ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Організаційне проектування сутність та характерні особливостіОрганізаційне проектування сутність та характерні особливості

Організаційне проектування сутність та характерні особливості1.1. Поняття організаційного проектування

Системний підхід до розробки проектів систем управління всіх рівнів ієрархії дозволяє комплексно підійти до рішення даної проблеми. Проектуються всі функціональні і цільові підсистеми, підсистеми забезпечення управління, підсистема лінійного керівництва, всі складові їх елементи: функції, оргструктура і технологія управління, кадри, інформація, технічні засоби управління, управлінські рішення. Проектуються взаємозв'язки цих компонентів цілісної системи між собою всередині системи, а також із зовнішнім середовищем.

Організація - це функція управління, що припускає впорядкування всіх процесів функціонування фірми: виробничих, інформаційних, соціальних, економічних, технологічних [17, с. 76]. Для того, щоб ця функція управління здійснювалася, саме управління теж повинне бути організованим. Організація припускає розділення і розподіл обов'язків, відповідальності, повноважень, різних дій персоналу і різних процесів використання техніки, а також об'єднання цих дій в загальний процес спільної діяльності, процес функціонування фірми. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Організаційне проектування сутність та характерні особливості.

Проектування пов'язане з інженерною діяльністю, направленою на створення нових об'єктів, методів, теорій, які удосконалюють середовище, що оточує людину. Предметом проектування можуть бути моделі машин і приладів, нові матеріали, системи управління, організаційні системи.

Проектування розглядається як процес складання опису, необхідного для створення ще не існуючого об'єкту, алгоритму його функціонування або алгоритму процесу. Проте слід мати на увазі, що проектування не зводиться тільки до створення ідеї побудови об'єкту, воно припускає також необхідність передбачати наслідки, до яких приведе поява об'єкту, і визначити заходи по реалізації проекту.

Мета проектування — покласти початок змінам в оточуючому людину навколишньому штучному середовищі. Результатом проектування є опис майбутнього об'єкту і тих змін, які виникнуть в світі після його появи.

Приведені трактування поняття і цілей процесу проектування вказують на те, що цей процес охоплює діяльність не тільки конструкторів, архітекторів і інших працівників проектного профілю, але і тих фахівців, хто прагне внести зміни в роботу виробничих систем, в економічну діяльність.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організаційне проектування сутність та характерні особливості,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Організаційне проектування сутність та характерні особливості


Патологія пігментного обміну. Спадкові порушення обміну білірубіну


План до курсової роботи:

Патологія пігметного обміну. Спадкові порушення обміну білірубіну

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Патологія пігметного обміну. Спадкові порушення обміну білірубіну,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1.Фізіологія обміну білірубіну(синтез, біологічна, біохімічна роль)

Білірубі?н (лат. bilis — жовч і лат. ruber — червоний) — головний з жовчних пігментів.

Хімічна формула — C33H36O6N4

Молекулярна маса — 584,68.

Утворюється в організмі з гемоглобіну крові; виділяється з жовчю в кишечник. Надмірний вміст білірубіну в крові (гіпербілірубінемія) знаменує наявність синдрому жовтяниці). Таке буває при захворюваннях, що перебігають з посиленим руйнуванням еритроцитів (надпечінкова жовтяниця), або через порушення подальшого етапу утилізації білірубіну в клітинах печінки (печінкова або паренхіматозна жовтяниця), або через перешкоду до виділення білірубіну по жовчних шляхах у кишечник (холестатична жовтяниця).

Тривалість життя еритроцитів становить близько 120 днів, після чого вони розпадаються в органах системи мононуклеарних фагоцитів (СМФ), зокрема у червоній пульпі селезінки. При розпаді гемоглобіну, кров'яного пігменту, на проміжному етапі утворюється спочатку білівердин, а потім білірубін, жовта субстанція. Щодня в людському організмі утворюється приблизно 300 мг білірубіну, зокрема 80 % з старих еритроцитів. Цей некон'югований білірубін (синонім: непрямий білірубін , непряма фракція білірубіну) добре розчиняється в жирах (ліпофільний), але дуже погано у воді (гідрофобний). Для транспортування кровоносним руслом його зв'язують транспортні альбуміни, білки крові. Якщо цих білків по якихось причинах мало, якщо йде дуже інтенсивне утворення непрямого білірубіну, який не встигає зв'язатися з білками крові, то цей непрямий білірубін швидко проникає через мембрани клітин до різних тканин, особливо в центральну нервову систему (ЦНС), завдяки своїм властивостям. Накопичуючись там, непрямий білірубін швидко порушує ме
таболічні процеси в клітинах тканини, спричинюючи цілий каскад уражень.


