ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Організація кредитування в банку. Сутність кредиту та принципи кредитуванняОрганізація кредитування в банку. Сутність кредиту та принципи кредитування

Організація кредитування в банку. Сутність кредиту та принципи кредитування


Перелік тем курсових робіт, що розміщені на цій сторінці (перейдіть за посиланням):


1.1 Сутність кредиту та принципи кредитування

Кредитна система — це база, на якій будуються всі економічні відносини у суспільстві. Нині в Україні сформовано лиш одну складову кредитної системи — банківську. Інша ж її складова — сукупність кредитних відносин, здійснюваних банками та небанківськими кредитними організаціями, — перебуває в процесі становлення. Його перебіг в Україні складний. Центральний і комерційні банки постійно прагнуть удосконалити організацію кредитних відносин в країні, принаймні усунути численні її недоліки. Та оскільки теоретична база і відповідно теоретичне обґрунтування організації кредитних стосунків між банками й позичальниками у нас лише започатковуються, це удосконалення зводиться до постійних змін уже діючих положень, заміни одних інструкцій іншими, що завдає клопоту і працівникам, і клієнтам банків.

Саме для того, щоб повністю і точно розкрити суть та проблеми питання дипломної роботи розглянемо та надамо тлумачення основним економічним поняттям, на яких і побудований процес кредитування.

Кредит як кредитні відносини — економічна категорія, закони його існування — об'єктивні. Будь-який законодавчий документ не може змінити сутності цього явища. Воно не залежить від суб'єктивних суджень людей.

Незважаючи на те, що сьогодні більшість вітчизняних економістів розглядає кредит як економічні відносини (а не як позичку), в статті 5 розділу 2 проекту Закону "Про банківський кредит" подано таке його визначення: Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Організація кредитування в банку. Сутність кредиту та принципи кредитування.

"Банківський кредит — грошові кошти в національній чи іноземній валюті, що надаються кредитодавцем позичальнику на умовах повернення, платності, строковості, забезпеченості і цільового використання (тобто кредит ототожнюється з грошима, які виконують абсолютно інші, не властиві кредиту функції). Звідси випливає, що кошти банківського кредиту після його надання позичальнику є його власністю. Відмітимо, що останнє суперечить Закону України "Про власність", чинному з 15.04.1991 р., в статті 4 якого зазначено: "Власник на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому майном... Має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать Закону..." [2], тобто дарувати, продавати, міняти або зберігати і нікому не віддавати. За таких обставин безумовне цільове використання позичальником позики є вельми проблематичним: якщо він саме як власник позики має право робити з позиченими коштами все, що заманеться (тобто і не повертати їх), то, виходить, банк не вправі ні проконтролювати, ні вплинути
на позичальника як щодо цільового використання позички, так і щодо стягнення боргу та відсотків.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організація кредитування в банку. Сутність кредиту та принципи кредитування,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Організація кредитування в банку. Сутність кредиту та принципи кредитування


Оцінка ефективності структури управління харчовою і переробною промисловістю


План до курсової роботи:

Оцінка ефективності структури управління харчовою і переробною промисловістю

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Оцінка ефективності структури управління харчовою і переробною промисловістю,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність галузевої структури економіки

Господарський комплекс має певну структуру, що передбачає наявність складових частин і зв’язків між ними. Головними його складовими є дві сфери: виробнича сфера, у якій виробляються матеріальні блага, і сфера послуг (невиробнича сфера), яка здебільшого надає послуги населенню.

Ці сфери, у свою чергу, поділяють на галузі національного господарського комплексу, під якими розуміють сукупність підприємств і установ, що задовольняють однорідні потреби суспільства (промисловість — у промисловій продукції, транспорт — у переміщенні вантажів і перевезенні населення, освіта — у наданні освітніх послуг тощо). Кожна галузь займається певним видом економічної діяльності. Так, сільське господарство — рослинництвом і тваринництвом, будівельна галузь — будівництвом цивільних та промислових об’єктів.

Провідними галузями, що входять до виробничої сфери, є промисловість, будівництво, сільське й лісове господарство [37, с. 19] (рис. 1.1).

Сферу послуг за значенням у житті суспільства можна поділити на дві важливі групи галузей. Перша покликана забезпечувати матеріальні умови життя населення. Вона охоплює такі галузі, як транспорт, торгівля, готельний і ресторанний бізнес, фінансова діяльність, операції з нерухомістю, державне управління. Друга група сфери послуг покликана задовольняти здебільшого духовні й фізичні потреби населення. Вона охоплює освіту, охорону здоров’я, соціальну допомогу, а також науку, культуру і мистецтво (рис. 1.2).

