юридичні особи, організації. Так, громадяни мають право на працю, відпочинок, охорону здоров’я, майна та ін., організації користуються правами на майно, на діяльність у відповідній сфері державного і суспільного життя тощо. В усіх цих випадках мова йде про право в суб’єктивному розумінні, тобто право, яке належить окремій особі – суб’єкту права.


Порівняльна товарознавча характеристика споживчих властивостей меду натурального та штучного


План до курсової роботи:

Порівняльна товарознавча характеристика споживчих властивостей меду натурального та штучного

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Порівняльна товарознавча характеристика споживчих властивостей меду натурального та штучного,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. СТАН РИНКУ МЕДУ ШТУЧНОГО ТА НАТУРАЛЬНОГО В УКРАЇНІ

Мед натуральний - продукт ферментації бджолами нектару квіток або паді, що володіє високими поживними, лікувально-профілактичними і бактерицидними властивостями. Мед має високу енергетичну цінність - 308 ккал / 100 г. Хімічний склад меду не постійний і залежить від джерела збору нектару, часу збору, погодних і кліматичних умов і ін. В середньому мед містить близько 80% сухих речовин і 20% вологи. Мед має специфічний медовий аромат в поєднанні з квітковими запахами. У ньому виявлено близько 200 ароматичних речовин, причому квітковий мед кожного конкретного виду має свій набір летючих речовин, які перейшли в нього разом з нектаром.

Штучний мед є окремим харчовим цукристим продуктом, який виробляється без участі бджіл. Зовні цей продукт по консистенції схожий на натуральний мед, але не має характерного смаку і запаху. Штучний мед не містить тих корисних речовин і ферментів, які є в натуральному бджолиному меді. Найчастіше штучний мед використовують в кондитерській промисловості при випічці тортів, тістечок, булочних виробів. Штучний мед може бути повноцінним замінником цукру або окремим блюдом (десертом) [12].

За приблизними підрахунками Мінагрополітики, в Україні налічується близько 400 тис. пасічників, які утримують 4 млн. вуликів. Близько 98% меду виробляють господарства населення і лише 2% – зареєстровані суб’єкти господарювання. Фактично на сьогодні майже кожен сотий українець займається бджільництвом. Водночас в українському класифікаторі видів економічної діяльності навіть відсутній код, за яким можна ідентифікувати суб’єкта господарювання як виробника меду.