Педагогіка співробітництва у сучасних закладах професійної освіти


План до курсової роботи:

Педагогіка співробітництва у сучасних закладах професійної освіти

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Педагогіка співробітництва у сучасних закладах професійної освіти,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття педагогічного співробітництва та історія його зародження

Сучасний соціально-економічний і науково-технічний розвиток суспільства ставить ряд нових завдань в галузі освіти і виховання, підготовки людей до активної трудової та громадської діяльності.

Педагогіка і психологія як науки займають особливе місце в системі наук про людину, колектив, суспільство і людство. Вони вивчають, досліджують і вирішують проблеми виховання, навчання і виховання людини, які виникають або можуть виникнути на всіх етапах її життя. Для кожного члена суспільства найбільш важкими і відповідальними періодами життя є дитинство, підлітковий вік і юність. Вони збігаються з часом вибору і отримання загальної та професійної освіти, набуття досвіду продуктивної праці і завершення вибору основної сфери діяльності, взаємин між людьми, з періодом створення сім'ї і так далі [2, c. 48].

Результати наукових досліджень вчених і досвідчених фахівців показують, що саме в цей період життя людини відбувається інтенсивний розвиток здібностей в їх цілісній системі, а також формування потреб, інтересів, установок, поглядів і переконань. Все, що людина не вивчила в школі, потім важко надолужити. За ці роки набувається досвід творчої діяльності, необхідний для подальшої самоосвіти і самовиховання, самостійного життя в різних умовах. Про це свідчить багатовікова практика. Тому педагогіка і психологія як наука цього періоду життя людини всебічно займаються процесом праці і самостійного життя, враховуючи індивідуальні особливості кожного.

Історія розвитку теорії виховання і навчання свідчить про існування таких протилежних підходів до його побудови:

- емпіричний, релігійний або науковий;
- ідеал слухняного виконавця або творчої особистості учня;
- загальна освіта (все за однією програмою) або індивідуалізована;


Передумови й причини виникнення держави і походження права


План до курсової роботи:

Передумови й причини виникнення держави і походження права

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Передумови й причини виникнення держави і походження права,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття суспільства та його структура

Появу суспільства пов’язують з відділенням людини від тварини. Ще Аристотель говорив, що людина є головною складовою одиницею суспільства, «суспільною істотою», основною потребою якої є спілкування із собі подібними. Саме тому суспільство – це, насамперед, система людського спілкування, людських зв’язків, а не сукупність окремих людей. Людина, як фізіологічна істота, позбавлена людського спілкування, не здатна бути членом суспільства.

Суспільство є об’єктом дослідження різних наук, для яких воно є основоположною категорією, – філософії, соціології, антропології, етнографії тощо. Розглянемо детальніше зміст указаного поняття.

На повсякденному рівні під суспільством розуміють сукупність людей, які об’єднані конкретними інтересами, потребами, взаємними симпатіями або видом діяльності [18].

За матеріалами вікіпедії, суспільство – це названа організована сукупність людей на певному етапі історичного розвитку, об’єднаних характерними для них відносинами; самодостатня соціальна система, основою якої є взаємні стосунки людей, що складаються в процесі реалізації особистих потреб кожного [15]. Відносини людей у межах суспільства називають соціальними. Крім окремих людей членами суспільства є їхні об’єднання: спільноти, громади, общини, товариства та співтовариства, асоціації, союзи тощо. Окремим видом суспільства є людство – спільнота всіх людей.

У соціології поняття «суспільство» має ширше, універсальне значення. Воно має сенс лише тоді, коли так чи інакше протиставляється простій сукупності окремих людей. Суспільство – це сукупність історично обумовлених зв’язків і взаємодій, що склалися між людьми у процесі їх життєдіяльності [25].