Обидві сфери, як і окремі галузі, впливають одна на одну, формуючи галузеву структуру НГК. Так, для промисловості потрібні кваліфіковані фахівці, яких готують заклади освіти, наукові розробки науково-дослідних інститутів. У свою чергу, ці установи не можуть обійтися без певного навчального, дослідницького обладнання, техніки, що їх випускають промислові підприємства [28, с. 44].


Оцінка ефективності формування та використання фінансових ресурсів


План до курсової роботи:

Оцінка ефективності формування та використання фінансових ресурсів

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Оцінка ефективності формування та використання фінансових ресурсів,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства

Інноваційний розвиток економіки України зумовлює необхідність всебічного дослідження проблем фінансування суб'єктів господарювання, зокрема процесів формування та використання фінансових ресурсів як основи фінансового забезпечення господарської діяльності підприємств. За таких умов важливим стає застосування підходів, методів, необхідних для забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів. Необхідність дослідження методів оцінки ефективного використання фінансових ресурсів підприємств обумовлена, насамперед, проблемами забезпечення ефективної діяльності та досягнення динамічної рівноваги із зовнішнім середовищем, пошуком шляхів виживання підприємств за умов розвитку ринку та інтеграційних процесів, нових факторів їх успіху в конкурентному середовищі.

«Фінансові ресурси» - одна з найбільш уживаних економічних категорій у понятійному апараті практичного менеджменту й економічної науки. Тому кожен дослідник питань фінансової теорії та фінансового менеджменту приділяє їм особливу увагу. Незважаючи на це, єдиної точки зору щодо змісту та економічної «інтерпретації» фінансових ресурсів не існує. Розбіжності варіюють від спроб дати чітко наукове тлумачення до використання прийомів так званого здорового глузду.

Термін «ресурси» походить від франц. ressource «допоміжний засіб» та лат. resurgere «розпрямлятися, підніматися» – запас, джерело, засіб, можливість для здійснення.

У тлумачному словнику української мови під редакцією А.О. Івченка наведено таке визначення: «ресурс (ресурси) – запаси, кошти які є в наявності для використання на випадок необхідності» [1].


Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості туристичного підприємства


План до курсової роботи:

Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості туристичного підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості туристичного підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Загальна характеристика платоспроможності та фінансової стійкості підприємства

Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств та інших суб'єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об'єктивності, своєчасності та всебічності оцінки існуючого і очікуваного фінансового стану підприємства. Оцінка фінансового стану підприємства становить інтерес для широкого кола суб'єктів ринку:

? підприємства, яке хоче знати про стан своєї діяльності та розробити заходи щодо його поліпшення;
? інвесторів, зацікавлених в ефективності та прийнятній ризиковості інвестування своїх коштів;
? кредиторів і постачальників, які хочуть бути впевненими в платоспроможності підприємства;
? партнерів по бізнесу, які прагнуть встановити з підприємством стабільні й надійні ділові відносини (постачальники, споживачі, транспортувальники, страхові компанії та ін);
? сторонніх, стосовно підприємства структур (так, наприклад, Державна податкова адміністрація бажає переконатися в здатності підприємства платити податки, профспілки - у стабільності зайнятості працівників і здатності своєчасно виплачувати заробітну плату, благодійні організації - у потенційній можливості підприємства допомагати).

Становлення ринкової економіки в Україні, поява фінансових ринків, пріоритет фінансових ресурсів об'єктивно сприяли розвитку такого важливого напрямку аналітичної роботи, як фінансовий аналіз.

Фінансовий аналіз (від грец. - Розклад, розподіл) - це метод оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства. Як метод дослідження аналіз полягає в розподілі цілого на складові. Протилежне поняття - синтез (від грец. - З'єднання, складання) - це метод вивчення предмета в цілісності, єдності та взаємозв'язку його частин.


Оцінка фінансової стійкості та стабільності та стабільності підприємства


План до курсової роботи:

Оцінка фінансової стійкості та стабільності  та стабільності підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Оцінка фінансової стійкості та стабільності та стабільності підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність і значення фінансової стійкості підприємства

Ринкові умови господарювання та проблеми фінансового забезпечення діяльності підприємств зумовлюють необхідність зміни фінансово-економічної політики та кваліфікованої оцінки фінансового стану з метою виживання їх в умовах кризи і подальшого економічного зростання. Тому вітчизняні підприємства дедалі частіше починають використовувати фінансовий аналіз. Запорукою виживання підприємств в умовах кризи та основою їх фінансово стійкого стану є фінансова стабільність [36, с. 302].

