ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Організація дозвілля і розваг індустрії туризму та готельно-ресторанного бізнесуОрганізація дозвілля і розваг індустрії туризму та готельно-ресторанного бізнесу

Організація дозвілля і розваг індустрії туризму та готельно-ресторанного бізнесу1.1. Поняття, суть та значення організації дозвілля

У сучасному суспільстві дозвілля є одним із видів соціально-культурної діяльності і відіграє значну роль у духовному, фізичному розвитку та удосконалюванні людини. Якщо ми звернемося до поняття “дозвілля”, то зрозуміємо, що воно давно вже стало невід’ємною складовою частиною всіх народів, оскільки це природній стан будь-якого суспільства та будь-якої людини.

Якщо раніше розвиток держави визначався кількістю добутої нафти, вугілля, корисних копалин, то сьогодні розвиток держави визначається тим, скільки вона вкладає коштів в дозвілля. За всіх часів дозвілля збагачувало і збагачує сьогодні особистість, розширювало і розширює можливості самоствердження, забезпечувало і забезпечує рекреацію та подальший розвиток особистості.

Не дивлячись на величезну кількість невирішених проблем культури на сьогодні існує загальна тенденція винаходу і розвитку різноманітних нових видів дозвілля в готельних господарствах, основною задачею яких є створення умов для формування і задоволення культурних запитів та духовних потреб людей [7, с.94]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Організація дозвілля і розваг індустрії туризму та готельно-ресторанного бізнесу.

Організація туристського дозвілля, його насиченість, є механізмом здійснення соціально-культурної діяльності дозвілля та одним із ефективних способів пропаганди культурно-історичних цінностей. У зв’язку з цим актуальною стає проблема раціонального проведення та організації дозвілля. Придбати курсову на тему - Організація дозвілля і розваг індустрії туризму та готельно-ресторанного бізнесу, можна вже сьогодні!.

Поняття “організація дозвілля” підприємств готельного господарства є узагальненим поняттям для різних форм підприємництва, які спеціалізуються на ринку послуг, пов’язаних з прийомом та обслуговуванням гостей. Можна сказати, що це індустрія гостинності, що складається з таких видів обслуговування, які спираються на принципи гостинності, що характеризуються щедрістю та дружелюбністю по відношенню до гостей.

Організація дозвілля готельних підприємств напряму залежить від його класу, чим вище клас готелю, тим ширший об’єкт послуг надають готелі, які розраховані на прийом гостей, що представляють вищі політичні управлінські кола, знаменитостей, добре забезпечених людей. Відповідно організація дозвілля в таких готелях відповідає найвищому рівню якості.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організація дозвілля і розваг індустрії туризму та готельно-ресторанного бізнесу,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Організація дозвілля і розваг індустрії туризму та готельно-ресторанного бізнесу


Теоретико-методологічні основи формування організаційної структури публічного адміністрування в Україні


План до курсової роботи:

Теоретико-методологічні основи формування організаційної структури публічного аміністрування в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Теоретико-методологічні основи формування організаційної структури публічного аміністрування в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність і поняття публічного адміністрування

Щоб розкрити зміст поняття «публічне адміністрування» доцільно виходити, перш за все, із полідисциплінарності проблематики, що охоплює такі галузі знань як філологія, філософія, соціологія, право, економіка і політологія. За таких обставин теоретичні засади формуються з позицій розвитку ідеї «публічного», яка здебільшого висвітлена у працях Г. Арендт, С. Бенна, М. Вебера, Д. Ганна, Дж. С. Мілла, В. Парсонса, Ю. Хабермаса та ін.

В енциклопедичному словнику з державного управління зміст цього поняття визначається як «теорія та практика державного управління, яка характеризується реалізацією адміністративних процедур шляхом публічної діяльності, застосування інструментів демократичного врядування, упорядкування суспільної діяльності та надання адміністративних послуг як засобу реалізації прав та свобод громадян» [5, с. 12].