Підвищення ефективності міжнародних посередницьких торгівельних операцій за участю України


План до курсової роботи:

000

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Підвищення ефективності міжнародних посередницьких торгівельних операцій за участю України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність, форми та моделі міжнародних посередницьких торговельних операцій

В даний час все більш широкого поширення набувають операції, здійснювані за сприяння торгових посередників. З комерційної точки зору до торгових посередників відносяться незалежні в юридичному і господарському відношенні від виробників і споживачів особи, торгові фірми, організації, які стоять між виробниками і споживачами товарів [4, с. 102].

Використання послуг посередників є не лише виправданим, але навіть необхідним засобом ефективності зовнішньої торгівлі в сучасних умовах, що зумовлено наступними випадками:

  1. Історично сформовані звичаї ведення зовнішньоторговельних операцій або законодавство будь-якого ринку можуть вимагати використання посередницьких послуг національних фірм. Це найчастіше відбувається у випадках, коли існує монополізація ввезення товарів великими посередницькими фірмами.
  2. При реалізації продукції на віддалених важкодоступних і слабо вивчених ринках.
  3. При просуванні нових товарів на ринок.
  4. При певних політичних умовах, коли товар заборонений до експорту або є інші обмеження [14, с. 7].

Серед переваг використання послуг посередників можна виділити наступні:

? фірма-експортер не вкладає значних коштів в організацію збутової мережі на території країни-імпортера, так як посередницькі фірми зазвичай мають власну матеріально-технічну базу - складські приміщення, демонстраційні зали, ремонтні майстерні, а іноді і свої роздрібні магазини;
? капітал посередницьких фірм використовується для фінансування угод на основі як короткострокового, так і довгострокового кредитування;


Підзаконні нормативно-правові акти, поняття, види


План до курсової роботи:

Підзаконні нормативно-правові акти, поняття, види

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Підзаконні нормативно-правові акти, поняття, види,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Загальна характеристика нормативно-правового акту
як джерела права

Нормативно-правові акти як основне джерело права пронизують усі сфери життєдіяльності людини й функціонування держави. Регулювання всіх сфер юридичної діяльності теж покладено на нормативно-правовий акт.

Передусім, відмітимо, що як форма (джерело) права, нормативно-правовий акт з’явився на ранніх етапах розвитку державності, і в більшості країн поступово витиснув правовий звичай і правову доктрину та став основним нормативним регулятором у суспільстві. За словами М.В. Цвіка, з огляду на юридичну форму і зміст, нормативно-правовий акт є найбільш досконалим джерелом права. Його відносять до первинних джерел права практично в усіх сучасних державах, найбільшого поширення він набув у країнах романо-германської правової сім’ї [11, с. 191]. П.М. Рабінович до переваг нормативно-правових актів відносить такі: вони найбільш чітко й зрозуміло формують зміст юридичних прав та обов’язків; найбільш швидко доводять до відома адресатів юридичної норми її зміст; забезпечують можливість швидкого пошуку необхідної норми права; надають можливість відчути упорядкованість, узгодженість і систематизацію багатьох норм права [23, с. 266].

Поняття нормативно-правового акта та його статус первинного обов’язкового джерела права в національній юридичній доктрині та практиці не викликає особливих дискусій. Науковці вважають, що нормативно-правовий акт – це офіційний письмовий документ, виданий уповноваженими суб’єктами нормотворчості у визначеній формі та за встановленою процедурою, який містить норми права [30, с. 195].

За визначенням М. Цвіка та О. Петришина, нормативно-правовий акт – це офіційний документ, прийнятий компетентними суб’єктами правотворчості, який встановлює, змінює або скасовує норми права [23, с. 192]. В. Бабаєв стверджує, що нормативно-правовий акт – це припис суб’єкта правотворчості, який містить правові норми [33, с. 135].


Підприємство у сфері туристичних послуг в Україні


План до курсової роботи:

Підприємство у сфері туристичних послуг в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Підприємство у сфері туристичних послуг в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

У українському законодавстві підприємництвом вважається безпосередня самостійна систематична, на свій ризик діяльність, пов’язана з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг, яка має на меті одержання прибутку, може здійснюватися фізичними та юридичними особами, що повинні бути зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності в порядку, що установлений законодавством України.

З цього визначення ми можемо зробити висновок, що до підприємництва відноситься й діяльність з надання послуг. Відповідно до цього, надання туристичних послуг також є об’єктом підприємницької діяльності всіх суб’єктів туристичної індустрії.