Фінансова стабільність підприємства, з одного боку, – це економічний процес, з іншого – економічна категорія. Як економічний процес фінансова стабільність є органічним процесом чіткої взаємодії внутрішніх механізмів фінансової стабілізації підприємства – оперативного, тактичного та стратегічного – з метою виведення підприємства з кризового стану або забезпечення економічного його зростання. Складовими фінансової стабільності є: фінансова рівновага підприємства, ресурсна, потенційна та фінансова стійкість (рис. 1.1).

Як економічна категорія фінансова стабільність – це сукупність економічних відносин, що забезпечують умови збереження підприємством абсолютної або нормальної фінансової стійкості за контрольованої фінансової рівноваги та одночасно спроможність до стійкого економічного зростання за врахування найвагоміших зовнішніх чинників [36, с. 303].

Основними з-поміж цих складових є фінансова рівновага та фінансова стійкість. Для забезпечення фінансової стабільності функціонування підприємства у перспективі необхідно визначати конкретний рівень фінансової стійкості та здійснювати її кількісну оцінку. Велике значення має визначення «певного ступеня» фінансової стійкості, низки чинників, що зумовлюють межу стійкості, обґрунтованості методичних підходів до її оцінки, особливо в умовах економіки кризового періоду.


Оцінювання фінансового стану АТП та можливості його покращення


План до курсової роботи:

Оцінювання фінансового стану АТП та можливості його покращення

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Оцінювання фінансового стану АТП та можливості його покращення,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Завдання, інформаційне забезпечення та основні напрями аналізу

Аналіз і контроль фінансової діяльності підприємства - це діагноз його фінансового стану, що дозволяє визначити недоліки і прорахунки, виявити і мобілізувати внутрішні господарські резерви, збільшити доходи і прибутки, зменшити витрати виробництва, підвищити рентабельність, поліпшити фінансово-господарську діяльність підприємства в цілому.

У залежності від організації проведення фінансового аналізу розрізняють:

- зовнішній фінансовий аналіз, що здійснюють працівники податкових органів, аудиторських фірм, банків, страхових компаній з метою вивчення правильності відображення результатів фінансової діяльності підприємства;
- внутрішній фінансовий аналіз, що здійснюють менеджери підприємства з використанням усієї сукупності наявних інформативних показників (рис. 1.1).

Аналітична робота підприємства включає [20, с. 74]:

1. Аналіз фінансових результатів і рентабельності:

- аналіз і оцінка рівня та динаміки показників прибутковості, факторний аналіз прибутку від реалізації продукції, товарів і послуг;
- аналіз фінансових результатів від інвестиційної й іншої діяльності;
- аналіз і оцінка використання чистого прибутку;
- аналіз взаємозв'язку витрат, обсягів виробництва продукції і прибутку;
- аналіз взаємозв'язку прибутку, руху оборотного капіталу і грошових потоків;
- аналіз і оцінка впливу інфляції на фінансові результати;
- факторний аналіз показників рентабельності.

2. Аналіз фінансового стану підприємства:

- аналіз і оцінка складу та динаміки майна;
- аналіз фінансової стійкості підприємства;
- аналіз ліквідності балансу;


Паравербальні та екстралінгвістичні особливості невербальної комунікації


План до курсової роботи:

Паравербальні та екстралінгвістичні особливості невербальної комунікації

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Паравербальні та екстралінгвістичні особливості невербальної комунікації,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Комунікативна складова спілкування як соціально-психологічне явище

На сучасному етапі досліджень поняття «комунікація» та «спілкування» розрізняються нечітко. Нерідко вони ототожнюються. Проте, як зазначає Ф. Бацевич, ці поняття мають певні відмінності: «спілкування» - є більш загальним поняттям, а «комунікація» - конкретним, що позначає лише один з типів спілкування. «Спілкування - це сукупність зв'язків і взаємодій людей, суспільств, суб’єктів (класів, груп, особистостей), у яких відбувається обмінінформацією, досвідом, уміннями, навичками та результатами діяльності». «Комунікація (лат. сошшипісо - спілкуючись з кимсь, робимо спільним) -
смисловий та ідеально змістовий аспект соціальної взаємодії; обмін інформацією в різноманітних процесах спілкування» [5].

Комунікативна сторона спілкування пов’язана із виявленням специфіки обміну інформацією між людьми як активними суб’єктами спілкування, із врахуванням тих знань, якими обмінюються люди. Засобами комунікативного процесу є різні знакові системи: мова (або вербальне спілкування) та жести, міміка, інтонації (або невербальне спілкування) [2, с. 278].