Одним із напрямків зміцнення держави як засобу задоволення суспільних і приватних інтересів став розвиток теорії бюрократії як раціональної форми організації. Саме в цей період – приблизно між 1950-ми та 1970-ми рр. ХХ ст. – публічна політика у світі справді досягла розвитку, а державне управління почало занепадати. Наприкінці 1970-х років межа між публічним і приватним, а також між політикою і управлінням дедалі більше втрачала чіткість. Доводилося, що розмежування між приватним і публічним треба залишити ринку, а саме через свободу вибору. Цей перехід від нового лібералізму до нового права в публічній політиці найчіткіше виявляється в посиленні ролі менеджменту в державному секторі й занепаді державного управління.

Найбільш чітко з цього приводу висловився В. Вільсон: «Публічне адміністрування є детальним і систематичним виконанням суспільних законів. Кожне приватне застосування загального закону є актом адміністрування. Стягування і збільшення податків, наприклад, вішання злочинця, транспортування і доставка пошти, озброєння армії та флоту і вербування рекрутів тощо – все це поза сумніву є актами адміністрування, але загальні закони, які їх спрямовують, повинні бути виробленими, поза сумнівом, ззовні і над адмініструванням.


Теоретичні засади та практика фінансового обліку готової продукції


План до курсової роботи:

Теоретичні засади та практика фінансового обліку готової продукції

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Теоретичні засади та практика фінансового обліку готової продукції,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Економічна сутність готової продукції

Поняття «готова продукція» в працях економістів з’явилося не відразу. Історично йому передувало поняття «товар», що розумілось значно ширше. Сьогодні поняття «готова продукція» прийнято визначати досить одноманітно завдяки законодавчим документам, що діють у сфері бухгалтерського обліку.

Сучасні економісти готову продукцію визначають, як продукцію, яка повністю завершена обробкою на конкретному підприємстві, пройшла усі стадії технічного випробування, приймання, укомплектування відповідно до умов договорів із замовниками та відповідає стандартам або затвердженим технічним умовам, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на чи передана замовнику.

Згідно із П(С)БО 9 «Запаси» готовою продукцією, вважається продукція, що виготовлена на підприємстві, в установі, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом [26].

Готова продукція, відповідно до чинного законодавства, відноситься до активів підприємства, тобто ресурсів, які придбані (виготовлені) в минулому і в майбутньому очікується отримати від їх реалізації та збуту економічну вигоду, то в бухгалтерському обліку застосування методів її оцінки повинно не знижувати витрат на виробництво цієї продукції та не завищувати її оцінки [34].

Також до готової продукції відносяться і виконанні роботи (надані послуги) підприємством. Виконання робіт (надання послуг) полягає у здійсненні закінчених технологічних операцій, в яких сам процес виконання роботи (надання послуг) є основним результатом діяльності. Наприклад, виконання будівельних робіт, надання транспортних послуг [19].

Основні загальноекономічні підходи до визначення готової продукції та її реалізації наведено в табл. 1.1.


Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків за ПДВ


План до курсової роботи:

Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків за ПДВ

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків за ПДВ,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Економічна сутність розрахунків за податком на додану вартість

За економічним змістом непрямі податки, зокрема, податок на додану вартість – це фінансові відносини між державою та платниками податків з метою створення загального централізованого грошового фонду для виконання державою своїх функцій. При цьому, ці відносини є односторонніми від платника до бюджету. Загалом, податок на додану вартість – це непрямий податок, який є частиною новоствореної вартості товарів (робіт, послуг), яка формується на кожному етапі виробництва, обігу та включається до ціни товару і сплачується кінцевим споживачем. ПДВ представляє собою податок на внутрішнє споживання продукції, являючи при цьому, надбавку до ціни товарів (робіт, послуг), які споживаються на митній території України.