Юридичні та фізичні особи можуть отримати статус підприємницької структури шляхом державної реєстрації у встановленому законом порядку.

Економічною передумовою існування підприємництва є приватна власність на фактори виробництва. До факторів розвитку підприємництва, у сучасному світі, економісти відносять не тільки природні ресурси, працю та капітал, а й підприємницькі здібності, що утворюють особливий ресурс – інтелектуальна власність.

На сьогоднішній день необхідними умовами розвитку підприємництва в сфері туризму визначені такі:

- стабільна економічна та соціальна політика держави;
- надання пільгового податкового режиму для соціальних видів туризму;
- потреба в розвинені інфраструктуру підтримки підприємництва, починаючи з ліцензування і завершуючи державними органами регулювання й контролю;
- створення доволі гнучкого ринкового механізму участі туризму в глобалізаційних процесах і в інтеграції України в європейські та світові економічні структури.


Підстави та порядок проведення експертизи


План до курсової роботи:

Підстави та порядок проведення експертизи

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Підстави та порядок проведення експертизи,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та ознаки експертиз у кримінальному судочинстві

Однією з найважливіших і найбільш кваліфікованих форм застосування спеціальних знань у кримінальному судочинстві є судова експертиза, завдяки якій слідчий і суд отримують інформацію, яка має доказове значення для кримінального провадження і яка не може бути отримана за допомогою інших процесуальних засобів.

Експертизу в кримінальному провадженні називають судовою незалежно від того, на якій стадії вона проводиться. Сама експертиза, тобто дослідження, здійснюване компетентним фахівцем, знаходиться за межами кримінально-процесуальних відносин; процес такого дослідження нормами КПК не може регламентуватися. Слідчою (розшуковою) дією є лише призначення судової експертизи. Разом з тим і в ході дослідження, а особливо за його результатами, реалізується великий комплекс кримінально-процесуальних правовідносин, учасниками яких є, з одного боку, сторони обвинувачення та захисту, слідчий суддя, суд, а з іншого – експерт, а також багато інших врегульованих нормами КПК України відносин за участю підозрюваного (обвинуваченого) та захисника [9, С. 423].

Передусім, відмітимо, експертиза (франц. expertise, лат. expertus – досвідчений, випробуваний) – це вивчення, перевірка, аналітичне дослідження, кількісна чи якісна оцінка висококваліфікованим фахівцем, установою, організацією певного питання, явища, процесу, предмета тощо, які потребують спеціальних знань у відповідній сфері [36].

Ст. 1 Закону України від 25 лютого 1994 р. «Про судову експертизу» визначає судову експертизу як дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду [2].


Планування діяльності шоуруму blackline


План до курсової роботи:

Планування діяльності шоуруму blackline

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Планування діяльності шоуруму blackline,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Опис шоу-руму

Шоу-рум - це запозичення з англійської мови, у вільному перекладі означає «демонстраційний салон». Шоу-руми створюються не лише для демонстрації машин, а й для меблів, а також для модного одягу. Більш того, будь-який магазин телевізорів і електроніки можна вважати шоу-румом, де пропаганда-шоу показується з десятків екранів, змушуючи покупця зробити покупку [14].

За своєю суттю, шоу-рум є офісом з демонстраційно-асортиментним залом, де здійснюються замовлення та оформлення закупівель, наприклад - колекцій одягу для власників модних магазинів. Займаються цим баєри - фахівці із закупівель, завданням яких є правильно підібрати колекцію, яка буде максимально відповідати запитам клієнтів того сегмента, з яким працює магазин або бутік.

При цьому шоу-рум - це не просто демонстраційний зал, знайомий нам по фабрикам одягу і взуття ще з радянських часів. Його головна відмінність - представлення зразків товару, за якими клієнт і вибирає ту чи іншу модну лінію. Помилково також вважати, що шоу-руми представляють лише дорогі колекції відомих дизайнерів. Вони дійсно організуються в тому числі і при дизайнерських майстерень, але це лише один з видів шоу-румів. При цьому практично всі модельєри, навіть зовсім невідомі широкому загалу, мають при своїх офісах шоу-рум - для них це невід'ємна частина роботи з клієнтами.

Що стосується популярності, то правильно організований шоу-рум може не просто представити марку, мало відому локальному споживачу, а й розкрутити її, зробити з неї бренд і вивести в лідери.