Передання будь-якої інформації можливе лише за допомогою знакових систем. Існує кілька систем, які використовуються в процесі спілкування й відповідно до яких можна класифікувати засоби спілкування на вербальні та невербальні [7, с. 54].

Вчені давно встановили, що під час розмови значиме навантаження слів не перевищує 15% від тієї інформації, що передається. Отже, решта 85% спілкування припадає на інтонацію, міміку та жестикуляцію співрозмовників. Кажуть, що правду про почуття і думки людини можуть розповідати лише жести. Це необхідно брати до уваги під час співбесіди, ділових переговорів, укладання угод тощо [4].


Педагогические условия формирования этической культуры у дошкольников


План до курсової роботи:

Педагогические условия формирования этической культуры у дошкольников

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Педагогические условия формирования этической культуры у дошкольников,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сущность и содержание этической культуры

Культура - это образец, на который должны равняться люди. Культуру также отождествляют с интеллигентностью и образованностью. На теоретическом уровне культура рассматривается как характеристика общества, выражающая достигнутый человечеством уровень исторического развития, определяемый отношением человека к обществу и природе [4, с. 47].

Латинский термин «культура» означает взращивание, совершенствование чего-либо. Соответственно, и применительно к человеку это совершенствование, формирование, взращивание его образа.

Принимая во внимание данную трактовку, культура выступает результатом и предпосылкой образования человека. В процессе образования человек осваивает культурные ценности (историческое наследие искусства, архитектуры). Поскольку достижения познавательного характера представляют собой совокупность духовного и материального достояния человечества, постольку освоение исходных научных положений также является обретением культурных ценностей. В итоге было сформулировано дидактическое понятие культуры — воспитание и обучение молодого поколения средствами культуры [2, с. 59].

Этическая культура занимает важное место в жизни человека и общества. Данному вопросу уделено немало внимания в трудах вы дающихся философов Платона, Аристотеля, Сенеки, Аврелия, Демокрита, Э. Роттердамского, И. Канта, Г. Гегеля, А. Шопенгауэра и др.

Понятие «культура» относится к числу тех общеисторических категорий, которые имеют силу для всех эпох. Культура возникает вместе с появлением на земле человечества, и каждый шаг человека по пути общественного прогресса был одновременно шагом вперед в раз витии культуры, каждая историческая эпоха, каждая особая форма общества обладала своей, только ей свойственной культурой.


Педагогічна система М. Монтессори. Сучасні погляди на педагогічну систему


План до курсової роботи:

Педагогічна система М. Монтессори. Сучасні погляди на педагогічну систему

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Педагогічна система М. Монтессори. Сучасні погляди на педагогічну систему,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність, цілі та завдання освіти в системі М. Монтессорі

До плеяди педагогів-новаторів кінця ХІХ і початку ХХ століття належить Марія Монтессорі, яка 45 років свого життя присвятила організації будинків дитини, пропаганді інноваційних наукових ідей суспільного виховання [6, с. 3].

Першопочатково концепція М.Монтессорі була розроблена з метою розвитку органів чуттів у розумово відсталих дітей. Поступово вона прийшла до висновку, що створена нею методика стане у нагоді і в роботі з нормальними дітьми. Як і всі представники реформаторської педагогіки, вона піддала різкій критиці недоліки традиційної школи: відсутність дитячої рухливості на уроках, муштру, ігнорування природних запитів дитини. Вона закликала до надання дітям свободи для «самовиховання і самонавчання», стверджуючи, що «ми так само мало здатні створювати внутрішні якості людини, як і зовнішні форми тіла» [4, с. 53].

За мету нової педагогіки М. Монтессорі поставила: «Пробудити в душі дитини людину, яка дрімає в ній». Основні принципи авторської педагогічної теорії: виховання повинно бути вільним, індивідуальним, спиратися на дані спостереження за дитиною [6, с. 3].

Педагогічна система М. Монтессорі трактується вченою як система саморозвитку дитини у дидактично підготовленому середовищі. Вчена дотримувалася положення, що для одержання освіти достатньо створення соціального оточення, у якому дитині забезпечується вільний вибір дидактичного матеріалу та способів організації власної діяльності у різних напрямках розвитку культури. Урахування особливостей сенситивних фаз становлення особистості дитини пов’язано, на думку дослідниці, із стимулюванням її потенційних можливостей через опосередковуюче навчання. Чуттєве сприймання та сенсорне виховання складають основу для мисленнєвого розвитку дітей, механізм формування якого можна подати схемою: враження як результат впливу на органи чуття – відчуття – уявлення – асоціації уявлень – запам’ятовування – аналіз – мислення [12, с. 14].