З фіскальної точки зору, податок на додану вартість має високу ефективність. Зокрема, широка база оподаткування цього податку забезпечує надійність та стабільність надходжень до Державного бюджету України. Стягнення цього податку на всіх етапах руху товару забезпечує рівномірний розподіл податкового тягаря між суб’єктами господарювання, які безпосередньо задіяні в процесі виробництва, реалізації товару. З точки зору прогресивності об’єкта оподаткування, ПДВ наближається до прямих податків завдяки оподаткуванню доданої вартості, створеної на конкретному етапі руху товару [15, с. 301].

Податок на додану вартість є непрямим податком, виконує фіскальну функцію та справляє значний вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання та на їхній фінансовий стан.

Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.


Теоретичні основи управління командною роботою в організації


План до курсової роботи:

Теоретичні основи управління командною роботою в організації

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Теоретичні основи управління командною роботою в організації,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність поняття «команда», фактори підвищення ефективності командною роботою в організації

Значення трудових команд в останні роки постійно зростає, оскільки вони зарекомендували себе як потужний засіб підвищення ефективності працівників і підприємств. Відповідно, вміння керувати командами і брати участь в їх роботі відносяться до розряду найважливіших управлінських навичок. Керівникам необхідно оволодіти цією компетенцією в зв'язку з наступними обставинами:

? перехід до методів цивілізованого менеджменту, що відбувається в нашій країні, вимагає поєднання принципу єдиноначальності із залученням до прийняття рішень керівників нижчого рівня і рядових виконавців;
? складність і диференціація праці сучасного працівника об'єктивно веде до формування взаємної залежності і колективної відповідальності працівників підрозділу[7, с. 114];
? зростання ролі людського фактора в процесі виробництва вимагає створення атмосфери довіри, забезпечення взаємозамінності людей і націленості колективу на постійні поліпшення і успіх;
? структурні зміни на підприємствах вимагають від керівництва інноваційності, креативності та ініціативності, що може найкращим чином реалізуватись у створенні проектних міжфункціональних команд, що складаються з фахівців різних профілів і розробляють проекти зміни організаційної структури, переходу на випуск нової продукції, впровадження нової техніки, пропозиції клієнтам нових послуг і т.д.;
? численні дослідження, що проводяться в зв'язку з пошуком нових для українських підприємств форм організації праці та управління виробництвом, показують переваги командної роботи в порівнянні з прийнятими в даний час[21, с. 89].


Теорія постіндустріального суспільства Д.Белла


План до курсової роботи:

Теорія постіндустріального суспільства Д.Белла

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Теорія постіндустріального суспільства Д.Белла,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Генеза та еволюція економічної теорії постіндустріального суспільства

Теорія постіндустріального суспільства — це узагальнена система знань про розвиток людської цивілізації, «це парадигма, яка визначає методологічні принципи і суттєві риси вищої стадії цивілізаційного прогресу».

Постіндустріальна теорія багато в чому була підтверджена практикою. Як і було передбачено її творцями, суспільство масового споживання породило економіку послуг, у рамках якої найшвидшими темпами почав розвиватися інформаційний сектор економіки.

Ідея постіндустріального суспільства залишається сьогодні дуже популярною, а відповідний термін широко застосовується у філософських, соціологічних і економічних роботах. При цьому, основою концепції постіндустріального суспільства залишається оцінка нового соціуму як такого, що принципово відрізняється від суспільства, що панувало раніше: знижується роль матеріального виробництва, розвивається сектор послуг і інформації, змінюється характер людської діяльності, освоюються нові типи ресурсів, істотно модифікується соціальна структура.

Необхідно зауважити, що побудова постіндустріального суспільства можлива лише на базі розвиненої економіки, яка забезпечувала б розширене суспільне відтворення.