Взагалі, щодо володіння і системі роботи шоу-руми можна класифікувати як:

? при компанії-виробнику або брендодержателі;
? дистриб'юторські (монобрендові і мультибрендові);
? орієнтовані на роботу з регіональними партнерами по системі франчайзингу.


Планування, економіка ветеринарних заходів по профілактиці при оздоровленні господарства від фастіольозу


План до курсової роботи:

Планування, економіка ветеринарних заходів по профілактиці при оздоровленні господарства від фастіольозу

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Планування, економіка ветеринарних заходів по профілактиці при оздоровленні господарства від фастіольозу,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

2. КОРОТКИЙ АНАЛІЗ ТЕМИ

Кожний вид збудників гельмінтозів пристосований до паразитування в організмі певних видів тварин – своїх хазяїв і навіть у сурово визначених органах тварин.

Збудники гельмінтів (фастіольоз) викликають в організмі складні патологічні процеси, серед яких домінують алергічні явища. Це дає підставу розглядати гельмінтози як алергічні захворювання.

У нашій країні щороку проводяться планові ветеринарні заходи по оздоровленню господарства від фастіольозу.

У ветеринарній практиці прийнято складати перспективні плани оздоровлення господарств, неблагополучних по туберкульозу і бруцельозу тварин; оздоровлення господарств від камлімобактеріозу, фастіольозу, діктіокаульозу, монієзіозу, ехінококозу й аскарозу; оздоровлення племінних господарств від лейкозу тощо.

У господарствах, благополучних з інфекційних і інвазійних хвороб, у планах ветеринарних заходів переважають профілактичні заходи у неблагополучних - оздоровчі.

Будь-яка діяльність у сфері ветеринарної медицини (навіть ветеринарні оздоровчі заходи від фастіольозу) регламентуються Законом України «Про ветеринарну медицину» в редакції від 13.02.2020 року.

Економіка ветеринарних заходів по оздоровленню господарства від фастіольозу ґрунтується на визначенні економічних збитків (забою або гибелі тварини) та економічної ефективності ветеринарних заходів (діагностичних та лікувальних заходах). Вищевказане обчислюється у відповідності певних формул для отримання точних і конкретних результатів для подальшого бухгалтерського обліку у господарстві.

3. ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА

Місце розташування у районі в області. Центральна частина господарства знаходиться 192 км від міста.

Напрямок розвитку господарства - ведення сільськогосподарського виробництва. Тваринництво представлено рогатою худобою, свинями, овцями. Повідна роль належить харчовій промисловості.


Платіжний баланс і методи його регулювання


План до курсової роботи:

Платіжний баланс і методи його регулювання

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Платіжний баланс і методи його регулювання,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Платіжний баланс: суть і структура

Різноманітність міжнародних торгових і фінансових операцій, що породжують попит на певну валюту та її пропозицію, відображається в платіжному балансі. Статті платіжного балансу фіксують всі операції, що мають місце між резидентами країни (включаючи споживачів, підприємців і державні установи) та резидентами зарубіжних країн. Багатосторонній комплекс міжнародних відносин країни знаходить відображення в балансовому рахунку її міжнародних операцій, які за традицією називаються платіжним балансом.

Під платіжним балансом розуміють систематизоване співвідношення економічних угод, здійснених за певний проміжок часу державними і закордонними господарськими підприємствами. Найчастіше беруть річний, піврічний і квартальний платіжні баланси. Інколи визначається також платіжний баланс для окремих територій, інтеграційних угрупувань або навіть для обороту з однією країною, якщо він має важливе значення [3, С. 46].

Термін «платіжний баланс» був введений шотландським екoнoмістoм Джеймсoм Стюартoм у XVIII стoлітті. На пoчатку XX стoліття метoди складання платіжнoгo балансу були детальніше рoзрoблені в Англії і США. На базі англійських і американських рoзрoбoк Ліга Націй, а пoтім Міжнародний валютний фонд (МВФ) стандартизували методику складання платіжного балансу для всіх країн [14, 266].

Світовий платіжний баланс відображає грошові надходження за надані послуги oдними країнами іншим. Він характеризує зoвнішньoекoнoмічні зв'язки однієї країни з усіма іншими країнами світу.