Педагогічні засади професійної підготовки майбутніх вчителів технології при вивченні основи сучасного виробництва


План до курсової роботи:

Педагогічні засади професійної підготовки майбутніх вчителів технології при вивченні основи сучасного виробництва

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Педагогічні засади професійної підготовки майбутніх вчителів технології при вивченні основи сучасного виробництва,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Концептуальні засади професійної виховної діяльності педагога загальноосвітньої і професійної школи

Якісні зміни в соціальній сфері, глибокі перетворення у змісті праці вчителя-вихователя, що зумовлені соціально-економічною ситуацією в країні, впровадження сучасних технологій виховання і навчання викликають неперервні зміни у професійній виховній діяльності. Суттєві характеристики процесу професійного становлення педагога визначаються провідною роллю розвитку особистості учня як майбутнього працівника, громадянина незалежної держави, єдністю соціальної, філософської, психологічної, педагогічної і фізіологічної природи виробничої праці вчителя-вихователя[32].

Аналіз виховної діяльності педагога як динамічної системи взаємодії суб'єктів виховного процесу ґрунтується на постулаті взаємодії. Це означає, що взаємодія вихователя і вихованців реалізується в генетичній і функціональній, змістовій і структурній, репродуктивній і продуктивній єдності і протилежності зовнішньої і внутрішньої, матеріальної та ідеальної людської активності у всіх її видах і формах. Взаємодія суб'єктів виховного процесу тлумачиться як діяльність, що "наповнена" конкретним професійним змістом, який охоплює не тільки власне виробничу сферу (знання, уміння, навички), але й особистісну сферу (інтелектуальну, вольову, емоційну), котра складає ядро особистості (К.К.Платонов, Е.О.Клімов, В.Д.Шадріков). Професійна психіка накладає свій відбиток на всі характеристики педагога-вихователя як індивіда, суб'єкта діяльності, особистості й індивідуальності. Тобто абстрактний суб'єкт діяльності перетворюється у вихователя-професіонала.

Постулат активності означає, що виховна діяльність завжди містить репродуктивну і продуктивну частини з переважанням останньої. Репродуктивний початок у діяльності вихователя виконує функцію збереження і накопичення соціального і особистісного досвіду, продуктивний – функцію його примноження.


Пенсійна система України сучасні проблеми та перспективи розвитку


План до курсової роботи:

Пенсійна система України сучасні проблеми та перспективи розвитку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Пенсійна система України сучасні проблеми та перспективи розвитку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Становлення та розвиток системи пенсійних послуг

Наприкінці XVIII ст. (саме тоді почали виникати прообрази сучасних європейських пенсійних систем) українські землі перебували в складі двох імперій – Російської й Австрійської.

У Російській імперії зародження пенсійного забезпечення традиційно пов’язують з реформами Петра І, складовою частиною яких була реформа державної служби. Пенсійне забезпечення виражалося в наданні окремим відставним державним службовцям або членам їх сімей певної частини одержуваного ними на службі утримання. Але законодавчих норм із цього приводу ще не існувало – усе залежало від царської милості [21, с. 373].

Перші нормативні положення про пенсійне забезпечення з’явилися в Морському статуті для військових чинів (1720 р.), Положенні про пенсійне забезпечення військовослужбовців сухопутних військ (1758 р.). З 1765 р. пенсійне забезпечення розповсюдилося й на цивільних урядовців, що залишали службу за вислугою років, було започатковано складання спеціальних пенсійних капіталів, з яких на виплату пенсій відраховували тільки відсотки. Із цього часу можна вести відлік формування пенсійних накопичень і прибуткового розміщення пенсійних капіталів. 1827 р. був затверджений Загальний статут про пенсії та одноразові допомоги чиновникам і членам їх сімей, а також статути про пенсії по гірському та інших відомствах.

Таким чином, отримання пенсії як милість змінилося правом на пенсійне забезпечення. Особливість пенсійної системи цього періоду полягала в тому, що це була за своєю природою бюрократична, державно-казначейська система, яка забезпечує пенсіями привілейовані верстви військових, статських, придворних чиновників і вище духовенство, а також членів їх сімей залежно від термінів вислуги та розмірів платні [29, с. 205].

Друга половина ХIХ ст. знаменує новий етап еволюції пенсійного забезпечення Російської імперії. Зростання державно-чиновницького апарату, тягар пенсійних витрат, що збільшувався (зокрема, унаслідок зростання кількості інвалідів Кримської війни 1853–1856 рр.),