У переважній більшості розвинутих країн економіка постіндустріального суспільства значно підтримується державним соціальним забезпеченням, забезпечуючи піклування про непрацездатних та охорону здоров’я своїх громадян. Гуманізація праці, створення зручних та нешкідливих умов праці, збільшення їх вільного часу – всебічне піклування держави про своїх громадян є обов’язковими умовами постіндустріального ладу.

Глибинні ознаки постіндустріального суспільства – це подолання виключно матеріальної мотивації товарних відносин, заміна приватної власності власністю індивідуальною та розгортання процесів, здатних привести до подолання експлуатації людини людиною.


Технології профілактики залежності підлітків від онлайн-ігор


План до курсової роботи:

Технології профілактики залежності підлітків від онлайн-ігор

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Технології профілактики залежності підлітків від онлайн-ігор,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Основні ознаки залежності підлітків від онлайн-ігор

Сьогодні комп’ютерна ігроманія стає все більш поширеним явищем серед підлітків. Серед молоді і не тільки комп’ютерні ігри стають все більш привабливим засобом для відпочинку та комунікації. Комп’ютерні ігри здатні викликати залежність у разі емоційної незрілості людини. Залежність від комп’ютерних ігор – це нав’язливе і непереборне бажання на шкоду всім сферам життя людини якомога довше грати в комп’ютерні онлайн ігри.

Зважаючи на ілюзійну невинність цієї залежності і відносну новизну хвороби, лікування комп’ютерної залежності на сьогодні ніким не нормовано. В першу чергу мова йде про залежність від онлайн ігор. Залежність від онлайн ігор симулює комунікації та взаємодії між людьми, замінюючи реальне спілкування, неможливе через комп’ютер, фантастичним антуражем.

Найбільше залежність від онлайн-ігор притаманна дітям та підліткам. Підлітковий вік – це період формування цінностей, розширення соціальних контактів, а залежна дитина обмежує своє коло спілкування комп’ютером. В результаті чого у таких дітей спостерігаються відсутність життєвого досвіду, інфантилізм у вирішенні життєвих питань, труднощі в соціальній адаптації, бідність емоційної сфери, соматичні порушення (зниження гостроти зору, підвищена втомленість, порушення осанки тощо) звуження кола інтересів, прагнення до створення особистого світу, втеча від реальності [2].

Коли виникають певні труднощі підліткового віку, замість того, щоб їх вирішувати, підліток поринає у комп’ютерну гру, у якій він почуває себе добре: він сильний, сміливий, озброєний, успішний. Але час, який проведений за грою не робить її сильнішою і успішнішою в реальному житті, тому повертаючись із віртуального світу в реальний, вона відчуває дискомфорт, слабкість і беззахисність. І тому їй неодмінно хочеться повернутися туди, де вона – переможець. «Помилки», які підліток не може виправити в житті з такою ж легкістю, як у грі, викликають у нього різні легкі психічні відхилення в емоційному плані – від агресії до депресії, від повного протиставлення себе світу до замкненості в собі [16, с. 9].


Технології соціальної роботи з людьми з інвалідністю


План до курсової роботи:

Технології соціальної роботи з людьми з інвалівдністю

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Технології соціальної роботи з людьми з інвалівдністю,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Мiжнароднi аспекти правового захисту iнвалiдiв

Соцiальна робота з iнвалiдами є однiєю iз важливих i прiоритетних сфер соцiальної роботи, в основi якої – правовi основи соцiального захисту населення, система державних i недержавних закладiв i установ, форми, методи соцiальної роботи, (соцiальнi технологiї i технологiї соцiальної роботи, змiст i специфiка яких визначається рiвнем обмеження життєдiяльностi людини, а також повноваженнями органiзацiй соцiальної сфери, рiвнем квалiфiкацiї працiвникiв, досвiдом роботи, фiнансуванням, ресурсами тощо.

Основу правового захисту людей з iнвалiднiстю становлять мiжнароднi стандарти щодо забезпечення прав i гарантiй соцiального захисту дiтей-iнвалiдiв i дорослих людей, що затвердженi документах Органiзацiї Об'єднаних Нацiй: Декларацiї прав дитини (1959 р.), Декларацiї соцiального прогресу та розвитку (1969 р.), Декларацiї про права розумово вiдсталих осiб (1971 р.), Декларацiї про права iнвалiдiв (1975 р.), Всесвiтнiй програмi дiй стосовно iнвалiдiв (1981р.), Конвенцiї про права дитини (1989 р.), Всесвiтнiй декларацiї щодо забезпечення виживання, розвитку i захисту дiтей (1990 р.), Принципах захисту психiчно хворих i покращання психiатричної допомоги (1991 р.), Стандартних правилах забезпечення рiвних можливостей для iнвалiдiв (1993 р.) та iнших документах.

Проблеми, з якими стикаються iнвалiди вперше були висвiтленi у Всесвiтнiй програмi дiй щодо iнвалiдiв Органiзацiї Об’єднаних Нацiй, яка поставила перед державами-учасницями такi завдання:

• планування, органiзацiя i фiнансування соцiальної допомоги iнвалiдам на кожному рiвнi;
• створення через законодавство необхiдної правової, адмiнiстративної основи для вжиття заходiв;
• надання послуг з вiдновлення працездатностi iнвалiдiв, забезпечуючи допомогу в соцiальнiй сферi, в галузi харчування, медицини, освiти, професiйної пiдготовки, а також у забезпеченнi iнвалiдiв допомiжними та технiчними засобами;


Технологічні аспекти використання напівфабрикатів при виготовленні лікарських форм в аптеках


План до курсової роботи:

Технологічні аспекти використання напівфабрикатів при виготовленні лікарських форм в аптеках

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Технологічні аспекти використання напівфабрикатів при виготовленні лікарських форм в аптеках,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Загальні вимоги до виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки

Важливою складовою фармації є аптечна мережа, яка безпосередньо виконує функції лікарського забезпечення лікувально-профілактичних закладів і населення. Незважаючи на проблеми економічного характеру. які пов'язані з оподаткуванням і ставленням до аптечних закладів лише як до торговельних організацій, аптечна мережа не тільки збереглась, а й отримала стрімкий розвиток. На сьогодні функціонує близько 12 тис. аптек, у тому числі 53 % державних, 35,6 % колективних форм власності та 6,4 % приватних. Для порівняння: якщо до 1992 p. на одну аптеку припадало 7,9 тис. жителів, то тепер — 3,3 тис, хоча залишаються проблеми у сільській місцевості.

Соціально-медична функція, яку виконують аптеки, залежить від кадрового потенціалу. В аптечній мережі працюють близько 80 тис. фахівців, у тому числі 55,6 % зі спеціальною фармацевтичною освітою, серед яких 45 % провізорів і 55 % фармацевтів. За таких умов співвідношення між провізорами та фармацевтами становить 1:1,2. Порівняно з періодом до 1992 p., коли це співвідношення було на рівні 1:1,3, як бачимо, існує тенденція до зростання кількості фахівців з вищою освітою. І це не дивно, бо вимоги до професійної діяльності працівників аптек значно зросли і потребують більших знань і умінь, що пов'язано з розширенням номенклатури лікарських засобів, у тому числі безрецептурного відпуску препаратів зарубіжних виробників. Тобто вимоги до кадрового потенціалу зростають і відповідно зростають вимоги до діяльності вузів (факультетів) з підготовки фахівців. [11, с.354]

В умовах аптеки лікарські засоби можуть виготовлятися за рецептами лікарів та на замовлення (вимогу) лікувально-профілактичних закладів. Ці лікарські засоби не підлягають державній реєстрації, а їх продаж іншим суб'єктам господарювання, які здійснюють реалізацію (торгівлю) лікарських засобів, крім лікувально-профілактичних закладів, заборонено.


Технологія крапель для внутрішнього та зовнішнього застосування


План до курсової роботи:

Технологія крапель для внутрішнього та зовнішнього застосування

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Технологія крапель для внутрішнього та зовнішнього застосування,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Характеристика крапель

Краплі - це рідкі лікарські форми для внутрішнього і зовнішнього застосування. Краплі слід розглядати як різноманітні розчини (істинні і колоїдні). Рідше зустрічаються серед них суспензії і емульсії. Вони виділяються у вигляді незалежних дозованих форм, оскільки лікарські речовини, що містяться в них, даються в такій концентрації, що для разового введення достатньо дозування краплями. Падіння дозування є єдиною відмінною рисою цієї лікарської форми.

Краплі призначають у невеликих обсягах: від 5 до 30 мл. Їх виділяють у незалежну групу, оскільки лікарські речовини, що містяться в них, даються в такій концентрації, що для одного прийому достатньо декількох крапель.

Невеликий обсяг крапель приносить деякі особливості в їхню технологію, головним чином у фазі фільтрації істинних розчинів. Важливо, що після фільтрації концентрація розчину і його кількість не зменшилися на величину, яка допускається стандартами відхилень ваги, затвердженими Міністерством охорони здоров'я. Цього можна досягти, якщо при розчиненні не витратити відразу усю кількість розчинника, належну по пропису, а залишити приблизно 1/3 частини, далі приготований розчин пропустити через заздалегідь промитий розчинником фільтр, після чого промити фільтр залишеною кількістю розчинника [2, c. 45].

У зв'язку з високою концентрацією лікарських речовин, у порівнянні з лікарськими засобами, краплями відносно частіше виникають хімічні несумісності.

Краплі мають всі переваги рідких лікарських форм. Вони більш біодоступні, ніж порошки, таблетки, прості у використанні, їх порівняно легко готувати.

Перевагами крапель є такі:
- більш висока біодоступність порівняно з порошками, таблетками, пігулками;
- компактність, портативність в порівнянні з мікстурами;
- простота у виготовленні;
- зручність у застосуванні;
- не замінні при лікуванні деяких захворювань.


Технологія соціального захисту дітей. Методи соціального захисту дітей


План до курсової роботи:

Технологія соціального захисту дітей. Методи соціального захисту дітей

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Технологія соціального захисту дітей. Методи соціального захисту дітей,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та принципи соціального захисту

Варто зазначити, що в ході дослідження наукової літератури з питання функціонування системи соціального захисту, нами було виділено ще декілька додаткових дефініцій поняття «соціальний захист», з метою подальшого виділення критеріїв його ефективності щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Соціальний захист – це система державних гарантій для реалізації прав громадян на працю і допомогу на час безробіття; на підтримання життєвого рівня через перегляд мінімальних розмірів основних соціальних гарантій за умов зростання цін на споживчі товари і послуги; на надання державної допомоги, пільг та інших видів соціальної підтримки малозабезпеченим громадянам і сім'ям, які виховують дітей; на матеріальне забезпечення при досягненні пенсійного віку, при тимчасовій або постійній втраті працездатності, втраті годувальника тощо.[2]

Певні особливості має соціальний захист окремих категорій громадян: військовослужбовців, інвалідів, державних службовців, ветеранів війни і праці, потерпілих від катастрофи на Чорнобильській АЕС тощо .

Соціальний захист – це ефективні засоби, що дають змогу впровадити

необхідний рівень солідарності між особами, які отримують доходи, та особами, котрі їх не мають через вік, стан здоров’я та неможливість знайти роботу.

Захист дітей, забезпечення їх повноцінного розвитку – проблема національного значення, яка повинна розглядатися і розв'язуватися в різних контекстах: історичному, соціологічному, культурологічному, демографічному, педагогічному і, безумовно, юридичному. Мова йде про закріплення певними законами та іншими нормативно-правовими актами чітко визначених правил, норм, стандартів і вимог щодо організації життєдіяльності дитини.